Павукоподібні — перші тварини, що залишили водне середовище і пристосувалися до життя на суходолі.

З підручника

§ 15. павукоподібні, їхні особливості

Основні поняття й ключові терміни: ПАВУКОПОдіВИІ. Хеліцери. Поза- організмове травлення. Мальпігієві судини.

Пригадайте! Які є середовища існування?

Поміркуйте

На ілюстраціях — павукоподібні тварини: 1 — павук-хрестовик; 2 — коростяний кліщ; 3 — косарик; 4 — теліфон; 5 — псевдоскорпіон; 6 — сольпуга; 7 — скорпіон. Що спільного між цими тваринами? Чому вони належать до членистоногих?

3

4

5

6

ЗМІСТ

Які особливості поширення павукоподібних?

Павукоподібні є членистоногими тваринами, тому що ма-

ють членисті кінцівки, хітиновий зовнішній скелет, тіло поділене
на відділи. Це давня та різноманітна група, яка об’єднує близько
70 000 видів, із яких в Україні — понад 4 000. Поширені павукоподібні
переважно на суходолі, і лише окремі види пристосувалися до життя
у воді (павук-сріблянка). Представники цієї групи трапляються навіть
у повітрі, оскільки із павутиною переносяться вітром. Серед павуко-
подібних багато паразитів рослин, тварин і людини (наприклад, паву-
тинні кліщі, іксодові кліщі).

Щоб пристосуватися до наземного способу існування, павукоподіб-
ні змушені були змінити органи дихання, зменшити випаровування
води з поверхні тіла та перейти на нові об’єкти живлення тощо. Тому
сучасні павукоподібні відрізняються від інших членистоногих такими
ознаками пристосування до наземного способу життя: а) наявністю
легеневих мішків і трахей, що забезпечують використання атмосфер-
ного кисню; б) наявністю органів виділення, що дозволяють економи-
ти воду; в) восковою плівкою над хітиновою оболонкою, яка зменшує
втрати води; г) зменшенням розмірів тіла, що обмежує кількість
линьок; д) наявністю внутрішнього запліднення.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image193.jpeg

§ 15. Павукоподібні, їхні особливості

image194

Тема 1. Різноманітність тварин

Типовим об’єктом для розгляду осо-
бливостей павукоподібних є хрестовик
звичайний, який зустрічається у Європі.

Характерною ознакою хрестовика, що
відображена в його назві, є малюнок у
формі хреста на спинній поверхні черев-
ця. Павук свою здобич ловить за допо-
могою павутини, нитки якої вкриті кра-
пельками дуже клейкої рідини. У павука
добре виражений статевий диморфізм.

Самки та самці хрестовика чітко відріз-
няються зовнішніми ознаками: тіло са-
мок довше, а самці мають вужче черевце.

Самка восени відкладає яйця у сплетений
з павутини кокон, який ховає в затишно-
му місці. До зими самка гине, а з яєць,
що перезимували, навесні з’являються
павуки.

Отже, ПАВуКОПОдіБні — це членистоногі тварини, що мають
пристосування до наземного способу життя.

Які особливості будови павукоподібних як наземних тварин?

Відділами тіла павукоподібних є головогруди і черевце. На відміну
від раків, вусиків у павукоподібних немає, а очі — прості. Головогруди
мають дві пари ротових органів: хеліцери та ногощупальці. Хеліцери —
перша пара головогрудних кінцівок у павуків, вони мають кігтики. На
кінці хеліцер відкриваються протоки отруйних залоз, розташованих
у передній частині головогрудей. За допомогою хеліцер павукоподібні
захищаються та вбивають здобич. Ногощупальця — друга пара голо-

вогрудних кінцівок, вони вкриті щетинками і
є органами дотику та нюху, а також здатні в
самців переносити статеві клітини під час за-
пліднення. На головогрудях розташовані чоти-
ри пари ходильних ніг. Вони вкриті щетинками
для сприйняття подразнень і закінчуються кіг-
тиками для ефективнішого переміщення. Отже,
у павукоподібних 6 пар кінцівок. Черевце вкри-
те м’якою оболонкою. Кінцівки черевця або
відсутні, або видозмінені в павутинні бородав-
ки. На їхніх верхівках відкриваються протоки
численних павутинних залоз. Вони виділяють
рідину, яка витягується та швидко застигає,
утворюючи нитку павутини. Також на черевці
розташовані отвори органів дихання, травлення
й розмноження.

Покриви складноорганізовані й утворені
одношаровим епітелієм, що формує хітинову
оболонку. Для захисту від втрат води оболонка

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image196.jpeg

Іл. 56. Зовнішня будова
павука-хрестовика:

1 — головогруди;

2 — черевце; 3 — ходильні
ноги; 4 — ногощупальця;
5 — прості очі;

6 — хеліцери

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image197.jpeg

Систематичне положення виду

Тип Членистоногі
Клас Павукоподібні
Ряд Павуки
Родина Павуки-колопряди
Рід Павук-хрестовик
Вид Хрестовик звичайний

вкрита воскоподібною плівкою. На тілі павукоподібних часто є багато волосків, які виконують чутливу та захисну функції.

