Не роби Іншим того, чого не бажаєш собі.

Комфучій

§61. ВПЛИВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОРГАНІЗМИ

Основне поняття: АНТРОПІЧНІ ЧИННИКИ

Що таке екологічні чинники?

Пригадайте!

Поміркуйте

«Ми не отримали Землю а спадок aid батьків. ми в.іяли
ії в борг у наших дітей!* — такий девіз екологічної ор-
ганізації «Грінпіс*. Поясніть цей вираз.

ЗМІСТ

■Z

(щИбГНТ&СГ

Який вплив людини та її діяльності на організми?

АНТРОПІЧНІ ЧИННИКИ — сукупність впливів господарської діяль-
ності людини на природу, що змінює стан середовища існування різних
видів живих істот. За останні сто років спостерігається збільшення
кількості населення Землі та різке зростання промислового виробництва,
виробництва енергії, продуктів сільського господарства. Це привело до
різкого зростання впливу людини як на

довкілля загалом, так і на угруповання зо-
крема (вирубуються ліси, осушуються бо-
лота, викошуються луки).

Вплив людини на угруповання може
бути прямим (штучні розсаджування рос-
лин й розведення тварин, пряме винищен-
ня організмів) та непрямим (висушуван-
ня боліт спричинює зменшення кількості
видів тварин). За результатом вплив лю-
дини умовно поділяють на позитивний
(насаджування лісів, охорона природи) та
негативний (забруднення та руйнування
ґрунтів, винищення рослин і тварин).

Основними напрямками негативного
антропічного впливу на організми є ви-
киди підприємств, вихлопні гази авто-
мобілів, промислові та побутові відходи,
накопичення в грунтах важких металів,
засалювання грунтів, зміна рельєфу тощо.

Людина, поширюючи культурні рослини й
домашніх тварин, разом із ними поширює
і їхніх паразитів та шкідників (завезення
фітофтори, колорадського жука). За уча-
стю людини в екосистеми проникають ор-

ганізми З ІНШИХ континентів, ЯКІ витісня- йг. 249. I — Вар/бана 6 захаращена
ЮТЬ або пригнічують місцеві види рослин ділянка лісу в Корпатак 2-забруд-

і тварин (елодея, опунція, амброзія, кро- «’««сферизвеюдвчтопе-

^ г г схфопітхс папір; 3 — масова загибель Г

ЛИКИ) ТОЩО. ^ ио^мшхлепм Т

265

$61. Зпл* людини таї дйллчосп на орган ізмн

image727

Тема 4.Організм* І середоалуе існує аикч

image729

Однак варто відмітити й перший позитивний досвід у збереженні,
розумному використанні й відтворенні організмів та екосистем. Ожи-
вають мертві озера, піднімаються посаджені ліси, загоюються рани на
місці відкритих розробок корисних копалин, відновлюється кількість
рідкісних тварин і рослин.

Отже, збільшення кількості населення та розгортання
промислового виробництва привело до різкого зростання впливу людини
на організми та угруповання.

У чому суть етичного ставлення людини до природи7

Нерозумне корисливе ставлення людини до природи спричинило
глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружені взає-
мини між людиною та природою, тобто екологічну кризу. Якщо люд-
ство не змінить своє ставлення до природи, його опікають екологічна
катастрофа й загибель життя на Не млі.

Екологічна етика — це вчення про хора.аьні стосунки людини з
природою, що засновані на розумінні рівноправності та рівноцінності
всього живого. Засновниками вчення є американський еколог О.Лео-
пальд (1887-1948) і німецький лікар А. Швейцер (1875-1965), які
вперше сформулювали ідею, що до живих істот і екосистем потрібно
ставитися не як до речей, а як до собі подібних.

Екологічна етика формулює певні правила, що пробуджують сум-
ління людини, стають на заваді знищення природи, нагадують, що так
діяти не можна. Людина розумна — це лише один вид серед декількох
мільйонів видів живих істот нашої Землі. І тому неправильно думати
.лише про потреби людини, забуваючи про її сусідів по планеті. Еколо-
гічна етика вчить, що не тільки до людей, але й до всіх »лівих істот та
екосистем треба ставитися як до рівноправних партнерів, а не як до клас-
них речей, які можна викинути, загубити, поламати тощо. Екологічна
етика «руйнує стіну» і включає в людське співтовариство всіх великих
і малих наших побратимів — від кишкової палички до велетенського

синього кита, тобто всю дику природу’.

Еразм Дарвін, дідусь відомого науковця
Чарльза Дарвіна, навчав: «И вечно пан-
ни, дух себялюбивий, что червь — твой
родич, брат — твой хуравей*.

