виділення — це своєрідне неперервне прибирання
й підтримка чистоти в організмі.

Дитячо смцихпапсдін гАаамтат»

§38. ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН

Основне поняття: ВИДІЛЕННЯ
Пригадайте! Що таке обмін речовин?

Поміркуйте

Надворі знову листопад.

І листя з дерева летить,

І промінь сонця золотить
Легким туманом вкритий сад.

І пай Коааяс.нко

Рослини в процесі життєдіяльності утворюють дуже мало шкідли-
вих і непотрібних сполук, але й еони видаляються з клітин. Під осінь
такі продукти нагромаджуються в листі дерев, і будуть видалені під
пас листопаду. Що видаляють з організму тварини, як це відбувається?
ЗМІСТ

Яке значення виділення для організму тварин?

8 організму тварин видаляються дуже різні речовини. Вони можіть
накопичуватися та спричинювати порушення нормального життя тва-
рини. Такими сполуками можуть бути: 1) кінцеві продукти окиснення
(вуглекислий газ, вода); 2) надлишок еодп й солей; 3) отруйні сполуки,
що надійшли до організму з їжею або утворилися під час реакцій (на-
приклад, амоніак); -і) кінцеві продукти обміну білків (це нітрогенвмісні
сполуки — амоніак, сечовина, сечова кислота); б) чужорідні речовини
(наприклад, отрутохімікати).

У тварин, які ще не мають справжніх тканин та органів (губки,
кишковопорожнинні) виділення продуктів обміну здійснюється на рівні
клітин через їхні мембрани за допомогою скоротливих вакуоль та за-
лишкових тілець. А в усіх інших тварин у цьому’ процесі беруть участь
різні органи. Першу групу утворюють органи, які спеціалізуються на
виділенні, — протонефриШ, метанефридїі, зелені залози. видільні тру-
бочки. нирки. Спеціалізовані органи видаляють сечу’ — рідину з розчи-
неними речовинами. До другої гручт відносять органи дихальної, трав-
ної та покривної систем, які, окрім своїх функцій, здійснюють ще й
видільну. Так, зябра й легені видаляють вуглекислий газ, кишечник —
неперетравлені рештки, шкіра — солі, сечовину.

Навіть при такому’ поверхневому’ огляді можна здивуватись і запита-
ти: для чого ж така різноманітність органів «прибирання й підтримки
чистоти»? Причина в тому, що виділення забезпечує таку необхідну’ й
таку важливу’ для життєдіяльності умову як постійність умов внутріш-
нього середовища — гомеостаз. Окрім того, така різноманітність органів
пояснюється ще й тим, що видільна система може найкращим чином
здійснювати виділення в різних умовах існування: видаляти надлишок
солей у морських мешканців і надлишок води у прісноводних, еко-

image497

номпти воду в мешканців посушливих місцевостей, швидко звільняти рухливих тварин від зайвої ваги тощо.

Отже. ВИДІЛЕННЯ ТВАРИН — сукупність процесів,
що забезпечують виведення з організму надлишку води,
кінцевих продуктів обміну, солей та отруйних речовин, що потрапили
в організм або утворилися в ньому.

Які типи органів виділення є у тварин?

image498

От. >50 Схала будови пратонефридік
пленарне І — видільний канал; 2 — розгалу-
женії* хамалвців; 3 — зіркості клітини:

4 — мерехтливий пучок

image499

От. 152. Метанефридй дощового иер’вяка

image500

От. 153.1Аальпігкві судини комах:

І — середин кишко: 2-видільні трубки;
З — задня кишка; 4 — пряма кишка

У процесі еволюції тваринного
світу’ органи виділення з’явилися
на досить пізніх етапах. У губок та
кишковопорожнинних спеціалізова-
них органів немає і виділення з ор-
ганізму кінцевих продуктів обміну’
здійснюється шляхом дифузії через
поверхню тіла. Перші спеціалізовані
органи виділення — протонефридії
з’являються у плоских червів. Це роз-
галужена трубочка, що відкриваєть-
ся на поверхні тіла порою. У кільча-
стих червів, які Еедуть водний спосіб
життя, функціонують мстансфриди.
Вони мають вигляд трубок, що одним
кінцем відкриваються в порожнину,
а протилежним кінцем — назовні. Ор-
ганами виділення наземних безхре-
бетних (павукоподібних, комах) є ви-
дільні трубочки (мальпігіеві судини)
КІЛЬКІСТЮ ВІД ДВОХ ДО кількох сотень.
Кожна судина відкривається в ки-
шечник на межі середньої та задньої
кишок, а інший кінець сліпо замкне-
ний і омивається гемолімфою.

У хребетних тварин органами ви-
ділення є парні нирки, які розташо-
вані в черевній порожнині поблизу
хребта. Кожна нирка складається з
тисяч ниркових елементів, що тісно
пов’язані кровоносними судинами.
Каяальці від цих елементів збира-
ють сечу та спрямовують її до пар-
них сечоводів, які ведуть до сечово-
го міхура. Останній відкривається
назовні сечовивідним каналом, або
сечівником.

