З пір’я пізнаємо птаха.

Латинське прислів’я

§ 30. птахи, їхні особливості

Основні поняття й ключові терміни: Птахи. дзьоб. Крила птахів. Пір’я. Пригадайте! Що таке епідерміс шкіри, теплокровність?

image400

і

Поміркуйте

Щоб урятуватися з острова Крит від роз-

дратованого Міноса, геніальний майстер Дедал зро-
бив для себе й сина крила, скріплені воском, і радив
синові не підніматися при польоті занадто високо.
Ікар не послухався й наблизився дуже близько до
Сонця, промені якого розтопили віск, і Ікар упав у
море й потонув. Що ж пов’язує цей міф про Ікара
з птахами?

зміст

image401

image402

Іл. 123. Дедал зі своїм
сином Ікаром

Які особливості поширення птахів?

ПТАХИ — це хордові хребетні теплокровні тварини, присто-

совані до польоту. Нараховують близько 11 000 видів птахів (в Україні —
понад 400). Вивчаючи птахів, слід мати на увазі пристосування їх до
польоту та спорідненість з плазунами, від яких вони походять. Висо-
кий рівень обміну речовин, з яким пов’язана постійна температура
тіла, разом з досконалим польотом зумовили надзвичайно великий
ареал поширення птахів. Їх можна зустріти від Арктики до Антаркти-
ди в будь-яких умовах: у спекотних пустелях, у тундрі й тайзі, у сте-
пах й лісостепах, у тропіках й субтропіках, екваторіальному поясі.
Не бояться птахи й гірських висот та морських глибин. Так, орли й
грифи в Гімалаях піднімаються до 7 000 м, а імператорські пінгвіни
пірнають на глибину до 540 м.

Сучасні птахи представлені трьома групами — плаваючі (пінгвіни),
бігаючі (страуси) та літаючі (усі інші птахи). Розміри, забарвлення,
форма тіла цих птахів також дуже різноманітні. Так, вага птахів ко-
ливається від 1,6 г (колібрі-бджілка) до 130 кг (страус африканський).

Спеціалізація до польоту обмежує життя птахів у інших середови-
щах існування. Серед птахів немає видів, які пристосувалися до жит-
тя в ґрунтовому й водному середовищах та паразитуванню в живих
організмах.

Отже, птахи — високоспеціалізована група теплокровних хребетних тварин,
пристосованих до життя в наземно-повітряному середовищі існування.

Які особливості будови птахів?

Відділами тіла птахів є голова, шия, тулуб і хвіст. На голові є очі з рухливими повіками (верхньою, нижньою та мигальними перетинками), ніздрі та слухові отвори.

Очі забезпечують птахам чудовий зір, який у них десь у 8 разів гостріший, ніж у люди-

ни. Більшість птахів добре розпізнає різно-

image403

Іл. 124. Голуб сизий

129

§ 30. Птахи, їхні особливості

Тема 1. Різноманітність тварин

130

манітні кольори. Птахи здатні вловлювати навіть слабкі звуки, а ось
нюх у більшості недорозвинений. Птахи мають дзьоб, який складаєть-
ся з верхньої (наддзьобок) та нижньої (піддзьобок) частин, укритих
роговими чохлами.

Форма дзьоба зале- 2

жить від характеру жив-
лення птахів. Напри-
клад, у хижих птахів
дзьоб гачкуватий із зуб-
чиками на наддзьобку,

у птахів, які дістають Іл. 125. Різні типи дзьобів птахів: 1 — фламінго;

корм з води або землі, — 2 — дубоніс; 3 — беркут

дзьоб довгий. Шия птахів видовжена, рухлива, завдяки чому вони
можуть повертати голову на 180° і більше (наприклад, у сови — 270°).

Тулуб має обтічну форму та кінцівки у вигляді крил і задніх ніг.
Крила пристосовані до польоту. Основу крил птахів складають плече,
передпліччя й кисть, у якій збереглися лише три пальці. Форма крил
птахів залежить від особливостей їх польоту.

Крила птахів — видозмінені передй, зведений до невеликого утво-
ру, до якого прикріплюються рульові пні парні кінцівки, будова яких
дозволяє створювати підйомну силу й здатність до польоту.

У деяких птахів, таких як пінгвіни, крила слугують для плаван-
ня, а у нелітаючих представників (страуси, казуари, ківі) крила в за-
лишковому стані або відсутні зовсім. Птахи — двоногі тварини. Ноги
здебільшого мають чотири пальці. Три з них спрямовані вперед, а
один — назад. Це дає змогу птахам охоплювати гілки та створює опору
для пересування по землі. Хвостовий відділ короткиера.

Покриви птахів — це суха шкіра, досить тонка, укрита пір’ям і поз-
бавлена залоз. Лише над основою хвоста в багатьох видів є куприкова
залоза, секретом якої птахи змащують пір’я, що робить його еластич-
ним та водонепроникним. Пір’яний покрив птахів — легкий, надійний
та міцний — є незамінною опорою в повітрі, зберігає тепло, надає об-
тічної форми тілу та бере участь у теплорегуляції.

