admin

§ 18—19. радянський Союз ВПлиВ ПерШої СВітоВої Війни на СтаноВище В роСії. Ро- сія не входила до першої десятки найбільш постраждалих у війні країн, незважаючи на величезну кількість людських жертв (друге місце після Німеччини). Вона втратила близько 1,8 млн загиблими й 5 млн осіб пораненими та полоненими. За непрямими підрахунками, серед загиблих у складі російської …

Continue reading радянський Союз Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 16—17. німеччина нПаеСрліДки Шої СВітоВої Війни Для німеччини. Війна завершилася для Німеччини поразкою. Становище країни, яка програла війну, закріпили умови Версальського мирного договору з переможцями. Війна дуже дорого коштувала Німеч- чині. Людські втрати становили 2 млн осіб загиблими і 4 млн осіб пораненими й скаліченими. Понад 1 млн німецьких вій- ськових опинилися в полоні. …

Continue reading німеччина Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 15. італія За Цим Параграфом Ви Зможете: визначити особливості становища італії після Першої світової війни; оха- рактеризувати процес здобуття вла- ди італійськими фашистами; аналізу- вати фашизм в італії в 1922—1939 рр. ПригаДайте 1. Якими були особливості соціаль- но-економічного і політичного розви- тку італії на початку XX ст.? 2. Якою була участь країни в Першій …

Continue reading італія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 14. Франція  Перша світова війна для Великої Британії стала одно- часно тріумфом перемоги та трагедією для економіки й населення.  Внутрішньополітичний курс і методи вирішення проб- лем британськими урядами міжвоєнного періоду визна- чалися, як і раніше, їхньою партійною належністю.  Зовнішньополітичний курс Великої Британії в міжво- єнний період відбивав її прагнення відігравати провідну …

Continue reading ранція Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 13. Велика британія За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати становище Великої Британії після Першої світової війни; пояснювати, якими були характер- ні риси розвитку країни в 1918— 1929 рр.; визначати особливості Великої Британії в передвоєнному десятилітті; аналізувати зовнішню по- літику Великої Британії в міжвоєнний період. ПригаДайте 1. Якими були характерні риси со- ціально-економічного й політичного …

Continue reading Велика британія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 12. Сполучені Штати америки За Цим Параграфом Ви Зможете: визначати особливості становища США після Першої світової війни; характеризувати становище країни в період економічної кризи 1920— 1921 рр.; пояснювати, якими були особливості розвитку США в добу «проспериті»; аналізувати вплив «ве- ликої депресії» на країну; характе- ризувати «новий курс» Ф. рузвельта. ПригаДайте 1. Якими були особливості …

Continue reading Сполучені Штати америки Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 11. Міжнародні відносини в 1920-х рр. Мирні договори, які утворювали Версальсько-Вашингтонську систему, навіть за наявності значних недоліків і багатьох суперечностей між державами-переможницями сприяли стабілізації міжнародних відносин у повоєнному світі. Однак питання потребували ви- рішення. У 1920-х рр. країни намагалися вдосконалити Вер- сальсько-Вашингтонську систему договорів. Так, правлячі кола держав-переможниць переконалися, що спроби ізолювати ра- дянську …

Continue reading Міжнародні відносини в 1920-х рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 10. Вашингтонська конференція 1921—1922 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, якими були основні міждержавні суперечності на дале- кому Сході; характеризувати основні рішення Вашингтонської конферен- ції; визначати сильні й слабкі сто- рони Версальсько-Вашингтонської системи. ПригаДайте 1. Які держави вели суперництво за вплив в Азіатсько-тихоокеансько- му регіоні на початку XX ст.? 2. Яки- ми були …

Continue reading Вашингтонська конференція 1921—1922 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

розділ II. облаШтуВання ПоВоєнного СВіту § 8—9. Паризька мирна конференція 1919—1920 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: порівнювати наміри головних дер- жав-переможниць у війні на кон- ференції; пояснювати особливості «українського питання» на Паризькій мирній конференції; характеризува- ти головні положення Версальського договору з німеччиною; визначати особливості механізму створення, переваги й недоліки Ліги націй. ПригаДайте 1. Яким …

Continue reading Паризька мирна конференція 1919—1920 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 6—7. Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, як вплинули на хід війни вступ у неї США та Лютнева револю- ція в росії; характеризувати розгор- тання воєнних дій у 1917—1918 рр.; визначати особливості розпаду Ав- стро-Угорщини і революції в німеч- чині; характеризувати результати й наслідки Першої світової війни. ПригаДайте …

Continue reading Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк