Між організмами то навколишнім середовищем Існують тісні взаємовідносини, взаємозалежності та взаємовпливи, які забезпечують їхню єдність.

Закон єдності аргоніхлу 6 середовища

Які особливості популяцій як надор-
ганізмових біосистем?

На рівні організму впорядкованість живої природи аж ніяк не завер-
шується. Першим типом надорганізмовнх біологічних систем є популя-
ція, яку називають найменшою структурною одиницею виду та елемен-
тарною одиницею еволюції. Саме з популяцій складаються види і на
рівні популяцій виникають і формуються пристосування організмів до
умов середовищ існування.

ПОПУЛЯЦІЯ — це сукупність особин одного виду організмів, які впродовж багатьох поколінь існують у межах певної території виду, вільно схрещуються та відносно ізольовані від інших популяцій виду.

§57. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

image673

Основні поняття: ПОПУЛЯЦІЯ. ЕКОСИСТЕМА.

ЕКОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ

Пригадайте! Що таке організм? Що таке середовище існування?

Поміркуйте

Явим багатогранним і об’ємним є понят-
тя ЖИВА ПРИРОДА. Усі організми жи-
вої природи — бактерії, рослини, гриби й
тварини — надзвичайно різноманітні, про-
те є в них і спільні ознаки, які називають
ознаками живого. Як ви вже знаєте, кож-
на жпва істота, або організм, є цілісною
системою, побудованою із клітин, тка-
нин, органів і систем органів. А які над-
організмові біологічні системи утворюють
самі організми?

ЗМІСТ

image674

image675

248 1

Іп. 234. У гірськім лісах Україна популяції вивірки звичайної мають тєнлне зобор&лепня (І),

а популяції рівнинних лісів — руде (2)

Існування популяцій у межах території виду пов’язане з нерівномір-
ністю розподілу умов існування. Наприклад, білка звичайна поширена
в Євразії, але мешкає в різних лісах, розділених ріпками, горами тощо.
Тому кожен із таких лісів має одну або кілька популяцій білки. Окунь
річковий як вид має прибережні й глибоководні популяції.

Особини однієї популяції
подібні між собою, але відрізня-
ються від особин інших популя-
цій. Це пояснюється тим, що в
середині популяцій схрещування
виникає частіше, ні* із представ-
никами інших популяцій.

Популяція може підтримува-
ти свою чисельність необмежений
час завдяки процесам самовідтво-
рення та саморегуляції. У спри-
ятливих умовах популяція ціл-

ком успішно «виконує» головне Іл. 235. Рамі породи собак-це популяції одного
завдання живого: розмножува- видУ

тнсь і більш-менш швидко нарощувати свою чисельність. Та це при сприятливих умовах. Насправді конкуренти, вороги, несприятливі умови чи нестача ресурсів здебільшого утримують чисельність популяції в певних межах.

image676

Отже, сукупність близькоспоріднених організмів, які мають подібні ознаки, вільно схрещуються та дають плідне потомство, утворюють популяції.

Яка основна умова існування екосистем?

Наступним рівнем організації
живої природи, що вбирає в себе
популяції різних видів, є екоси-
стеми. Прикладами екосистем є
широколистий чи сосновий ліс,
природне озеро чи штучний ста-
вок, болото. їхні межі не завищи
є чіткими і розміри бувають різ-
ними, але загальна структура та
внутрішні зв’язки завжди подіб-
ні. У цих екосистемах виділяють
дві складових частини — неживий

компонент і живий компонент. Основною умовою їхнього існування
є колообіг речовин та енергії, які пов’язують між собою неживі ком-
поненти середовища та »шві організми. Так, в екосистемі коралового
рифу живу частину представляють бактерії, водорості, молюски, ко-
ралові поліпи, риби тощо, а неживу — чинники середовища, якими є
вода, повітря, пісок, галька, тепло, світло та ін. Водорості акумулюють
енергію світла й нарощують свою масу, тварини живляться рослинами,
рештки рослин і тварин споживають бактерії. Ці дрібні істоти в процесі

image678

Іл. 236. Корапооии риф — приклад екосис/пеїмі/

ос

X

image679

image680

image681

Тама і.Оргаигзл« і середоемуе кмуваикч

свого існування здійснюють не помітну нам, але дуже важливу для
життя екосистем діяльність: вони перетворюють органічні репгтки в
мінеральні сполуки, які можуть використовувати рослини.

