§ 13. ракоподібні, їхні особливості

Основні поняття й ключові терміни: ракоподібні. зябра раків. Гемолімфа. зелені залози.

Пригадайте! Які ознаки членистоногих тварин?

розв’яжіть задачу

Відомо, що омар живе 50 років, краб пальмовий злодій —

у 10 разів менше. Креветка живе на 1 рік менше, ніж злодій пальмо-
вий. Рак річковий — у 4 рази довше за злодія пальмового. Вік лангуста
дорівнює різниці тривалості життя рака річкового й злодія пальмового.
А водяний віслюк живе удвічі менше, ніж креветка. Визначте трива-
лість життя названих ракоподібних.

зміст

Які особливості поширення ракоподібних?

Ракоподібних налічується біль-

ше 50 тисяч видів. До цієї групи тва-
рин належать краби, річкові раки,
циклопи, дафнії, креветки, омари та
інші. Ракоподібні — це переважно пріс-
новодні (річковий рак, дафнії, цикло-
пи) та морські (омари, лангусти, краби)
членистоногі, які заселяють усю товщу
води: від глибоководних морських запа-
дин до поверхневої плівки. Лише окремі
види пристосувалися до життя на суші
(мокриці, тропічні краби). Більшість
ракоподібних — вільноживучі тварини, є
й паразити (коропоїд).

Типовим об’єктом для розгляду особ-
ливостей ракоподібних є річковий рак.

Він живе на дні водойм, живиться водяними рослинами, тваринами,
їхніми рештками, тобто є всеїдною твариною. Раки дуже чутливі до
забруднення водойм, це є причиною їх масової загибелі. Живуть до
20 років. Линяють 1-2 рази на рік. Найпоширеніші в Україні два види:
довгопалий та широкопалий раки. Довгопалий рак більш стійкий до
забруднення водойм, більш плодючий, тому витісняє широкопалого.
Широкопалий рак занесений до Червоної книги України.

image167

Систематичне положення виду
Тип Членистоногі
Клас Ракоподібні
Ряд Десятиногі ракоподібні
Родина Річкові раки
Рід Річковий рак
Вид Річковий рак широкопалий

image168

Отже, ракоподібні — це членистоногі, пристосовані до життя
у водному середовищі.

Які особливості будови ракоподібних?

Тіло ракоподібних, як і в інших членистоногих, покрите хітиновою оболонкою, але їх водний спосіб життя позначився на будові покривів. Оболонка просочується солями Кальцію і стає твердим захисним панциром. Окрім цього, у ракоподібних відсутній водонепроникний шар,

§ 13. Ракоподібні, їхні особливості

image169

Тема 1. Різноманітність тварин

тому на суші вони швидко втрачають
воду, що випаровується через по-
верхню тіла. Такий скелет дуже до-
бре захищає від різних механічних
пошкоджень, але заважає росту. Тому
час від часу ракоподібні линяють, по-
збавляючись старої оболонки, і, поки

4

6

не затвердла нова, швидко ростуть.

Тіло ракоподібних складається з
голови, грудей і черевця. Часто від-
бувається злиття голови та грудей,
утворюються головогруди. На голові
в ракоподібних розташовані: 1) дві
пари вусиків; 2) ротові органи (три
пари щелеп); 3) прості або складні
очі. Вусики мають чутливі щетинки
та здійснюють функції нюху, доти-
ку і відчуття хімічного складу води.
За допомогою численних ротових
органів їжа швидко подрібнюється,
фільтрується й потрапляє до рота.
У ракоподібних часто буває одне
просте око, але в більшості видів —
складні (фасеткові) очі, які забез-
печують мозаїчний зір. Груди мають
двогіллясті кінцівки, які видозмі-

її

Іл. 49. Зовнішня будова річкового рака:
ї — довгі вусики; 2 — складне око;

3 — короткі вусики; 4 — щелепи;

5 — ногощелепи; 6 — клешні;

7 — ходильні ноги; 8 — черевні ніжки;

9 — голово груди; 10 — черевце;
її — хвостовий плавець

нюються и виконують три основних

функції: ходильну, дихальну И подачі їжі до рота. У багатьох ракоподібних розрізняють 5 пар ходильних ніг і три пари ногощелеп. На першіИ парі ходильних ніг можуть розташовуватись добре розвинені клешні. Вони служать для захисту від ворогів, захоплення їжі та її подрібнення. Черевні ніжки, як правило, рідко виконують функцію руху, а використовуються для дихання И розмноження. Остання пара черевних ніжок раків перетворюється на частини хвостового плавця.

Отже, ракоподібні — це членистоногі тварини, тіло яких має такі
характерні ознаки: твердий хітиновий водопроникний панцир,
дві пари вусиків та двогіллясті кінцівки.

Які особливості способу життя ракоподібних?

