Покриви — це найкращий незамінний для тіла одяг з чудесною здатністю пристосовувати організм до умов середовища.

Від автора

§41. ПОКРИВИ ТІЛА ТВАРИН

Основні поняття: ПОКРИВИ ТВАРИН. ПОКРИВНА СИСТЕМА.

^ ПРИСТОСУВАННЯ

Пригадайте! Що таке епітеліальні та сполучні тканини?

Поміркуйте

Що утворює черепашку мурекса (1)? Що виділяє хітин для скелета жука- оленя (2)? Чому карпатська саламандра не боїться ворогів (3)? Що. окрім м’язів, забезпечує здатність повзати вужа звичайного (-1)? Звідки виростає пір’я в павича (5)? Що спричиняє швидке плавання дельфіна (6)? Дайте відповідь на ці всі запитання одним словом.

image523

ЗМІСТ

Які особливості та значення покривів тіла тварин?

ПОКРИВИ ТІЛА — це зовнішні утвори на поверхні тіла, які є бар’єром між навколишнім та внутрішнім середовищех. Особливості будови покривів у тварин визначаються способом життя й тими функціями, що вони виконують. Захисне значення покривів пов’язане з певними речовинами, серед яких основними є мінеральні солі, віск, жири та складні вуглеводи. Так, зовнішній скелет у ракоподібних побудований із хітину та посилений солями Кальцію, плівка з воску на поверхні тіла павуків й комах захищає їх організм від втрат води. Клітини покривів можуть бути живими або мертвими і володіють здатністю до секреції речовин та утворення речовпн-пігментів. На рівні тканин виділяють епітеліальні та сполучні тканини, які й переважають у будові поверхневих структур тіла тварин. У багатоклітинних тварин функціонування покривів пов’язане із похідними шкіри, шкірними залогами, кровоносними судинами, чутливими й пігментними клітинами, шкірними м’язами та ін.

Якими ж є основні функції покривів?

Захист. Покриви захищають тіло від зовнішніх пошкоджень, впливу температури, висушування, проникнення мікробів та паразитів.

Напад. Жалкі клітини покривів, кігті хижих птахів і ссавців є знаряддями під час полювання й забезпечення їхнього живлення.

Опора й рух. Покриви надають тілу певної форму, утримують внутрішні органи, утворюють плавальні перетинки між пальцями ніг, шкірні перетинки між кінцівками в кажанів тощо.

Дихання. У кишковопорожнинних, плоских червів, риб, амфібій через поверхню тіла відбувається газообмін.

Виділення речовин. Через покриви разом із слизом, потом можуть видалятися вуглекислий газ, надлишок солей.

Теплорегуляція. Нагрівання тіла чи віддача тепла здійснюється через покриви (наприклад, через великі вуха в слонів відбувається посилена тепловіддача).

Секреція речовин. У покривах багатьох тварин є шкірні залози, що виділяють речовини для позначення території, визначення особин свого впдуг, захисту від паразитів і ворогів.

Подразливість. Покриви містять чутливі клітини — рецептори (сприймають світло, дотик, сольовий склад води) та органи чуттів (наприклад, бічна лінія риб).

Запасання речовин. У підшкірній клітковині плазунів, ссавців відкладаються про запас жири, під шкірою жаб запасається вода.

Отже, покриви є важливими багатофункціональними утворами,
з якими пов’язані майже всі процеси життєдіяльності тварин.

Якими є покриви тіла тварин?

ПОКРИВНА СИСТЕМА — це сукупність утворів на поверхні тіла тварини, які. виконуючи різноманітні функції, відіграють важливу роль у багатіюх процесах життєдіяльності. У безхребетних покриви представлені одношаровим епітелієм, який у більшості тварин володіє здатністю формувати захисну неклітинну’ оболонку’ — кутикулу. У хребетних покриви мають »жаднішу бу’дову й представлені шкірою, яка складається з епідермісу’ та власне шкіри (дерма). Досить часто функції шкіри урізноманітнюються за допомогою похідних шкіри, якими є рогові чи кісткові утвори (луска, пір’я, волосся, кігті, копита, роги) та шкірні залози (слизові, слізні, отруйні, сольові, потові, пахучі, молочні).

Таблиця 15. ЕВОЛЮЦІЯ ПОКРИВІВ У ТВАРИН

Група Характерні особливості покривів тіла
Киідзри Ектодерма а елітеліально-м’шових клітин, між > «ми с жалкі клітини.
Плоскі черви Одношаровий епітелій з кутикулою а складі шкірно-м’шоеого мішка
Кільчасті черви Одношаровий епітелій з кутикулою. Багато сливових залоз.
Молюски Одношаровий епітелій утворює мантію, ика упмргас черепашку.
Членистоногі Одношаровий епітелій й товста хітинова кутикула, ика в ракоподібних зміцнюється вапном, у павукоподібних і комах вкрита восковою плівкою.
Риби Шкіра а багатошарового епітелію й дерми. С слизові залози й луска.
Земноводні Шкіра гола а багатошарового епітелію й дерми. Є багатоклітинні слизові залози. У шкірі густа сітка кровоносних судин.
Плавуни Шкіра суха а багатошарового епгтглію й дерми. Залози відсутні. Вимлкакгть рогові лусочки, щитки, пластики.
Птахи Шкіра суха, тонка з багатошарового епітелію і дерми. Залози відсутні {крім куприкової), е пір’я.
Ссавці Шкіра товста а багатошарового епітелію й дерми. Є розвинені залози (потові, сальні, пахучі, молочні) і волосяний покрив.

