Як рослини, так І тварини бувають тісно пов’язані сіткою складних відносин.

і ЧДсрвЛі

§59. ОРГАНІЗМИ ТА ЧИННИКИ ЖИВОЇ ПРИРОДИ Основне поняття: БІОТИЧНІ ЧИННИКИ Пригадайте! Що таке абіотичні чинники?

І Поміркуйте

І Ця історія вже є широковідомою.

І Якось до Ч. Дарвіна прийшли сусі- I дп-селяни й запитали: *Кажуть.

І що Ви. великий учений, знаєте І багато таємниць природи. А чи не порадите нам. що робити, аби корови давали більше молока?♦

Замислився Дарвін, а потім і відповів: «Заведіть більше котів».

Селян, звичайно, така порада не влаштувала. *Чи не насміхаєтеся Ви з нас. вельмишановний пане? — здивувалися вони. — Як це коти можуть вплинути на надої молока?*. Та все ж таки послухалися науковця, і через деякий час корови почали давати більше молока.

Спробуйте пояснити, яким чином домашні коти вплинули на підвищення надоїв?

ЗМІСТ

Чим зумовлена різноманітність біотичних чинників?

БІОТИЧНІ ЧИННИКИ — це чинники живої природи, що проявляються у вигляді взаємного вп.гиву живих організмів різних видів один на одного. На певній ділянці Землі, наприклад, у полі, проживають різні організми і живуть не поодиноко, а групами, що називаються популяціями. На цьому полі е популяції різних видів рослин, тварин, грибів і бактерій. Між ними впродовж багатьох років формуються різ-

І

номанітні взаємозв’язки, здебільшого через споживання їжі. Так, ко-
нюшину запилюють джмелі, мшпі живляться насінням конюшини й
руйнують гнізда джмелів, коти живляться мшпями, корова споживає

конюшину, бактерії в ґрунті переробляють залишки тощо. Ось таку
сукупність організмів назвали угрупованням, а відносини між організ-
мами — біотичними зв’язками.

Біотичні зв’язки — сформовані усталені взаємовідносини між організмами популяцій одного чи різних видів, що формуються в угрупованнях упродовж багатьох років.

image702

image703

Зв’язки між організмами, що існують на певній території, дуже різ-
номанітні: вони можуть приносити користь або шкоді,’, обумовлювати
вплив на всі організми або лите на один з них тощо. Ці впливи можіть
біти прямими та непрямими. Прямі зв’язки безпосередньо поєднують
організми різних видів (олень поїдає траву), а непрямими є зв’язки, при
яких організми одного виду впливають на інших організмів опосередко-
вано (лев, поїдаюли зебру, впливає на ріст саванної рослинності). Біль-
шість різних взаємодій між рослинами та іншими організмами можна
звести до двох типів: симбіоз та антпбіоз. Одні організми співіснують
з організмами інших популяцій (симбіоз), а інші — навпаки, пригнічу-
ють або припиняють існування організмів інших видів (антибіоз).

Отже, біотичні чинники є різними завдяки величезній видовій різноманіт-
ності живої природи.

Які біотичні зв’язки забезпечують співіснування організмів в угрупо-
ваннях?

Симбіоз — тип взаємовідносин, при яких спостерігається співіснування організмів різних видів. Може ґрунтуватися на харчових (співіснування здійснюється через їжу) або просторових (співіснування здійснюється через оселення одного організму в середині або на поверхні іншого) зв’язках. Залежно від характеру взаємозв’язків між організмами розрізняють різні форми симбіозу: мутуалізм, комен- салізм і паразитизм.

Мутуалізм — форма взаємовідносин, при якій сумісне співіснування е корисним та обов’язковим для обох виіНв і вони не можуть жити самостійно. Наприклад: гриби і водорості, які утворюють лишайники, комахи (терміти, таргани) і джгутикові найпростіші, рак-самітник і актинії та ін.

image704

Коменса.гізм — форма взаємовідносин, при якій один із двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування, не завдаючи шкоди іншому виду. Коменсалізм може проявлятися у формах кварти- рантства (оселення на поверхні дерев орхідей, рибка гірчак відкладає ікру у черепашку беззубки річкової) чи нахлібництва (жуки живуть у мурашнику’ та виманюють їжу в мурашок) та ін.

