Назва молюски походить від латинського слова тоіїшсш — «мякий».

Енциклопедія для дітей.

§ 21. МОЛЮСКИ, їхня РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Основні поняття й ключові терміни: МОЛЮСКИ. Черевоногі. Двостул-
кові. Головоногі.

Пригадайте! Які визначальні ознаки молюсків?

Зіставте

Перед Вами назви трьох груп молюсків (І, ІІ, ІІІ) і представники

цих систематичних груп. Зіставте їх між собою.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image275.jpeg

І Головоногі

ІІ Черевоногі

ІІІ Двостулкові

1 Мідії, устриці, морські гребінці, скойка річкова, перлова скойка морська, перлівниці, тридакна, дрейсени (трикутниці), корабельний черв’як, беззубка звичайна

2 Наутілуси, каракатиця широкорука, кальмари велетенський, звичайний, восьминоги звичайний, піщаний та ін.

3 Рапана венозна, ставковик великий, слизняк великий звичайний, котушка рогова, конуси, мурекс, морський заєць

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image276.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image277.jpeg

Іл. 81. Панцирний молюск, або хітон

ЗМІСТ

Як класифікують молюсків?

За наявністю черепашки серед

молюсків виділяють такі групи: Безпан-
цирні, Панцирні та Черепашкові.

Безпанцирні — група виключно мор-
ських молюсків, які зовсім не мають
черепашки. Це переважно дрібні черво-
подібні організми, найбільші з яких
досягають у довжину 30 см. Панцир-
ні — виключно морські молюски, у яких
відсутня мантія та наявний панцир, що

складається з восьми вапнякових рухливо з’єднаних пластинок. Якщо
їх відділити від субстрату, до якого вони міцно приєднані нижньою
частиною тіла, то вони одразу ж згортаються в клубок, як броненос-
ці. Ще однією цікавою особливістю цих молюсків є те, що зуби в них
побудовані з магнетиту — найміцнішого природного матеріалу, що во-
лодіє до того ж магнітними властивостями. Черепашкові — це молюс-
ки, у яких є черепашка або її залишки. Ця група поєднує переважну
більшість молюсків, серед яких найчастіше виділяють черевоногих,
двостулкових та головоногих. Серед черепашкових молюсків до існу-
вання на суші змогли пристосуватися лише черевоногі, яких нази-
вають також слимаками. Наземних слимаків, які мають черепашку,
називають равликами, а слимаків без неї — слизняками. Слизняки
утворилися від равликів, черепашка яких поступово зменшувалася в
розмірах, доки її рештки зовсім не зникли під шкірою тварин.

Отже, в основу класифікації молюсків покладено наявність та
особливості будови черепашки й особливості внутрішньої будови тіла.

§ 21. Молюски, їхня різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

Які основні групи черепашкових молюсків?

Черевоногі — це група молюсків, які
мають несиметричне тіло з добре роз-
виненими головою, тулубом та ногою.

Їхня спіральна черепашка має отвір,
що називається устям, у який в разі не-
безпеки втягується тіло. У багатьох че-
ревоногих устя закривається кришечкою
для захисту від ворогів. Ротова порож-
нина містить тертку й слинні залози.

У більшості черевоногих молюсків серце двокамерне (складається з
передсердя та шлуночка). Це пов’язано з тим, що орган дихання (ле-
геня або зябра) непарний. Найвідомішим представником цієї групи є
равлик виноградний. У дорослих особин черепашка у висоту може до-
сягати 5 см, а в ширину до 4 см, має близько 4,5 оберти, що закручені
праворуч. Равлики мають дві пари щупалець: передні, менші, вико-
нують функцію нюху, задні, більші, на кінчиках містять очі. Ще од-
ним типовим представником черевоногих є ставковик великий, який

живе в ставках, невеликих озерах і
річках. Черепашка ставковика суціль-
на, спірально закручена, з одного боку
закінчується гострою вершиною, а з
іншого має отвір (устя), через який
назовні висуваються голова й нога мо-
люска. Це один із найненажерливіших
мешканців прісних водойм. Він поїдає
рослини, тварин та їхні рештки. Хоча
ставковик живе у воді, дихає він кис-
нем атмосферного повітря, що потрап-
ляє в легеню.

