Бути живим — це бути організованим.

в. І. Вернад сьхий

§43. РЕГУЛЯЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН

Основні поняття: РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ТВАРИН.

< НЕРВОВА СИСТЕМА

Пригадайте! Що таке органи чуття?

Поміркуйте

Розгляньте ілюстрації й назвіть рівні організації процесів життєдіяльності

в тварин.

ЗМІСТ

Яка основна особливість регуляції функцій тварин?

РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ ТВАРИН — сукупність процесів, що забезпечують узгоджену й скоординовану відповідь тваринного організму на будь-які зміни середовища. На рівні клітин регуляцію здійснюють хімічні елементи й сполуки (наприклад, йонп Натрію ти гормони) та електричні сигнали. Проведення впливів, які здійснюють регуляцію, забезпечують у тваринному’ організмі рідини внутрішнього середовища (кров чи гемолімфа переносять речовпнп-регулятори) та нейрони зі своїми відростками (забезпечують проведення нервових імпульсів). У тварин у регуляції функцій організму’ задіюються всі тканини, але найактивнішу роль відіграють нервова та епітеліальна залозиста тканини. На органному рівні регуляцію функцій тЕарпн здійснюють органи нервової системи (нерви, головний мозок), органи ендокринної системи (залози внутрішньої секреції), органи імунної системи (сумка Фабрпція у птахів, тимус). У більшості тварин е два основних механізми регуляції функцій — нервовий та гуморальний, які поєднуються в єдину нейрогуморальну регуляцію функцій.

Таблиця 16. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРВОВОЇ
Й ГУМОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Ознаки Нервова регуляція Гуморальна регуляція
Прорсща сигналів Сигнали електричної природи Сигнали хіьїчхої природи
Швидкість передачі сигналів Дуже висока Повільна
Шляхи передачі сигналів Нервові волокна й нерви Внутрішнє середовище
Характер впливу сигналів Короткочасний вибірковий Тривалий загальний

Отже, регуляція функцій організму тварин, на відміну від гуморальної
регуляції рослин і грибів, є нейрогуморальною.

Які особливості нервової системи різних тварин?

НЕРВОВА СИСТЕМА — сукупність органів, які об’єднують діяльність усіх органів і систем організму та забезпечують швидку вибір-

image535

image536

image537

/

(л. 172. Дифузна та
стовбурова нервові
системи

нову відпові&ь на впливи чинників середовища. У
тваринному світі виділяють чотири типи нервової
системи: дифузну, стовбурову, вузлову та труб-
часту.

Дифузна нервова система, або нервова мережа,
утворена сплетінням нейронів у вигляді сітки, чим
забезпечується двобічна передача збудження. Ре-
акції організму примітивні, вони мають загальний
характер, але велика кількість зв’язків між нейро-

нами спричинює їх надійність. Такий тип нервової системи в кишково-
порожнинних і голкошкірих, у яких прикріплений або малорухливий
спосіб життя.

Стовбурову нервову систему мають плоскі та круглі черви. її утво-
рюють скупчення нейронів у формі стовбурів і парного мозкового вузла.
У такій системі вже спостерігається поділ на центральну й периферич-
ну системи. Тому в тварин з такою системою спостерігається усклад-
нення поведінки та підвищення швидкості реакції на подразник. Проте
рухливість таких тварин незначна й цей тип нервової системи забез-
печує лише примітивні умовні рефлекси через незначну концентрацію
нервових клітин.

Вузлова нервова система кільчастих червів, молюсків,
членистоногих утворена скупченнями нейронів у формі
збільшених вузлів та нервових волокон, що відходять від
них. Відбувається диференціація нейронів згідно з різ-
ними функціями на чутливі, вставні та рухові. Завдяки
розподілу’ функцій між нейронами забезпечується висока
швидкість і точність відповіді на подразнення. У тварин
уже формуються складні умовні рефлекси та інстинкти,
завдяки чому спостерігається значне ускладнення по-
ведінки й суттєве збільшення рухливості.

Трубчаста нервова система є лише в хордових і пред-
ставлена нервовою трубкою з нервовою порожниною. У

такій системі з’являються головний та спинний
мозок із поділом на відділи та нерви, що здійс-
нюють проведення імпульсів — до центральних
відділів і від них. Головний і спинний мозок ут-
ворюють центральну нервову системі’, а нерви
й нервові вузли — периферичну. Така нервова
система здійснює швидкий збір інформації від
органів чуття та її аналіз. Завдяки цьому труб-
часта нервова система координує роботу’ всіх ор-
ганів, забезпечує ефективне пристосування ор-
ганізму до зовнішнього середовища та формує
цілеспрямовані’ поведінку.

Отже, нервово система здійснює нервову регуляцію функцій організьсу
тварин і має в різних груп різну складність.

image538

стека ломах

image539

Іл. 174. Трубчаста нервова
система птахів: І — го-
ловний мозок 2 — спиннии
молов. З — нерви

Регу/иДО життвдіяпьносп організму тварин

image540

Тема 2.П|Хцеси жптедйтлості тварин

Які переваги нервової системи з розвиненим головним мозком?