257

§59. Орган Оми та чинжки тесі природи

Тема 4.0ргаи Ьш І <в радов ице кслуеанкч

image706

image707

1л. 240. Приклади каиенсалаиу: І — рибка гірчак і бхлзубка річкова: 2 — орхідеї’і дерево Паразитизм — форма взаємовідносин, при якій один із двох існуючих разом виіНв отримує користь від сумісного існування і завдає шкоду іншому виду. Наприклад, грнбп-трутовикп паразитують на деревах, печінковий спсун — у травній системі людини.

Іл. 241. Приклади парсглигтш.іу: І — міноги та риба; 2 — дерева й трутовики

Отже, основними формами симбіозу, спрямованими на співіснування ор-
ганізмів, є мутуалізм, коменсолізм і паразитизм.

Які біотичні зв’язки пригнічують або припиняють існування організмів інших видів?

Антибіоз — тип взаємовідносин, при якому одна із взаємодіючих попу.миій різних видів відчуває негативний вплив іншої. Найчастіше проявляється у формі конкуренції, хижацтва, виїдання.

Хижацтво — форма взаємовідносин, при якій одні організми поїдають інших. Хижаки є серед тварин (леви, тигри), серед рослин (комахоїдні рослини), серед грибів (хижі гриби, які живляться нематодами). Внутрішньовидове хижацтво називають канібалізмом (наприклад, статевий канібалізм серед павуків).

Сл. 242. Приклади хижацтва: і — морський леопард і пінгвін; 2 — венерина мухоловка й .комахи

image708

image709

(л. 243. Приклади виїдання і конкуренції: 1 — коала живиться листям евкаліпта:

2 — турнірні баї оленів

Виїдання — фор на взаємовідносин, при якій рослиноїдні тварини поїдають представників різних видів рослин. Наприклад, олені, антилопи поїдають траву, вивірка живиться горіхами.

Конкуренція — форма взаємовідносин, що е змаганням за засоби існування й умови розмноження між особинами одного виду (внутрішньовидова) або різних (міжвидова) виіНв. Наприклад, сірпй пацюк конкурує з чорним, сосни в одновіковому лісовому насадженні конкурують між собою, турнірні бої оленів визначають сильнішого для продовження роду та ін.

Отже, основними біотичними зв’язками, що пригнічують або припиняють
існування організмів інших видів, є хижацтво, виїдання й конкуренція.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Екологія

Усім відомі пташині базари — колонії морських птахів різних видів (кайри, баклани, мартини, альбатроси), які гніздяться на островах. Місцеві жителі, які займаються рибним промислом, кажуть: * Хочеш бути з рибою, бережи птахів*. їм можна заперечити — більшість цих птахів живиться рибою, тому складають певну конкуренцію тим же рибалкам. Застосуйте свої знання взаємозв’язків у природі й доведіть правдивість слів місцевих рибалок.

image711

Навчаємося пізнавати

Проаналізуйте названі приклади взаємовідносин організмів,

співставте їх з ілюстраціями та визначте тип і форму цих біотичних

зв’язків:

  1. — крокодил-самець поїдає молодого крокодила:
  2. — рибка-клоун і актинія;
  3. — шишкар живиться насінням ялини;
  4. — черепаха й рпбп-прилппали; б — рафлезія та корені .ліани;

б — турнір жуків-оленів.

І

image712

459. Орган йми та чинник* нов« природи

Тема 4.0рсаиЬм< I середоежде ксиувэикч

(л\ 244. Приклади біотичних зв’юхіа мли організмами

Накресяіть схему «Різноманітність біотичних зв’язків» і сформулюйте висновок із наведених прикладів про взаємодію організмів між собою.

Біологія + Економіка

^ Кооперація — це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальної мети або задоволення потреб. Кооперація розглядається як третій сектор економіки, поряд із приватним і державним. А що таке протокооперація в біології?

image713

От. 245. Приклади пратохооперацп: І — буйвол і шпаки:2 — мурена ірибки-<л>ипатхциу.и;
З — крокодил і чібіс

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке біотичні чинники? 2. Що таке біотичні зв’язки? 3. Наведіть приклади співіснування організми. 4. Назвіть основні форми співіснування організмів. 5. Що таке антибіоз? & Наведіть приклади антибіазу.
7-9 7. Чим зумовлена різноманітність біотичних чинників? 8. Які біотичні зв’язки забезпечують співіснування організмів в угрупованнях ? 9. Які біотичні зв’язки пригнічують або припиняють існування організмів інших видів?
10-12 10. На прикладі гтгаїихмих базар« продемонструйте різноманітність біотичних зв’язків та поясніть їх значення.

image714