Пір ’я — рогові утвори
шкіри, що вкривають більшу
частину тіла в птахів і утво-
рюють оперення.

Розрізняють контурні (ма-
хові, рульові та покривні), пу-
хові пера, пух, ниткоподібні
та щетинкоподібні пера. За-
барвлення пір’я дуже різне,
часто яскраве, обумовлюєть-
ся пігментами. Періодично,
зазвичай 1 або 2 рази на рік,

пір яний покрив повністю або |л -] 26. Типи пір’я: 1 — контурне; 2 — пухове;
частково замінюється шля— з — власне пух; 4 — ниткоподібне;

хом линяння. 5 — щетинкоподібне

image404

А

image405

Отже, особливостями зовнішньої будови птахів є, перш за все,
пір’яний покрив, дзьоб та крила.

Які особливості способу життя птахів?

Пристосованість до польоту пов’язана, у першу чергу, з особливостями опори птахів. Скелет у них легкий і міцний, утворений з тонких, пневматичних кісток, частина яких зростається. У черепі птахів немає зубів і масивних щелеп. Хребет малорухливий, його поперекові, крижові й частина хвостових хребців зростаються і утворюють складні крижі, що є опорою для ніг. Грудна клітка добре розвинута й міцна, утворена тонкими й міцними ребрами. На ребрах є гачки для фіксування грудної клітки у польоті, а грудина має великий виступ, що називається кіль. До нього прикріплюються потужні грудні м’язи, які здійснюють роботу крил. Для полегшення злітання в нижніх кінцівках формується цівка зі зрослих кісток стопи, що робить саму кінцівку довшою.

Політ вимагає великих затрат енергії і відповідної кількості кисню. Тому дихання птахів є найдосконалішим серед хребетних. У птахів є парні губчасті легені, розвинені дихальні шляхи й повітряні мішки, які забезпечують подвійний тип дихання. Поглинання кисню з повітря за допомогою такого типу дихання відбувається не лише під час вдиху, а й під час видиху.

Птахи потребують великої кількості енергії для забезпечення сталої високої температури тіла (41-42° С) та під час польоту. Тому їжа в них під час травлення розщеплюється швидко: сухе зерно за 2-3 години, а соковиті ягоди — за півгодини. Травна система, у зв’язку з цим, має такі особливості: 1) наявність розширеної частини стравоходу — вола; 2) поділ шлунку на два відділи — залозистий і м’язовий; 3) вкорочений кишечник.

Птахи — це теплокровні тварини, що здатні підтримувати постійну температуру тіла незалежно від температури середовища. Досягається така здатність відсутністю змішування крові в серці й судинах під час транспорту речовин. У птахів серце чотирикамерне і має великі розміри: у ньому артеріальна кров повністю відокремлюється від венозної.

Отже, особливостями птахів є ознаки пристосованості до польоту та
необхідний для цього високий рівень обміну речовин,
що досягається удосконаленням, у першу чергу, опорно-рухової,
дихальної, травної, кровоносної систем.

image406

діяльність

навчаємося пізнавати

Визначте особливості зовнішньої будови птахів у зв’язку з їх пристосуванням до польоту.

  1. Розгляньте зовнішню будову тіла птаха. Визначте, якими цифрами позначені на малюнку такі елементи будови: голова, тулуб, крило, хвіст, цівка, пальці, наддзьобок, піддзьобок.

§ 30. Птахи, їхні особливості

Тема 1. Різноманітність тварин

2.

3.

4.

5.

з

4

1

1

8

4

3

Розгляньте голову птаха. Які органи розташовані на голові?

Вивчіть тулуб птаха. Які органи розташовані на тулубі? Яке значення мають крила й ноги птахів?

Дослідіть пір’я птаха. Визначте, якими цифрами позначені на малюнку такі елементи будови контурного пера: стрижень, опахало,

стовбур, борідки першого порядку, борідки другого порядку, гачечки. Сформулюйте висновок, у якому обґрунтуйте особливості зовнішньої будови птахів, що пов’язані з їх пристосуванням до польоту.

Біологія + Література

«Соловейко… Кому в Україні не відома ця дзвінкоголоса пташка? Хто не насолоджувався неперевершеним співом солов’я? Прилітають солов’ї з вирію тихо і непомітно. Вони не галасують про свій приліт, як дикі гуси чи журавлі. Їх не чути й не видно до того часу, поки тихого травневого надвечір’я навколишній світ не наповниться солодким неперевершеним співом». (Зі шкільного твору). Які види солов’їв поширені в Україні? А як виникають звуки у птахів?

image408

результат

image409

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Хто такі птахи? 2. Назвіть визначальні ознаки птахів. 3. Які відділи тіла птахів? 4. Що таке крила, дзьоб і пір’я птахів? 5. Яке дихання в птахів? 6. Наведіть приклади птахів своєї місцевості.
7-9 7. Які особливості поширення птахів? 8. Які особливості будови птахів? 9. Які особливості способу життя птахів?
10-12 10. Які особливості зовнішньої будови птахів, пов’язані з їх пристосуванням до польоту?

image410 image411