Завдяки живленню, тварини отримують разом із їжею
речовини та енергією, необхідні для життя.

від автора

§34. ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

Основне поняття:

Пригадайте!

Поміркуйте

Усі живі організми, за-
лежно від того, яка їжа їм
необхідна, можна розді-
лити на дві великі групи.

Одні з них володіють ди-
вовижною здатністю ство-
рювати собі їжу з простих
неорганічних сполук, а

інші можуть жити лише тоді, коли отримують готову їжу із середовища.
Про які дві групи організмів іде мова?

ЗМІСТ

Які особливості обміну речовин гетеротрофного організму?

Як ми вже знаємо, гетеротрофні організми — це істоти, здатні вико-
ристовувати для життя готові органічні речовини, що надходять у їх
організм у вигляді їжі. Типовими гетеротрофамп є тварини, а також і
більшість прокаріотів та гриби. На відміну від гетеротрофів, автотрофні
організми — рослини, ціанобактерії й фотосинтезуючі бактерії — здатні
самі для себе з вуглекислого газу й води утворювати органічні речови-
ни. Але ж гетеротрофне жпелєння властиве і рослинам. Щоб зрозуміти
це твердження, пригадаймо, на яких ґрунтах краще ростуть рослини.
Звісно, на ґрунтах із підвищеним вмістом органіки. За допомогою ко-
ренів рослини поглинають не лише мінеральні, а й готові органічні
речовини, як це роблять тварини та гриби. У рослинному світі є кома-
хоїдні рослини, або рослпни-хижяки. Росянка, жирянка, непентес, ве-
нерина мухоловка та інші, як і тварини, здатні ловити, перетравлюва-
ти, всмоктувати й засвоювати органічні речовини зі своїх жертв. А ще є
рослпни-паразити (петрів хрест, вовчок), рослинн-сапрофітп (гніздівка
звичайна, ялинник звичайний), живлення яких також гетеротрофне.
Ще в 30-их роках минулого століття науковці довели, що типові гете-
ротрофні тварини здатні засвоювати й використовувати вуглекислий
газ. Виникає питання: чим гетеротрофне живлення тварин відрізняєть-
ся від гетеротрофного живлення рослин?

Відповідь на це запитання залежить від того, що є джерелом енергії
для утворення органічних речовин. Гетеротрофні тваринні організми
поглинають енергію, що вивільняється при окисленні готових органіч-
них речовин — вуглеводів, жирів, білків. Ці ж сполуки є для них і дже-
релом будівельного матеріалу, який використовується для відновлення
та побудови нових клітин і тканин. А для гетеротрофних рослинних

ГЕТЕРОТРОФНІ ОРГАНІЗМИ

Які процеси життєдіяльності тварин Ви знаєте?

image461

організмів джерелом енергії є Сонце, яке забезпечує їх або рослин, на
яких вони паразитують чи рештки яких використовують, світлом для
здійснення реакцій фотосинтезу. Саме цей процес і є основою відмінно-
стей гетеротрофного живлення рослин і тварин.

Отже, ГЕТЕРОТРОФНІ ОРГАНІЗМИ — це істоти, здатні використовувати

для життя готові органічні речовини, що є для них джерелом енергії
та матеріалом для синтезу власних органічних речовин.

Які основні способи та стадії живлення тварин?

Споживаючи готову’ їжу, тварини отримують неорганічні (воду, мі-
неральні солі) та органічні (білки, жири, вуглеводи) речовини. Ці по-
живні речовини можуть надходити із зовнішнього середовища разом із
їжею або із запасів організму’. Тому за джерелом отримання поживних
речовин виділяють екзогенне і ендогенне живлення. Ендогенне живлен-
ня особливо добре розвинене в тих тварин, які живуть у несприятли-
вих умовах. Вони здатні нагромаджувати запаси поживних речовин у
певних тканинах та органах. Наприклад, ведмеді накопичують значні
запаси жиру’ в підшкірній клітковині, тушканчики — в основі хвоста,

верблюди — в одному чи двох горбах.

У тваринному’ світі є два шляхи надходження їжі
в організм, що дає підстави говорити про два способи
гетеротрофного живлення. Поживні речовини можуть
надходити в організм уг розчиненому’ стані шляхом
всмоктування через поверхню тіла. Таке живлення
спостерігаємо в паразитичних червів (аскарид, ціп’я-
ків), у вестпментифер, у багатощетпнковпх помпей-
ських червів та ін. Як правило, ці тварини не мають

травної системи. І другий спосіб живлення — це надходження пожив-
них речовин у складі твердої неперетравленої їжі в середину’ організму
через травну систему. Таке живлення властиве більшості тварин.

Після того, як їжа потрапила в організм тварини, відбувається П пе-
ретравлення й розщеплення складних речовин на прості. Такі низько-
молекулярні сполуки всмоктуються, потрапляють у кров чи гемолімфу
і транспортуються до живих клітин, які й займаються їхнім перетво-
ренням. У клітинах відбуваються два основні типи таких перетворень:
створення власних речовин організму’ та розщеплення складних речо-
вин із вивільненням енергії, необхідної для життя. Після цих перетво-
рень із клітин організму виводяться продугкти обміну ((X) , Н^О та ін).

Отже, основними стадіями живлення тварин є поглинання їжі,
перетравлювання, всмоктування та засвоєння.

Якими є джерела їжі у тварин?