Отже, ЕКОСИСТЕМА — це сукупність популяцій різних видів і неживих ком-
понентів середовища, пов’язаних між собою колообігом речовин та енергії.

Які впливи природи на організми є екологічними чинниками?

Чинниками середовища є дуже різні елементи неживої та живої
природи, що мають або не мають для організмів певне значення.

Екологічні чинники — це компоненти
навкалишнмго середовища, які впливають
на живі організми та їх угруповання й ма-
ють дхя них певне біологічне знспіення. За
походженням екологічні чинники поділяють
на абіотичні, біотичні та антропічні. Чин-
никами неживої природи, або абіотичними
чинниками, е світло, температура, вологість,
рельєф, вітер, тиск тощо. Чинники живої

природи називають біотичними чинниками. До них належать впливи
живих істот одна на одну, що формуються й виникають як взаємовідно-
сини в популяціях. Це взаємодопомога, паразитизм, конкуренція тощо.
Чинники людської природи, або антропічні чинники, — це чинники,
пов’язані з діяльністю людини, яка виливає на стан довкілля. Напри-
клад, вирубування лісів, обробіток земель, висушування боліт може
суттєво змінити умови есього середовища існування.

Екологічні чинники того чи іншого середовища існування діють на організм водночас, але з різною інтенсивністю. Наприклад, на рослини широколистого лісу’ діють одночасно світло, температура, вологість, але в різні пори року з різною силою. Лише певна сила дії чинника є сприятливою для життя того чи іншого організму. Так, щука витримує температуру води від О С до 35‘С, а для форелі температура більше 20’С вже є обмежуючою для життя.

Отже, життєдіяльність організмів у тому чи іншому середовищі
існування пов’язана із їх взаємодією із цілим комплексом умов,
які є екологічними чинниками.

Екологічні чинники

  1. Чинники неживої природи (абіотичні чинники)
  2. Чинники живої природи (біотичні чинники)
  3. Чинники людсько« природи (антропічні чинники)

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Сммволіка

Рідкісні види

можуть бути представ-
лені небагатьма або
лшпе однією-єдпною по-
пуляцією. Популяції мо-
жуть займати різнома-
нітний простір. Перед

Вами тварпна-спмвол — WWF’

image682

image683

image684

image685

велика панда, представник родини Ведмежі класу Ссавці. Велика пан-
да — це вимираючий вид, головною загрозою для її виживання е по-
дальша втрата середовища проживання та дуже низький рівень народ-
жуваності як у неволі, так і в дикій природі. Велика панда є символом
Всесвітнього Фонду Дикої Природи (WWF). Чим займається цей фонд?
Від чого ж залежать розміри популяцій цієї тварини?

Біологія + Наука

^4 Отарі дуплисті дерева необхідні для життя понад 1000 видів
птахів та звірів. Цим видам тварин для життя потрібні саме порож-

нини чи дупла в старих деревах, ут-
ворені природним шляхом. Потрібно
пропагувати збереження саме старих,
великих і ще живих дерев — саме
вони необхідні птахам та звірям-ду-
плогнізднпкам. Назвіть тварин, яким
необхідні дупла для життя. Чому без
старих дуплистих дерев не буде лісо-
вих екосистем?

Біологія + Екологія життя

Майже через 28 років після найбільшої катастрофи на атомній
електростанції, деякі птахи роблять те, що здається неможливим: еони
прекрасно почуваються в чорнобильській Лоні відчуження. Через по-
стійний підвищений радіаційний фон, який виник після вибуху на Чор-
нобильській АЕС у 1986 році, людям у цій місцевості жити заборонено.
Ця область перетворилася на своєрідний майданчик для науковців, які

цікавляться впливом радіації на ди-
ких тварин. Після дослідження вчені
виявили, що більшість птахів отри-
мали користь від постійного впливу
опромінення. Птахи, знайдені в міс-
цевостях із більшими рівнями радіа-
ції, мають більше захисних речовин
(антиоксидантів) і кращий загальний
стан організму. Що таке радіація як
екологічний чинник?

image686

image687

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке популяцій? 2. Наведіть приклади популяцій. 3. Що таке екосистема? 4. Наведіть приклади екосистем. 5. Що таке екологічні чиинки? 6. Назвіть ооюані групи екологічних чинників аа ікнім походження*.
7-9 7. Які особливості популяцій як надорганізмової біосистеми? в. Яка основна умова існування екосистем? 9. Які впливи природи не організми е екапогічниь’м чинниками?
10-12 10. Від чого залежать розмір и різник популяцій одного ацду?