admin

§ 49—50. Воєнні дії в 1944 р. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати перебіг подій другої світової війни в 1944 р.; визначати, яку мету ставили перед собою ліде- ри великих держав; характеризувати значення відкриття другого фронту. ПригаДайте 1. У результаті яких битв було до- сягнуто корінний перелом у другій світовій війні на користь країн анти- …

Continue reading Воєнні дії в 1944 р. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 47—48. окупаційний режим у поневолених країнах. рух опору За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати нацистський «новий порядок» у Європі та окупаційну по- літику Японії; пояснювати причини розгортання руху Опору; визначати відмінності руху Опору в різних кра- їнах світу. ПригаДайте 1. Які країни були окуповані німеч- чиною, Японією та їхніми союзника- ми в 1939—1942 рр.? …

Continue reading окупаційний режим у поневолених країнах. рух опору Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 45—46. Воєнні дії в другій половині 1942 — 1943 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, у результаті яких подій стався корінний перелом у другій сві- товій війні; характеризувати історич- не значення Сталінградської битви; визначати роль радянсько-німець- кого фронту в другій світовій війні. 178 СталінграДСька битВа. Наступ німецьких військ на Ста- лінград розпочався із …

Continue reading Воєнні дії в другій половині 1942 — 1943 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 43—44. Воєнні дії в середині 1941 — 1942 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати перебіг бойових дій у 1941—1942 рр.; визначати причи- ни перемог нацистської німеччини та Японії в цей період; характеризу- вати зміни, які відбулися в другій сві- товій війні після вступу до неї США. ПригаДайте 1. Коли розпочалася друга світова ві- …

Continue reading Воєнні дії в середині 1941 — 1942 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 41—42. Початок Другої світової війни Причини, ПереДумоВи, характер Війни. У Другій світо- вій війні брали участь понад 72 держави, на території яких проживало 80 % населення Землі. Бойові дії точилися в Європі, Азії, Африці, Океанії на площі 22 млн км2 і на просторах Сві- тового океану. За роки війни до армій воюючих держав було …

Continue reading Початок Другої світової війни Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 40. СрСр у системі міжнародних відносин напередодні другої світової війни яка належала Литві. У квітні 1939 р. Італія здійснила агресію проти Албанії та захопила її. Крах політики «умиротворення» став очевидним. У су- спільній свідомості стався злам. Від урядів вимагали рішучо- сті у ставленні до Німеччини. Англія та Франція обмінялися зверненнями про взаємну допомогу на …

Continue reading СрСр у системі міжнародних відносин напередодні другої світової війни Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 39. Політика «умиротворення» агресора та її крах За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати суть політики «уми- ротворення»; розповідати про ан- шлюс Австрії та Мюнхенську угоду щодо Чехословаччини; визначати прояви й наслідки політики «уми- ротворення». ПригаДайте Які поступки на міжнародній арені були зроблені німеччині в першій половині 1930-х рр.? 154 Причини Виникнення Політики «умиротВорення». В …

Continue reading Політика «умиротворення» агресора та її крах Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 38. утворення осередків Другої світової війни. Створення блоку берлін—рим—токіо За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати вплив світової економічної кризи 1929—1933 рр. на міжнародні відносини; розповіда- ти про зародження осередків другої світової війни; пояснювати причини ліквідації Версальської системи. ПригаДайте 1. Коли була створена Версальська система міжнародних відносин? 2. Які зміни були до неї внесені в …

Continue reading утворення осередків Другої світової війни. Створення блоку берлін—рим—токіо Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 36—37. Країни Латинської Америки 1. Що стало поштовхом до національної революції в туреччині? Хто її очолював? 2. Коли тривала греко-турецька війна? 3. Які реформи були проведені Ататюрком? 4. Які арабські держави виникли після Пер- шої світової війни? 5. Коли зародилася ідея створення єврейської держави? 6. Що проголошувала «декларація Бальфура»? 7. У чому полягає сутність …

Continue reading Країни Латинської Америки Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 34—35. країни Середнього та близького Сходу За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати розвиток кра- їн Середнього та Близького Сходу в 1920—1930-ті рр.; розповідати про видатні історичні постаті: К. Ататюрка і реза-шаха Пехлеві; визначати зміст палестинської проблеми. ПригаДайте 1. Які фронти Першої світової вій- ни існували на Близькому Сході? 2. Між якими державами були розпо- …

Continue reading країни Середнього та близького Сходу Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк