Комахи — це найчисленніша та найпоширеніша група тварин, які стали справжніми володарями нашої планети.

Енциклопедія для дітей

§ 17. комахи, особливості їхньої будови

Основні поняття й ключові терміни: КОмАХи. ротовий апарат. Крила комах.

Пригадайте! Які відділи тіла членистоногих? Скільки ходильних ніг у раків та павуків?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image218.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image219.jpeg

2

Поміркуйте

Перед Вами картина ві-

домого нідерландського художни-
ка Вінсента Ван-Гога «Бражник
мертва голова» (1), сучасна назва
якої «Імператорський нічний мете-
лик», зображення самого бражни-
ка мертва голова (2) і метелика са-
турнія велика (3). Що тут не так?

зміст

Які особливості поширення комах?

КОМАХИ — група членистоногих із поділеним на голову, гру-

ди й черевце тілом, які пристосувалися до життя в різних умовах іс-
нування. Група нараховує понад 1 000 000 видів. Із загальної кількості
тварин нашої планети на частку комах припадає майже 70 %. Комах
знаходять у пустелях. Наприклад, у безводній жаркій пустелі Наміб
живуть жуки-чорнотіли, у холодних арктичних пустелях — безкрилі
антарктичні комарі. Їх зустрічали високо в горах (наприклад, дрібний
жук бембідіон у Гімалаях живе на висоті 4 300-5 000 м) і знаходили

глибоко під землею (наприклад, закаспій-
ські терміти прокладають ходи на глибину
12 м). Більшість комах — вільноживучі тва-
рини, однак серед них трапляються парази-
ти рослин, тварин і людини. Від інших чле-
нистоногих комахи відрізняються такими
ознаками: 1) наявністю однієї пари вусиків;

2) наявністю 3 пар ходильних ніг; 3) орга-
нами дихання є трахеї; 4) наявністю крил.

Типовим представником класу Комахи
є хрущ травневий. Довжина тіла досягає
6 см, розмах крил не перевищує чотирьох
сантиметрів. Харчується листям дерев і
чагарників. Активні хрущі у вранішні та
вечірні години, уночі можуть прилітати на
світло.

Систематичне положення виду

Тип Членистоногі
Клас Комахи
Ряд Твердокрилі
Родина Пластинчастовусі
Рід Хрущ
Вид Хрущ травневий

Отже, комахи заселили весь суходіл і Світовий океан, освоїли всі типи
середовищ існування на землі.

§ 17. Комахи, особливості їхньої будови

image220

Тема 1. Різноманітність тварин

Які особливості зовнішньої будови комах?

Відділами тіла комах є голова, груди
та черевце, кожний з яких виконує свої
функції. На голові є вусики, очі та ротові
органи. Вусиків, які називають антенами,
одна пара. Вони виконують функцію орга-
на нюху. Ротові органи утворюють ротовий
апарат. Залежно від типу їжі ротові ор-
гани комах видозмінюються та формують
або гризучий (бабки, жуки, мурашки), або
гризучо-лижучий (бджоли, джмелі), або сис-
ний (метелики), або колючо-сисний (клопи,
попелиці) ротові апарати. На щелепах є
вирости — щупики, які виконують функції
органів дотику та смаку. Поряд із вусика-
ми розташовані очі, які можуть бути про-
стими або складними.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image222.jpeg

Іл. 65. Різноманітність ходильних ніг у комах

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image223.jpeg

Іл. 64. голова шершня, на якій є
два складних ока, три простих
вічка, вусики, ротовий апарат
гризучого типу

Груди мають органи руху — ноги та крила в крилатих комах. На кожному сегменті грудей по одній парі кінцівок, через те в комах три пари ходильних ніг. У різних комах ці кінцівки можуть виконувати різні функції, і тому виділяють такі їх типи: копальні (у капустянки, 1А), бігальні (у жужелиць, 2Б), стрибальні (у коників, 3В), збиральні (у бджоли, 4Г), плавальні (у жука-плавунця, 5Д), хапальні (у богомола, 6Е). Крила є складками покривів, стінки яких побудовані з кількох шарів епітеліальних клітин, укритих кутикулою. У черевці знаходяться основні внутрішні органи. Цей відділ позбавлений кінцівок, має отвори трахейної системи — дихальця й закінчується яйцекладом.

Покриви — одношаровий епітелій і хітинова кутикула з воскоподіб-
ною плівкою, яка перешкоджає випаровуванню води. На тілі комахи є
численні волоски, що виконують функцію органів дотику, створюють
повітряний прошарок, який захищає тіло від води під час дощу, від
перегріву, зумовлюють забарвлення тощо. На поверхню тіла відкри-
ваються протоки пахучих залоз, які допомагають особинам знаходити
одна одну під час розмноження. В інших комах можуть бути отруй-
ні (наприклад, у волохатих гусениць), воскові (наприклад, у бджіл),
шовкові (наприклад, у личинок метеликів) та інші залози.

