Різноманітність умов Існування нашоїЗемлі
не поступається різноманітності самих організмів.

Дитячо емциклолеАтіг

§58. ОРГАНІЗМИ ТА ЧИННИКИ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ

Основні поняття: АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ

Пригадайте! Що таке екологічні чинники?

Поміркуйте

На ілюстрації перед Вами вид організмів,
відкритий у 20Н році. Ця істота знайдена
в печері на глибині 980 м у західній частині
Хорватії. У неї відсутні очі, покриви й чере-
пашка — безбарвні. Чи можемо ми визначити
особливості чинників неживої природи, які
«сформували» його пристосування?

ЗМІСТ

Які абіотичні чинники мають першорядне значення для організмів?

Абіотичні чинники поділяють на кліматичні (світло, температура,
вологість, вітер, опади тощо), грунтові, гідрологічні й чинники рельє-
фу. Поширення й життя організмів визначається взаємодією цих умов
на певній території Землі. Важливу’ роль для »лівих істот відіграють
розподіл і характер опадів, переміщення мас повітря й вітри (особливо
ті, що несуть вологу), рельєф земної поверхні (гірські системи, річки,
низовини) тощо. Однак головне значення серед чинників неживої при-
роди мають світло, тепло й вологість. Світло — один із найнеобхіднпх
екологічних чинників, оскільки без нього не відбуваються фотосинтез
у рослин, сприйняття інформації у тварин, регуляція ритмів у всіх
організмів та ін. У житті організмів важливе значення мають світлові
промені різної довжини та кількість світла, яка не однакова в різні
пори року і залежить від широти місцевості. Тепло — один із основних

чинників поширення істот по всій земній
кулі. Зі зміною температури упродовж
року’ в організмів пов’язані циклічні й
сезонні явища. Вода — регулюючий чин-
ник розподілу організмів не тільки по всій
земній кулі, але й у межах невеликих те-
риторій одного кліматичного поясу. Вода
потрібна організмам для обміну’ речовин
із середовищем в якості розчинника, для
захисту’ від перегрівання, для транспорту’
речовин тощо. Для багатьох видів (водо-
рості, риби) вода е середовищем життя.

Отже, АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ — че чинники неживої природи, серед яких
першорядне значення мають світло, тепло та вологість.

image692

От. 237. Існування дсрхаа ешзно-
чеегчьсл (ізас.уодіс.ю екололчізше
чілилікіц, але першорядне значення
мають світло, тепло й аада.

image693

image694

Які пристосування мають організми до життя в різних умовах?

Пристосування, або адаптації — сукупність особливостей організмів даного виду, які забезпечують їхнє проживання в певних умовах середовища. Усі організми здатні пристосовуватися, і ця особливість є однією із головних ознак живого. Оскільки умови середовища є дуже різними, то і пристосування організмів надзвичайно різноманітні. Вони пов’язані з впливом екологічних чинників і проявляються певними особливостями хімічного складу, будови, життєвих функцій, поведінки та ін.

Рослини на наглій планеті ростуть у різних світлових умовах: від надмірно освітлених гір, пустель, степів до напівтемних печер та морських глибин. У рослин, які потребують багато світла, листки товсті жорсткі, здатні розташовуватися ребром або під кутом до сонця, мають добре розвинені механічні тканини, багато продихів. У рослин, які добре розвиваються при слабкому сонячному’ освітленні, пристосування мають протилежний характер. Для рослин із високими вимогами до води характерні такі пристосування, як: добре розвинена основна повітроносна тканина з численними міжклітинниками, невелика кількість продихів, тонка воскова плівка або її відсутність, великі тонкі листки, слабо розвинена коренева система тощо. Серед посухостійких частина рослин зберігає вологу та поживні речовини в підземних органах — цибулинах, бульбах або кореневищах (тюльпани, зірочки). Кактуси, алое, молочаї запасають воду в листках та стеблах, тому’ вони товсті й м’ясисті. У деяких рослин для зменшення випаровування листки вузькі, як у’ ковили, вкриті Еолосками, як у полину, а щоб добувати воду, їхні кореневі системи проникають на значну глибину, як у верблюжої колючки.

Не менш різноманітними є пристосування тварин. 8 температурою пов’язане існування холодно- і теплокровних тварин. Світло як екологічний чинник є зовнішнім регу’лятором ЖИТТЄВИХ фу’НКЦІЙ, орієнтиром у’ середовищі та джерелом інформації для багатьох тварин. Вологість як чинник визначається наявністю води в середовищі. Роль води для тварин може бути зумовлена її наявністю в середині тіла, у складі їжі, у’ повітрі чи ґрунті та як середовища існування для водних мешканців.

