Озеро утворює невеликий замкнений світ, де на повну потужність розгортаються всі життєві події.

СФарбс

§60. ОРГАНІЗМИ Й ЕКОСИСТЕМИ

Основне поняття: ЕКОСИСТЕМА

Пригадайте! Що таке популяції, біотичні чинники, екосистема?

Поміркуйте

«Галява скраю переходить в куп’я та очере-
ти. а в одному місці в яро-зелену драговину —
то береги лісового о.гера. що утворилося з
лісового струмка. Струмок той вибігає з гу-
щавини лісу, впадає в озеро, потім, по дру-
гім боці озера, знов витікає і губиться в ха-
щах. Саме озеро — тиховоде, вкрите рясною
та лататтям, але з чистим плесом посе-
редині* (Леся Українка, «Лісова пісня»).

Який гарний літературний етюд про озеро.

А чим е озеро з погляду екології?

ЗМІСТ

Як організовані екосистеми?

Екосистемою, як Ви вже знаєте, е су-
купність популяцій різних видів і нежи-
вих елементів середовища, пов’язаних
між собою колообігом речовин та енергії.

Живі організми, які проживають на пев-
ній території, взаємодіють не лише між
собою, а й з нєжпеою природою. Зокре-
ма, організми отримують із середовища
світло, тепло, кисень, їжу, воду, солі, що
необхідні для життєдіяльності, та виділя-
ють у середовище надлишок тепла, С04,

неперетравлені рештки їжі, продукти обміну речовин тощо. Тому кож-
на екосистема має два компоненти: організми з одного боку (живий
компонент) та фактори навколишнього для них середовища з іншого
(неживий компонент).

У неживій і живій частинах екосистеми є свої складові елементи.
Неживий компонент містить кліматичні чинники (світло, вологість,
температура) та неорганічні й органічні речовини, що перебувають у
воді та ґрунті.

Живий компонент екосистем поділяють на групи, залежно від їх
функцій. Автотрофні організми, що синтезують органічні речовини
із неорганічних, називають утворювачами (продуцентами). Гете-
ротрофні організми, які живляться потовою органічною речовиною,
виконують функцію споживачів в екосистемі (консументл). І третьою
складовою біотичного компонента є руйнівники (редуценти), які пере-

image715

Живии (біотичний) компонент

  1. Утворювачі
  2. Споживачі
  3. Руйнівники

біологічний кругообіг
речовин

Неживий (абіотичним) компонент

  1. Клімат
  2. Ґрунт

ЗВоАа

image716

image717

творюють репггки відмерлих рослин і тварин на мінеральні речовини. Ці речовини з ґрунту знову надходять до рослин, і цикл починається заново.

Отже, кожна екосистема має неживу та живу частини, поєднаних колообі-
гом речовин та енергії.

Що є основною умовою існування екосистем?

Головна умова існування екосистем — це перенесення речовин та енергії, що здійснюється за участю утворювачів, споживачів та руйнівників. Джерелом енергії для більшості екосистем нашої планети є Сонце. Його енергію поглинають зелені рослини і «зв’язують» у органічні речовини, які утворюються в процесах фотосинтезу. Далі ця зв’язана сонячна енергія у вигляді зеленої органічної маси (первинна продукція) поїдається рослиноїдними тваринами, які є поживою для хижаків. У цих перетвореннях регулюючу роль здійснюють такі кліматичні чинники: температура середовища, хмарність, вологість та ін. Так за допомогою організмів виникає потік речовин та енергії, що поєднує екосистему в єдине ціле.

Для розуміння суті потоку речовин та енергії треба запам’ятати те, що потік речовин в екосистемі має циклічний характер, а потік енергії — лінійний. Поживні елементи та сполуки, що надходять до організмів з неживого компонента, до нього й повертаються у вигляді рештків або продуктів життєдіяльності живих істот. Так у чином в екосистемі постійно відбувається циклічний кругообіг речовин, у якому беруть участь живий і неживий компоненти.

image719

Біологічний кругообіг речовин — послідовна неперервна циркуляція
хімічних елементів в екосистемах, що відбувається за рахунок погли-
нутої рослинами сонячної’ енергії та підтримується організмами.

У біологічному круго-
обігу бере участь велика
кількість хімічних еле-
ментів і сполук, але най-
важливішими з них є
кругообіг води, кисню, ву-
глекислого газу.

А ось потік енергії буде
мати іншу спрямованість.

