Природний довір використовує все, що під рукою, для створення пристосованості організмів.

Д.Дьюсбері

§56. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

image654

Основне поняття: СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН
Пригадайте! Що таке індивідуальна, репродуктивна та

соціальна поведінка?

Поміркуйте

Яку спрямованість мають зображені на ілюстраціях форми поведінки шимпанзе?

image655

зміст

Які стратеги поведінки тварин?

Тварини мають велику кількість різноманітних поведінкових ре-
акцій, спрямованих на забезпечення їхнього життя. Так, у поведін-
ці слонів спостерігаємо інстинкти, наупіння та розумову’ діяльність,
конфлікти й агресію, взаємодопомогу’ й альтруїзм. Поведінка тварин є
результатом взаємодії генів та умов середовища, і в різних ситуаціях

переважають різні стратеги поведінки.

Стратегія конфліктів (стратегія кон-
куренції, а гоні стична поведінка) — сукуп-
ність різноманітних форх поведінки,
пов’язаних із конфліктами між особинами
одного виду. Ця стратегія поєднує бійки,
оборону, втечу’, завмирання, переслідуван-
ня, тобто прояви, основою яких є агресія з
однієї сторони і реакцією на цю агресію —
з протилежної. Руховими реакціями, що
супроводжують таку поведінку, можуть
бути удари лапами, крилами, вертикальні

стійки, що роблять тварину’ більшою, настовбурчений пір’я чи шерсті
тощо. Аго ні стичною є поведінка глушеців чи тетеруків на токовищах,
перевертання хом’яків на спину, прикидання скунсів мертвими, «бок-
сування» кенгуру тощо. Найголовнішим результатом такої поведін-
ки є з’ясу’вання та встановлення рангових відносин між партнерами,
які взаємодіють. У багатьох тварин така поведінка супроводжує тери-
торіальні конфлікти та статеву поведінку.

Стратегія співпраці (стратегія взаємодопомоги, кооперативна
поведінка) — сукупність різноманітних форм поведінки, пов’язаних із
поєднаннях і взаємодією двох чи більше особин для виконання якогось

image656

image658

$56. йюлоця повад ыкл тварин

£маЗ.ПСВЄД!Н<аГЕ&ЇМН

242

завдання. Найчастіше тварини
співпрацюють під час захисту
від хижаків, втамування голо-
ду, догляду за молодняком, по-
долання перешкод тощо.

Найбільш яскравими при-
кладами кооперації є такі про-
яви, як: поведінка бізонів, зу-
брів, які заганяють у центр
стада телят і самок у разі не-
безпеки; формування з ба-
гатьох особин косяків риб, що
дезорієнтує хижаків; у зграї

журавлів під час годівлі виставляють вартових, якщо необхідно виси-
лають розвідників, які діють на користь зграї; для захисту’ гнізд різні
птахи об’єднуються і разом відганяють хижака. Цікавим є випадок,
коли бегемот допомагав дитинчатам зебри та антилопи гну, зафіксова-
ний в національному парку Серенгеті. Він, підставивши свою голову,
допоміг малятам, які вже тонули, переправитися на інший берег річки.

Стратегія жертовності (альтруїстична поведінка) — сукупність

різноманітних форм поведінки особин, що спри-
яє підвищенню пристосованості інших особин
за рахунок зниження власної пристосованості.
Самопожертва, або альтруїзм, у тварин най-
більш яскраво проявляється у відносинах усе-
редині родини, але також зустрічається і серед
інших соціальних груп. До альтруїстичної по-
ведінки, наприклад, можна віднести реакцію
«окрикування хижака» коли особини сигналі-
зують про наближення ворога, попереджаючи
зграю, але наражаючи себе на небезпеку. Деякі
види мурашок, які відчувають, що скоро пом-
руть, залишають свої гнізда та гинуть на самоті.
Собаки та кішки часто приймають осиротілих
більченят, каченят і навіть тигренят, турбую-
чись про них, як про своїх власних малюків.
Дельфіни підтримують хворих або поранених
особин свого виду, плаваючи під ними протягом

багатьох годин та одночасно підштовхуючи їх до поверхні води, щоб
вони могли дихати. Моржі інколи опікуються мапюкамп-сиротамп сво-
го виду, які втратили батьків через напад хижаків.

Стратегія виживання (егоїстична поведінка) — сукупність різноманітних форм поведінки особин, що підвищує в.часну пристосованість особин за рахунок зниження пристосованості інших особин. Приклади цієї стратегії поведінки зустрічаються часто. ІПнгвінп королівські, наприклад, можуть довго товпитися на краю скелі, не наважуючись пірнути у воду, щоб не стати жертвою морських леопардів. Вони вичікують і

image660

(л. 230. Шимпанзе Лньпма,
кето всиновила два» осироті-
лих тіиреппт

image661

От. 229. Спкідо споте нодск дакхлагу слоненяті,
пке постраждало від нападу хроходипо

прагнуть зіштовхнути один одного.

Тварини часто поїдають одна одну,
не бажаючи лічитися їжею, тери-
торією або шлюбним партнером з
іншими. Поведінка овець, які по-
трапили в небезпеку, пояснюється
бажанням опинитися в центрі ста-
да і врятуватися за рахунок сусіда.

