§ 7. кишковопорожнинні,

їхні особливості й середовище існування

Основні поняття й ключові терміни: КишКОВОПОрОЖнинні. Кишко-
ва порожнина. Жалкі клітини. Поліпи. медузи.

Пригадайте! Які ознаки справжніх багатоклітинних тварин?

Знайомтеся

Однієї днини відомий натураліст XVII-

XVIII століть Антоні ван Левенгук, розгляда-
ючи водяні рослини за допомогою своїх диво-
вижних мікроскопів, помітив цікаву тваринку
з багатьма щупальцями. Учений замалював цей
організм і забув про нього. Тільки через сорок
років молодий швейцарський учитель Авраам
Трамбле (1710-1784) почав вивчати цю твари-
ну. Як з’ясувалося, її можна розрізати на дві-
сті частин — і з кожної виросте новий організм!

Істоту назвали гідрою, тому що схожа на міфіч-
ну лернейську гідру.

зміст

image86

image87

image88

Іл. 20. Гідра стебельчаста

Які ознаки кишковопорожнинних?

КИШКОВОПОРОЖНИННІ, або РАДІАЛЬНОСИМЕТРИЧНІ —

це справжні багатоклітинні тварини, які вже мають найпростіші
тканини. Їхнє тіло складається з багатьох спеціалізованих клітин, які
утворюють примітивні тканини й окремі органи. Представниками цієї
групи є гідри, медузи, корали та реброплави.

Кишковопорожнинні об’єднують приблизно 10 000 сучасних видів.
В Україні відомо майже 40 видів, їх можна зустріти в прісних водой-
мах і у водах Чорного й Азовського морів. Розміри тіла цих тварин
становлять від 1 мм (деякі гідри, реброплави) до 37 м (медуза Ціанея
арктична).

У кишковопорожнинних симе-
трія тіла радіальна. Це наслідок
малорухливого або прикріпленого
способу життя. Клітини утворю-
ють два шари тіла — зовнішній та
внутрішній. Між ними є неклітин-
ний шар, що називається мезоглея.

Кишковопорожнинні — хижаки,
які полюють на дрібних тваринок
за допомогою жалких клітин (гід-

Іл. 21. Велетенська медуза

ри, медузи) або клею на поверхні

немопілема (Иеторііета потигаї) —

одна із найбільших медуз у світі щупалець (реброплави). Усередині

(до 2 м в діаметрі і вагою до 220 кг) їхнього тіла є кишкова пораж.нііна,

image89

§ 7. Кишковопорожнинні, їхні особливості й середовище існування

Тема 1. Різноманітність тварин

що поєднується із зовнішнім середовищем тільки через ротовий отвір
(гідри, медузи) або ротовий і відхідний отвори (реброплави). Тварини
мають щупальця, призначені для захоплення, утримання та перемі-
щення їжі. Кишковопорожнинні мають незвичайну здатність до ре-
генерації. Реброплави можуть відновлювати навіть нервові клітини
та дуже пошкоджені частини тіла, а гідра здатна відновитися з 1/200
частини свого тіла.

Отже, КишКОВОПОрОжниннІ — це справжні багатоклітинні
двошарові тварини, загальними ознаками яких є радіальна симетрія,
хижий спосіб життя й добре розвинена регенерація.

Які біологічні особливості жалких?

Характерною особливістю представників типу Жалкі є наявність
жалких клітин, що й зумовило назву Кнідарії (латинська назва Cnidaria
так і перекладається: «ті, що жалять»). Жалкі клітини — це клітини,
що мають, крім цитоплазми та ядра, ще й жалку капсулу, усередині
якої згорнута трубчаста жалка нитка, а назовні з клітини вихо-
дить чутлива волосинка. Коли доторкнутися до цієї волосинки, нитка
викидається назовні та, наче стріла, проколює тіло здобичі, а з капсу-
ли в ранку виливається отрута, що паралізує жертву. Ця ланцюжкова
реакція триває 0,0005 секунди. Нові жалкі клітини, як й інші типи
клітин, утворюються за рахунок проміжних. Саме завдяки цим кліти-
нам відбувається регенерація, що дуже добре розвинена в гідри.

Для жалких характерні дві життєві форми тіла: форма поліпа та
форма медузи. Поліпи — життєва форма жалких тварин, які ведуть
прикріплений або малорухливий спосіб життя. Тіло поліпів видовже-
не. На його верхньому кінці є ротовий отвір, оточений щупальцями,
а на нижньому — підошва, яка здійснює прикріплення до субстрату.
Медуза — життєва форма жалких тварин, пристосована до рухливо-
го способу життя. Тіло медуз має форму парасольки, усередині якої
розташована порожнина у вигляді системи каналів.

Тіло жалких укрите шкірно-м’язо-
вими клітинами, які утворюють покри-
ви, здійснюють опору та забезпечують
крокуючий (у гідри) або реактивний
(у медуз) види рухів. Багато видів ко-
ралів, що також належать до жалких
тварин, мають мінеральний скелет для
опори й захисту.

