§ 56. Екологія тварин. Розміщення тварин на поверхні Землі

Екологія тварин

Екологія (від грец. оікос — середовище та логія) — це наука, яка вивчає вплив чинників неживої і живої природи на життя організмів. Тварини і рослини живуть не самі по собі, а в угрупованнях, де існують свої правила і закони. Ключовими в екології є поняття популяція (від лат. популюс — народ) — сукупність особин одного виду, що живуть на певній території і відтворюють себе впродовж багатьох поколінь, і екосистема (від грец. оікос та система — об’єднання) — функціональна природна система, утворена живими організмами та середовищем їх існування. Саме з екосистем формується біосфера (від грец. біос — життя і сфера — куля) — жива оболонка Землі.

Екологія тварин вивчає спосіб життя тварин у зв’язку з умовами їх існування, а також вплив окремих чинників середовища (температури, магнітного поля Землі, солоності води, вологості ґрунту, наявності кисню, впливу інших видів живих істот) на їх живлення, розмноження, виживання. Слід зазначити, що на кожний організм чи популяцію діє ціла низка чинників. Наприклад, на дощового черв’яка, що живе десь у глибині ґрунту, діють температура, вологість і солоність ґрунту, наявність у ньому достатньої кількості кисню та їжі. Як саме тварина реагує на всі ці чинники середовища, що водночас впливають на неї? Виявляється, вона реагує лише на ключові чинники, дія яких найвагоміша. Наприклад, у весняний період на спосіб життя дощового черв’яка найбільш впливає температура середовища, а влітку — вологість ґрунту.

Розміщення тварин на поверхні Землі

Кожен вид тварин має на поверхні Землі своє певне місце — ареал (від лат. ареал — простір). Розташування і розміри ареалу визначаються здатністю виду освоювати нові місця існування і пристосовуватися до життя в різноманітних умовах. Тварини одних видів легко захоплюють нові території і швидко розширюють свої ареали, а тварини інших видів повільніше пристосовуються до життя в певних умовах і мають обмежені

236

ареали. Ареали деяких видів тварин поширюються на різні природні й кліматичні зони, в яких неоднакові температура повітря, вологість та рослинність. Аби пристосуватися до різноманітних умов існування, тварини змушені змінювати звичний спосіб життя, внаслідок чого відбуваються зміни в будові тіла.

Умови життя в окремих частинах нашої планети істотно різняться. Ближче до екватора, в тропіках, де висока температура повітря й значна вологість, живе найбільше тварин різних видів. У напрямку полюсів клімат стає менш сприятливим, тому тут можуть вижити не всі тварини, а отже, видовий склад тварин помірних поясів бідніший.

Кожен материк ізольований від інших і має певні особливості середовища, тому його рослинність і тваринний світ відрізняються від флори і фауни інших материків (див. перший форзац). Закономірності розміщення різних видів угруповань тварин на поверхні земної кулі та в акваторіях вивчає наука зоогеографія.

Усю поверхню Землі можна умовно поділити на окремі території, які називають фауністичними царствами. Розглянемо деякі з них.

Австралія і Нова Зеландія. Тут живуть давні тварини, які належать до першозвірів та сумчастих. (Назви представників цих груп тварин.) У цьому фауністичному царстві мало власних плацентарних ссавців — лише кажани й різні види пацюків. Живуть також тварини, що належать до двох рядів безкільових птахів (казуар, ему та ківі).

Південна і Центральна Америка. На цій території поширені давні й незвичайні звірі, які не живуть більше ніде: опосум — представник сумчастих ссавців, зовні схожий на пацюка; панцирник — звір, спина якого вкрита роговим панциром зі щитків; лінивець — малорухливий звір, який все життя проводить на деревах.

Африка, Індія та Південно-Східна Азія. У цьому фауністичному царстві живуть усім добре відомі тропічні звірі: лев, тигр, леопард, африканський та індійський слони, білий та панцирний носороги. Тут з’явилися людиноподібні мавпи. (Назви відомі тобі види людиноподібних мавп.)

Північна Євразія та Північна Америка. На цій території живуть такі звірі: вовк, ведмідь бурий, лось, благородний олень, зубр, бізон тощо. (Які ссавці поширені на території України, що є частиною Північної Євразії?)

Тварини і рослини живуть в угрупованнях, де існують свої правила і закони. Поширення тварин на поверхні Землі зумовлене їх здатністю пристосовуватися до різноманітних умов середовища існування. Чим досконаліший організм, тим різноманітніші середовища існування, природні й кліматичні зони він може опанувати.

Терміни і поняття: екологія, популяція, екосистема, біосфера, чинники середовища, ареал, зоогеографія, фауністичні царства.

Перевір себе. 1. Що вивчає наука екологія? 2. Чи є хижак для своєї жертви чинником середовища? 3. Як саме тварина реагує на чинники, що впливають на неї? 4. Що таке ареал і чому кожний вид має свій ареал? 5. Перелічи фауністичні царства і назви види ссавців, поширених у кожному з них.

Як ти вважаєш? 1. Чи можна паразитів, що живуть у тілі хазяїна, та саме тіло хазяїна назвати екосистемою? 2. Чому багатоклітинні організми і найперші тварини з’явилися у воді, а досконалі організми: комахи, птахи й ссавці — на суходолі?

Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008