У більшості хребетних тварин
органи виділення формують сечови-

Тема 2-Праіеси жсгтедіятлості тварин

image501

163

цільну систему, до якої входять сечовивідні шляхи (сечоводи, сечовий
міхур, сечівник) та органи утворення сечі (нирки).

Отже, основними типами органів виділення у тварин є
протонефридіі, метанефридії, видільні трубки, нирки.

Які форми виділення с у тварин?

Діяльність більшості спеціалізованих органів виділення пов’язана з
процесами фільтрації та зворотнього всмоктування. Так, до нирок над-
ходить кров, яка містить розчинені речовини для видалення з організ-
мі’. Кров фільтрується з утворенням сечі, з якої завдяки всмоктуванню
повертаються в організм корисні речовини.

Своєрідною формою виділення є переведення у важкорозчинну фор-
мі’ шкідливих речовин, що здійснюється в спеціальних клітинах тіла.
Наприклад, жирове тіло в комах має клітини, здатні накопичувати й
ізолювати сечову кислоту.

Важливе місце в «прибиранні» належить і такій формі виділення як
перетворення речовин. Наприклад, печінка здатна пепетвопювяти певні

отруйні речовини в нешкідливі для організму
сполуки. Особливо важливим у цьому значенні
є перетворення отруйного амоніаку в розчинну
й безпечну сечовину. Синтез сечовини в кліти-
нах печінки — основний шлях знешкодження
амоніаку в усіх хребетних тварин.

Таким чином, можна назвати три основні
форми виділення: 1) розчинення продуктів об-
міну й видалення їх із сечею; 2) ізолювання
продуктів обміні,’; 3) перетворення продуктів
обміні,’ в нешкідливі.

Дослідження сечі в різних групах тва- Ш. Сечового а/стеиа

рин ДОЗВОЛЯЮТЬ розширити уявлення про ссаеціе

форми виділення. У водних тварин у сечі

переважає легкорозчинний амоніак, у водно-наземних — сечови-
на, а в наземних — важкорозчинна сечова кислота. Тому за перева-
жанням одного з трьох нітрогенвміснпх продуктів білкового обміну
тварин поділяють на три групи з відповідною формою виділення:
1) тварини, які виділяють амоніак (більшість безхребетних, прісново-

дні кісткові риби); 2) тварини, які виділя-
ють сечовину (хрящові риби, морські кіст-
кові риби, амфібії, ссавці); 3) тварини, які
виділяють сечову кислоту (комахи, плазуни,
птахи). Умови життя на суші (економія води)
зумовлюють заміну кінцевих продуктів об-
міну — легкорозчинні аміак і сечова кислота
замінюються важкорозчинною сєчоеою кис-
лотою (комахи, плазуни, птахи).

Отже, різноманітність продуктів виділення породжує і різноманітність
форм виділення.

Форми виділення

  1. Розчинення продуктів обміну й видалення із сечею
  2. Ізолювання продуктів обміну
  3. Перетворення продуктів

обміну в нешкідливі

image502

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Вправа 1. Співставте органи виділення із групами тварин та їх

представниками.

1 Протонефридп А Кільчасті черви а іл&хдои
2 Мстанефридії Б Хребетні 6 планарія
3 Зелені залози В Ракоподібні в медична п’явка
4 Мальлігіеві судимії Г Комахи г курський лев
5 Нирки Д Плоскі черви д лангуст

Вправа 2. Опишіть способи виділення зображених тварин, назвавши: 1) тип органів виділення; 2) шляхи виділення; 3) групу тварин за нітрогенвміснпм продуктом виділення.

вв

От. 155. І-самзаичай»ілі;2- БІологія + Екологія життя

«. /ІЬ*

вивільго (самець.); З — гепард

«Цілий рік мандрують морські чере-

пахи теплими морями й океанами. Лише раз
у рік. уночі, у призначений для цього час, ви-
ходять самки на піщані п.шм»і, щоб зарити в
затишному місці купки відкладених яєць. По-
вертаючись назад у море, черепахи гірко п.іа-
чуть, капають на сухий пісок великі солоні
сльози*, — питаємо в одному з творів про чере-
пах. Але плачуть не лише черепахи, плачуть

крокодили, ігуани, пінгвіни, чайки, альбатроси та інші морські меш-
канці. Спробуйте пояснити, чому плачуть морські рептилії та птахи,
чому їхні сльози солоні?

РЕЗУЛЬТАТ

іп. 156. .Морсько ччерелахо

Оцінка Запитання для саяюконтролю
1-6 1. Що таке виділення? 2-Наведіть приклади речовин, що виводяться з організму тварин. 3. Назвіть основні типи органе виділення тварин. 4. Яке основне значення виділення у тварин? 5. Назвіть форми виділення у тварин. 6. Які органи виділення у хребетник тварин?
7-9 7. Яке значення мас виділення для організму тварин? 8. Які типи органів виділення е у тварин? 9. Які форми виділення е у тварин?
10-12 10. Опишіть способи виділення нв прикладі конкретних тварин.

$3& Виділежя у твар««

image503 image504 image505