ВодниИ спосіб життя ракоподібних визначає особливості дихання. Дихають ракоподібні за допомогою зябер, що є тонкостінними виростами грудних кінцівок. У багатьох дрібних ракоподібних зябра відсутні И газообмін здіИснюється через покриви. Кисень від зябер потрапляє в гемолімфу. Далі ця рідина надходить до серця через щілини, серце скорочується И надсилає кров у судини. А вже із судин гемолімфа виливається в порожнину, віддає кисень і забирає вуглекислиИ газ. Отже, кровоносна система ракоподібних незамкнена, має серце, яке міститься на спинному боці головогрудеИ. Гемолімфа в ракоподібних здебіль-

image172

шого безбарвна,
у деяких має
червоний або
синій кольори.

Кисень необхід-
ний для окис-
нення пожив-
них речовин, що
надходять в ор-
ганізм завдяки
живленню.

Живлення ра-
коподібних від-

бувається з допомогою ротових органів (щелеп та ногощелеп). У зв’язку
з різними способами живлення, ці кінцівки дуже видозмінені. Напри-
клад, у рака-богомола є хапальні зазубрені кінцівки, у морського жо-
лудя — фільтрувальні щетинконосні кінцівки, у коропоїдів — колючий
хоботок із сильними присосками з обох боків. За способом живлення
ракоподібні поділяються на рослиноїдних (мокриці), хижаків (раки-бо-
гомоли), всеїдних (рак річковий), паразитів (коропоїди, китові воші), де-
тритофагів (морські жолуді). Їжа захоплюється кінцівками, подрібнюєть-
ся й потрапляє в рот, а далі — у стравохід. Завершується подрібнення їжі
в шлунку, який для цього має хітинові пластинки. У середній кишці
відбувається перетравлення за допомогою печінки та всмоктування.

Рідкі продукти обміну, надлишок води й солей видаляються разом із сечею за допомогою зелених залоз, розташованих на голові в основі вусиків. Регуляцію життєвих функцій здійснюють нервова система та гормони. Нервова система має головний мозок, навкологлоткове кільце й черевний нервовий ланцюжок. У ракоподібних, як і в інших членистоногих, спеціальні нервові клітини виділяють нейрогормони, що надходять у гемолімфу та впливають на обмін речовин, линяння, зміну забарвлення тощо. Більшість ракоподібних — роздільностатеві організми з яскраво вираженими відмінностями між самками й самцями. Наприклад, у річкового рака самка має ширше черевце. Запліднення зовнішнє, оскільки живуть у воді. Розвиток у більшості ракоподібних відбувається з наявністю личинки, тобто непрямий.

Отже, ракоподібні — це членистоногі тварини, їх основні біологічні
особливості: зяброве дихання, важлива роль кінцівок у живленні
й травленні, виділення за участю зелених залоз.

3 2

Іл. 50. Внутрішня будова рака річкового:

1 — незамкнена кровоносна система; 2 — серце з щілинами;
3 — зябра; 4 — зелені залози

діяльність

навчаємося пізнавати

Розгляньте малюнок будови рака річкового (іл. 51). Заповніть

таблицю, назвавши позначені частини тіла, вкажіть їх функції. Зазначте
риси пристосованості річкового рака до водного середовища існування.

image173

Назва органа Позначення Функції

§ 13. Ракоподібні, їхні особливості

image175

Тема 1. Різноманітність тварин

4

3

6

5

Іл. 51. Будова рака річкового

Біологія + Фізика

У раків-богомолів очі складніші за будовою, ніж у інших пред-
ставників тваринного світу. Їхні складні фасеткові очі розрізняють
12 основних кольорів, а це в чотири рази більше, ніж очі людини.

Окрім того, вони здатні розрізняти ультрафіо-
летові, інфрачервоні й поляризовані промені
світла. Очі розташовані на стебельцях і мо-
жуть незалежно одне від одного поверта-
тись на 70°. Що ви знаєте про ультрафіоле-
тові промені світла? Які очі є фасетковими?

У чому переваги й недоліки таких очей?

Біологія + хімія

image176

Іл. 52. Рак-богомол

У хітиновій оболонці ракоподібних є особ-
ливі забарвлюючі речовини — пігменти. Найпо-
ширенішим пігментом у покривах ракоподіб-
них є астаксантин, що має червоний колір.

При поєднанні з певними білками він може
утворювати сині, бурі пігменти. У вигляді зе-
рен вони містяться в хроматофорах. Коли піг-
менти концентруються в центрі хроматофора,

тварина світлішає, а коли пігменти розташовуються у відростках —
темніє. Так, ваблячий краб змінює забарвлення залежно від припливу
чи відпливу. Розкажіть про пігменти як хімічні речовини. Яке їх зна-
чення для ракоподібних?

image177

Іл. 53. Краб ваблячий

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Де поширені ракоподібні? 2. Наведіть приклади пристосувань рака річкового до життя у воді. 3. Чим вкрите тіло ракоподібних? 4. Назвіть відділи тіла ракоподібних. 5. Які органи дихання ракоподібних? 6. Назвіть ротові органи ракоподібних.
7-9 7. Які особливості поширення ракоподібних? 8. Які особливості будови ракоподібних? 9. Які особливості способу життя ракоподібних?
10-12 10. Опишіть риси пристосованості ракоподібних до життя у водному середовищі.

image178

image179