Король Лір. А навіщо слимакові його хатка?

Блазень. Щоб ховати голову; вже ж не на те, щоб віддати хатку
дочкам та й зостатися з ріжками напризволяще.

В. Шекспір. Король Лір.

§ 20. молюски, їхні особливості

Основні поняття й ключові терміни: мОЛюСКи. черепашка. мантія.
Пригадайте! Що таке двобічна симетрія, вторинна порожнина тіла?

Поміркуйте

Найбільший молюск у

світі — кальмар велетенський
довжиною до 20 м (1). Найбіль-
шим наземним молюском є аха-
тіна велетенська (розмір ноги
39 см, вага 0,9 кг) (2). Найбіль-
ший у світі двостулковий мо-
люск — тридактна велетенська
(вага близько 300 кг, а діаметр
раковини до 2 м) (3). Найбільшу
кількість зубів (до 25 тисяч) ма-
ють равлики (4). Які ж ознаки бу-
дуть об’єднувати цих різних тва-
рин в одну групу Молюски?

ЗМІСТ

де поширені молюски?

Молюски (або м’якуни), як і комахи, є найбільш еволюційно

довершеними тваринами серед безхребетних. Ця група об’єднує близько
130 000 видів (в Україні — понад 600). За кількістю видів молюс-
ки поступаються лише комахам. Мешкають сучасні види молюсків
переважно в морях (мідії, устриці, кальмари, восьминоги), прісних
водоймах (беззубки, ставковики), рідше — у наземному середовищі
(равлики, слизняки). І лише незначна частина видів з групи передньо-
зябрових молюсків ведуть паразитичний спосіб життя. Найбільша різ-
номанітність молюсків спостерігається в тропічних морях.

Розміри тіла дорослих молюсків різних видів значно різняться —
від 0,5 мм (двостулковий молюск конділонукула) до 20 м (велетен-
ський кальмар). Більшість з м’якунів — малорухливі тварини, деякі
ведуть прикріплений спосіб життя (мідії, устриці), і тільки головоногі
молюски здатні швидко пересуватися реактивним способом.

Серед молюсків є хижаки (кальмари, восьминоги), рослиноїдні
(равлик виноградний), всеїдні (ставковики), фільтратори (беззубка,
перлівниця), сапротрофи (корабельний черв’як), а також паразити
тварин (ентоконхи, які паразитують у тілі голотурій).

Близько 80 % усіх видів молюсків належать до черевоногих, ще
19 % — до двостулкових і лише 1 % сучасних видів — до інших груп,
серед яких виділяємо головоногих.

Отже, переважна більшість молюсків є водяними тваринами, які ведуть
вільноживучий малорухливий спосіб життя.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image262.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image263.jpeg

Іл. 77. Рекорди світу молюсків

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image264.jpeg

§ 20. Молюски, їхні особливості

Тема 1. Різноманітність тварин

Які особливості будови молюсків?

Тіло молюсків м’яке й несегментоване. Як правило, воно складаєть-
ся з трьох відділів: голови, тулуба та ноги. На голові розташовуються
очі, щупальці, рот, а в тулубі містяться внутрішні органи. Нога являє
собою виріст черевної стінки тулуба й служить для пересування, по-
лювання, прикріплення, закопування в ґрунт. Більшість молюсків має
гладкі м’язи, а в головоногих — поперечно-посмуговані, які скорочують-
ся дуже швидко. Нога в головоногих молюсків перетворюється на щу-
пальця й лійку — особливий орган, який слугує для реактивного руху.
У частини молюсків голова в процесі еволюції втрачається. М’якуни
здебільшого двобічносиметричні тварини, але в частини з них розви-
нулася несиметричність внаслідок своєрідного зміщення органів тіла.

Більшість молюсків має черепашку, яка добре захищає тіло, але
заважає руху. Тому молюски, котрі ведуть рухливий спосіб життя, у
процесі еволюції її втрачають.

Черепашка — скелетний утвір, що захищає тіло молюска та слугує
місцем прикріплення м’язів.

Черепашка може бути суцільною, двостулковою або складатися з
кількох пластинок. Утворена черепашка неорганічними (вапняк) й ор-
ганічними (конхіолін) речовинами. Складається цей захисний утвір з
3 шарів: зовнішнього рогового, середнього порцелянового і внутріш-
нього перламутрового. У деяких груп черепашка повністю (наприклад,
слизняки) або частково (наприклад, восьминоги) редукована.

Тіло вкрите складкою покривів, що називається мантією. Зало-
зисті клітини мантії й утворюють черепашку, яка є зовнішнім скеле-
том молюсків.

Мантія — складка покривів, що вкриває все тіло або його частину
й утворює мантійну порожнину.

Мантійна порожнина — це проміжок між мантією та тулубом, що
сполучений з навколишнім середовищем. У ній розташовані органи
дихання й у цю порожнину відкриваються анальний отвір, протоки

видільної та статевої систем.

Крім черепашки, характерною ознакою
молюсків є незвичний орган — тертка (ра-
дула). Це пластинка на язиці, яка має сотні
малесеньких зубчиків, завдяки чому молюски
можуть зішкрібати органічні частинки їжі та
подрібнювати їх.

