Організм, який виживає, але зазнає п оразки в розмноженні,
володіє нульовою пристосованістю.

Д.Дьхкбері

§53. ПОВЕДІНКА ТВАРИН І РОЗМНОЖЕННЯ

Основне поняття: РЕПРОДУКТИВНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН
Пригадайте! Що таке розмноження?

Поміркуйте

Різнобарвне та найяскравіше забарвлення в
метеликів, коралових риб та птахів. На ілю-
страції Ви бачите самця качки-мандаринки.

Для чого ж йому така «краса»? А чи сприя-
тиме його виживанню таке помітне яскраве
забарвлення?

ЗМІСТ

Яке значення репродуктивної поведінки тваринї

РЕПРОДУКТИВНА ПОВЕДІНКА — це поведінка особин, спрямо
вана на відтворення собі подібних та існування виду в часі. Присто-
сованість тварин визначається не лите виживанням особин у тих чи
інших умовах середовища, але й їх здатністю давати потомсгво. Завдя-
ки розмноженню утворюються наступні покоління організмів, які бу-
дуть продовжувати існування виді’. Основою такої поведінки у тварин
є різні інстинкти: статеві, батьківські, материнські тощо. Тому прояви
репродуктивної поведінки в багатьох тварин мають видоспецифічнпй
характер, тобто здійснюється більш або менш однаковим способом всі-
ма тваринами того самого виду. Наприклад, шлюбний танок японських
журавлів не переплутаєш із танцями фламінго.

Перевалена більшість різноманітних форм репродуктивної поведінки
пов’язана із статевим розмноженням, оскільки цей тип розмноження
тварин є переважаючим. Тому далі ми можемо користуватися терміном
«статева поведінка», замінивши поняття «репродуктивна поведінка».

image627

От. 215. Саілсиь хачхи-іламдаринхи

image628

$53і Лове дика тварин І розмноження

image630

^маЗ.ПсведінотЕйїмн

230

Таблиця 24. ОСНОВНІ ПРОЯВИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН

Форма

поведінки

Значення
Сезонність Поведінка, пов’язана з розмноженням у певну порі)’ року, що спричинюється спрмтгтлитіми клімвпічмиь.а умовам* осредовиїца або достатньою кількістю скі.
Залицяння Форма поведінки спрямована на вибір самкою того самця, гени якого на»Ч- кращі. Крім цього, залицяння змушує самку та сага цн погоджувати свої дії під час парування.
Парування Форкуз поведінки спрямована на утворення пар організмів протилежно статі для народження та вирощування потомства.
Турбота про потомство Поведінка тварин, що забезпечує вигодовування, догляд і захист потомства.

Отже, репродуктивна поведінка тварин має різні прояви,
спрямована на розмноження організмів та забезпечення існування виду.

Що спричинює циклічні зміни репродуктивної поведінки тварин?

Найголовнішою та найважливішою ознакою репродуктивної поведін-
ки тварин є її циклічність, тобто повторюваність через певні проміжки
часу. Це пов’язано з необхідністю підготовки організмів до розмножен-
ня, накопиченням сил та енергії для такого важливого й відповідально-
го періоду як народження й вигодовування здорового потомства. Голов-
на причина циклічності розмноження тварин зумовлена необхідністю
пристосувати пов’язані з цим витрати енергії (для залицяння, паруван-
ня, турботу про нащадків) до найбільш сприятливої пори року із гарни-
ми кліматичними умовами, достатньою кількістю їжі та води. Тварини
враховують і такі фактори середовища життя, як відсутність хижаків
і паразитів. Томі’ в умовах помірного кліматі’ розмноження більшості
тварин зазвичай відбувається навесні та влітку. Є серед тварин і такі,

які розмножуються декілька разів на рік
(коралові риби) або розмножуються лише
один раз у житті (тихоокеанські комахи
одноденки, ланцетники, лососі). Твари-
ни, які дозрівають швидко, можіть роз-
множуватися кілька разів упродовж літа
та зберігати статеві’ активність еосєни й
узимку. У тропічному кліматі циклічність
розмноження часто визначається зміною

посушливого й дощового сезонів року, (я. 217. Лимцегтихи — хордоаі

оскільки це відзначається на запасах їжі 6&ч*релні тварина, ккіралино-

„ ж/ютьсл один раз у житті

й вологи.

Цикл розмноження в багатьох тварин складається із етапів, яким відповідають певні форми репродуктивної поведінки: залицяння, парування та турбота про нащадків. Початок циклу розмноження і його основні етапи прив’язані до дії чинників середовища, які в різних видів є різними. Але найчастіше циклічність розмноження залежить від

image632

довжини світлового дня. Це найбільш стабільна в пасі й просторі вели-
чина, найбільш сталий чинник зовнішнього середовища, що впродовж
мільйонів років невпинно впливає на живу природу. Інші фактори (тем-
пература, вологість, тиск тощо) можуть змінюватись упродовж доби чи
року. Тривалість дня впливає на нерестові міграції риб, переміщення
до водойм амфібій, весняні та осінні перельоти птахів, статеві цикли
ссавців тощо.

Репродуктивна поведінка тварин визначається і гормонами, які
впливають на активність тварин, діяльність статевих залоз, зміну за-
барвлення тощо. Гормони можуть визначати й початок самого розмно-
ження. Наприклад, розмноження личинок тритонів чи саламандр зале-
жить від гормонів щитоподібної залози.

Отже, циклічність репродуктивної поведінки творин залежить
від дій певних внутрішніх та зовнішніх чинників.

Яку роль відіграє рмтуалізація поведінки тварин?

Ритуаяілація поведінки — це процес перетворення окремих поведін-
кових дій у стійкі елементи поведінки з певною сигна.гьною функцією.

Вона може виражатися демонстративними рухами, позами, мімікою,
звуками, запахами та ін., спеціально призначеними для передачі певної
інформації. Наприклад, звичайне чищення пір’я в качок перетворилося
на легке почісування під час залицяння. Дія, яка раніше була проявом
гігієнічної поведінки, змінила своє призначення і стала елементом ре-

продуктивної поведінки.

У багатьох видів самець по-
винен піднести самці «дарунок»

(їжу, щоб вона його не вбила під
час парування). Стійкі інстинкти
змушують самку павука сприйма-
ти самця як жертву. Тому павук
підносить їй убиту комаху, яка
вгамовує на певний час інстинкти
самки й гальмує агресію на появу
іншої істоти. Піднесення подарун-

ка перетворилося на ритуал ре- 0г.2І8. Саккцл павука * юодарунхаш

продуктивної поведінки павуків. для самки

Ритуалами статевої поведінки є й різні форми залицяння у тварин.
Основна функція цього прояву статевої поведінки полягає в тому, щоб
утихомирити агресію, що виникає з появою на індивідуальній території
когось іншого. Шлюбні танці, турнірні бої, демонстрації з розпускан-
ням хвостів чи настовбурченням пір’я колись були руховими реакція-
ми, що перетворилися на ритуальні рухи.

Отже, ритуалізація статевої поведінки лозначає поступове
перетворення окремих дій поведінки у прояви, спрямовані на пригнічення
захисних реакції страху чи агресії, які властиві особинам

чоловічої чи жіночої статі. 231

Повгдйка тварин і розмжження

image634

ігмзЗ. Поведи« а тварин

ДІЯЛЬНІСТЬ

image636

Навчаємося пізнавати

МІнІ-проект «ЧОМУ МІГРУЮТЬ ТВАРИНИ?»

Що таке міграції? Чому мігрують тварини? Яке значення міграцій у розмноженні тварин? Скористайтеся правилом-оріентиром

232

От. 219. Приклади міграції тварин
.Я Біологія + Література

.^4 .Лавич підхопився зі свого місця, набун-
дючився й гордовито посунув уперед.

— Я хочу/ — закричав. — Я гідний царського
трону! Погляньте .мішень на мене! Чи ще в ко-
гось е тане чудове веселкове пір’я?

Підняв павич хвоста, розпустив його, як по
мело, витяг шию. задер голову з барвистою коро

ною і поважно повернувся кругом, аби всі птахи бамили, який він гарний.
І справді, мінився він барвами найчудовіших квітів, небесною блакиттю
й морською синявою, наче хто зумисне дібрав їх один с)о одного. Удавалося,
тіло його всипане коштовним ка.кіння.н, що блискає спалахами незнаних
барв під променями сонця. Усіх зачарувала та незвичайна краса. (Езоп,
«ІІавич і Гачка»). Чому цей «показ» е ритуалом статевої поведінки павичів?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для саяюконтролю
1-6 1. Що такс репродуктивна (статева) поведінка тварин? 2. Назвіть основні прояви статевої поведінки тварин. 3. Яка найголовніша особливість статевої поведінки тварин? 4. Який чинник с основним регулятором статевої поведінки тварин? 5. Що таке ритуалізація поведінки? 6. Наведіть приклади ритуалів у статевій поведінці тварин.
7-9 7. Яке значення репродуктивної поведінки тварин? & Що спричинює циклічні аміни статевої поведінки тварин? 9. Яку роль відіграє ритуалізація поведінки тварин?
10-12 10. Опишіть основні прояви репродуктивної поведінки на конкретних прикладах тварин.