image743

І

Занапастиш и природу не можна.

Можна лише загинут и разом Із нею.

Ж.Ч. Кусто

Узагальнення теми «Організми і середовище існування»

ОРГАНІЗМИ — це відкриті живі системи з клітин, які здатні пристосовува-
тися та самостійно існувати в певному середовищі існування.

image744

ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Надорганізмові рівні ЖИТТЯ

 1. Популяції« види
 2. Екосистеми
 3. Біосфера
0

р

г

Середовища існування тварин

 1. Наземне
 2. Водне
 3. Ґрунтове
 4. Живі організми
Екологічні ЧИННИКИ А Охорона природи
1. Чинники неживої природи Н 1. Природоохоронні документи
2. Чинники живої природи 2. Природоохоронні те риторі
3. Чинники впливу /години 1 3. Червона книга
Компоненти екосистем 3 Біотичні зв’язки
1. Живий компонент 1. Симбіоз:
Утворювачі м Мутуалізм
Споживачі Ком єн салом
Руйнівники и Паразити.«
2. Неживий компонент: 2. Анткбіоз:
Клімат Хижацтво
Вода Конкуренція
Грунт Виїдання

image745

Збереження природи нашої иланети неможливе без збережен-
ня біорізноманітгя, тобто різноманітності організмів, популяцій
та екосистем, які населян>ть нашу Землю. Наука про взаємозв’яз-
ки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям
називається екологією.

Самоконтроль знань

Тест-оцІн ювання 5. «ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ«

І. Завдання на вибір правильного варіанта відповіді серед трьох запропонова-
них (по 0,5 бала за кожне з чотирьох):

 1. Назвіть абіотичний чинник водного середовища Існування:

А температура Б бактерії гниття 8 водорості

 1. Укажіть назву природного заповідника України:

А Ьзргузинський Б Медобори В БІлоеезька пуща

 1. Виберіть засіб пристосування тварин до вллиеу низьких температур:

А ольороЕ«й зір Б великі вуха В густий підшерсток

 1. Назвіть форму співіснування організмів:

А хижацтво Б паразитизм В виїдання

 1. Завдання на вибір двох правильних варіантів відповіді з чотирьох запропоно-
  ваних (по 1 балу за кожне з трьох):
 2. Назвіть особливості популяцій як біологічних систем:

А постійна чисельність Б еільне схрещування організмів

В подібність загальних ознак будови Г незмінність життєвих функцій

 1. Які основні особливості екосистем як біологічних систем:

А кругообіг речовин

Б наявність живого й неживого компонентів
В відсутність зв’язків з Іншими екосистемами
Г постійність кліматичних чинників

 1. Виберіть групу організмів, здатних продукувати вільний кисень:

А тварини Б рослини 8 гриби Г цачолрокзріоти

 1. Завдання на вибір трьох правильних варіантів відповіді з шести запропонова-
  них (по 1.5 балів за кожне):
 2. Назвіть форми співіснування організмів в угрупованнях:

А хижацтво Б мутуалізм В конкуренція

Г коменсалізм Д паразитизм Е виїдання

 1. Виберіть групи організмів за їх функціями в екосистемах:

А продуценти Б паразити В консументи

Г коменсали Д редуценти Е сапротрофм

 1. Завдання на комбінування відповіді (по 2 бали за кожне)
 2. Побудуйте ланцюг живлення Із запропонованих організмів:
1) синиця велика; 2) яблуня; А Б В Г А
3) яблунева плодожерка: 4) шуліка рудий;

5) яструб великий.

11. Розподіліть червонокнижні види організмів України по групах

1) тис ягідний; 2) махаон; 3) квіткохвісник Арчера;

4) ведмедиця велика; 5) баранячка; 6) шафран Іейфеля.

