Научіння -це видозміна поведінки, яка виникає в результаті Індивідуального досвіду.

ДамапьдДсюсбсрі

§50. НАУЧІННЯ ТВАРИН

Основне поняття: НАУЧІННЯ
Пригадайте) Що таке інстинкти?

Поміркуйте

І. Акімушкін у своїй книзі «Проблеми етоло-
гії» наводить такий приклад: «Науковці про-
понували в їжу актиніям неїстівні шматочки
фільтрувального паперу, торкаючись ними щу-
палець. Спочатку актинв жадібно хапали па-
пір І спрямовували до рота, але дуже швидко
викидали його на.говні. Але вже через пять днів
міцно .засвоїли, що це. частування в їжу не го-
диться. і більше його не брали. Набута навичка
зберігається в їх пан’яті від шести до десяти
днів. Згадок вони знову піддавалися обману, але
тепер негативне ставлення до паперу форму-
валося набагато раніше, ніж на початку до
слідів». Що ж таке наупіння?

ЗМІСТ

image594

іл. 20). Короткиеі поліп охлшнск
кінська

image595

Чим відрізняється научіння від інстинктив-
ної поведінки?

Термін «научіння» запровадив в ето-
логії Е.-Л. Торндайк. Щоб зрозуміти сут-
ність научіння, розглянемо опис едино-
го простого досліду з молюском Аплілія
(морський заєць). Його провів лауреат Но-
белівської премії з фізіології та медицини
Е. Кандель, щоб довести наявність научін-
ня в безхребетних тварин.

На тілі молюска є трубка<ифон, че-
рез яку надходить вода і спрямовується

на зябра. Якщо доторкнутися до цієї трубки, в ап.лізіії спостерігаєть-
ся захисна вроджена реакція: втягування і сифона, і зябер, розташо-
ваних усередині тіла в мантійній порожнині. А«е якщо зсНйснювати
впливи струменем води чи дотиком скляної палички до сифона багато
разів підряд з однаковою си.лою. то аплілія буде втягувати зябра й си-
фон усе слабше, а потім зовсім перестане реагувати на ці дотики, У
різних особин кількість дотиків і сила втягування були різними, але
сама реакція спостерігалася в усіх піддослідних тварин.

Що ж відбулося? Спостерігаємо научіння у його найпростішій формі — у формі звикання. Якщо порівняти цю захисну реакцію аллізії з тією, що спостерігалася до механічного впливу, то мп зрозуміємо, що

image596

іл. 202. Морсьхии лск-ць

$50. Научнкч тварин

image597

Тема 3. Псведкжатвармн

218

image599

відбулася видозміна поведінки молюска. Научіння буде забезпечувати
прояви поведінки з такими особливостями: набутий характер, індиві-
дуальність, стійкість, спрямованість на умови, що швидко змінюються.

Отже, НАУЧІННЯ — відносно стійка зміна поведінки, що виникає
впродовж життя особини й забезпечує пристосованість
до мінливих умов середовища.

Научіння тварин може мати різні види: звикання, наслідування (со-
ціальне научіння), закарбування, научіння шляхом спроб та помилок,
осяяння, вироблення умовних рефлексів та ін.

Звикання — вид научіння тварин, ко.т відбувається послаблення
природженої захисної поведін нової реакції при багаторазовому повто-
ренні стимулу. Завдяки такому научінню тварини не витрачають енер-
гію на ті подразники, які е нейтральними і не становлять загрози для
їхнього життя. Тепер ви розумієте, чому шпаки перестають боятися
нерухомого опудала, яке господарі вивісили на черешні, щоб зберегти

врожай.

Наслідування — вид научіння тварин,
коли молода особина копіює поведінку до-
рослих. Таке научіння особливо поширене
серед співочих птахів та ссавців. Відомим
є такий приклад. Японських макак підго-
довували бульбами солодкої картоплі. Од-
ного разу їб-місячна самка замість того,
щоб витерти бульбу від піску лапами, як
це робили інші, випадково помила її у
воді. Згодом вона це вже робила постійно,
а через 9 років так робили вже 70% мавп
із її групи.

Закарбування (іхпринтинг) — вид
научіння тварин, коли після народження
особини в її пам’яті фіксуються окремі оз-
наки вперше побачених рухомих об’єктів.

Цей вид научіння здійснюється швидко,
запам’ятоване зберігається тривалий час і
не змінюється впродовж життя. Так, но-
вонароджені гусенята першою бачать до-
рослу гуску, яка є їхньою матір’ю. Але
нею може стати й будь-який рухомий
об’єкт (людина, собака, кішка), який гу-

сенята побачать у перші години після вилуплення з яйця.