Егоїстичні стратегії поведінки до-
зволяють окремим видам виживати
та витісняти інші організми, однак
вони менш вигідні з точки зору ево-
люції в порівнянні з кооперацією.

Отже, в поведінці тварин можна виділити певні СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ,
тобто загальну спрямованість поведінки задля досягнення пристосуваль-
ного результату, залежно від ситуації середовища.

Які найголовніші закономірності еволюції поведінки тварин?

Еволюція тварин — процес незворотніх змін у будові, функціях і поведінці, який відбувається впродовж історичного часу. Ознаки поведінки тварин, як і ознаки будови та функцій, характеризуються двома важливими особливостями — великою різноманітністю й пристосувальним характером. Причиною цієї різноманітності поведінки є спадкова мінливість, що створює нові та видозмінює вже існуючі ознаки поведінки. Відбираючим чинником в єеолюції живих організмів є природний добір. Саме завдяки цьому’ рушійному фактору відбираються й зберігаються ті прояви, які є корисними для організмів у певних умовах середовища. Ще Ч.Дарвін у своїй всесвітньо відомій науковій праці «Походження видів» підкреслював, що при порівнянні споріднених видів можна зрозуміти й еволюцію форм поведінки. Як приклад він розглядав шлях формування інстинкту розмноження в зозулі, якій властивий гніздовий паразитизм. У межах роду зозуль є ряд мінливості форм батьківської поведінки: від непаразитпчнпх видів, які насиджують яйця, до видів, у яких спостерігається паразитизм. А початком у формуванні цього інстинкту’ зозулі бума одна особливість її розмноження: птахи відкладають яйця з проміжками у 2-2 дні.

Порівняння поведінки нижчих і вищих тварин дає можливість відмітити таку закономірність як ускладнення в процесі еволюції. У найпростіших тварин поведінкові реакції є вродженими й простими (таксиси, кінезп й орієнтації). Ці реакції дають можливість змінювати швидкість і напрямок дій під виливом чинників середовища. З пояеою нервової системи й рефлексів тварини змогли швидше пристосуватися до мінливих умов середовища, що дало переваги в боротьбі за існування. Ускладнення поведінки та збільшення пристосувальних можливостей прямо пов’язане з розвитком нервової системи під час еволюції тварин. Існує пряма залежність між рівнем розвитку’ нервової системи живої істоти та складністю її поведінки. Залежно від рівня розвитку

image662

Оі. 231. Сгоїсігючна поведінко овець спрпію-
воно на вербування а центрі стада

ігмаЗ.Поеедьиагварян

нервової системи, розрізняють три типи поведінки тварин, що відрізняються переважанням інстинктів, на уміння та елементарної розумової діяльності.

Отже, еволюція поведінки тварин відбувалася під впливом її рушійних сил
і у формуванні поведінки спостерігається така загальна закономірність,
як розвиток від простого до складного.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Гіпотеза — це

форма розвитку знань,
що являє собою обґрун-
товане припгрцення,
висунуте з метою
з’ясування властиво-
стей і причин певних
явищ. Розгляньте за-
пропоновані ілюстра-

ції зі зображенням поведінки тварин. Застосувавши свої знання стра-
тегій поведінки, сформулюйте гіпотезу до кожної з них і відшукайте
приклади, що її підтверджують або спростовують.

image664

image665

Біологія + Військове мистецтво

ч Поняття «стратегія» походить від грец. «стратос» — військо і «егос* — веду, тобто за походженням с військовим терміном. Стратегія — це військове мистецтво ведення війни. У цій галузі є такий вираз: «Тактика потрібна для того, щоб виграти бій, а стратегія — щоб виграти війну». А якою є тактика і стратегія поведінки гігантських рпб-папуг, які мають таку зброю як великий лобний наріст на голові?

image666

С/г. 232. Риба-папуга гігантська

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке стратегія поведінки? 2. Назвіть основні види стратегій поведінки тварин. 3. Що таке стратегія конфліктів? 4. Що таке стратегія співпраці? 5. Що таке стратегія жертовності? 6. Що таке стратегія виживання?
7-9 7. Які особливості стратегії конфліктів і стратегії співпраці? 8. Чхм відрізняється стратегія жертовності від стратегії виживання? 9. Які головні закономірності еволюції поведінки тварин?
10-17 10. Чи е зн’шок стратегій поведінки вищих прикипів із їх здатністю до елементарної розумово« діяльності?

image667

Під поведінкою тварин розуміють дії, за допомогою яких вони отримують
їжу, воду, кисень, підтримують чистоту свого тіла, взаємодіють Із середови-
щем, а також організовують свою життєдіяльність.

Д.Дьюс6ері

Узагальнення теми «Поведінка тварин»

ПОВЕДІНКА ТВАРИН — сукупність виявів зовнішньої активності організмів,
спрямованих на пристосування до навколишнього середовища й задово-
лення природних потреб.

image669

Іл. 233. Прокси поведінки творим

Поведінка тварин є результатом спадковості й умов середовища.