А Рослини Червоної книги України
Б Тварини Червоної книги Укроти
8 Гриби Червоної книги України

image746

Узагальнення теми

Для людини, яка не вивчала живих Істот, перебування серед природи
буде нагадувати відвідини художньої галереї, у якій більшість дивовижних
витворів мистецтва обернені обличчям до стіни.

Топає Гекслт

Узагальнення курсу

Які загальні ознаки подібності живого?

ЖИВА ПРИРОДА (органічний світ) —
це вся сукупність організмів, що населяють Землю.

Жпва природа отримує енергію здебільшого від Сонця, перетворюю-
чи її в органічні речовини. Важливу роль у цьому процесі відіграє вода.
Живі істоти характеризуються низкою ознак, за якими їзс відрізняють
від неживих об’єктів.

Таблиця. ОЗНАКИ ПОДІБНОСТІ ЖИВОГО

1 Відкритість організми с сідкритимк 6юсюгк»іиілі системами, по зберігають спою цілісність й упорядкованість то підносно самостійно існують у повному ссрсдсюищі життя

2. Подібність хімічного складу організми оідртетютьсл під тіл неживої природи наявністю й спішної оинміпм юммішх елементів та сполук (білки, жири, сугпссодн й ігуклеіноаі кислоті).
3. Клітинна будова органами складаються а клгтии, які мають генетичну інформаціє щодо псік ииттсоих процесе. Осноснимн часинами клітин с пссерю іеонй апарат, цитоплазма і ядро.
4. Процеси життєдіяльності, які відбуваються п організмі та забезпечують його іоіудаиня — обмін рсчоих\ мтлілпачц Ььглкнх. раїмчоження. ріст, рух, ооЗразлілие/ль. Ооюсою фунда- метн&льник властивостей лиаото с саморегуляція, самаа&иселения та самоаі5творїтп.
5. Здатність до історнчного розвитку супроводжується утворенням иопих вндіп груп організмі!, яо мають подібні ознаки, пільііо схрещуються й дають ппцуіе гхггомстпо, живуть >іа псснін території й мають ознаки при стос опаїюсті до умов життя.

Відмінності організмів від неживих об’єктів

Життя не існує саме по собі, воно завжди пов’язане з організмами,
які відрізняються від тіл неживої природи. Наприклад, живий молюск
відрізняється від черепашки за певними ознаками.

Таблиця 24. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТІЛ ЖИВОЇ Й НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ

Ознаки Равлик виноградний Черепашка рапанп
Хімічний

склад

У складі тіла переважають такі еламеити, як Гідроген. Оксмгем. Карбон та Нітроген, що утворюють різні органічні речовини. Велика кількість подк Побудована переважно з карбонату кальцію. Органічних речовин й соди дуже мало
Кл гойна будоаз Побудова тіла і клгпті. які формують тканини, органи, системи органів Неклітинна будова
Обмін

рачосии

Отріт.г,« а ссрсдаоища кисень, поживні речовини, а виділі»; вуглекислий гаї, продукти об мну Обмін речовин а ссредоаищсм, процеси утвореніся речовин (синтез) відсутні.
Само

регуляція

Здатний зберігати постійність свого окладу завдяки регуляції процесів життєдіяльності Вщсутсть пщтркмв.1 свого Я№+- мого складу
Само- сноалаїил Здатний підновлювати втрачені клітини Гід впливом умоа сс-рсдопітид поступ осо руйігусться
Самосід-

тоорешет

Здатний залишати після себе гкпоистпо. яке зберігає його основні ознаки Може розпадатися на шматки без відтворення собі подібного

image748

image749

Які основні групи організмів виділяють у сучасній системі органічного світу7

ОРГАНІЗМИ (живі тіла) — будь-які тіла природи, які виявляють
ознаки живого.