Научіння шляхом спроб та помилок — вид научіння тварин, коли
особина випадково виходить на реакцію, яка відповідає стимулу. Цей
зв’язок стимулу з реакцією викликає задоволення та зміцнюється. Так,
золотим рибкам після того, як вони проплилн лабіринт, давали їжу.
Рибки це засвоїли і з кожним разом пропливали цю відстань швидше.

image600

От. 203. Томська макака з бататом

image601

Іл. 204. Домашня еуст з гуоснктача

image602

Осяяння (інсайт ) — вис) научіння тварин, суть яко-
го полягає в раптовому розумінні знаходження розв’яз-
ку якоїсь ситуації. Термін увів В. Келлер, дослідивши
розумову діяльність шимпанзе. Коли високо підвішува-
ли банани й клали поряд кілька ящиків, мавпа після
певного періоду «роздумів» ставила ящик на ящик, і
вилізши на них, діставала банани. Проявів поведінки
тварин, що є результатом такого научіння, сьогодні ві-
домо вже багато. Так, ворони кидають з висоти горіхи
під колеса автомобілів, співочий дрізд каменем розбиває
перепашки молюсків тощо.

Вироблення умовного рефлексу ^класичне обу-
мов.гення) — вид научіння тварин, під час якого виро-

бляеты:я поведінкова реакція не лише на безумовний життєво важ-
ливий подразник, але й на поєднаний з ним умовний подразник. Так, у
собак виробляються певні реакції на звукові сигнали, підкріплені їжею.

Отже, різні види научіння забезпечують появу змін у поведінці у відповідь
на зміни умов існування.

іл. 205. Досліди
Келлера і шим-
паюе

Як здійснюється научіння у тварин?

Існування й виникнення поведінкових реакцій залежить від
пам’яті, що здійснює запам’ятовування, зберігання та відтворення до-
свіду. Розрізняють минулий досвід, накопичений попередніми поколін-
нями й отриманий у спадок від батьків, та індивідуальний досвід, набу-
тий упродовж життя завдяки научінню. Тому в тварин виділяють два
різновиди пам’яті — генетичну та механічну. Якщо остання виявляєть-
ся у формі здібностей до научіння та придбання життєвого досвіду, то
генетична пам’ять проявляється через генетичну спадкову інформацію,
що передається з покоління в покоління. Пам’ять є в усіх живих істот,
але найбільш високого рівня вона досягає в ссавців.

Научіння тварин здійснюється переважно на вроджених інстинктив-
них реакціях й полягає в їх зміні для більшої відповідності умовам
існування. Таким чином, у кожному випадку научіння формується по-
ведінковий акт, що містить вроджені й набуті понеділкові реакції. Так,
птахп-альтаночнпки свій минулий досвід із будівництва альтанки до-

повнюють набутим досвідом з використан-
ня синіх пластикових речей людини для
«декору» споруд із метою приваблювання
уваги самок.

Здатність до научіння властива всім
тваринам, але в різних видів і е різних
умовах здійснюється по-різному. Так, у гі-
дри набуті реакції будуть набагато прості-
шими, аніж у ссавців.

Отже, научіння тварин пов’язане з процесами пам’яті та природженими
поведінховими реакціями.

image603

(л. 206. Птах-апьтсмочник

ігмзЗ.ПсведінотЕйїмн

220

ДІЯЛЬНІСТЬ

зя Навчаймося пізнавати

МІнІ-проект «ЯК ВЧАТЬСЯ ПТАШЕНЯТА?»

Пташенята, ще в яйці розпізнають голоси батьків. Інші необхід-
ні для життя навички вони набувають після появи на світ. Які види
научіння використовують пташенята, щоб навчитися літати, плавати,
співати та здобувати їжу?

От. 207. Прохай набутої паведепки птахів

Біологія + Екологія життя
Мешканці одного з британських містечок
уперше помітили синиць блакитних, які розколу-
пувати воскові кришечки на щойно доста вчених
пляшках із молоком і ласували вершками, що
зібратися на поверхні молока. Упродовж 20 років
вивчення такої невластивої для птахів поведінки,
учені з’ясувати, що вона поступово ширилася се-
ред синиць усього Сполученого Королівства. Зграї
синиць блакитних «переслідували» місцевих пе-

ревізників молока. Не заважала синицям і алюмінієва фольга, якою по-
чати закорковувати молочні пляїпки. Синиці проштрикували її своїми
гострими дзьобиками. Поясніть, як відбулося научіння у цих синиць.

image605

Біологія + Присадибне господарство

:^4ґ\ Як тільки в саду дозріває перший урожай ягід,
на бенкет злітаються горобці, шпаки, ворони, зозулі
та ін. Тому господарі різними способами намагають-
ся вигнати непрошених гостей і ставлять симпатич-
не городнє опудало. Застосуйте знання про научіння
тварин і запропонуйте модель опудала, яке ефективно
відлякуватиме птахів. Які особливості научіння треба
враховувати обов’язково при створенні відлякуючих
конструкцій для птахів?

РЕЗУЛЬТАТ

image606

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що такс научіння? 2. Назвіть основні особливості научіння. 3. Назвіть основні ним научіння у тварин. 4. Що такс звикання? 5. Які види пам’яті е у тозрхн? 6. Що е основою для набутих повсдінковкх реакцій?
7-9 7. У чопу відмінність між научіннми та інстинктивною поведінкою? 8. Які особливості різних видів научіння у тварин? 9. Як здійснюється научіння у тварин?
10-12 10. Які види научіння викорхстосуються пташенятами для навчання?

image607