Рух виник одночасно Ь самим життям.

Дитяча смци\лапсдія

§40. РУХ ТВАРИН

Основні поняття: РУХ ТВАРИН. СИМЕТРІЯ ТІЛА ТВАРИН.

Пригадайте! Хто такі тварини?

Поміркуйте

«Рух — це життя» — стверджував великий
давньогрецький мислитель Арістогедь. А чи
погоджуються з цим твердженням тварини
(наприклад, губки чи коралові поліпи), які
ведуть прикріплений спосіб ЖИТТЯ?

ЗМІСТ

Які особливості руху тварин?

Рух — це переміщення складових частин клітини, самих клітин, органів організму й самого організму шляхом активної зміни положення чи форми. Жива природа наповнена рухами. Рухається цитоплазма в усіх живих клітинах, переміщується рідина в тканинах, змінюють свою форму клітини рослин, грибів і тварин, які мають несправжні ніжки, джгутики й війки, повертаються квітки чи листки рослин до світла. Рухаються й змінюють своє місце в просторі й самі вільножи- вучі організми. Таким чпном, для губок й коралів рух також є основою життя, він забезпечує зміни на рівні клітин.

Чи має якісь відмінності рух у тварин? Особливості руху тварин пов’язані з такою здатністю як скоротливість, що визначається на кожному з рівнів організму. На рівні молекул цю здатність зумовлюють особливі білки — актин і міозин. Саме вони утворюють скоротливі волоконця всередині клітин. ГІроявн руху’ на рівні клітин пов’язані також з органелями руху — псевдоподіями, джгутиками та війками. Велике значення для зміни форми клітин та руху тварин має відсутність у їхніх клітинах жорсткої клітинної стінки. Тканинами тварин, що проявляють здатність до скоротливості, є м’язові. В організмі тварин розрізняють гладку та посмуговану м’язові тканини, які утворюють спеціальні скоротливі органи руху — м’язи. Гладкі й посмуговані м’язи формучоть м’язову’ систему в межах опорно-рухової.

Отже. РУХ ТВАРИН — здатність клітин чи організмів до активних
взаємовідносин із середовищем, що виникає як результат скоротливості
на різних рівнях організації життя.

Які є види руху тварин?

Рухи тварин можуть бути пасивними (повітря переміщує на павут— тинках павуків) та активними (біг у’ гепарда, плавання рнб). І ті, й інші рухи відіграють свою роль у житті організмів, але специфічним для тварин є саме активний рух.

Активний рух тварин (локомоція) — це. процес життєдіяльності, у якому беруть участь органели руху та органи руху для активного переміщення клітин чи організмів у просторі.

image514

У тваринному світі всі тшш активного руху, незалежно від того,
та забезпечуються вони рухами цитоплазми, та рухами клітинних ор-
ган ел, та органами руху, пов’язані зі скоротливими елементами цито-
плазми у вигляді мікротрубуопок. У залежності від їх розташування
й способів взаємодії в клітині розрізняють амебоїдний, мерехтливий
(війковий та джгутиковий) і м’язовий рухи.

Амебоїдний рух — це рух за допомогою несправжніх ніжок, які
з’являються завдяки повільному перетіканню цитоплазми й зміні фор-

ми клітини. У губок такий рух властивий
амебоцитам, які забезпечують живлення й
перетравлювання пасток їжі. Здатними до
амебоїдного руху є і фагоцитарні клітини
безхребетних та спеціалізовані лейкоцити
хребетних, що здійснюють захист організ-
му від чужорідних тіл.

Мерехтливий рух — це рух за допо-
могою джгутиків та війок, які є довгими
чи короткими ниткоподібними цито-
плазматичними виростами клітин з мі-
кротрубочками всередині. Завдяки руху
війок переміщуються війчасті черви, ли-
чинки безхребетних тварин, яйцеклітини
у яйцепроводах та затримується пил у ди-
хальних шляхах хребетних. Хвилеподібні
скорочення джгутиків комірцевих клітин
губок, травних клітин гідри підганяють
воду з киснем і частками їжі. Ті ж джгути-
ки допомагають рухатися сперматозоїдам
і запліднювати яйцеклітині’.

М’язовий рух — це рух за допомогою
скоротливих органів м’язів, в утворен-
ні яких беруть участь м’язові тканини.

Найповільніше скорочуються гладкі м’я-
зи, але вони працюють майже без втоми.

У більшості безхребетних тварин ці м’я-
зи утворюють всю мускулатуру тіла. У
хребетних тварин гладкі м’язи утворю-
ють стінки травного каналу, дихальних

шляхів, кровоносних судин, сєчоеого міхура. Посмуговані м’язи мо-
жуть швидко скорочуватися й розслаблюватися, що лежить в основі
таких складних рухів, яг. робота серця, плавання, біг, політ, ковзання,
стрибання тощо. Ці м’язи характерні для головоногих молюсків, чле-
нистоногих та хребетних.