Сучасний органічний світ нашої планета об’єднує віруси, прокаріоти, одноклітинні еукаріога, рослини, гриби й тварини. Як ви вже знаєте, віруси не є організмами, це неклітинні форми життя, що перебувають на молекулярному рівні організації живого. Утворені віруси молекулами білків та нуклеїнових кислот і ніяких клітин в їхній будові немає. А ось бактерії, рослини, гриби й тварини є клітинними організмами. Усі вони складаються з найменших живих «комірок» — клітин.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ

Доядсрмі плішині орган йми або Прокаріоти Ядерні клітин ні організми, або Еукаріотм
Одно клітин мі сукаріотн Багатоклітинні сукаріотн
Рослими Гриби Тварини
Бактсрй

(біфідобактсрГі молочнокислі, бульбочкові, хвороботворні, бактері бродіння, шиття)

Ціамопрокаріоти

(сгіруліна. не стоп) Арксбактсрй

Одноклітинні

твариноподібні

організми

(акхбх. ифузорї, комрцеаі джгутиконосці) Одноклітинні водорості (евгленд хламідомонада. хлорела)

Багатоклітинні за до рості Мохи Плауни Хвощі Папороті Голонасінні Покритонасінні Макроскопічні

гриби

(мікоризні гриби, гряби-паразкти) Мікроскопічні гриби

Сорікдмгоі гриби, цвілеві гриби)

Первинні

багатоклітинні

(губки)

Справжні

багатоклітинні

(Кишковопорожнинні, Кільчакк, Членистоногі, Молюски. Хордові)

Величезна різноманітність живих організмів обумовлена такими причинами, як:

а) наявністю різних рівнів організації живої природи (молекулярний — клітинний — організмовпй — популяційно-видовий — екоспсгемннй — біосфернпй);

б) різноманітністю умов, які оточують живі організми;

в) здатністю організмів пристосовуватися до різних умов довкілля (адапгивність).

Не зважаючи на різноманіт-
ність та різнорівневість жит-
тя, усі організми мають ознаки
подібності в будові та проявах
життєдіяльності, що с свідчен-
ням спільного походження та
єдності живої природи

І І

Біосфсрипй

• •

Екосистем НИЙ

• •

Популпційио-видовий • а

Організмовпй

я* ~ •

Клї

Молекулярний

image751

III

Потік енергії, речовими, інформації

Умга/шення курсу

image753

віруси це найдрібніші й нойрозповсюдженіші форми життя з проміжним положенням між живою й неживою природою.

Снцихлапедіп для дітей

Сторінка ілюстрацій

ВІРУСИ (лат.йігиі — отрута) — неклітинні форми життя, які паразитують
усередині живих клітин.

Віруси відкрив Д. Івяновськпй у 1892 році завдяки дослідженням мозаїчної хвороби тютюну. Зараз відомо майже 10 тисяч вірусів. Багато вірусів, оселившись у живих клітинах, викликають важкі хвороби. Назви цих захворювань використовуються в назвах самих вірусів. Наприклад, вірус грипу, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), вірус герпесу, вірус свинки, вірус поліомієліту, вірус кір],’ та ін.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІРУСІВ

1. Розміри субмікроскопічні. У більшості вірусів коливаються ВІД 10 ДО 300 нм. У середньому віруси в 50 разів менші за бактерії. їх неможливо побачити через оптичний мікроскоп. тому що їх розмір менший за довжину СВІТЛОВОЇ ХВИЛІ
2. Дуже проста будова. Скла даються, зазвичай, з нуклеїнової кислоти ДНК або РНК і білкової оболонки.
3. Відсутність більшості ознак життєдіяльності. Вони не здатні самостійно здійснювати обмін речовин і енергії, живлення, дихання, ріст, подразливість.
4. Відсутність клітинної’ будови. Неклітинні форми житта, оскільки їм пріттаианні окремі ознаки живого: здатність проникати всередину клітини, розмножуватиси й змінюватися.
5. Віруси називають за хворобами, які вони спричиняють, наприклад, вірус грипу, вірус іму- нодефциту людини (8Ш\ вірус герпесу, вірус свинки, вірус поліомієліту, вірус кіру та и.