Методи вивчення поведінки П Складові компоненти поведінки
1. Спостереження 1. Інстинкти
2. Експеримент о 2. Научіння
3. Порівняння в 3. Розуь’юва діяльність
Структура поведім нового акту Е Форми поведінки
1 стадія — пошукова поведінка Д 1. Індивідуальна поведінка
2 стадія — дії на ключові стимули 2. Репродуктивна поведінка
3 стадія — завершальний акт і 3. Соціальна поведінка
Типи поведінкових реакцій

 1. Природжені реакції (орієнтація, таксиси, безумовні рефлекси)
 2. Набуті реакції (умовні рефлекси]
н Стратегії поведінки
к

А

 1. Стратегія конфліктів
 2. Стратегія співпраці
 3. Стратегія жертовності
 4. Стратегія виживання

йміна поведінки тварин з пасом зумовлюється зміною чинників зовнішнього пп внутрішнього середовища організму. Це викликає певну фізіологічну потребу, на основі якої формується мотивація. ГІрп наявності відповідної ситуації і випливу ключових стимулів виникає певна поЕедінкова реакція тварини. Циклічні зміни поведінки спричиняють умови, що повторюються з року в рік. Поведінку’ тварин вивчає етологія та зоопсихологія.

Узагалі ення теми «Поеедика тварин*

Тема 4.Організм* I се радов жце існування

image671

Самоконтроль знань

Тест-застосування 4. «ПОВЕДІНКА ТВАРИН»

 1. Укажіть назву науки, яка вивчає взаємодопомогу, захист, агресію тварин:

А ейдологія Б екологія В етологія Г етіологія

 1. Який Із методів найчастіше застосовував Карп фон Фріш для вивчення мови бджіл?
  А порівняння Б експеримент В спостереження Г кільцювання
 2. Проявом якої форми поведінки е утворення шлюбних пар у лебедів-шипунів?

А Індивідуальної Б репродуктивної В соціальної Г набутої

 1. Визначте причину, чому в окремих випадках хвилясті папуги в неволі не розмножу-
  ються, хоча шлюбні пари утворюють а умови їхнього утримання найотумальніші?

А відсутність гніздового ящика, що е ключоемм сшмулсм для репродуктивних ІНСТИНКТІВ
Б відсутність гніздового ящика, що е мотиваційним стимулом для спарювання

8 наявність клітки, у якій статеві Інстинкти не проявляються
Г у клітці має бути готове гніздо з пуховим настилом як необхідний пусковий стимул

 1. Калан каліфорнійський піднявшись на поверхню Із здобутою їжею (молюсками, мор-
  ськими зірками, морськимні їжаками), перевертається на спину, виймає з кишені під
  правою передньою лапою камінь, розташовує його на грудях І вдаряє об нього здоб-
  уту жертву. Який характер має описаний прояв поведінки?

А розумовз діяльність Б научіння В Інстинкт Г умовний рефлекс

 1. Який вид научіння спостерігається у випадку, коли шпаки перестають боятися нерух-
  ливого опудала, яке господарі вивісили на черешні для збереження врожаю?

А звикання Б наслідування В закарбування Г осяяння

 1. Восьминоги здатні облаштовувати жито. Зверху свій «будинок» прикривають ве-
  ликим плоским каменем-дахом, з боків підпирають камінцями, а спереду будують
  бар’єрну стіну з черепашок, молюсків, камінців, краб’ячих панцирів. Яка діяльність є
  визначальною у таких проявах поведінки?

А Інстинктивна Б умовнорефлекторна В розумова Г научіння

 1. З-поміж коралових риб з їх строкашм багатством кольорів І форм найбільш відоми-
  ми є риби-ангепи, риби-клоуни, риби-метелики, риби-папуги, риби-хірурги, рибн-зе-
  бри, морські коники та Ін. Які форми поведінки коралових риб пов’язані з їхнім яс-
  кравим забарвленням?

А Індивідуальні й репродуктивні Б репродуктивні й соціальні

8 Індивідуальні й соціальні

 1. Чому пози під час сну у різних тварин е проявами видотиповоі поведінки?

А здійснюються однаковим способом всіма тваринами того самого вид)’

Б здійснюються різними способами всіма тваринами того самого виду

8 здійснюються однаковим способом тваринами різних видів
Г здійснюються різними способами тваринами різних видів

 1. Яку стратегію поведінки Ілюструє фотографія на якій шимпанзе годує тигреня?

А стратегію конфліктів Б стратегію співпраці

8 стратегію жертовності Г стратегію виживання

 1. Які з ознак є свідченням розумової діяльності шимпанзе?

А передбачення якоі-небудь події Б використання знарядь праці

8 спілкування за допомогою змістових сигналів Г Інстинктивне здійснення дій

 1. Які ознаки вказують на те, що сурикати є суспільними тваринами, а черепахи — ні:

А складна система спілкування Б розподіл функцій між особинами

8 прагнення до сумісного перебування Г постійність складу

Д обмеженість доступу для особин Інших спільнот

Відповідь

1 2 3 4 3 б 7 8 9 10 11 12