§62. ОХОРОНА ПРИРОДИ

З

Основні поняття: ОХОРОНА ПРИРОДИ. ЧЕРВОНА КНИГА

УКРАЇНИ. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ
Пригадайте! Що таке антропічний чинник?

Пам’ятайте

Якщо льодовіріник Веству-
да (1) чи деревій голий (2) або
будь-який інший вид зникнуть,
на Землі одним видох стане
менше. Усе. більше нічого не
трапиться. Але кожний вид
живих істот вплетений у не-

повторну сітку життя планети. Коли хтось Із них зникає, сітка не
руйнується. а.че змінюється. І змінюється на.гавжди: зниклу істоту не-
можливо відновити, тому й сітка життя вже ніколи не буде такою, як
за ІГ існування. (Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу).
ЗМІСТ

Які основні форми охорони природи застосовують в Україні?

ОХОРОНА ПРИРОДИ — система заходів, що здійснюється з метою збереження, розумного використання і відтворення природних ресурсів. Складовими охорони природи є охорона атмосферного повітря, вод, грунтів, тварин, рослин тощо. Основними формами охорони природи в Україні е створення Червоної книги, заповідних територій та природоохоронного законодавства.

Для охорони окремих видів в Україні, як і в усьому світі, створено Червону книгу. Крім рідкісних видів організмів, існують певні угруповання, які також треба охороняти. Кращим способом охорони природи є створення природоохоронних територій — заповідників, заказників тощо. На таких територіях забезпечуються найкращі умови для збереження видів у місцях природного існування, організовуються спостереження за ними та їх дослідження. Охорона природи загалом неможлива без створення державної законодавчої бази. Питання охорони природи в Україні регулюється такими основними природоохоронними документами: закони «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Водний кодекс України», «Лісовий кодекс України» та ін. Учені безперервно відшукують нові шляхи збереження організмів нашої планети. Активно почали створювати колекції рідкісних і зникаючих видів у ботанічних садах, розводити їх у спеціально створених розсадниках й парках, формувати «насінні банки», організовувати штучне розселення в нових умовах, повернення видів на території їх попереднього існування тощо.

Отже, в Україні застосовують такі форми охорони природи:

1) визначення видів й угруповань, які потребують охорони
(Червона й Зелена книги); 2) створення заповідних територій;

3) створення державою природоохоронного законодавства.

image733

Тема 4.0рганйлм I се радов мае квуваикч

Навіщо в Україні існує Червона книга?

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ — це список
видів тварин і рослин, які перебувають під за-
грозою зникнення на території України. Роботу
вчених різних країн у цьому напрямку коорди-
нує Комісія з вивчення рідкісних і зникаючих
видів, яка працює при Міжнародному союзі охо-
рони природи (МСОІІ).

Перту Міжнародну Червону книга,’ видали в
1966 році. До неї занесені рідкісні та зникаючі
види, які повинні охоронятися на території усіх
без винятку країн. Види, які потребують охо-
рони в межах певної країни, включають до на-
ціональної Червоної книги держави. В Україні
перте видання Червоної Книги вийшло в світ у

1980 році. У 2009 році вийшло третє видання Червоної книги України.
До нього занесено 542 види тварин, 826 видів рослин і грибів. До назви
кожного виду організмів в Червоній книзі додається опис характерних
рис їхньої будови, поширення, чисельності, а також перелік заходів
їхньої охорони. Збереження рідкісних та зникаючих видів потребує
участі кожного із нас.

Що ж можете зробити з цього приводі’ Ви? Не робіть нічого такого, що веде до зникнення рідкісних видів: не зривайте квіти, не паліть суху тращ’, не смітіть у природі, не ловіть комах, не вбивайте змій та ін. Крім запобігання знищення рідкісних видів, Ви можете й самі їх охороняти.

Щоб охороняти рідкісні види, необхідно знати причини їх зникнення. У наш час живі істоти здебільшого зникають унаслідок людської діяльності. Її негативний вплив полягає або в прямому знищенні, або в руйнуванні місць їх мешкання.

Чиї’НОНЛ
КИШ \
УКРАЇНИ

т

Отже, Червона книга України — це державний документ про сучасний стан
видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про
заходи щодо їхнього збереження й відтворення.

Які природоохоронні території є в Україні?

ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ — це ділянки суходолу та водойм, природні комп.іехси та об’єкти, які мають особливу цінність. У залежності від завдань, існують різні природоохоронні території: заповідники, національні природні парки, заказники, ботанічні сади, парки, пам’ятки природи тощо.

Національний природний парк — територія, на якій зберігаетгюя в природному стані весь н природний комплекс і може використовуватися для спілкування людини з природою. Станом на 2011 рік в Україні створено 40 таких парків: Карпатський, Шацький, Спневнр, Азово-Сиваський, Внжнпцькпй, Подільські Товтри, (^вяті гори, Яворівськпй та ін.

Природний заповідник — територія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс і заборонено будь-яку господарську діяльність людини. В Україні є 19 природних заповідників:

image734

Кримський, Український сте-
повий, Канівський, Лугансь-
кий, Ялтинський, Поліський,

Мед обори та ін. Особливу’
категорію мають біосферні
заповідники, які створюють-
ся для вивчення відносин
природи й людини. Вони ма-
ють міжнародне значення і
їх діяльність здійснюється
відповідно до міжнародних
програм. В Україні е 4 біо
оферних заповідника: Ас-

канія-Нова, Чорноморський, £я. 250. Доліма нарцисів — бі-осферміш режрьат Карпатський та Дунайський. ЮНЄСЮ

Заказник — природна територія, створена для збереження і відтворення природних комп.іе.ксів або окремих видів організмів. На їхній території дозволено обмежену господарську’ діяльність за угмов дотримання вимог охорони довкілля. В метою охорони окремих унікальних природних ділянок створюються пам’ятки прирости. Особливе місце у здійсненні природоохоронних заходів, а також для проведення освітньо-виховної роботи, займають штучно створені об’єкти — ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Попри све, площа природно-заповідного фонду в україні є недостатньою і значно меншою, ніж у більшості країн Європи, де середній відсоток заповідних місць становить 15%.

Отже, основними природоохоронними територіями України
є заповідники, національні природні парки, заказники, пам’ятки природи,
ботанічні сади та ін.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Вибір професії

Оберігаючи рідкісні організми, ти бережеш не тільки красу свого краю, хоч і це дуже важливо. Ти бережеш скарб, якому ціни немає. Адже поки що більшість організмів досліджена ще дуже й дуже мало. Тож не буде нічого неймовірного, коли в майбутньому саме ти станеш тим ученим, який відкриває досі не. знані лікарські властивості цих організмів і таким чином поверне, здоров’я тисячам і тисячам людей. А можливо, ти знайдеш їм якесь інше, не менш важливе застосування? (Є. Шморгун). Ким Ви хотіли б стати? Яке відкриття хотіли б здійснити? Чи не можуть Вам допомогти у цьому’ організми?

Біологія + Краєзнавство

Види рослин, грибів і ТЕарпн Червоної книги України, залежно від стану та ступеня загрози зникнення, поділяються на сім категорій: зниклі (0), зникаючі (І), вразливі (П), рідкісні (Ш), невизначені (IV),

image735

Тема 4.0ргаийм< I ое радов жде клуеанич

image737

недостатньо відомі (V), відновлені (VI). Ознайомтеся з категоріями, найбільша кількість видів яких занесена до Червоної книги. Полистайте Червону книгу та виберіть із кожної категорії приклади організмів свого регіону.

Категорія Приклади
(1) Зникаючі: види, які перебувають під загрозою зникнення
01) Вразливі: види, чисельність яких швидко зменшується
010 Рідкісні: види, популяції яких невеликі, які у даний час не відносяться до категорії «зникаючих» чи «вразливих», хоча їм і загрожує небезпека

Навчаємося пізнавати

Міні-проект «ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ»

Усього мережа природно-заповідного фонду в Україні становить майже 4 % загальної території. Підготуйте міні-проект про одну із заповідних територій України.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке охорона природи? 2. Які завданні! охорони природи? 3. Що таке Червона книга? 4. Наведіть приклади рідкісних рослин і тварин Червоної книги. 5. Що таке природоохоронні території? 6. Наведіть приклади природоохоронних територій України
7-9 7. Які форми охорони природи е в Україні? 8. Навіщо в Україні існує Червона книга? 9. Які природоохоронні території е а Україні?
10-13 10. Навяцо охороняють рідкісні види рослин і тварин, які не макль практичного значення?

image738

image739