Поведінка тварини — це результат спадковості й умов середовища.

З підручника

§48. ПОВЕДІНКА ТВАРИН ТА її ПРИЧИНИ

А Основні поняття: ВРОДЖЕНА ПОВЕДІНКА. НАБУТА ПОВЕДІНКА.

чЗв ПОВЕДІНКОВИЙ АКТ

Пригадайте! Що таке поведінка?

Поміркуйте

Чому зяблики, які зросли в неволі
без батьків, уміють співати, але їх-
ній спів «зачатковий» і збіднений?

Чому молоді бджоли вміють літа-
ти, але на початку свого «трудово-
го» життя не відлітають далеко від
вуликів?

ЗМІСТ

Які причини поведінки тварин7

ІІоведінкові реакції тварин поділяють на два типи — вроджені й на-
буті, але між ними немає чіткої межі, і більшість проявів має елементи
пертого та другого типів.

ВРОДЖЕНА ПОВЕДІНКА — це сукупність поведінкових реакцій,
які визначаються спадковістю і не вимагають для свого розвитку
спеціального навчання чи тренування. Ця форма поведінки розвива-
лася й удосконалювалася шляхом відбору впродовж: життя багатьох
поколінь. Її головне пристосувальне значення полягає в тому, що вона
сприяє виживанню особин виду одразу після народження. Вроджену
поведінку називають видоспецифічною, тому що її прояви е однаковими
в усіх представників певного виду тварин. До вроджених форм поведін-
ки належить орієнтація, таксиси, кінези, прості безумовні рефлекси та
інстинкти. Найскладнішими серед них є інстинкти, що проявляються
у вигляді харчової, територіальної й суспільної поведінки, біологічних
ритмів, турбота про потомство тощо.

НАБУТА ПОВЕДІНКА — це сукупність поведінкових реакцій, які
формуються упродовж життя поступово, з накопиченням індивідуаль-
ного досвіду. Її ще можуть називати індивіс)уа.іьноспецифічною, оскіль-
ки її прояви не однакові в різних представників виду. Набута поведінка

забезпечує пристосування кожної особини
ща впродовж індивідуального розвитку.

Прояви набутої поведінки не передаються
з покоління в покоління й не закріплю-
ються у спадковості. До набутої поведінки
належать прояви, що формуються під час
научіння, звикання, наслідування, виник-
нення умовних рефлексів тощо.

8а спрямованістю поведінкових реак-
цій виділяють індивідуальну, репродук-
тивну та соціальну форми поведінки.

до змінних умов середови-

image577

І/7. 192. Самка панда охредос досвід
малюку

image578

(л. 191. 1 — зяблик 2 — бдмапа медоносна

їгмзЗ.Псвед!н<агЕйїмн

210

Таблиця 21 ■ ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

Нива Значення
1. Індивідуальна поведінка Поведінка, спрямована на вхаоїванни та пристосованість окремих особин (наприклад, локомоція, пошух їжі, потуг, схозищ, дослідницько діяльність, ігрова поведінка, агресивно поведінко).
2. Репродуктивна поведінка Дії, пое’кіаиі з взаємодією особин, що спрямована на відтворення собі подібних (наприклад, формування шлюбних пар. ішяобні танці, виведення патомство. турбото про наїдсбкїв).
3. Соціальна поведінка Поведінка, протей якої спрнмоеатв на сумісне здійснення дій багатьма організмами одного виду (наприклад, взаємовідносини між особинами а мурашнику, бд^олиніїі сім’ї).

Отже, поведінка тварин є результатом взаємодії спадковості й умов
середовища та спрямована на виживання виду и пристосування особин як
упродовж індивідуального, так і історичного розвитку.

Яка структура поведіннового акту?

ПОВЕДІНКОВИИ АКТ — це сукупність послідовних природжених і
набутих дій. що спрямовані на досягнення певного результату ш.ляхом
безпосереднього контакту з об’єктами середовища. У тварин є багато
поведінкових актів, які наче окремі пазли формують мозаїку складної
поведінки. Нагальну структуру поведінковпх актів відображає проста
схема з трьох основних стадій: пошукова поведінка, ключові стимули,

завершальний акт.

Першою стадією понеділкового акту є по-
шукова тюведінка, що здійснюється під впли-
вом мотиваційних стимулів. Так, на початку
сезону розмноження самці птахів вибирають
місця для гнізд, голодний собака шукає їжу.

Пошуки тварин базуються на природжених
реакціях, але в процесі життя особини по-
шукова поведінка доповнюється набутими
реакціями.

Другою стадією є дії, що проявляються як
відповідь на певні подразники. їх називають
ключовими стимулами, тому що саме вони
«вмикають» саме цю дію. Ключові стимули

різноманітні та сприймаються за допомогою органів чуття. Це може бути
спів, мітка на дзьобі, запах їжі, дупло дерева тощо. Так, для птаха, який
вибирає місце для гнізда, дупло в дереві буде ключовим сигналом, що
вмикає наступні дії, пов’язані з будівництвом гнізда. Для голодного со-
баки запах закопаної у землі кістки буде сигналом для її відкопування.