Травлення відбувається в кишковій
порожнині за допомогою залозистих і
травних клітин. У кнідарій уже розріз-
няють порожнинне та внутрішньоклі-
тинне травлення.

Подразливість реалізується нер-
вовою системою дифузного типу. Ця
система має нейрони, які поєдну-
ються відростками з утворенням сіт-

34

image91

к

image92

Іл. 22. Будова жалкої клітини:

1 — ядро; 2 — капсула; 3 — чутливий волосок; 4 — жалка нитка; 5 — шипи

3

ки. Завдяки цьому, збудження від місця подразнення передається
в будь-якому напрямку, тому реагування відбувається всім тілом.
Основними формами поведінки стають рефлекси, але спостерігаються
й таксиси (наприклад, викидання жалкої нитки). Органи чуттів у
поліпів розвинені слабо. У гідри сприйняття подразнень здійснюєть-
ся чутливими закінченнями клітин, а в медуз, у зв’язку з рухливим
способом життя, з’являються органи чуттів — світлочутливі вічка та
органи рівноваги, розташовані по краю парасольки.

Розмноження в жалких може бути нестатевим (у вигляді брунь-
кування) і статевим (здійснюється гаметами). Більшість кнідарій —
роздільностатеві, є й гермафродити — організми, у яких одночасно
функціонують жіночі та чоловічі статеві органи. Запліднення здійс-
нюється у воді, тобто зовнішнє. У переважної більшості видів розви-
ток непрямий, є личинки, що мають війки.

Отже, основними біологічними особливостями Жалких є
наявність жалких клітин, життєвих форм поліпа та медузи,
нестатевого й статевого розмноження.

Які біологічні особливості реброплавів?

Реброплави — це винятково морсь-
кі тварини. Сьогодні відомо майже 200
видів, більшість із них живе в тропіч-
них морях. У Чорному та Азовському
морях живуть плевробрахія, берое. Ре-
броплави, здебільшого, є хижаками,
які вільно плавають у товщі води за
допомогою війок. Їх розміри станов-
лять від 2-3 мм (Тинерфе блакитний)
і до 2,5 м (Пояс Венери). На відміну
від гідри й медуз, реброплави не ма-
ють жалких клітин та форми поліпа
в життєвому циклі. Тіло реброплавів
на 90 % складається з води й заповне-
не прозорою мезоґлеєю, тому тварину
не помітно у воді. Реброплави яскраво

світяться. Найяскравіше світяться декотрі види роду Берое — світла
однієї особини достатньо для читання! Більшість цих тварин має два
щупальця, інколи значно довші за тіло, що втягуються в спеціаль-
ні щупальцеві кишені. Щупальця розгалужені та вкриті клейкими
клітинами, які є лише в реброплавів. Ці клітини виробляють клейку
речовину, завдяки якій налипають дрібні рачки, рибки тощо. Здобич
потрапляє до кишкової порожнини, де й перетравлюється. Ребропла-
ви — гермафродити, серед них немає ні самок, ні самців. Нестатевого
розмноження в реброплавів немає.

Отже, реброплави — це група кишковопорожнинних тварин,
у яких відсутні жалкі клітини, нестатеве розмноження,
наявна здатність до біосвітіння.

image93

Іл. 23. Реброплав Батоцира
Фостера виглядає, наче прибулець
з іншої планети

§ 7. Кишковопорожнинні, їхні особливості й середовище існування

Тема 1. Різноманітність тварин

image95

діяльність

навчаємося пізнавати

За допомогою додаткової літератури визначте будову гідри,

позначивши подані назви, та поясніть їх значення. Накресліть у зоши-
тах таблицю «Будова гідри» та заповніть її.

назва елемента будови цифра

позначення

значення
Ротовий отвір
Ектодерма
Ентодерма
Кишкова порожнина
Жалка клітина
Нервова клітина
Травна клітина
Шкірно-м’язова клітина
Яйцеклітина
Сперматозоїд
Залозиста клітина
Підошва
Проміжна клітина

Біологія + Фізика

8

8

Біолюмінесценція — явище біологічного світіння живих організмів. Біолюмінесценція дуже поширена в природі: світяться в темряві деякі види бактерій, твариноподібних організмів (наприклад, ночесвітки), грибів, молюсків, риб, реброплавів тощо. Із комах, що світяться, загальновідомі жуки-світляки. Яка фізична природа світла? Який механізм біологічного світіння та яке значення для тварин має це явище?

image96

Іл. 24. Представники реброплавів: 1 — венерин пояс, 2 — берое, 3 — мнеміопсис

результат

image97

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Хто такі кишковопорожнинні? 2. Назвіть основні групи кишковопорожнинних. 3. Назвіть 2-3 ознаки жалких кишковопорожнинних. 4. Наведіть приклади жалких кишковопорожнинних тварин. 5. Хто такі реброплави? 6. Наведіть приклади видів, які належать до реброплавів.
7-9 7. Які ознаки є визначальними для кишковопорожнинних? 8. Які біологічні особливості жалких кишковопорожнинних? 9. Які біологічні особливості реброплавів?
10-12 10. Чому в кишковопорожнинних дуже добре розвинена регенерація?

image98