image754

(л. 273. Різноманітність вірусів: І — лросггклі герпес а ділянці пикнеої губи;

2 — вірус натуральної віспи (збільшено у 370000 ролів): 3 — бактеріофаги (віруси бактерій) на
поверхні клітини бактерії під елехтропнии мікроскопам; 4 — простий вірус /тмоточоаої
мозаїки; 5 — складноіі вірус грипу; 6 — складний вірус йлунодефіиату людини

Нас оточує дуже рЬноліанІтний світ живих Істот, яких ми взагалі не бачимо.

З підручника

Сторінка ілюстрацій

ПРОКАРІОТИ — це клітинні доядерні мікроскопічні організми, у яких відсут-
нє ядро та більшість органел.

Наука про мікроорганізми називається мікробіологією. До прокаріотів належать бактерії, ціанопрокаріотп, архебаістерії.

Таблиця 27. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКАРІОТІВ

Ознака Характеристика прокаріотів
Поширеним Живуть у всіх середовищах життя. За несприятливих умов здатні переходити у стан анабіозу
Будова Клітина мас клітинну стінку, клітинну мембрану, цитоплазму з органелами та кільцеву молекулу ДНК
ЖИТТЄДІЯЛЬ

НІСТЬ

Живлення буває гетеротрофне (більшість бактерій ф> архебактерій) та автотрофне (ціан о про каріоти X Джерело« енергії’ мажуть бути світло, неорганічні речовини та органічні речовини
Розмноженим Поділом клітин навпіл, дуже швидко (через кожні 20-30 хв)
Роль у природі Розклад і мінералізація органічних решток (бактерії гниття), утворення органічної речовини й забезпечення існування інших організмів, фіксація нігрогена (азотфіксуючі бактеріі). грунтоутворення (салротрофні бактерії), утворення кисню (ціанопрокаріапи), співіснують з багатьма організмами (симбіотичні бактерії)

image755

image756

(л. 274. Різноманітність бактерій: I — намібхісьха сірчана перлавиця. або ясірхова перлина
Намібії» — бспгтер/А знайдена на океанському дні в 1999 році; найбільша із відомих бактерій
розмірам до 0.75 мм; 2 — кулясто бактерія ентсракох, яка аідрізнпстьск підвощеною
стійкістю проти антибіотиків (супербактерікі; 3 — хвороботворна бактерія
хелікобоктер в шлунху людини, яка е причиною гастриту і виразки: 4 — симбіотичні
бактери на поверхні шкіри; 5 — хвороботворна бактерія пневмонії- стрептокок:

6 — сальмонела в кишечнику людини

image757

Узагальнення курсу

Сторінка ілюстрацій

ОДНОКЛІТИННІ ЕУКАРіОТИ — це клітинні ядерні організми, які складають-
ся з одній клітини, що мае ядро та більшість органел.

Таблиця 28. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОКЛІТИННИХ ЕУКАРІОЛВ

Ознака Характеристика сукаріотіо
Поши

рений

Поширені по всій земній кулі, мешкають у оса середовищах існування
Будова Клгткна мас хлггнмну стінку, клітинну мск-ораї гу, цитоплазму а органелами та кільцеву молекулу ДЬЖ
Жмтге-

дяпьність

Живлення буває естсротрофхіе з твариіним або грибним способом поглинання ор тонічних речовин та автотрофне. Джерелом енергії мажуть бути орезимні речозиі їй
Розмно

ження

Нестатеве роаміоження (поділ навпіл, множинний поділ, брунькування, спороутворення) й статеві процеси
Роль у природі Розклад і мінералізація органічних решто« (ґрунтові амеби), утворення органічноі ре чооиїм й кисі-іо (одноклітинні водорості), очищення водойм, утворення кисню (цр- моодсжорізтіу), спіоіоіують з багатьма організмами (сілибйогтхічніджгутикові)

Одноклітинні твариноподібні організми — це клітинні ядерні організми,
у яких гетеротрофне живлення, відсутні клітинна стінка й пластиди.