Екологічна етика навчає людину
ставитися до організмів, зважаючи на
їх права: право на життя, право на
природну свободу, право на необхідну
для »:иття частку земних благ, право
на відсутність відповідальності перед
людиною, право на захист законом,
право на захист від страждання з вини
людини.

Отже, етичне ставлення до природи грунтується на розумінні рівноправ-
ності й рівноцінності всіх живих організмів та екосистем.

т*
« №
и… ^
4 —— • «та
Іп. 250. Зелені технології а сучасноиу

будіаниитеі — приклад екологічного

У чому необхідність етичного ставлення людини до природи7

Бездумне ставленння .людини до природи отруює Землю, знищує І живе, шматує екосистеми. Такі екологічні проблеми сьогодення, як озо- І нові діри, парниковий ефект, кислотні дощі, спалахи епідемій тощо, — І переконливі докази цього. Охорона організмів і цілих екосистем необхід- І на з багатьох причин, передусім наукових, екологічних та естетичних.

Біорізноманіття організмів, яке є наслідком тривалої еволюції природи, є однією із головних умов її стійкості в часі. Збіднення екосистем, скорочення чисельності особин і кількості видів порушують загальну систему біотичних та абіотичних зв’язків, що є основою стійкості життя на Землі. У природі немає шкідливих або корисних тварин. Кожний вид пов’язаний з іншими та є частиною загальної картини, що створювалась упродовж віків. Тому кожен вид організмів, кожна екосистема своїм життям роблять внесок у життя нашої Землі та мають повне право на існування.

Жива природа для людини є найкращою школою, яка дає наукові знання для побудови гарного житла, полегшення праці, збереження здоров’я, корисного спілкування тощо. Людина лише починає навчатися в природи її мудрості, доцільності, гармони відносин між організмами.

Живі істоти формують у людини відчуття й розуміння краси, є джерелом натхнення, позитивних емоцій. Тварини, рослини, гриби забарвлюють природу, своїми рухами, запахами, звуками надають їй привабливості, чарівності. їх відсутність перетворює місцевість на німу кам’яну пустелю. Чого варті міський парк без вивірок, савана без слонів, Чорне море без дельфінів? Незрівнянну красу мають не тільки троянди, тропічні птахи чи коралові риби, а й водорості, мохи й плауни, жуки й метелики, молюски й черв’яки — усі без винятку’ представники органічного світу’. Завдяки своїй поведінці, багато організмів стали символами країн і міст, героями міфів і легенд, літературних і ху’дожніх творів. У різних народів існують традицїї, повір’я, прислів’я, пов’язані з організмами, ЩО оточують людину Й виховують такі необхідні ДЛЯ ЇЇ ІСНЛ’ЕЯННЯ якості: доброту, відповідальність, справедливість тощо.

Отже, усі живі істоти й екосистеми є неповторними й цінними,
тому повинні мати й моральні право, як і сама людина.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Екологія життя

4*4^ Унаслідок діяльності людини на Землі зникли й занесені до
«Чорного списку» бб видів ссавців, 140 видів птахів. Підставою для
введення певного виду до «Чорного списку* є відсутність достовірних
відомостей про його існування, принаймні протягом останніх 50 років.
Співставте назви вимерлих тварин (тур, зебра квагга, мандрівний го-
луб, сумчастий тасманійський тигр, дронт, безкрила гагарка, тарпан,
вовк фолклендський, морська корова) із їх зображеннями на ілюстра-
ціях. Що таке «Чорний список*?

$61. Зпл* людзнитаї дйллчосп на орган піал

image730

Тема 4.0ргаи ьш І оередоажде клуваика

.Я Біологія + Література

У Ліни Костенко е рядки:

Прощай, морська корово із Командорських островів.’ Чудовисько, релікт, створіння .ьастогруде.

Десь бачили тебе, останню із корів.

Ти вимерла як вид. Тебе уже не буде.

Де розташовані Командорські острови? Хто такі релікти? Чому зникла морська, або стеллерова, корова?

І

image731

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке антропічний чинник? 2. Наведіть приклади впливу людини на організмі. 3. Що такс екологічна етика? 4. Назвіть основні права організми. Б. Наведіть приклади екологічних проблем сьогодення. 6. Що таке етичне ставлення людини до природи?
7-9 7. Який вплив людини та її діяльності на організми? 8. У чому суть етичного ставлення людини до природи? 9. Чому потрібно оберігати організмі й екосистеми?
10-17 10. Які причини зникнення тварин Ь лиця Землі?

image732