Отже, еволюція покривів тварин проходила за такими напрямками:

1) від одношарового до багатошарового епітелію;

2) від одношарового захисного епітелію до багатофункціональної шкіри з
двох шарів: епідермісу й дерми.

Які пристосування тварин до захисту та нападу?

ПРИСТОСУВАННЯ, або адаптації — розвиток будь-якої ознаки на
впливи улов сєредавшца, що сприяє виживанню виду та його розмно-
женню. їх поділяють на групи, пов’язані з формою та зовнішньою будо-
вою (морфологічні), функціями (фізіологічні) та поведінкою (етологіч-
ні). Основними шляхами пристосування тварин є пасивний, активний
та уникнення несприятливих умов середовища (наприклад, міграції
ти кочування). Різноманітні впливи умов середовища здійснюються, у
першу чергу, на покриви тварин, тому саме з ними й пов’язана біль-
шість пристосувань організмів.

Якими можуть бути пристосування тварин до захисту й нападу?

Забарвлення, у покривах тварин е забарвлюючі речовини-пігменти,
що роблять тварин непомітними на фоні місцевості (біле забарвлення
полярних сов), застерігають хижаків від нападу (у сонечка, ос), роз-
членовують обриси тварин у середовищі існування (смугастість зебр).
Деякі тварини здатні швидко змінювати забарвлення залежно від умов
(хамелеони, восьминоги).

Маскування. Форма тіла й забарвлення покривів роблять тварин
схожими на листки, гілки, кору або колючки рослин (гусінь березового

п’ядуна схожа на гілочку берези).

Мімікрія. Незахтцені види мають оз-
наки подібності з видами, які захищені
(наприклад, муха бджоловидка звичайна
подібна до бджоли).

Отруйність. Зустрічається серед чере-
воногих (конуси), комах (бджоли, шерш-
ні), павукоподібних (павуки, скорпіони),
багатоніжок (сколопендри), риб (риба-фу-
гу, морський дракон), рептилій (гадюки,
варани).

Органи захисту й нападу. Для полювання й захисту призначені такі органи, як клешні у раків, дзьоб у восьминогів й птахів, хеліцерп у павуків, жало у джмелів, озброєні вирости на голові чи хвості у ри- бн-меч та ската-хвостокола, зуби у акул й у хижих ссавців тощо.

Електричні органи. Здатністю генерувати електричний струм володіють лише риби (електричний вугор, електричний скат).

Ловильні утвори. Є тварини, які риють пастки в землі (мурашиний лев), роблять павутину (павуки), мають вирости для приваблювання (рибп-вудильникп).

Отже, покриви мають важливе значення в пристосуванні тварин
бо умов існування.

image524

От. )65. Міммрія у твором

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження
ОСОБЛИВОСТІ ПОКРИВІВ ТІЛА ТВАРИН

Мета: закріпити знання про особливості покривів тіла тварин; формува-
ти уміння пояснювати особливості покривів за допомогою лабора-
торних дослідів з об’єктами живої природи.

Обладнання: живі організми та утвори їх покривів.

Хід роботи

  1. Особливістю покривів багатьох тварин е наявність залоз.

Дослід. Доторкаємося до тіла дощового черв’яка (жаби, риби).
Пояснення:

  1. Покриви багатьох тварин, на відміну від зелених рослин, мають
    різне забарвлення.

Дослід. Вивчаємо забарвлення сонечка (колорадського жука, оси).
Пояснення:

  1. Епідерміс шкіри хребетних тварин здатний утворювати різноманіт-
    ні похідні.

Дослід. Визначаємо відмінності між лускою риби, пір’ям птаха і
волоссям ссавця та вказуємо їх причині’.

Пояснення:

Висновок. З чим пов’язані особливості покривів тіла тварин?

Навчаємося пізнавати

МІнІ-проект

«МАЙСТЕРНІСТЬ МАСКУВАННЯ»

Сформулюйте запи-
тання по темі проекту,
виберіть приклади, під-
беріть якісні фотографії
та коротку інформацію
й підготуйте презента-
цію тварин — майстрів
маскування.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що такс покриви тіла? 2. Назвіть декілька основних функцій покривів тіла тварин. 3. Що таке покривна система? 4. Які покриви тіла в хребетних тварин? 5Я|о таке пристосування? 6. Наведіть приклади пристосувань тварин до захисту та нападу.
7-9 7. Які особливості та значении покривав тіла тварин? 8. Якими е покриви тіла тварин? 9. Які пристосуванні! тварин до захисту та нападу?
10-12 10. Чому покриви тварин відрізняються від покривав тіла рослин? У чопу полягає майстерність маскування тварин?

image525

Іл. 166. Хакелаон — оЗич я майстрів маскузагічтг

image526