Клітини здатні захоплювати тверді часточки їжі й перетравлювати їх у цитоплазмі, пасто в особливих органелах — травних вакуолях. Багато одноклітинних тварин поглинають органічні речовини грибним способом — шляхом всмоктування поверхнею тіла.

image758

От. 275. Одноклітинні твариноподібні: І — амеба-оротей; 2 — силова дизентерійно: 3 — тригано-
сака: 4 — трихомонада; 5-лямблія; 6 — радіолярія; 7 — форамініферо; 8 — інфузорія-туфелька

image759

Одноклітинні водорості — це клітинні ядерні організми, у яких автотро-
фне живлення та наявні пластиди й клітинна стінка з целюлози.

Автотрофне живлення в цих організмів відбувається виключно завдяки фотосинтезу. Багато одноклітинних рослин здатні поглинати органічні речовини грибним способом — шляхом всмоктування поверхнею тіла.

image760

От. 276. Одноклітинні водорості:) — зелена водорость мікрастсріас; 2 — зелена аодоость ацетаб/лярік (розгалужене тйю досягає декількох сантизсетрів у довжину); 3 — діотоиова водорость нсюікула з кремнієвим панцире*; 4 — пірофітава водорость перидиніум. кха а стоячих водоймах спричинює «дгітпмязг ьодиь; 5 — валено водорость хламідомонада, яку влітху можна знайти в кожній катомі; 6 — сослепа, яка здатна переходити до гетеротрофн ного живлення; 7 — зелена водорость хлорело, яка розмножується лише нестатевої

Сторінка ілюстрацій

БАГАТОКЛІТИННІ ЕУКАРЮТИ — це клітинні ядерні організми,
які складаються з багатьох клітин, спеціалізуються за функціями
і втрачають здатність до існування як окремі живі істоти.

Багатоклітинні еукаріотп походять від одноклітинних.

Різноманітність багатоклітинних еукаріотів

Наш групи Характерне™ ка
Рослими

(бл.250 гас. видів)

багатоклітинні сукаріотичні органами, у яких автотрофне живлення й прикріші спий спосіб життя
Гриби

(бл.100 тис. видів)

Багатоклітинні еукаріотичга організми, у яких гетеротрофне живлення й прикріплений спосіб життя
Тварини

(бл.1.4 мли. видів)

Багато клітинні еукар’ютимга організми, у яких гетеротрофне живлення й активний спосіб життя

image761

С<7. 277. Різниканітність рослім: І — зелено водорость ульво; 2 — бура водорость ламінарій;
З червона водорость порфіра; 4 — зеленілі мох зозулин /тон: 5 — плаун булавоподібниіп 6 —
хвощ польовий; 7 — гм пороть ідитли» чолоучілі; в — сосна звичайна представник голона-
сінних ; 9 — магнолія — представник покритонасінних

image762

Іл. 278. Різноманітність грибів: 1 — мікоризний білий гриб; 2 — паразитичні ріжки жита;
З — сапратрофний трутовик сірчано-жовтий; 4 — дріжджові гробі/ сахароміцети;

5 — цвілевий гриб пеніцил; 6 — лишайнім запаткнка стінна

image763

Іл. 279. Різноманітність твори* І — губха бодкга озерна (тип Губки): 2 — гідра прісноводна (тип
Кнідорі1); 3 — планері» .жьточно-білег (тип Плоскі черви}; 4 — аскарида людська (тип Круглі черви);
5 — червлг дешевілі (тип Кільчасті черви); 6 — равлик виноградний (тип Молюски); 7 — хрущ трав-
невий (тип Членистоногі): 8 — .морська зірка (тип Галкошхірі); 9 — лратл» дипиі (тип Хордові)

її <

і4в

281

image765