Енергія Сонця надходить

до організмів, як і перетворюють її в хімічну, механічну, світлову, і
при цьому перетворення одного виду енергії в інший, згідно з другим
законом термодинаміки, супроводжується втратами тепла. Уся енер-
гія, що надійшла до живого компонента екосистеми, розсіюється в се-
редовищі.

Отже, в екосистемах відбувається постійний кругообіг речовин і лінійний
потік енергії що є обов’язковою умовою їх існування.

Енергія

світла

БІОТИЧНИЙ

КОМПОНЕНТ

Біогенні

елементи

АБІОТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ

Теплова

енергія

Іл. 246. Потік енергії і біологічний кр/гоа&г речовин
в екосистемі

image720

Як відбуваються передача речовин та енергії в екосистемах?

Усередині екосис-
теми потік речовин
та енергії здійснюєть-
ся завдяки діяльності
утворювачів (проду-
центів), споживачів
(консументів) і руй-
нівників (редуцентів),
пов’язаних харчови-
ми зв’язками. На-
приклад, в озері дріб-
ними діатомовими й

зеленими водоростя- 247. Ланцюі живлення аіера: водорості — дафнії — дрібна

МИ ЖИВЛЯТЬСЯ дафнії, риба-щука або чапля

їх поїдають риби, на

яких полює щука або сіра чапля. Така послідовність називається лан-
цюгом живлення, а кожна його ланка — трофічним рівнем.

Ланцюг живлення (трофічний ланцюг) — це послідовний ряд живих організмів, пов’язаних харчовими зв’язками, який відображав передачу речовини та енергії в екосистемі.

Основою кожного ланцюга живлення є утворювачі органічних речовин. Ними є найчастіше, рослини, які й формують першу ланку більшості ланцюгів живлення. Наступні ланки трофічних ланцюгів займають гетеротрофні організми, або споживачі органічних речовин: рослиноїдні, м’ясоїдні та всеїдні тварини. Зазвичай у трофічних ланцюгах буває 4 або о ланок. Рештки організмів ще містять органічні речовини й енергію, тому’ можуть використовуватися живими істотами. Такі організми є руйнівниками. Це бактерії, гриби, личинки комах, дощові черв’яки тощо.

image721

(л. 248. Ланцюг живлення лісу, листі дерева — гусінь — синиця — пелгруб

У будь-якій екосистемі різні ланцюги живлення не існучоть окремо один від одного, а взаємопереплетені, оскільки один і той самий вид одночасно може бути ланкою різних ланцюгів живлення. Переплітаючись, ланцюги живлення формують сітку біотичних зв’язків, або трофічну сітку.

Отже, передача речовин та енергії в екосистемах здійснюється ланцюга-
ми живлення.

image723

image724

ДІЯЛЬНІСТЬ

image725

Визначте назви організмів (на свій вибір), зображених на ілюстрації «Екосистема озера» та опишіть їх роль у кругообігу речовин.

т Біологія + Астрономія

Сонце є найближчою до Землі зіркою, центральним і найбіль-
шим небесним тілом Сонячної системи. Його маса приблизно в 333 000
разів більша за масу Землі та в 750 разів перевищує масу всіх інших
планет, разом узятих. Сонце — потужне джерело енергії, яка дуже
впливає на всі тіла Сонячної системи. А що таке зірка? Яке значення
має Сонце для бактерій, рослин, грибів, тварин, які живуть на Землі?

Біологія + Мультфільми

4 Усім нам відомі слова пісеньки «В траве сидел кузнечик» з

мультика «Приключения Незнайки и его друзей»:

Он ея одну яишь травку. Но вот приш.га лягушка-
Не трогал и козявку Прожорливое брюшко

И с мухами дружил. И сге.га кузнеца…

Перекладіть слова цій пісні мовою екології.

На прикладі цього ланцюга живлення опишіть
передачу енергії в екосистемі.

image726

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Палять два компоненти екосистем. 2. Які групи організмів розрізняють у живому компоненті екосистем. 3. Що с джерелам енергії для більшості екосистем? 4. Що таке біологічний кругообіг речовин? 5. Що таке ланцюги живлення? 6. Наведіть приклад ланцюга живлення.
7-9 7. Як організовані екосистеми? 8. Що е основною умовою існування екосистем? 9. Як відбувається передача речовин та енергії в екосистемах?
10-12 10. Яке значення мас Сонце для бактерій, рослин, грибів, гаарш. ію живуть на Землі?