Молюски — це тварини із залишковою вто-
ринною порожниною, представленою у біль-
шості форм навколосерцевою сумкою й по-
рожниною навколо статевих залоз. Більшість
проміжків між органами заповнені пухкою

сполучною тканиною — паренхімою. Іл. 78. Тертка равлика

Отже, МОЛЮСКИ (лат. «молюскус» — м’який) — це несегментовані
вториннопорожнинні двобічносиметричні тварини, тіло яких скла-
дається з голови, тулуба та ноги, має мантію й захищене черепашкою.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image266.jpeg

Які особливості способу життя молюсків?

Травлення здійснюється травною системою, у якій з’являються нові утвори. У глотці, як правило, є м’язистий язик, укритий хітиновими зубчиками. У більшості молюсків у ротову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, а в шлунок — протоки травної залози — печінки. У ротову порожнину, окрім слинних залоз, відкриваються протоки отруйних залоз або тих, що виділяють кислоти для розчинення черепашок інших молюсків.

Транспорт речовин здійснюється незамкненою кровоносною системою. Серце, як м’язовий орган кровообігу, буває в молюсків дво-, три-, чотирикамерним і складається із шлуночка й одного чи декількох передсердь. У крові багатьох молюсків наявний дихальний пігмент гемоціанін, який визначає її синій колір.

Органи дихання містяться в мантійній порожнині й представлені зябрами і легенями. Зябра мають мешканці водойм, легені — наземні молюски або ж молюски, предки яких жили на суходолі.

Виділення здійснюється однією (наприклад, у равлика виноградного) або двома (наприклад, у беззубки) нирками. Непотрібні для організму продукти обміну потрапляють з крові молюсків у нирки, а потім у мантійну порожнину й видаляються назовні.

Регуляція процесів відбувається з участю нервової системи розки- дано-вузлового типу, яка має парні нервові вузли в кожному з відділів тіла. Поведінка більшості молюсків інстинктивна. Умовні рефлекси та окремі прояви елементарної розумової діяльності спостерігаються у восьминогів.

Подразливість забезпечується в різних молюсків різними за будовою та ступенем розвитку органами чуття. Більшість має очі, органи дотику (щупальця), хімічного чуття та рівноваги. Розмноження здійснюється роздільностатевою чи гермафродитною системами. Запліднення зовнішнє або внутрішнє. Розвиток прямий або непрямий (з перетворенням).

Отже, прогресивна риса організації молюсків — це поява
спеціалізованих органів, якими є слинні залози, язик, легені та нирки.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image269.jpeg

діяльність

Біологія + Історія

залози, яка ви-
робляє пурпур.
Цей натураль-
ний барвник був
дуже дорогим,
але й дуже стій-
ким. Для отри-

2

Іл. 79. 1 — мурекс; 2 — морський заєць

Фінікійські фарбувальні виготовляли колись чудовий одяг різ-
них кольорів. Фарбу отримували з молюсків: мурекса пурпурового —
червону, мурекса обрубаного — фіолетову. Особливістю цих молюсків

є наявність у 1

мантії особливої

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image270.jpeg

§ 20. Молюски, їхні особливості

image271

Тема 1. Різноманітність тварин

мання одного грама чистої фарби потрібно було майже 10 000 молюсків. У черевоногого молюска морського зайця в мантії також є залози, що виділяють захисні речовини. У головоногих молюсків є чорнильні залози, або мішки. Вміст чорнильних мішків каракатиць та кальмарів використовували як основу китайської туші. А яке ж значення мають секрети таких залоз для самих молюсків? навчаємося пізнавати

Лабораторне дослідження

будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових

молюсків

Мета: розвиваємо уміння виділяти істотні ознаки будови черепашки
молюсків, спостерігати й розрізняти черепашки черевоногих і
двостулкових молюсків, пояснювати значення черепашки для
молюсків.

Обладнання й матеріали: черепашки молюсків, лупи, лінійки.

хід роботи

 1. Розгляньте черепашку беззубки. Знайдіть такі елементи будови: пе-
  редній кінець (заокруглений), задній кінець (загострений), верхівку,
  спинний край, черевний край, зв’язка. Чим вкриті зовнішня та вну-
  трішня поверхня стулок черепашки?
 2. Знайдіть на внутрішній поверхні черепашки два заглиблення для
  приєднання м’язів-замикачів. Яке їх значення?
 3. За допомогою препарувальної голки ле-
  генько зішкрябайте верхній шар чере-
  пашки. Який шар Ви побачите?
 4. Розгляньте черепашку равлика вино-
  градного. Знайдіть такі елементи будови:
  верхівка, вустя, завитки. За допомогою
  малюнка визначте, у який бік (вправо чи
  вліво) закручена черепашка.
 5. Визначте розміри й форму черепашки
  равлика. Чим вкриті зовнішня та вну-
  трішня поверхня стулок черепашки?

Який шар буде розташований між ними?

 1. Зробіть висновок. Як особливості бу-
  дови черепашки молюсків пов’язані із
  способом життя?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image272.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image273.jpeg

результат

Іл. 80. 1 — черепашка беззубки
звичайної; 2 — черепашки
равлика виноградного

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image274.jpeg

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Де мешкають молюски? 2. Який спосіб життя в більшості молюсків? 3. Що таке черепашка у молюсків? 4. Що таке мантія? 5. Назвіть органи, які з’являються в молюсків. 6. Які органи дихання молюсків?
7-9 7. Де поширені молюски? 8. Які ознаки будови є визначальними для молюсків? 9. Які біологічні особливості молюсків?
10-12 10. Як особливості будови черепашки молюсків пов’язані із способом життя?