Двостулкові — це група молюсків, які мають симетричне тіло з добре розвиненими тулубом і ногою, але без голови. Мушля цих молюсків двостулкова, ліва й права стулки рухомо з’єднані на спинному боці еластичною замковою зв’язкою. Закривається мушля завдяки скороченню м’язів-замикачів, які прикріплюються до внутрішніх боків стулок. Рот, оточений двома парами ротових лопатей, розташований на передньому кінці тулуба. Тертки й слинних залоз немає. Живлення відбувається шляхом фільтрації, органами дихання є зябра. Типовим представником двостулкових молюсків є беззубка звичайна. За допомогою ноги беззубка може повільно повзати по дну. Якщо беззубку потурбувати, вона швидко втягує ногу й за допомогою двох м’язів- замикачів закриває черепашку.

Головоногі — група молюсків, які мають симетричне тіло з добре розвиненими головою, тулубом і щупальцями. Це найбільш високоор- ганізована група молюсків. Головоногі є виключно морськими хижими організмами. Можуть швидко змінювати забарвлення тіла. На щупальцях, зазвичай, знаходяться присоски для утримання здобичі. Черепашка в більшості сучасних видів головоногих відсутня або лежить під

7 6

Іл. 83. Зовнішня будова ставковика
великого: 1 — черепашка; 2 — мантія;
3 — голова; 4 — око; 5 — щупальце;

6 — нога; 7 — дихальний отвір

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image279.jpeg

Іл. 82. Равлик виноградний

image281

шкірою, як у каракатиці. Рот має тверді рогові щелепи, тертку й слинні залози. У задню кишку багатьох головоногих впадає протока чорнильної залози, секрет якої має захисне значення. Органами дихання є зябра.

Отже, серед усіх груп молюсків найвідомішими є черевоногі,
двостулкові й головоногі.

Яке значення молюсків у природі та для людини?

Молюски в природі є важливою складовою частиною водяних та наземних угруповань організмів. Вони входять у ланцюги живлення, поїдаючи органічні рештки, мікроорганізми, рослинну й тваринну їжу. Серед молюсків значна кількість є фільтраторами, які беруть участь у біологічному очищенні водойм (скойки, беззубки).

Різні види черевоногих (морське вушко, морський заєць), двостулкових (устриці, мідії, морські гребінці), головоногих (кальмари, восьминоги) людина використовує в їжу. Широко ведеться промисел черевоногих й двостулкових з метою використання черепашок, перлів, перламутру для виготовлення прикрас (перлова скойка, перлівниці).

Наземні молюски (слизняки, равлики виноградні) можуть завдавати шкоди культурним рослинам. Багато видів є проміжними хазяями для паразитичних червів (наприклад, ставковик малий для печінкового сисуна, бітінія для котячого сисуна). Серед двостулкових шкоди завдають прісноводний молюск дрейсена, корабельний черв’як. В умовах забруднення прісноводні види двостулкових можуть накопичувати в тканинах та черепашці отруйні речовини, тому в наш час їх у їжу вживати не рекомендується. З деяких видів молюсків Середземного моря отримують цінний барвник — пурпур. Каракатиць та восьминогів добувають також з метою отримання чорнильної рідини, з якої виготовляють натуральну туш та коричневу фарбу — сепію. У кишечнику кашалотів із неперетравлених решток головоногих утворюється амбра — речовина, яку застосовують у парфумерній промисловості як фіксатор запахів. Серед молюсків є й небезпечні для людини отруйні організми (конуси, певні види восьминогів). До Червоної книги України занесено 12 видів молюсків: ставковик булавоподібний, ставковик потовщений, гранарія зернова, хондрина вівсяна, перистома мердвенева, трихія опушена, устриця їстівна та ін.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image282.jpeg

діяльність

навчаємося пізнавати

міні-проект «ЯК утворюються Перлини?»

Перли бувають різного розміру і різні за забарвленням. Їх об’єднує те, що виникають вони у деяких двостулкових молюсків. Підготуйте міні-проект про те, якими молюсками і як утворюються перли. Самостійна робота з визначальними картками

 1. Розгляньте черепашки запропонованих молюсків і за допомогою картки визначте видові назви запропонованих молюсків.
 2. Опишіть особливості визначених черепашок молюсків.
 3. Зробіть висновок. Які особливості черепашок дозволяють визначати й порівнювати молюсків між собою?