Третьою стадією є завершальний акт, що здійснюється як фіксований комп.іекс дій (ФКД). Це складний комплекс природжених дій, що є подібними в усіх представників виду та проявляється без спеціального навчання. Саме такі реакції завершальної стадїї поведінкових актів і є інстинктом у чистому вигляді. Якщо ці дії проявились у тварини, то вона буде їх виконувати навіть тоді, коли змінюються умови й доцільність цих дій втратиться.

image580

От. 193. Горіх йди вивіриш —
к/яочовои стимул харчової
лоаеЗіниовсх реакції

Отже, поведінковиїї акт здійснюється в три стадії і складається з
природжених та набутих дій, спрямованих на результат.

Яка роль стимулів у повєдінкових реакціях тварин?

Стимули (сигнальні подразники) — це різноманітні за природою
сигнали, що використовуються тваринами для впливів на поведінку.
Залежно від їхнього значення та впливу на певній стадії повєдінкових
актів стимули поділяють на мотиваційні, пускові та завершальні.

Мотиваційні стимули — це внутрішні чи зовнішні подразники, які
сприяють виникненню певної потреби й готують організм до відповід-
ної активності. Так, у пташенят сріблястої чайки ти голодного собаки

мотиваційним стимулом е відчуття голоду.

Пускові (ключові) стимули — це сигна-
ли, які вмикають інстинктивні реакції тва-
рин. Носіями цих сигналів є самі тварини, а
їхня здатність видавати такі сигнали є приро-
дженою. Ключовими подразниками можіть
біти звуки (квакання в жаб, спів у співочих
птахів), запахи (леткі сполуки для комах, со-
бак), дотик, колір і зображення (малюнки на
крилах метеликів, колір і форма квітів для
нектарниць), рухи (прояви погроаливої по-
ведінки в змій) тощо. Розглянемо роль клю-
чових подразників на класичному прикладі
етології. Пташенята мартина сріблястого
після вилуплення з яєць хочуть їсти. Вони
годинами дивляться на світ і шукають чер-
вону пляму, яка для них є ключовим стиму-
лом. У дорослого мартина дзьоб жовтий, але
знизу піддзьобка є яскрава червона пляма.

Пташенята тукають саме її. Вони будуть ти-
катнся дзьобами в різні сторони, а»: поки не
натраплять на неї. Постукування дзьобиками
в ділянці плями стимулює дорослу чайку до
годування пташенят.

Завершальні стимули — це зовнішні чи внутрішні сигна.ш, які
викликають завершення повеіНн нової реакції. Так, наповнений шлунок
є сигналом для припинення харчової поведінки собаки чи пташенят,
вигляд збудованого гнізда змушує птахів припинити свою роботу.

Отже, стимули є сигнальними подразниками для здійснення послідовних
стадій повєдінкових актів тварин.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Практична робота №7

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРАВЛЕНОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ АКТІВ ТВАРИН

.Мета: розвивати уміння розпізнавати направленість повєдінкових актів; розвивати навички формулювати висновки про пристосувальне значення поведінки тварин.

image581

£<7. 194. Жовті дзьобики
п/тшкпят — пусковий сти/луп
для батьків

image582

Ьт. 195. Червоно плпюа на дзьобі
мартина — пусковий спшиуп
для пвюиюнят

Тгма 3. ПсеедЬесатвармн

Хід робота

1. Співставте названі прояви поведінки із відповідними ілюстраціями: А — ігрова поведінка; Б — агресивна поведінка; В — шлюбні танці; Г — турнірні бої; Д — захист від хижаків; Е — турбота про нащадків.

image584

  1. Визнайте належність названі«; проявів до однієї із форм поведінки.
  2. Визначте направленість названих проявів поведінки.

•1. Заповніть таблицю.

Прояв поведінки Форма поведінки Направленість поведінки
1. Шлюбні ганці журавлів Репродуктивна поведінка Розмножений й виживаним виду
2. _

о. Сформулюйте висновки. У чому налягає пристосувальне значення поведінки?

Навчаємося пізнавати

Застосуйте свої знання
структури поведінковпх актів і
поясніть: 1) чому в окремих ви-
падках папужки в неволі не роз-
множуються, хоча шлюбні пари
утворюють; 2) чому єнот, на-
вчившись самостійно відкрива-
ти водопровідний кран, біжить

до емпвальнпка з кожним шматочком їжі, ретельно полоще його й .пише
після цього починає їсти.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть стратегії’ поведінки 2. Назвіть шли поведінкових реакцій. 3. Що таке по- ведінковий акт? 4. Назвіть три стаді поаедімкового акту. 5. Що таке стимул поведінки? 6. Назвіть три види стимулів поведінки тварин.
7-9 7. Яке значення поведінки у житті тварии? 8. Яка структура поведінкоаого акту? 9. Яка роль стимулів у поведінкових реакціях тварин?
10-12 10. Поясніть на конкретних прикладах роль стимулів у поведінкових реакціях тварин.