Отже, тіло в комах відрізняється більшою рухливістю відділів
і різноманітністю зовнішніх органів, що пов’язано із життям
у різних умовах існування.

Які особливості переміщення комах?

Комахи — перші на Землі істоти, здат-
ні до активного польоту. Завдяки польо-
ту, комахи змогли розселитися по всій
Землі й освоїти різні місця існування.

Крила комах — бічні складки покри-
вів тіла комах, які дозволяють їм літа-
ти. Міцності крилам надають поздовжні
жилки, які часто з’єднуються між со-
бою поперечними жилками, утворюючи

комірки. Крила розташовані на другому та третьому сегментах грудей.
Розрізняють передні й задні крила. У деяких комах передні та задні
крила однакові за будовою та функцією, яку вони виконують (бабки).
У мух і комарів розвивається лише передня пара крил, а задня стає
залишковою. Часто передні крила виконують захисну функцію, пере-
творюючись на надкрилки (жуки). Багато видів комах втратили крила
(блохи, воші), це пов’язано з особливостями їхньої життєдіяльності.

Рух крил у комах зумовлений роботою особливих крилоподібних
м’язів грудей. Це поперечнопосмуговані м’язи, які здатні дуже швид-
ко скорочуватися. Наприклад, у комарів частота помахів крил — при-
близно 1 000 разів за секунду. Швидкість польоту різних комах різна:
у хруща — 12 км/год, джмеля — 18 км/год, бабки — майже 100 км/год.

Під час переміщення в комах важливу роль відіграють не лише

крила, але й ноги. Комахи здатні бігати,
стрибати, плавати, крокувати у різних
площинах і на різній висоті. Кінцівки
комах складаються не більше, ніж із
п’яти члеників (див. іл. 67). Швидкому
переміщенню комах по різних поверх-
нях сприяють також малі розміри тіла,
кігтики, невеликі присоски або секрет,
що виділяється на кінці лапки тощо.

3 4

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image225.jpeg

1 2 5

Іл. 67. Будова кінцівки комахи:

1 — тазик; 2 — вертлюг; 3 — стегно; 4 — гомілка; 5 — лапка з кігтиками

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image226.jpeg

Іл. 66. Будова крила: 1 — поздовжні
жилки; 2 — поперечні жилки;

3 — комірки

Отже, переміщення комах пов’язане з наявністю крил
та рухливих кінцівок, які набувають великої різноманітності
через різні умови існування.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image227.jpeg

§ 17. Комахи, особливості їхньої будови

Тема 1. Різноманітність тварин

76

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image228.jpeg

1

діяльність

Практична робота № 1

виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах

Мета: виявити риси пристосованості різних видів комах до способу
життя; закріпити знання про середовища існування та істотні
ознаки комах.

Обладнання: ілюстрації (колекції, світлини), короткий опис комах,

поширених в Україні та своїй місцевості.

Дозорець-імператор — представник ряду Баб-
ки. Самці мають блакитне забарвлення, а самки —
зелене. Місцеіснуваннями є узлісся та лісові га-
лявини, ділянки вздовж берегів водойм. Хижаки,
живляться дрібними літаючими комахами.

Плавунець облямований — жук з ряду Твер-
докрилі, звичайний представник водойм зі стоя-

чою водою. По суші пересуватися практично
не може, вміє літати. Активний хижак, жи-
виться дрібними комахами, що впали у воду,
рибками та жабками, може поїдати загиблих

тварин.

Вовчок звичайний, або вед-
медка — комаха з ряду Прямо-
крилі, в Україні поширена по-
всюдно. Живе у ґрунті, літає

вночі, добре плаває. Природні місцеіснування — заплави річок, озер,
боліт, зрошувані та добре угноєні поля.

хід роботи:

  1. Прочитайте опис комах, уважно розгляньте їх, зверніть увагу на крила, кінцівки, очі, форму тіла. Назвіть середовище існування та спосіб життя цих тварин, визначте декілька рис пристосованості до їхнього способу життя.
  2. Заповніть таблицю.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image229.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image230.jpeg

Таблиця 6. рИСИ ПрИСТОСОВАнОСТІ КОМАх дО СПОСОБу жИТТЯ

назва виду Середовище існування Спосіб життя риси пристосованості

3. Оформіть звіт або підсумки практичної роботи.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image231.jpeg

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть середовища існування комах. 2. Назвіть визначальні ознаки комах. 3. Які відділи тіла в комах? 4. Які органи розташовані на голові комах? 5. Які органи здійснюють переміщення комах? 6. Що таке крила комах?
7-9 7. Які особливості поширення комах? 8. Які особливості зовнішньої будови комах? 9. Які особливості переміщення комах?
10-12 10. Які ознаки будови хруща пов’язані з його наземно-повітряним способом життя?