Розвиток поведінки — це результат взаємодії генотипу Сі середовища.

З підручника

§52. ПОВЕДІНКА ТВАРИН Й ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Основні поняття: ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА.

ПОВЕДІНКОВІ РЕАКЦІЇ
Пригадайте! Що таке онтогенез?

image620

Поміркуйте

Бражник очковий — нічний метелик з родпнн
бражників. Передні крила з витягнутою верши-
ною і з темними розмитими смужками. Задні
крила червоно-рожеві, із синіми плямами, схо-
жими на око, облямоване чорним колом. З яки-
ми особливостями поведінки метелика пов’яза-
не таке забарвлення крил?

ЗМІСТ

image621

ІП-2П. Вражпик очкоаиіі

Які с форми індивідуальної поведінки тварин?

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА — це поведінка окремих особин, спрямована на їх виживання та пристосованість до умов середовища. Таку поведінку формують усі ті дії, за допомогою яких тварина отримує їжу, воду, повітря, тепло, інформацію, підтримує чистоту свого тіла, взаємодіє із довкіллям, а також організовує свою рухову активність. У зв’язку з цим виділяють форми індивідуальної поведінки, які мають вирішальне значення для існування тварини.

Таблиця 23. ОСНОВНІ ФОРМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

Форма

поведінки

Значення
Рухова поведінка Забезпечує переміщення тварин у просторі за допомогою вмок, джгутиків, хвилеподібних рухів тіла, складок покривів. кінцівок тощо.
Харчова

поведінка

Спрямована на аабеапечення організму їжею та водою а використанням органів живлення й травлення: щу пальців, глотки, щелеп, дзьоба, язика, хобота тощо.
Терморегу

ляція

Дії, що спрямовані на утворення, збереження або віддачу тепла у тварин, залежно вщ ухюв середовища. Прикладами такої поведінки можуть бути міграції. аілячкд заціпеніння, зігразання на сонці тощо.
Пошуки або будівництво сховищ Дії тварин, спрямовані на відшукування або побудову місць для захисту від несприятливих температур, опадів, хижаків Такими сховищами с кори. гнізда дупла, хатки тощо.
Захист від хижаків Втеча, напад, стропів, переховування, прикиданим, іьиьчірання, попередження.
Гігієнічна

поведінка

ДІЇ. спрямовані на підтримку чистоти тіла позбавлення від шкірних паразитів. Це гризсаі чи пилові ванни, водяний душ чи купання, вичісування, вилизування тощо.
Дослідницька поведінка ДІЇ. спрямовані на ознайомлення з предметами навколишнього середовища, попегшубть виживання й розмноження.
Форма

поведінки

Значення
Ігрова поведінка Дії тварин, що забезпечують формування навичок полювання, спілкування, збагачення інформацією тощо.
Використання знарядь праці Дії з предметами середовища для здобування їні та захисту. Найчастіше тваринами викорхстоаукльої камені, птах. колючки.
Біологічні

ритми

Поведінка у ВИГЛЯДІ періодичних ДІЙ у ВІДПОВІДНОСТІ ДО періодичних ЗМІН у середовищі. На »відомішими с добові та сезонні рішай

Отже, форми індивідуальної поведінки надзвичайно різноманітні, але
жодна з них не існує відокремлено від інших; усі вони взаємодіють одна з
одною, забезпечуючи виживання особин у певному середовищі.

Які типи поведінкових реакцій є основою індивідуальної поведінки тваринї

ПОВЕДІНКОВА РЕАКЦІЯ — це відповііїь організму на вплив чинника зовнішнього середовища, яка проявляється у виг.гяді певної дії. Ці реакції можуть бути простими й складними, вродженими й набутими. Основними типами поведінкових реакцій є таксиси, кінезп, безумовні рефлекси та умовні рефлекси.

Таксиси — це вроджені спрямовані рухові реакції’ організму у відповідь на дію чинника. Такі рухи можуть бути позитивними (у напрямку дії чинника) або негативними (проти напрямку дії чинника). Наприклад, для дощових черв’яків характерний негативний фототаксис, а для план арії, яка рухається в напрямку їжі, — позитивний хемотаксис.

Кінези — це вроджені неспрямовані рухові реакції організму у відповідь на дію чинника. Такі рухи визначаються силою дії чинника, а не його спрямованістю. Наприклад, щупальця гідри в пошуках їжі рухаються повільно, але при появі здобичі їх рух пришвидшується.

Безумовні рефлекси — це вроджені реакції-відповіді організмів на впливи життєво важливих стимулів, які здійснюються за участю нервової системи. Уперте рефлекси як поведінкові реакції зустрічаються в кишковопорожнинних. Наприклад, реакцією гідри на дотик буде стискування тіла в грудочку. Прості безумовні рефлекси, поєднуючись один з одним, утворюють у багатьох тварин інстинкти.

Умовні рефлекси — це набуті реакції-відповіді організмів на вп.гиви стимулів, поєднаних із життєвоважливими. які здійснюються за участю нервової системи. Умовні рефлекси утворюються на базі безумовних і разом із ними беруть участь у формуванні набутої поведінки. Ці рефлекси є основою для різних форм научіння. Наприклад, звикання в гідри на багаторазове подразнення щупалець неїстівними об’єктами. Отже, поведінка тварини є сукупністю різних поведінкових реакцій, у здійсненні яких відіграють свою роль спадковість та умови середовища.

