Порівняння — це зіставлення об’єктів або явищ
для встановлення їхньої подібності й відмінності.

З підручника

§ 4. основні відмінності тварин від рослин та
грибів

Основні поняття й ключові терміни: тварини. Еукаріоти.

Пригадайте! Дайте визначення поняттям «гриби» й «рослини».

Поміркуйте

У 2012 році в лісах на острові Бор-

нео американськими науковцями було виявле-
но новий вид організмів, який назвали Губка
Боб Квадратні Штани на честь головного героя
мультсеріалу телеканалу Nickelodeon. Чому
вчені віднесли цей вид до грибів, а не до тва-
рин чи рослин?

ЗМІСТ

Які відмінності тварин на рівні клітин?

Тварини, як і рослини та гриби, — представники еукаріотів,

тобто організмів, клітини яких мають ядро. Окрім ядра, спільними
ознаками в будові клітин, як ви вже знаєте, є наявність цитоплазми
з органелами та поверхневого апарату. Але між представниками цих
груп існують відмінності в будові клітин.

У клітинах рослин і грибів над мембраною розташована щільна клітинна оболонка з вуглеводів, яка обмежує рухливість тіла. У рослин вона побудована з целюлози, а в більшості грибів — з хітину. Тваринна клітина має лише клітинну мембрану з тонким надмембранним шаром, побудованим з вуглеводів. Клітинної щільної оболонки в тваринних клітин немає. Це сприяє зміні форми клітин та активному способу життя тваринних організмів.

image45

image46

image47

і

2

3

оболонка

Ядро

Мітохондрія

Травна

вакуоля

Цитоплазма

Клітинна Вакуолі Поропласти Вуглеводний Мітохондрія Клітинна Вкл,ючення

оболонка

шар

Вакуоля

Клітинна

Включення Цитоплазма мембрана

Клітинна Включення мембрана

Ядро

image48

Іл. 12. Будова клітин: 1 — рослинної; 2 — тваринної; 3 — грибної

19

§ 4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів

image49

Ознакою відмінності рослинних клітин є наявність у цитоплазмі особливих органел — пластид. Більшість цих органел мають зелене забарвлення — це хлоропласти. Вони містять зелений пігмент — хлорофіл, з допомогою якого клітини рослин поглинають світло й утворюють органічні речовини з неорганічних. Безбарвні пластиди — лейкопласти — запасають поживні речовини, а помаранчеві та червоні пластиди — хромопласти — надають органам рослин відповідного забарвлення. Клітини грибів і клітини тварин пластид не мають, тому їм властиве гетеротрофне живлення.

У цитоплазмі рослинних клітин і клітин грибів є вакуолі, заповнені клітинним соком. Ось тільки в рослин вони великі, а в грибів — менші. У клітинах тварин вакуолі теж можуть бути, але вони дрібні і виконують інші функції, (наприклад, перетравлювання речовин чи накопичення продуктів обміну для видалення).

Клітини тварин, рослин та грибів відрізняються також включеннями. Це непостійні структури клітини, які виконують здебільшого запасаючу функцію. У клітинах рослин у вигляді включень запасається такий вуглевод як крохмаль, а в клітинах тварин і грибів — глікоген.

Отже, визначальними причинами відмінності тварин від рослин та
грибів є їх особливості на рівні клітин, а саме: 1) відсутність жорсткої
клітинної оболонки; 2) відсутність пластид; 3) відсутність вакуоль
з клітинним соком; 4) наявність включень з глікогену

Які відмінності тварин на рівні тканин, органів та систем органів?

Найбільш суттєвою особливістю організму тварин є спеціалізація тканин і систем органів на здійсненні життєвих функцій.

Ви пам’ятаєте, що у вищих рослин формуються різні типи тканин: твірні, покривні, основні, провідні, механічні. Вони складаються з живих і мертвих клітин, між якими можуть бути більш-менш розвинені проміжки — міжклітинники. У тваринних тканинах, якими є епітеліальні, сполучні, м’язові та нервова, міжклітинників немає, клітини здебільшого живі, а проміжки між клітинами можуть бути заповнені міжклітинною речовиною. У грибів справжніх тканин і, відповідно, органів та систем органів немає.

Органи тварин дуже різноманітні й складаються з кількох типів тканин, але один із них завжди переважає і визначає його основну функцію. Усі органи організму тварини взаємопов’язані й утворюють різні системи органів. У вищих рослин розрізняють вегетативні (корінь, пагін) й генеративні (наприклад, насінина, квітка) органи, які утворюють підземну й надземну системи.

Отже, тварини відрізняються від рослин й грибів
більшою різноманітністю органів і систем органів, які спеціалізуються
на здійсненні життєвих функцій

Які особливості життєдіяльності тварин?