Основним джерелом їжі для багатьох тварин є різні рослини: водорості — для рослиноїдних риб, листя дерев — для жуків-лпстоїдів, кора дерев — для бобрів, насіння й плоди — для птахів і ссавців тощо. Ця їжа легкодоступна, її багато, але єдиною проблемою для тварин, які її споживають, є важкоперетравлюваність через високий вміст

Основні стадії
живлення тварин

  1. Поглинання
  2. Перетравлення
  3. Всмоктування
  4. Засвоєння

Тема 2.Праіеси «птедкяльності тварин

целюлози. Рослиноїдні тварини пасто жив-
ляться певним видом рослинної їжі. Напри-
клад, сумпастпй ведмідь Австралії — коала —
поїдає листки певних видів евкаліптів, а по-
пелиці, деякі комарі, клопи живляться лише
соками рослин. Усіх рослиноїдних тварин на-
зивають фітофагами.

Для багатьох тварин їжею є інші тварини.

Ця їжа високопожпвна, але її не так легко
здобути. Леви, тигри, гепарди та інші хижі

тварини витрачають багато енергії на те, щоб наздогнати, упіймати,
перемогти й убити свою здобич. Хижаки спеціалізуються на тваринній
їжі, і це відображено в їхніх назвах: птах-бджолоїдка, тюлень-крабоїд,
змія-яйцеїд, яструб-осоїд тощо. Є серед цієї групи тварин і такі, що
живляться поживними речовинами жертв, не вбиваючи їх. Наприклад,
п’явки, вампіри, постільні клопи є кровосисними видами. Усіх тварин,
які живляться тваринної їжею, називають зоофагами.

Є серед тварин мікофаги — види, що живляться грибами (личинки комарів, ґрунтових кліщів), і бактеріофаги — види, що споживають бактерії (ґрунтові нематоди, глибоководні черви).

У тваринному’ світі є й такі тварини, яких не можна віднести ні до рослиноїдних, ні до м’ясоїдних, ні до всеїдних. Джерелом поживних речовин для таких тварин є відмерлі рештки рослин і тварин. У природі такі організми є «санітарами місцеіснувань», а в науці їх називають сапрофагами. У цій групі є істоти, які живляться мертвою деревиною (личинки жуків), послідом тварин (жуки-гнойовпки), мертвими тваринами (жукп-гробарикп, личинки мух), рештками, які почали перегнивати (дощові черв’яки, морські огірки голотурії).

Усі вищеназвані способи живлення характерні для вільноживучих тварин, які мають різноманітні пристосування для самостійного здобування їжі. Найпоширенішими пристосуваннями є фільтрувальні війки мідій, фільтрувальні щетинки дафній, язик із терткою в черевоногих молюсків, щупальця кишковопорожнинних і головоногих молюсків, ротові органи членистоногих, дзьоб і кігті птахів, ікла й кінцівки з кігтями в ссавців тощо.

Серед тварин можна відшукати й таких, що у своєму’ живленні співіснують з іншими організмами. їх називають симбіонтами, а їхнє живлення симбіотрофним. На відміну від вільноживучих, ці тварини залежать не лише від умов середовища, але й один від одного. Ця залежність може бути вигідна одній стороні або бути взаємовигідною, тому виділяють кілька різновидів такого живлення. Наприклад, актинія, яка живе на черепашці рака-самітника, живиться рештками його їжі. Таргани й терміти співіснують із джгутиковими твариноподібними, які живуть у їхньому кишечнику й живляться речовинами їхньої їжі. Аскарида людська в тонкому кишечнику живиться їжею людини, завдаючи їй при цьому’ шкоду’.

Способи живлення тварин

І. Жиаленнн вільножмву- чихтварин:

  1. Фітофаг»)
  2. ЗосфагЬі
  3. Мікофагіи
  4. Бактеріофаг»)

Н. Сапротрофне живлення ■ Симбіотрофне живлення

image463

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

~У £ Розгляньте ілюстрації тварин, співставте їх з видовими назвами, визнайте спосіб живлення кожної тварини та вкажіть тип, до якого вони належить. Заповніть таблицю.

Видові назви зображених ссавців: 1 — беззубка річкова, 2 — жук-гно- іювик, 3 — гідра прісноводна, 4 — рак річковий, 5 — риба клоун, б — дощовий черв’як, 7 — комар звичайний. 8 — сисун печінковий.

image464

Таблиця 13. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

Видова назва Спосіб живлення Систематична належність

Біологія + Океанографія

Вестиментифери — це двоме-

трові черви з яскраво-червоними щу-
пальцями, належать до типу ІІогоно-
форп. Ці дивні глибоководні тварини
живуть на поверхні «чорних курців»
поблизу викидів гарячих мінеральних
джерел, де тиск становить майже 260
атмосфер і відсутній кисень. Науковці
стверджують: «У них відсутні рот, ки-
шечник і легені, живляться вони авто-
трофно за рахунок сіркобактерій-ендо-

спмбіонтів, які населяють їхню трофосому». Що таке «чорні курці»?
Розкрийте суть цього наукового опису’ живлення вестпментифер.
РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Хто такі гетеротрофні організми? 2. Що таке гетеротрофне живлення? 3. Назвіть союзні стадії живлення тварин. 4. Що с джерело«.« енергії при гетеротрофно**)’ живленні тварин? 5. Наведіть приклади рослиноїдних тварин. 6. Хто такі всеїдні тварини?
7-9 7. Які особливості обніму речовин гетеротрофного організму? в. Які основні стадії живленні! тварин? 9. Якими с джерела їжі у тварин?
10-12 10. Чита гетеротрофне живлення тварин відрізняється від гетеротрофного живлення рослин?