Уперше м’язи виникають у плоских червів, де берлчь участь в утворенні шкірно-м’язового мішка. У кільчастих червів формуються примітивні кінцівки — параподії, що є парними виростами тіла в кожному сегменті. Членистоногі вже мають членисті багатофункціональні кінцівки, які в значній мірі посприяли їхньому пристосуванню до умов життя. У хребетних тварин здобування їжі, здійснення міграції, захист від ворогів уже

image515

Ся. 160. Лк<г6оідной р/хоїйкоцитхі

image516

І/і. 161. Війчастий рух ппослаго черва

image517

07. 162. М’іеювойрух гепарда

Тгма г.Праіеси жсгтедкатлості тварин

пов’язані з парними плавцями або п’ятипалими кінцівками наземного типу. Способи активного переміщення тварин за допомогою цих органів руху дуже різноманітні: плавання, літання, біг, ходіння, ковзання, реактивний рух, крокування, стрибання, повзання та ін.

Отже, основи/ види руху в тварин пов’язані з певними органелали руху й
органами руху, що здатні скорочуватися завдяки скоротливим білкам у
складі скоротливих волоконець.

Від чого залежить тип симетрії тіла в тварин?

СИМЕТРІЯ ТІЛА — закономірне розташування подібних частин ті.за організму щодо центру, осі чи п.гощини симетрії. Формування різних видів симетрії тіла пов’язане з певним способом життя. У тварин виділяють два основних типи симетрії: радіальну й двобічну.

Радіально-променева симетрія — це симетричне розташування частин тіла навко.ю центра симетрії в радіальних напрямках. Цей тип симетрії властивий тваринам, які живуть у товщі води й зазнають з усіх сторін однакового впливу чинників (наприклад, у колоніальних коловерток).

Радіально-осьова симетрія — це симетричне розташування частин mi.ua навколо осі симетрії. Ця симетрія характерна для тварин, які ведуть малорухливий чи прикріплений спосіб життя. Радіальна симетрія характерна для багатьох кнідарій (гідри, медузи, коралові поліпи), а також для більшості голкошкірих (наприклад, для морських зірок).

Двобічна симетрія — це симетричне, розташування частин відносно площини симетрії. Ця симетрія виникла в зв’язку з активним переміщенням у просторі. У двобічносиметричних тварин виникає диференціація на спинну та черевну сторони, оскільки ці частини тіла потрапляють у різні умови по відношенню до факторів середовища. Завдяки такій симетрії тіло тварин уже матиме передній та задній кінці. Один кінець тіла стає переднім, тому що до нього входять ротовий отвір, головний мозок та органи чуттів, які першими зустрічають впливи подразнень. 11 лощину симетрії можна провести і вздовж тіла, яка поділяє його на ліву й праву половини. Таким чином, у двобічносиметричної тварини відрізняються верхня й нижня, передня й задня частини, і тільки права та ліва однакові й дзеркально відображають одна одну. Цей тип симетрії характерний для більшості тварин.

image518

От. 161. Симетрія тіло тварин: 1 — рсідхимно-араінтева симетрік коловертки; 2 — радіалвво-
осьоаа сикетрія коралового поліпа; 3 — двобічна симетрія краба

image519

Отже, тварини мають два основних типи симетрії, які є відображенням
їхнього способу життя.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Застосуйте свої знання: 1) співставте запропоновані назви тварин з їх зображеннями: риб а-куля (або риба-фугу), колоніальна коловертка. медуза-ауреяія; 2) визначте тип симетрії тіла цих тварин; 3) укажіть спосіб життя й середовище життя цих тварин.

image520

Біологія + Мистецтво

Симетрія в просторі була відома худож-

никам, скульпторам та архітекторам ще в гли-
боку давнину. Ми бачимо елементи симетрії на
картинах, у древніх наскальних зображеннях,
в орнаментальних прикрасах стародавніх пред-
метів і зброї. Єгипетські піраміди й піраміди
майя, куполи слов’янських соборів, грецьких
храмів і палаців, античні арки й амфітеатрп —
ось тільки деякі приклади прагнення людини
до піднесеної краси й справжньої досконалості.
А чи може бути річ красивою, якщо вона аси-
метрична, тобто позбавлена симетрії? Наведіть
приклади тварин, яким властива асиметрія.
РЕЗУЛЬТАТ

image521

Іл 164. Картино Рофа^пк
«Заручення Марш

Оцінка Запитання для самоконтролю
І-<5 1. Що такс рух у тварин? 2. Яка основна особливість руху тварин? 3. Що такс локомоція? 4. Які с види руху в тварин? 5. Що таке симетрія тіла? 6. Назвіть три основних типи симетрії тіла в твархн.
7-9 7. Які особливості руху тварин? 8. Які е види руху твархн? 9. Від чого залежить тип симетрії тіла в тварин?
10-12 10. Як визначити тип симетрії ті па а тварин? Наведіть приклади асиметрії в тварин* йому царстві.