Скільки Існує людство, стільки воно задумується над поведінкою тварин.

і Акіиушят

§47. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

,* | Основне поняття: ПОВЕДІНКА ТВАРИН
Пригадайте! Що таке подразливість?

Поміркуйте

Наука про пове-
дінку тварин на-
зивається етоло-
гією. Її засновни-
ками вважають
Конрада Лоренца
(1903-1989), Ніко-
ласа Тінбергена
(1907-1988) та
Карла фон Фріта

(1886-1982), яві у 1973 році отримали Нобелівську премію з медицини й
фізіології за відкриття, пов’язані зі створенням і встановленням моделей
індивідуальної й групової поведінки тварин. А хіба знання поведінки тва-
рин мають для людини таке велике знапення?

image569

ЗМІСТ

Які особливості поведінки тварин?

ПОВЕДІНКА ТВАРИН — сукупність присто-
сувальних виявів зовнішньої активності, спря-
мованої на встановлення життєво необхідних
зв’язків організму з навколишнім середовищем.

В основі формування поведінки тварин лежить
подразливість як здатність організму’ реагува-
ти на впливи довкілля. Прикладами поведінки
тварин можуть бути й реакція маленької гідри й
великої медузи на дотик, і полювання хижаків та
захист їх потенційної здобичі, і шлюбні ігри та тур-
бота про нащадків, і міграції та кочування тощо.

Поведінка тварин за своїми проявами е більш
різноманітною й складною, ніж у рослин чи грибів.

Це зумовлено їхньою здатністю до активного руху
й пошуку оптимальних умов існування. Наявність

збудливості в клітин, функціонування м’язових й нервових тканин,
спеціалізація органів на функціях, розвиток опорно-рухової й нервової
систем та органів чуття — ось далеко неповний перелік того, що визна-
чає прояви поведінки тварин.

Найчастіше в поведінці тварин виділяють природжені та набуті форми поведінки. У рослин спостерігаються лише природжені прояви поведінки. Складність поведінки тварин залежить нід рівня розвитку їхньої нервової системи.

image571

Сі7. і 88. Турбота про по- /папство а шимпанзе

Ш. Поеедика тварин

їгма 3. Псведьесатвармн

206

Отже, поведінка тварин є основою їх пристосованості до середовища і
являє собою різноманітні активні дії, що є реакціями на впливи середовища.

Які методи вивчення поведінки тварин?

природних умовах існування. Це найпростіший із методів, сутністю
якого е цілеспрямоване й організоване дослідження організмів та їх
життя.

Науковці спостерігають, оцінюють елементи поведінки тварин, а по-
тім їх старанно й точно описують. У етології застосовуються два основ-
них способи опису’ поведінки: опис за допомогою ілюстрацій (малюнків,
фотографій) і письмовий опис. Вони доповнюють один одного. Знатно
полегшують спостереження й описування сучасна аудіо- й еідєоапара-
тура, яка здійснює прискорене й сповільнене, постійне й періодичне,
денне й нічне фіксування різних проявів поведінки.

Після того, як усі понеділкові акти належним чином описані, до-
слідиш: може відповісти на чотири запитання. Які причини цієї по-
ведінки? Як ця форма поведінки розвивається упродовж життя? Як
від6ува.іося становлення цієї поведінки в процесі еволюції? Яке зна-
чення такої поведінки в пристосуванні організмів до умов існування?
Будь-який, справді повний, аналіз поведінки повинен дати відповіді на
всі ці запитання.

Щоб відповісти на запитання, досить часто застосовують метод
порівняння й проведення аналізу поведінки особин одного чи різних
видів, як споріднених, так і віддалених за їх місцем у системі тварин-
ного світу.

Згодом ці наукові дані стають основою для всебічного вивчення по-
ведінки тварин із залученням екологічних, фізіологічних, генетичних,
анатомічних та інших методів.

Вивчати поведінку тварин у природі досить важко й потребує ве-
ликих затрат, тому’ серед методів етології мають місце й лабораторні
дослідження із залученням експериментального методу. Відомими в
цьому’ плані є дослідження поведінки шимпанзе, дельфінів, восьмино-
гів на виявлення в них проявів розумової діяльності.

Поведінка тварин дуже різноманітна,
тому розібратися в її формах допомагає ме-
тод класифікації. Форми поведінки кла-
сифікують за функціями, за причинами,
за походженням тощо. Найпоширенішою є
класифікація, згідно з якою виділяють ін-
стинкти, научіння та розумову’ діяльність.