Таблиця 25. ДЕЯКІ ПРИСТОСУВАННЯ ТВАРИН ДО ВПЛИВУ
АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ

Чинник Адаптації
Світло Зміна тривалості дня с сигналом для багатьох біоритміо. фототаксиси, утворення вітаміну 0. чорно-білий і кольоровий аір. нічний та денний спосіб житлі, використання ультрафіолетових променів для орієнтування та спілкування, використання інфрачервоних променів дли зігрівання тощо.
Темпера

тура

Наявність у крові «біологічних антифризів«, які понижують точку замерзання та перешкоджають утворенню кристаликів льоду. Теплоізолюючі покриви, відкладання жирів, трсупіинн м’язів, збільшена площа зовнішніх органів для тепловіддачі, сплячка, побудова сховищ тощо.
Вологіть й вода Накопичення жирів, які при розщепленні дають воду. Наявність покривів для збереження або випаровуваним води, органів активного переміщення для пошуку води чи плавання у ваді тоща

image696

458. Орган йми та чиннию неюесі природи

Тема 4.Організм* І середоежце киуваикч

image698

Отже, пристосування організмів до впливу різних екологічних чинників прояв-
ляються здебільшого певними особливостями будови, функцій та поведінки

Чому різні види організмів можуть мати схожі пристосування?

Пристосування жпвих організмів до середовища існування неодмінно позначається на їхній будові. У результаті цього виникають адаптації, що сприяють успішному здійсненню життєвих функцій і виживанню виду. Якщо організми різних систематичних груп мешкають в однакових умовах, у них формуються схожі пристосування та виникає подібність зовнішнього вигляду.

Життєва форма організмів — це тип пристосованості з певним комплексом пристосувань організмів, що формуються під впливом подібних умов середовища.

Для рослин найпоширенішими життєвими формами є дерева (мають багаторічне здерев’яніле одне стебло), кущі (мають багаторічні здерев’янілі стебла) та трави (мають м’які соковиті стебла). Один вид рослин у різних умовах може мати різні життєві форми. Так, на схилах глід п’ятитичинковий буде мати форму куща, а на рівній поверхні — форму дерева. В основу класифікації життєвих форм тварин можіть біти покладені добування їжі та характер (рослиноїдні, м’ясоїдні та всеїдні), ступінь активності (сидячі, вільноживучі), форма тіла й тип розмноження (форма поліпа й медузи). Найчастіше використовується класифікація життєвих форм у тварин за способом їхнього життя. Це наземні (леви, олені), підземні (кроти, сліпаки), деревні (білки, мавпи), повітряні (птахи, кажани), водяні (риби, дельфіни), літаючі (летючі риби, літаючі жаби) тварини.

Отже, життєва форма свідчить про подібний спосіб життя організмів
різних видів у подібних умовах існування.

image699

(л. 238. Подібність пристосувань улітаючих творите І — летюча риба; 2 — лллаочілі дрохон:
З — бїтсняет/ма; 4 — лупаюча жабо

діяльність

image700

image701

Навчаємося пізнавати

МІнІ-проект «ЯК ТВАРИНИ
ПРИСТОСОВАНІ ДО ЖИТТЯ В РІЗНИХ УМОВАХ»

Перед Вами тварини,
пристосовані до життя в
повітрі, воді та ґрунті.

Визначте їх основні
пристосування будови,
функцій та поведінки

ДО ЖИТТЯ у ВІДПОВІДНИХ 239. 1 — біпха-летпга; 2 — кріт заачойний; 3 — видра

умовах.

Біологія + Екологія життя

Життєві форми тварин зале-

жать також від клімату. Ссавці, що
живуть у холодному кліматі, на від-
міну від споріднених видів з теплих
країв, мають більші розміри й короткі
виступаючі частини тіла (хвіст, вуха,
кінцівки). Ці особливості відображені
в правилі Бергмана. Згідно з цією за-
кономірністю, у тварин одного виду
або групи близьких видів розміри
тіла більші у холодних частинах
ареалу та менші — у теплих.

Таблиця 26. ПОШИРЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПІНГВІНІВ ТА РОЗМІРИ ЇХ ТІЛ

річково

Іл. 240. Пінгвіна: І — імператорськім’

2 — пінгвін Манмюна: 3 — галткгеосьхой

Вид Географічна ким рота Середня вага особин Середня висота особин
Імператорський пінтам 650пд.ш 30 кг 114 см
Пінгвін Магеллана 500пд.ш 5 кг 71 см
Галалагоськмй пінгвін 10пд.иі 2 кг 53 см

Дайте характеристику життєвої форми пінгвінів. Проаналізуйте дані таблиці та запропонуйте пояснення правила Бергмана, що відображає зміни розмірів тварин у зв’язку зі змінами температури.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання дня самоконтролю
1-6 1. Що таке а біотичні чинники? 2. Наведіть приклади абіотичних чинників. 3. Що таке пристосування? 4. Наведіть приклади пристосувань організмів. 5. Що таке життєва форма організмів? 6. Назвіть основні життєві форми рослин і тварин.
7-9 7. Які абіотичні чинники мають першорядне значення для організмів? 8. Які пристосування мають організми до житі в різних умовах? 9. Чому різні види організмів можуть мати подібні пристосування?
10-12 10. На конкретних прикладах організмів опишіть пристосування тварин до впливу чинників сгрсдопишл.

458. Оргаиїзмига чинком неюесі природи