Отже, павукоподібні — це членистоногі, у яких:

1) тіло має головогруди й черевце; 2) відсутні вусики;

3) органами зору є прості очі; 4) є водонепроникні покриви.

Які особливості способу життя павукоподібних?

Основні біологічні особливості павукоподібних зумовлені хижим способом життя. Павуки — це хижаки, їх майстерність ловити жертву відточувалась еволюцією останні 350 мільйонів років. У павукоподібних добре розвинені м’язи кінцівок, що мають важливе значення під час полювання. Швидко бігають косарики, павуки-вовки, добре стрибають павуки-скакуни. За допомогою павутини, яку утворюють павутинні залози, павуки полюють. Багато павукоподібних мають ще й розвинені отруйні залози (наприклад, скорпіони, павуки), це є ефективним засобом нападу на жертву та захисту від ворогів. За допомогою отрути, яка вводиться в тіло здобичі, відбувається й травлення. У павукоподібних цей процес називається позаорганізмовим травленням. Ферменти отрути розщеплюють внутрішній вміст жертви і тоді напівперетравлена їжа з допомогою мускулистої глотки та сисного шлунку поглинається й до- перетравлюється в середній кишці за участю великої печінки. Для такої активності потрібне гарне дихання. Органами дихання в павукоподібних є легеневі мішки (у скорпіонів), трахеї (у кліщів, косариків) або і легеневі мішки, і трахеї (у павуків). Легеневі мішки схожі на сторінки книги, у них потрапляє гемолімфа для газообміну. Легеневі мішки розташовані у черевці, відкриваються назовні дихальними отворами, прикритими кришками. Трахеї мають вигляд довгих трубочок, що починаються отворами на черевці й безпосередньо транспортують кисень до тканин і органів. Після газообміну гемолімфа з порожнини потрапляє до серця. У павуків серце трубчасте, з отворами, через які кров надходить із порожнини. Від серця, розташованого на спинній стороні в черевці, кров рухається по судинах до органів. Кровоносна система незамкнена. Виділення здійснюється за допомогою видільних трубочок (мальпігієвих судин), що одним кінцем відкриваються в кишку, а іншим, сліпо замкненим, занурені в гемолімфу. Продукти виділення через стінки цих судин надходять з гемолімфи й через кишечник виводяться назовні.

Для вдалого полювання важливе значення мають органи чуттів і швидка регуляція процесів. Органами дотику здебільшого є щетинки, які вкривають тіло та ногощупальця. Органи нюху і смаку містяться переважно на ногощупальцях, а органами зору є прості очі. Нервова система в павукоподібних вузлова ланцюжкова, весь нервовий ланцюг зливається в один головогрудний вузол. Від нього беруть початок нерви, які прямують до різних органів. Усі павукоподібні — роздільностатеві. Запліднення внутрішнє, розвиток прямий (крім кліщів, що мають личинкову стадію).

Отже, біологічними особливостями павукоподібних є хижий спосіб
життя, позаорганізмове травлення, легеневе й трахейне дихання
та видільні трубочки (органи виділення).

§ 15. Павукоподібні, їхні особливості

Тема 1. Різноманітність тварин

68

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image200.jpeg

8

діяльність

Самостійна робота
з малюнком о ,

На малюнку зо-
бражені такі елемен-
ти будови хрестовика
звичайного: прості

очі, головогрудний
вузол, сисний шлу-
нок, травні залози,
кишка, серце, маль-
пігієві судини, паву-
тинні залози, леге-

неві листки, отруйна залоза, хеліцери, ногощупальці.

Заповніть таблицю, вказавши функції позначених органів. Зазначте ознаки пристосованості павука до наземного середовища існування.

11 10

Іл. 57. Будова хрестовика звичайного

назва органа Позначення Функції

Біологія + Фізика

При ультрафіолетовому освітленні скорпіо-
ни світяться зеленим кольором. Причина цьо-
го явища — тонкий шар органічної речовини
хіаліна на кутикулі скорпіона. Що таке флуо-
ресценція і яке значення для скорпіона має це
явище?

Біологія + хімія

Павутиною користуються не тільки паву-
ки, але і їх найближчі родичі — псевдоскорпіо-
ни й павутинні кліщі. Але важливе значення
павутина має лише в еволюції павуків. Як уже
зазначалося, павуки постійно використовують
її, і не тільки під час полювання. Причиною
цього є хімічний склад та властивості цього
натурального шовку.

З яких речовин складається павутина і для
чого її використовують павуки?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image201.jpeg

результат

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image202.jpeg

Іл. 58. Світіння скорпіона
при ультрафіолетовому
світлі

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image203.jpeg

Іл. 59. Павутинні бородавки
під мікроскопом

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Де поширені павукоподібні? 2. Наведіть приклад пристосувань павукоподібних до середовища існування. 3. Які відділи тіла павуків? 4. Скільки кінцівок у павуків? 5. Який спосіб живлення павуків? 6. Наведіть приклади павукоподібних тварин.
7-9 7. Які особливості поширення павукоподібних? 8. Які особливості будови павукоподібних як наземних тварин? Які особливості способу життя павукоподібних?
10-12 10. Назвіть ознаки пристосування павука до наземного середовища існування.

image204