§ 43—44. Воєнні дії в середині 1941 — 1942 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати перебіг бойових дій у 1941—1942 рр.; визначати причи- ни перемог нацистської німеччини та Японії в цей період; характеризу- вати зміни, які відбулися в другій сві- товій війні після вступу до неї США. ПригаДайте 1. Коли розпочалася друга світова ві- …

Continue reading Воєнні дії в середині 1941 — 1942 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 41—42. Початок Другої світової війни Причини, ПереДумоВи, характер Війни. У Другій світо- вій війні брали участь понад 72 держави, на території яких проживало 80 % населення Землі. Бойові дії точилися в Європі, Азії, Африці, Океанії на площі 22 млн км2 і на просторах Сві- тового океану. За роки війни до армій воюючих держав було …

Continue reading Початок Другої світової війни Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 40. СрСр у системі міжнародних відносин напередодні другої світової війни яка належала Литві. У квітні 1939 р. Італія здійснила агресію проти Албанії та захопила її. Крах політики «умиротворення» став очевидним. У су- спільній свідомості стався злам. Від урядів вимагали рішучо- сті у ставленні до Німеччини. Англія та Франція обмінялися зверненнями про взаємну допомогу на …

Continue reading СрСр у системі міжнародних відносин напередодні другої світової війни Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 39. Політика «умиротворення» агресора та її крах За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати суть політики «уми- ротворення»; розповідати про ан- шлюс Австрії та Мюнхенську угоду щодо Чехословаччини; визначати прояви й наслідки політики «уми- ротворення». ПригаДайте Які поступки на міжнародній арені були зроблені німеччині в першій половині 1930-х рр.? 154 Причини Виникнення Політики «умиротВорення». В …

Continue reading Політика «умиротворення» агресора та її крах Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 38. утворення осередків Другої світової війни. Створення блоку берлін—рим—токіо За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати вплив світової економічної кризи 1929—1933 рр. на міжнародні відносини; розповіда- ти про зародження осередків другої світової війни; пояснювати причини ліквідації Версальської системи. ПригаДайте 1. Коли була створена Версальська система міжнародних відносин? 2. Які зміни були до неї внесені в …

Continue reading утворення осередків Другої світової війни. Створення блоку берлін—рим—токіо Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 36—37. Країни Латинської Америки 1. Що стало поштовхом до національної революції в туреччині? Хто її очолював? 2. Коли тривала греко-турецька війна? 3. Які реформи були проведені Ататюрком? 4. Які арабські держави виникли після Пер- шої світової війни? 5. Коли зародилася ідея створення єврейської держави? 6. Що проголошувала «декларація Бальфура»? 7. У чому полягає сутність …

Continue reading Країни Латинської Америки Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 34—35. країни Середнього та близького Сходу За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати розвиток кра- їн Середнього та Близького Сходу в 1920—1930-ті рр.; розповідати про видатні історичні постаті: К. Ататюрка і реза-шаха Пехлеві; визначати зміст палестинської проблеми. ПригаДайте 1. Які фронти Першої світової вій- ни існували на Близькому Сході? 2. Між якими державами були розпо- …

Continue reading країни Середнього та близького Сходу Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 33. індія  У 1920—1930-ті рр. народу Китаю довелося вирішувати ті завдання, із якими не змогла впоратися Сіньхайська революція: ліквідацію напівколоніальної залежності, здій- снення модернізації країни. За це взялася партія Гоміндан, яка здійснила національну революцію 1925—1927 рр.  Проте Гоміндан так і не виконав поставлених завдань. Значною мірою це було зумовлено агресією Японії та …

Continue reading індія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 31—32. китай За Цим Параграфом Ви Зможете: розповідати про національну рево- люцію в Китаї; давати оцінку діяль- ності Чан Кайші і Мао Цзедуна; визна- чати основні причини протистояння Гоміндану і КПК. ПригаДайте 1. Які рішення щодо Китаю були ухва- лені на Вашингтонській конферен- ції? 2. Коли відбулася Сіньхайська революція? Якими були її наслідки? і …

Continue reading китай Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

розділ V. ДержаВи аЗії та латинСької америки § 29—30. японія За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати розвиток Японії в 1920—1930-ті рр.; розповідати про боротьбу за демократизацію країни і причини поразки; визначати при- чини повернення до агресивної зо- внішньої політики в 1930-ті рр. ПригаДайте 1. Як Японія долучилася до числа провідних держав світу? 2. Коли Японія …

Continue reading ДержаВи аЗії та латинСької америки Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк