Подразливість — це універсальна властивість усього живого
реагувати на впливи середовища.

З підручника

§42. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН

Основні поняття: ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН. ОРГАНИ ЧУТТЯ

Пригадайте! Що таке подразливість?

Поміркуйте

Наявність подразливості в рослин доводять за допомо-
гою досліду, що демонструє ростові рухи кореня й па-
гона в проростка бобів. Це пов’язано з тим, що пагін
реагує ростом на світло, а корінь сприймає силу земного
тяжіння й росте вниз. А як переконатися в наявності

подразливості в тварин?

ЗМІСТ

Які особливості подразливості тварин?

Подразливість у тварин проявляється в здат-
ності відповідати на впливи середовища своєю ак-
тивною діяльністю. Наприклад, на ранковий схід
сонця птахи прокидаються й починають співати,
або дотик до равлика виноградного заставляє його
ховатися в черепашку. У цих прикладах світло чи
дотик будуть подразниками, процес дії цієї сили —
подразненням, а відповідь птахів чи равлика на
дію чинників — біологічною реакцією. Подразни-
ками для тварин можуть бути світло, механічні

впливи, температура, сольовий склад води, їжа, (л. ібв. Зпбли.г — один із
вологість, Еода, звуки, хімічні речовини та багато ясйооіььремадухстшюдих
інших чинників. пташа

Ознакою подразливості на рівні клітин є позитивний електричний заряд на поверхні клітини та негативний заряд усередині клітини. Ця різниця зарядів може змінюватися під впливом дії різних чинників, що і є почате ом внутрішньоклітинних процесів. Зміни клітинного обміну речовин зумовлюють відповідну реакцію клітини на вплив чинника. Подразливість характерна й для цитоплазми клітин, яка здатна сприймати впливи середовища й реагувати на них виникненням чи припиненням рухук У багатоклітинних тварин у здійсненні подразливості беруть участь тканини, яким властива збудливість. Це нервова, м’язова й окремі впдп епітеліальної. Проведення збудження для забезпечення рухів, виділення секретів пов’язане з такими органами, як нервп, спинний і головний мозок, м’язи, залози секреції. У формуванні реагування тварини на впливи середовища визначальне значення мають нервова й ендокринна системи.

Отже. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН — здатність переходити із стану спокою
в діяльний стан у відповідь на дію чинників середовища, яка реалізовується
на різних рівнях « організації.

image528

image529

Які форми подразливості в тварин?

Біологічні реакції-відповіді тварин на впливи середовища проявляються у вигляді таксисів та рефлексів. На відміна,’ від ростових ти гігроскопічних рухів рослин і грибів, у тварин ці реакції є руховими.

Таксиси — рухова реакція у відповідь на спрямований вплив чинника, що здійснюєшся клітинами чи організмами. Наприклад, викидання нитки із жалкої клітини гідри при дотику до чутливого виросту € механотакспсом, а рух амебоцитів до поживних речовин чи від шкідливих речовин є позитивним або негативним хемотаксисом. Таксиси за без пе’птоть просторову орієнтацію рухів творим на дію сприятливих чи несприятливих подразників.

Рефлекси — рухова реакція організму на певний пусковий подразник. яка здійснюється за обов’язкової гріасті нервової системи. Уперше рефлекси як форми подразливості з’являються у кишковопорожнинних у зв’язку з виникненням у них дифузної нервової системи. Рефлекси можуть бути вродженими безумовними (стискання тіла гідри у грудочку після механічного впливу’) або набутими умовними (харчові рефлекси риб, які формуються при годуванні в один і той самий час).

image530

(л. 169. Таксиси амебоцита Іл. 170. Безумовний захисний рефлххс гідри

Таксиси й рефлекси є постійними скла-
довими в поведінці тварин. Якщо рефлек-
си зумовлюють виникнення й протікання
біологічної реакції тварини, то таксиси за-
безпечують її спрямованість. Наприклад,
поява чайки з кормом вмикає реакцію
пташенят (безумовний харчовий рефлекс),
а червона пляма на її дзьобі — спрямовує
реакцію цих пташенят на її дзьоб (пози-
тивний фототаксис).

Отже, біологічними реакціями тварин на вплив чинників є взаємозв’язок
таксисів й рефлексів.

image531

От. 171. Форми подразливості а
пташенят крячко

Яке значення органів чуття для організму тварин?

ОРГАНИ ЧУТТЯ — анатомічні утвори організму тварин, що сприймають інформацію із зовнішнього чи внутрішнього середовища. Ця інформація надходить у вигляді впливів звуку, світла, хімічних речовин і є важливою для вмикання й вимикання різних біологічних реакцій.

Тема 2.П|Хцеси »птедіатлості тварин

Основними органами чуття в тварин є органи зору, слу’ху, нюху, смаку й дотику. Для рухливих тварин велике значення мають органи рівноваги. В окремих груп тварин можіть бути специфічні органи чуття, пов’язані з їхнім способом життя. Так, у риб є бічна лінія, у ям- коголових змій — органи сприйняття теплових променів, у дельфінів й кашалотів — органи сприйняття відбитих звуків.

Яке ж значення органів чуття для тварин?

Відрізняти світло від темряви дозволяють найпримітпвніші органи зору, якими є світлочутливі вічка (медузи, плоскі вільножпвучі черви). Розрізняти силі’ й напрямок світла, вловлювати переміщення об’єктів дозволяють прості очі (павуки). Найскладніші очі в комах, головоногих молюсків та хребетних тварин. Такі очі вже розрізняють форму, об’єм та колір об’єктів. Завдяки органам зору тварини орієнтуються в середовищі, успішно здобувають їжі’ У світлий час доби й захищаються від ворогів.

Звук — коливання повітряного чи водного середовища або твердого субстраті’ “ відіграє в житті тварин подвійну роль. З одного боку, це сигнал про небезпеку, а з другого — це спосіб спілкування. Звукосприй- мальні органи є вже в медуз. Вони в них сприймають низькочастотні коливання й дозволяють «передбачати» бурю. Сприймання і відтворення звуків добре розвинуті в членистоногих, зокрема в комах. їхні органи слуху можуть бути розміщені на ногах, черевці, на вусиках. Найбільше значення орган слуху має для наземних хребетних, томі’ е них спостерігається ускладнена слухова система: у амфібій з’являється барабанна перетинка, у рептилій — зовнішній слуховий прохід, у птахів і окремих ссавців — зовнішнє вухо, у ссавців — вже є всі три слухові кісточки.

Пітливість до хімічних подразників є одним із найдавніших видів чуття. Її в тварин забезпечують органи нюху та смаку, які відіграють важливу роль у пошуках їжі, особин іншої статі, розпізнаванні особин свого виду, уникненні хижаків й шкідливих впливів. Серед наземних безхребетних найбільшого розвитку органи хімічного чуття досягли в членистоногих, особливо в комах, а серед хребетних — у ссавців.

Механічні впливи середовища (дотик, тиск, вібрація) в безхребетних сприймають чутливі утвори покривів у вигляді війок, волосків, вусиків, а е хребетних — рецептори шкіри.

Отже, інформація середовища є дуже різноманітною,
тому різноманітними є й органи чуття в тварин.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження
ОРГАНИ ЧУТТЯ ТВАРИН

Мета: закріпити знання про органи чуття тварин; формувати уміння характеризувати органи чуття різних груш тварин на прикладі конкретних представників.

Обладнання: малюнки, колекції комах, вологі препарати рака й риб.

Хід роботи:

1. Розгляьте тіло річкового рака і визначте назву, особливості та розташування органів зору, дотику, нюху’ та смаку’.

2.

8.

1.

Розгляньте тіло травневого хруща і визначте назву, особливості та розташування органів зору, дотику, нюху та смаку.

Розгляьте тіло окуня річкового і визначте назву, особливості та розташування органів зору, нюху, смаку та бічної лінії.

Наповніть таблицю.

Назва органів чуття Рак річковий Хруїц травневий Окунь річковий
Органи зору
Органи нюху
Органи смаку
Органи дотику

о. Сформулюйте висновок.

>3

Навчаємося пізнавати

МІнІ-проект «ЯК БАЧАТЬ ТВАРИНИ?»

Упродовж століть люди навіть не здогадувалися, як бачать світ тварини. Але сьогодні наука дає нам змогу зазирнути в дивовижний світ різноманітності органів зору тварин. Скористайтеся правилом-оріен- тиром (див. додаток) створення міні-проекту і на прикладі запропонованих шести тварин (кіт, кінь, бабка, голуб, мавпа, змія) або тварин, яких Ви оберете самостійно, опишіть можливості органів зору тварин.

image533

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке подразливість? 2. Яке значення подразливості? 3. Назвіть основні форчи подразливості в тварин. 4. Наведіть приклад таксисів та рефлексів тварин. 5. Що таке органи чуття? 6. Назвіть основ г» органи чуття тварин.
7-9 7. Які особливості подразливості тварин? 8. Які форми подразливості в тварин? 9. Яке значення органів чуття для організму тварин?
10-12 10. Дайте характеристику органів чуття різних груп тварин, використавши конкретних представників.