Особлива у’вага в етології приділяється
методам мічення. Найпоширенішим та най-
давнішим методом мічення є кільцювання
мітками, на яких нанесено адресу організа-
ції та порядковий номер. У такій спосіб від-
бувається мічення птахів, кажанів, ссавців,

image573

(п. 189. Єиблало Українського
центру кільцювання

плазунів, амфібій, рпб. Мітки у вигляді смужок алюмінієвої фольги
або кольорової плівки, що наклеюються на крила, використовують для
вивчення пересування денних метеликів та бабок. Найсучаснішим ме-
тодом мічення є використання радіопередавачів та іншої аналогічної
апаратури.

Отже, для вивчення поведінки тварин використовуються найрізноманіт-
ніші класичні й сучасні методи дослідження

Яке значення для людини мають етологічні знання?

Дослідження поведінки тварин е дуже важливими для різних галузей діяльності людини. Наприклад, у селекщТ для того, щоб створювати нові породи тварин з корисними особливостями поведінки як дтя людини, так і для самої тварини. Етологічні знання потрібні не лише для виведення порід, але й для догляду за ними, для утримання, лікування й розмноження наших улюблених домашніх тварин.

Людина, досліджуючи реакції тварин на зміну погоди, способи орієнтації в просторі, сприйняття впливів середовища, навчається й пізнає принципи та механізми явищ, які використовуються чи можуть бути використані в техніці для створення технічних систем і приладів. Так, у багатьох тварин відкриті особливі, невластиві людині види чутливості: у слонів — здатність за допомогою ніг сприймати низькочастотні коливання ґрунту, у ящірок — здатність сприймати слабкі підземні поштовхи, у бджіл та раків-богомолів — здатність сприйняття ультрафіолетових променів та поляризованого світла.

image574

От. і 90. Біо-тех — поний напрям а архітектурі. Дім Наутілус, Мехіко: ловніиіній (1) і внутріш-
ній ічтср’ср (2)

Особливе значення знання поведінки тварин мають для охорони при-
роди. Так, відновлення фауни, яка постраждала від людської діяль-
ності, можна здійснювати шляхом вирощування тварин у штучних
умовах з подальшим переміщенням їх у дику природу.

У тварин дуже різноманітні способи спілкування. Якби людина вив-
чила «мови» ТЕарпн, Бона могла б отримувати масу корисної інформа-
ції. Так, спілкування з дельфінами й китами допомогло б зрозуміти
життя морських глибин, розуміння мови птахів може допомогти роз-
криттю таємниць їхнього вміння орієнтуватися під час перельотів, до-
слідження мови комах допомогло б зрозуміти можливості спілкування
за допомогою невеликої кількості хімічних речовин.

Отже, знання поведінки тварин мають значення в найрізноманітніших

галузях діяльності людини. 207

нжйгел емкЦееси іьч

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ТВАРИН

Мета: розвивати уміння спостерігати та описувати поведінку тварин;
закріплювати знання про методи дослідження поведінки тварин.

Хід роботи

 1. Найпростішими видами вродженої форми поведінки е спрямовані
  рухові реакції (таксиси) та природжені реакції-відповіді на дію
  життєво важливих чинників (безумовні рефлекси). Поспостерігайте
  за діями своїх домашніх тварин і назвіть приклади проявів вродже-
  ної поведінки.
 2. Найпростішими видами набутої форми поведінки є звикання, на-
  упіння шляхом спроб та помилок та набуті реакції-відповіді на дію
  певного чинника, який не був спочатку для них важливим (умовні
  рефлекси). Поспостерігайте за діями своїх домашніх тварин і на-
  звіть приклади проявів набутої поведінки.
 3. Сформулюйте висновок. Які органи й системи органів відповідають
  за поведінку тварин? Чим відрізняється поведінка тварин від по-

ведінки рослин?

Біологія + БІоког.іунІкацІя

Про мову танців бджоли медо-
носної, відкритої в двадцяті роки мину-
лого століття відомим зоологом Карлом
фон Фришем, відомо майже кожній
людині. Спосіб, яким бджоли переда-
ють інформацію, — це одне з найбільш
вражаючих чудес природи. Бджолина
мова — це мова танців. Коли бджола
знаходить нектар або пилок, вона по-
вертається додому й починає танцю-
вати. Танець привертає увагу інших
бджіл і розказує їм, де був знайдений

нектар або пилок, як далеко вони знаходяться й у якому напрямі. Яким
чином кодується інформація у цій мові? Чи можна людині спілкувати-
ся з бджолами за домомогою цієї мови?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке етологія? 2. Що таке поведінка тварин? 3. Назвіть основні методи вивчення поведінки -пиряй. 4. Наведіть приклади проявів поведінки тварин. 5. Назвіть основні форми поведінки тварин. 6. Наведіть приклади галузей діяльності людини, де використовуються знання поведінки тварин.
7-9 7. Які особливості поведінки тварин? 8. Які методи впзченнн поведінки тварин? 9. Яке значення для людини мають отологічні знання?
10-12 10. Чим відрізняється поведінка тварин від поведінки рослин?

image576