Від чого залежить видова схильність тварин до деяких форм поведінки?

На розвиток більшості індивідуальних форм поведінки особини упродовж життя впливають спадковість та чинники середовища існування.

Але серед усієї різноманітності існують такі форми індивідуальної по-
ведінки. які проявляються в повному обсязі зразу й не піддаються змі-
нам в онтогенезі особини. Жодні форми науніння та впливи мотивацій-
них стимулів таку поведінку змінити не можуть. Так, наші домашні
півні та дикі кільчасті горлиці співають навіть тоді, коли їх вирощують
у повній ізоляції від батьків. Цих птахів не навчають співати, їхній
спів визначається спадковістю. Не навчаються в батьків і пташенята
зозулі, яких вигодовують інші птахи. Вони виростають і «кукають»
свою пісню так, як вона записана в їхній спадковій програмі, хоча
їх могли вигодовувати й співати свої мелодії такі чудові співаки, як
солов’ї. Чинники середовища в цих проявах поведінки виступають як
ключові стимули.

Етологи в таких випадках говорять про видову схильність тварин до
певних форм поведінки. Приклади такої схильності науковці поміти-

ли й в організмів багатьох інших видів.

Так, у гризунів спостерігаємо такі’ формі’
поведінки як умивання мордочки; тільки
еноту-полоскуну властиве полоскання їжі
перед споживанням. У деяких випадках
такі поведінкові акти є єдиним критерієм
для того, щоб розрізнити особин різних
видів між собою. Наприклад, у світляч-
ків світлові сигнали є впдоспецпфічнпмп.

Кожен вид має свою світлові’ серію, яку
використовують самці для спілкування та
приваблювання самок. У попередніх те-
мах ми наводили приклади видової специ-
фічності поведінки в голубів, які п’ють
воду, та у кішок, які здійснюють харак-
терні укуси в шию жертви.

Отже, видова схильність тварин бо деяких форм поведінки є видо-
слецифічною інстинктивною поведінкою, що визначається спадковістю.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Екологія життя

Бражник «мертва голова» має вузькі й міцні крила, тому чу-
добо літає. Цікаво, що і метелик, і гусениця, і лялечка можуть вида-

вати чутні звуки. Сигнали утворюються
при засмоктуванні й «видиханні» повітря
із глотки — починає вібрувати тонка хіти-
нова плівка, розташована на верхній губі
метелика. Бражник часто залазить у ву-
лик і живиться медом, використовуючи
свої голосові можливості. Охарактеризуй-
те харчову поведінку бражника «мертва

ГОДОВа». 213. бражник смертаа «олова» 227

image622

image623

Іл. 212. Усього ьідало майже2000
иидіа саітлкчхіи. і кожен з ник мас
свої специфічні сигнали

§52 Поеедхка тварин й індзадуаллий розвиток

Тгма 3. ПсеедИсатвармн

Навчаємося пізнавати

image625

image626

МІні-проект «ЯК СПІЛКУЮТЬСЯ ТВАРИНИ?»

У результаті тривалого пристосування до середовища тварини виробили різні системи спілкування: з допомогою звуків (1), запахів (2), танців (3), дотиків (4). Які типи поеєдінковпх реакцій забезпечують спілкування тварин?

Біологія + Географія

У своєму описі «Живі ри-
фові коштовності» Андрій Заморо-
ка писав: «Я. сидячи перед екраном
телевізора, завжди з великим за-
хопленнях розглядав паралельний
вимір — по-іншоху кора.юві рифи і
не назвеш. Живий світ, оточений
синьою блакиттю, такий далекий
від людської цивілізації, наповне
ний фантастичними морськими
створіннями, кожне з яких живе
своїм таємничих життям. Найза-

ХОПЯЮЮЧими у цьому дивовижному ІП. 214. Кораловий риф

різноманітті природи є кари.ьоаі риби. їх строкаті кольори та багатство форм. Загалом науковці нараховують майже 2800 видів коралових риб. З-поміж них найбільш відомими є риби-ангели, риби-клоуни, ри- би-метелики. риби-папуги, риби хірурги, риби-зебри, морські коники^.».

Що таке коралові рифи? Які форми поведінки коралових риб пов’язані з їхнім яскравим забарвленням?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що такс індивідуальна поведінка? 2. Яке значення форм індивідуальної’ поведінки тварин? 3. Що таке поведінкові реакції? 4. Назвіть основні типи поведінкових реакцій. 5. Назвіть дві основних причини, що визначають різні форми індивідуальної поведінки тварин. 6. Наведіть приклади видової схильності до деяких форм поведінки.
7-9 7. Які е форчи індивідуальної поведінки тварин? в. Які типи поведінкових реакцій е основою індивідуальної поведінки тварин? 9. Від чого залежить видова схильність тварин до деяких форм поведінки?
10-12 10. На конкретних прикладах доведіть індивідуальність поведінки тварин.