Головний мозок — розширений передній кінець нервової трубки хре-
бетних тварин, який регулює й координує діяльність всієї нервової си-
стеми та забезпечує цШсність організму і його взаємодію із середови-
щем. Головний мозок хребетних будується з нейронів з допоміжними
клітинами, нервових волокон та кровоносних судин. У дорослих хре-
бетних головний мозок складається з 5 відділів: довгастого, заднього
(має мозочок), середнього, проміжного й переднього мозку. Ускладнен-
ня кожного відділу’ пов’язане з розвитком органів чуття, рухливістю та
формуванням складних форм поведінки.

У зв’язку зі способом життя різних груп хребетних кожний відділ
головного мозку має в них свої особливості. Так, у риб найбільшим і най-
краще розвиненим відділом головного мозку є середній мозок, оскільки
саме сюди в них поступає вся інформація від органів пуття і саме цей
відділ бере найактивнішу участь у регуляції життєвих функцій. Добре
розвинений мозочок у рпб, птахів і ссавців, які ведуть найрухливіпшй

спосіб життя. Розміри довгастого мозку в процесі
еволюції змінювалися незначним чином, оскільки
він у всіх хребетних здійснює регуляцію життєво
важливих функцій. В еволюції хребетних особли-
вого значення набуває розвиток переднього мозку —
невеликого в рпб, збільшеного в амфібій і рептилій
та величезного в птахів і ссавців. Це пов’язано з
виходом хребетних на суходіл та ускладненням ор-
ганів нюху й зору, а також пристосуванням до мін-
ливих умов наземного середовища.

Отже, нервова система з розвиненим головним мозком, що існує в хребетних тварин, буде забезпечувати досконалішу діяльність органів чуття, різноманітнішу рухливість та ускладнення поведінки. ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження

ВИВЧЕННЯ РЕАКЦІЙ ТВАРИН У ВІДПОВІДЬ НА ПОДРАЗНЕННЯ

Мета: визначити особливості та причини біологічних реакцій тварин на впливи чинників середовища; формувати уміння досліджувати біологічні явища й об’єкти.

Хід роботи

Дослід 1. Вивчення реакцій равлика виноградного на дію хімічних подразників. Візьміть три скляні полоскп й зробіть поперечну доріжку за допомогою шматочка лимона, шматочка цибулі й листка капусти (салата). Що спостерігаєте під час руху равлика по цих скляних поло- сках? Як відбувається сприйняття хімічних впливів у молюска?

Дослід 2. Вивчення реакцій акваріумних рибок на звукові подразники. Перший раз постукайте в стінку акваріума легенько, а другий раз — через деякий час сильніше. Чи будуть реакції рибок мати різний характер? Як відбувається сприйняття звуків у риб?

Висновки. Які особливості подразливості й регуляції функцій у тварин? Яке значення нервової системи у формуванні відповіді тварини на подразнення?

Відділи головного •ловку хребетних

  1. Передню мозок
  2. Проміжний мозок
  3. Середній мозок
  4. Задній мозок
  5. Довгастий мозок

Практична робота №6

ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

Мета: закріпити знання про будову і функції го- і
повного мозку хребетних тварин; форму-
вати уміння робити висновок про усклад-
нення будови у зв’язку з ускладненням
функцій.

image542

Хід роботи

  1. Визначте, якій групі хребетних належать зображення головного мозку.
  2. Співставте відділи головного мозку хребетних із їхнім значенням у регуляції життєвих функцій.
А Передній мозок 1 Регулює діяльність нервової системі, е основою складню форти поведінки
Б Проміж- 2 Обробка інформації від внутрішніх ор-
мий мозок гамів та регуляція їх діяльності
В Середній 3 Обробка зорової »формації, у риб та ач-
МОЗОК фобій с основним координаційним центрам мазку
Г Мозочок 4 Регуляція й координація рухової діяльності
Д Довгастий 3 Рефлекторна регуляція життєво важли-
МОЗОК вих функцій дихання, травленим, транспорту речовин, серцево« діяльності

3. Співставте групу хребетних тварин з особли-
востями будови їх головного мозку.

image543

А Риби 1 Передній мозол слабо росівкнений, не утворює півкуль; добре розвинений середній мозок; розвинеий мозочок
Б Амфібії 2 Передній мозок має дві розділені півкулі добре розвинений середній мозок, слабо розвинений мозочок
В Рептилії 3 Передній мозок мас півкулі, у яких з’являється кора, що відповідає за у кузен і рефлекси: у довгастому мазку з’являється характерний вигин
Г Птахи 4 Передній казок збільшений, збільшені середній мозок та мозочок
Д Ссавці 3 Передній мозок найбільший, має велику’ площу кори півкуль за рахунок борозен. Мозочок поранино великий

•і. Сформулюйте висновок. Як ускладнення будови головного мозку пов’язане з ускладненням процесів життєдіяльності хребетних тварин?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке регуляція функцій тварин? 2. Який тип регуляції функцій тварин? 3. Що таке нервова система тварин? 4. Яке значення нервової системи для організму тварин? 5. Що таке головний мозок? 6. Назвіть основні відділи головного мозку хребетних тварин.
7-9 7. Яка осноша особливість регуляції функцій тварин? 8. Які особливості нервової системи різник тварин? 9. Які перевалі нервової системи з розвиненим гоп самим мозком?
10-12 10. Які особливості подразливості й регуляції функцій у тварин?

189

Регу/н ця життзд І.ЧЛ..НОСП органом)’ тварин