Найзагальніші відмінності між тваринами, рослинами й грибами стосуються живлення й руху. Автотрофне живлення й прикріплений спосіб життя наявні в рослин. Для грибів характерні гетеротрофне

живлення й прикріплений спосіб
життя. А у тварин, як ви вже чітко
запам’ятали, спостерігається гете-
ротрофне живлення й активний спо-
сіб життя, які й визначають особли-
вості їхньої життєдіяльності.

Поява спеціалізованих органів ди-
хання — зябер у водних мешканців,
трахей і легенів у наземних — у по-
рівнянні з рослинами та грибами в рази
збільшує поверхню газообміну між ор-
ганізмом і середовищем. Тварина отри-
мує завдяки цьому більше кисню, у її
тілі активніше окиснюються поживні
речовини, і в результаті вивільняєть-
ся велика кількість енергії, необхідної
для процесів життєдіяльності.

Тіло тварин компактне й пристосоване до переміщення, тому транспорт речовин має бути швидким, що забезпечує спеціалізована кровоносна система. У рослин неорганічні й органічні речовини транспортуються за допомогою містків між клітинами й провідними тканинами. Гриби ж справжніх тканин взагалі не мають, тому переміщення речовин здійснюється клітинами їхнього вегетативного тіла — грибниці, або міцелію.

Виділення в тварин має велике значення, оскільки у процесі інтенсивного обміну речовин утворюються шкідливі продукти обміну, які потрібно швидко видалити з організму. Тому в тварин у процесі еволюції утворюються спеціальні органи виділення, що формують видільну систему. Ці органи видаляють з організму сечовину, сечову кислоту й амоніак, що є продуктами розпаду азотистих речовин. У рослин схожих відходів утворюється небагато. Це пояснюється типом їх живлення і відсутністю м’язової активності. У грибів і рослин таких органів немає, і позбавляються вони від шкідливого й непотрібного на рівні клітин. Деякі продукти життєдіяльності накопичуються в рослин у листках і видаляються при листопаді.

Ріст у тварин переважно обмежений, у рослин і грибів — необмежений. Переважаючою формою розмноження тварин є статева, яка забезпечується статевою системою чоловічих і жіночих органів, тоді як у рослин і грибів дуже добре розвинене нестатеве розмноження, що здійснюється переважно шляхом утворення спор та вегетативно.

Регуляція процесів у тварин є досконалішою завдяки наявності нервової й ендокринної систем. У рослин та грибів регуляція гуморальна за допомогою фітогормонів, і здійснюється вона набагато повільніше.

Подразливість у тварин реалізується швидше завдяки розвиненим органам чуттів та наявності нервової системи. Реакція на вплив середовища відбувається у вигляді рухових таксисів і рефлексів завдяки розвиненій опорно-руховій системі. У рослин і грибів подразливість пов’язана з ростовими реакціями, які називаються тропізми.

Особливості
життєдіяльності тварин

  1. Живлення гетеротрофне
  2. Рух активний
  3. Дихання за допомогою спеціалізованих органів
  4. Транспорт речовин через покриви і за допомогою кровоносної системи
  5. Виділення за допомогою спеціалізованих органів
  6. Ріст переважно обмежений
  7. Розмноження переважно статеве
  8. Регуляція процесів нервова й гуморальна
  9. Подразливість за допомогою органів чуття у вигляді таксисів і рефлексів

§ 4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів

Вступ

діяльність

навчаємося пізнавати

Розпізнавання зображень — це віднесення вихідних явищ,

об’єктів до певної групи за допомогою виділення істотних ознак.
Цей метод пізнання часто називають класифікацією без учителя, або
апріорі, як говорять науковці, оскільки здійснюється розподіл на кла-
си без застосування власного чи чужого досвіду. Виділіть істотні оз-
наки та розпізнайте з їх допомогою серед запропонованих ілюстрацій
рослинну й тваринну клітини.

image52

image53

Приведіть у відповідність

Розпізнайте на ілюстраціях тканини і приведіть у відповідність подані види рослинних і тваринних тканин з їх зображеннями: 1 — хрящова тканина тварини, 2 — покривна тканина листка рослини, 3 — війчастий епітелій тварини, 4 — нервова тканина тварини, 5 — твірна тканина кореня рослини, 6 — основна тканина рослини.

А

Б

В

г

Д

Е

image54

результат

image55

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Які основні частини клітини? 2. Назвіть визначальні причини відмінностей тварин від рослин та грибів на рівні клітин. 3. Наведіть приклади органів, які є в риб. 4. Назвіть основну особливість тканин тваринного організму. 5. Назвіть системи органів тварин. 6. Дайте визначення поняття «тварина».
7-9 7. Укажіть особливості клітин тварини. 8. Чим тканини тварин відрізняються від рослинних тканин? 9. Перерахуйте особливості проявів життєдіяльності тварин.
10-12 10. За якими ознаками можна розрізнити на малюнках клітини й тканини тварин і рослин?

image56