§ 21. Молюски, їхня різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

94

Картка для визначення видів молюсків

(правила роботи з карткою зазначені в додатку на с. 284)

 1. Черепашка не має стулок 2

0. Мушля з двох стулок 4

 1. Черепашка видовжена, конічна,

висотою до 6 см, спірально за-
кручена у вигляді башти, з го-
строю вершиною, 4-5 обертів

Ставковик великий

0. Черепашка дископодібна, блис-
куча, висотою до 1 см, діаметром
до 3 см, спірально закручена в
одній площині, здебільшого ко-
ричнева Котушка рогова

 1. Черепашка кулясто-дзигоподіб-
  на, має 4-5 обертів за годиннико-
  вою стрілкою, висота й ширина
  від 3 до 5 см, жовтувато-коричне-
  ва, часто має 5 темних смуг, ледь

помітних на темному фоні

Равлик виноградний

0. Черепашка низько-дзигоподібна,
має 4-5 обертів за годинниковою
стрілкою, висота й ширина май-
же 2 см, жовта, біла, рожева, ко-
ричнева, часто має 1-5 темних

спіральних смуг, помітних на світлому фоні

Равлик смугастий садовий (Цепея садова)

 1. Мушля овальна, тонкостінна, без зубчиків біля замкової зв’язки, верхів-
  ка не виступає Беззубка звичайна

0. Мушля видовжено-овальна, товстостінна, має зубчики біля замкової
зв’язки, верхівка виступає Перлівниця звичайна

 1. Мушля трикутної форми, довжина до 4-5 см, із зиґзаґоподібними ко-
  ричневими смужками, брудно-зелене або жовте забарвлення

Тригранка річкова (Дрейсена річкова)

0. Мушля майже округлої форми, діаметром до 2,5 см, без темних смуг,
жовто-коричневе забарвлення — Кулька рогова

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть основні групи молюсків. 2. Наведіть приклади черевоногих молюсків. 3. Наведіть приклади двостулкових молюсків. 4. Наведіть приклади головоногих молюсків. 5. Яких молюсків людина використовує в їжу? 6. Назвіть рідкісні види молюсків України.
7-9 7. Які біологічні особливості відрізняють черевоногих від двостулкових та головоногих молюсків? 8. Порівняйте особливості зовнішньої будови черевоногих, двостулкових та головоногих молюсків . 9. Яке значення молюсків у природі та для людини?
10-12 10. Порівняйте особливості будови, життєдіяльності та середовище життя черевоногих, двостулкових та головоногих молюсків.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image284.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image285.jpeg

Сторінка ілюстрацій

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image286.jpeg

Іл. 84. Різноманітність черевоногих: 1 — Елізія зеленовуха — це перша відома науковцям тварина, здатна до фотосинтезу; 2 — Слизняк великий звичайний — молюск наших парків, садів, городів; 3 — Котушка рогова — прісноводні молюски, які можуть бути акваріумними тваринами; 4 — Рапана жилкувата — хижий молюск, живе в морях і поїдає устриць та мідій; 5 — Харонія тритон, або ріг Тритона — має найбільшу черепашку серед черевоногих

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image287.jpeg

Іл. 85. Різноманітність двостулкових: 1 — найбільшим із двостулкових молюсків є Тридакна велетенська, яка може досягати 2 м у довжину й масою до 300 кг; 2 — Гребінець чорноморський — їстівні молюски-фільтратори з широкою віялоподібною мушлею; 3 — розкриті стулки Мідії чорноморської — їстівний молюск-фільтратор, який очищує воду; 4 — Корабельний черв’як — молюск, який живиться деревиною; 5 — Тригранка річкова (дрейсена) — поширений вид прісноводних молюсків з дуже характерним тригранним обрисом черепашки, ведуть прикріплений спосіб життя

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image288.jpeg

Іл. 86. Різноманітність головоногих молюсків: 1 — Наутилус, або кораблик — найбільш примітивний із сучасних головоногих молюсків; 2 — Восьминіг-аргонавт — молюск з тонкостінними черепашками (за що його називають «паперовим корабликом»), які функціонують не в ролі скелета, а як камера для виведення потомства; 3 — Кальмар командорський — молюск, який має 10 щупалець, черепашка у вигляді залишкової внутрішньої пластинки; 4 — Восьминіг блакитнокільчастий — дрібний восьминіг із сильною отрутою, за що його називають «блакитною смертю»; 5 — Каракатиця широкорука — це найбільша із каракатиць, має внутрішню вапнякову черепашку у вигляді пластинки, втягувальні щупальця, які в спокої і під час руху розташовані в кишенях на голові

§ 21. Молюски, їхня різноманітність та значення