Революційним моментом у житті плазунів,
що дозволив їм вийти на суходіл, була поява
першого яйця, вкритого міцною шкарлупою.

«У світі тварин»

§ 29. рептилії, їхня різноманітність та значення

Основні поняття й ключові терміни: рептилії. Лускаті. черепахи.

Крокодили.

Пригадайте! Хто такі рептилії?

знайомтесь

Рептилії були панівними

в мезозойську еру, яка поділяла-
ся на три періоди: тріасовий, юр-
ський і крейдяний. Давні рептилії
заселили сушу, водойми, освоїли
повітряне середовище. Найбіль-
шими й найпоширенішими репти-
ліями того часу були динозаври.

ЗМІСТ

Які основні групи рептилій?

До наших днів із численної колись групи рептилій дожили

представники таких рядів, як Лускаті, Черепахи й Крокодили.

Лускаті — група плазунів, у яких на поверхні тіла наявні рогові
луски й щитки. Це найчисленіша й процвітаюча група рептилій, які
живуть майже скрізь на суходолі, окремі види — у прісних водоймах
(анаконда, водяні вужі) та морях (морські змії). До ряду Лускаті нале-

жать хамелеони, ящірки та змії.

Хамелеони — це рептилії, у яких
тулуб сильно стиснутий з боків, ко-
ротка шия, пальці мають вигляд
клешень та чіпкий хвіст. Язик дов-
гий, здатний далеко висуватися для
захоплення здобичі. Очі великі, з
товстими зрослими повіками й ма-
леньким отвором для зіниці. Рухи
очей незалежні один від одного. За-
барвлення тіла може швидко міня-
тися. Живуть хамелеони, головним
чином, в Африці і на Мадаґаскарі,
де пристосувалися до життя на
деревах. Найбільшими за розмі-
ром є хамелеон Парсона і хамелеон
мадаґаскарський велетенський
(близько 70 см довжини), хаме-
леон звичайний має довжину тіла

25-30 см, а найменшим є хамелеон Іл. 119. Представники рептилій: 1 — хаме-
Брукезія мала (до 1,2 см). леон Джексона; 2 — веретільниця ламка

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image387.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image388.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image389.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image390.jpeg

Іл. 118. Різноманітність динозаврів

§ 29. Рептилії, їхня різноманітність та значення

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image392.jpeg

126

Ящірки — це група лускатих, більшість з яких має добре розви-
нені п’ятипалі кінцівки й рухомі повіки. Ці плазуни заселяють усю
земну кулю, їх немає лише у великих водних басейнах. Найбільшою
ящіркою є варан комодський, найменшими — гекон кримський, гекон
сцинковий. Трапляються серед ящірок види, у яких ніг взагалі не-
має (веретільниця ламка, жовтопузик). Більшості ящірок властива
здатність відламувати хвіст при небезпеці і його відновлення завдя-
ки регенерації. В Україні живуть ящірки прудка, зелена, живородна,
кримська, скеляста і різноколірна. Серед ящірок є й отруйні види, які
належать до родини отрутозубів.

Змії — це рептилії з видовженим тілом, у яких відсутні кінцівки,
середнє вухо, грудна клітка та рухливі повіки. Рухливо з’єднані кіст-
ки лівої та правої частин щелеп дають їм змогу заковтувати здобич
повністю. Змії освоїли різноманітні середовища існування. Найбіль-
шою у світі змією є анаконда, яка живе в Південій Америці і досягає
в довжину до 11 м. Друге місце за розмірами займає пітон сітчастий
з довжиною тіла до 10 м. Серед отруйних змій найбільша кобра ко-
ролівська (до 5,5 м), яка живе у лісах Південно-Східної Азії. Небезпе-
ку для життя людини становлять американські гримучі змії, мешканці
азіатських пустель — гюрза та ефа. В Україні живуть 5 видів отруйних
змій — гадюка Нікольського, гадюка носата, гадюка Ренарда, гадюка

звичайна, гадюка степова, і 8 видів
неотруйних змій: вуж звичайний, вуж
водяний, мідянка австрійська, полоз
жовточеревий, полоз леопардовий, по-
лоз лісовий, полоз чотирисмуговий і
полоз візерунчастий.

Черепахи — група рептилій з кіст-
ковим панцирем, у якому міститься
тіло. Налічують близько 250 видів
черепах, які живуть на суходолі, у
прісних водоймах та морях. Зубів у
черепах немає, їхню функцію викону-
ють рогові чохли щелеп. Переважна
більшість черепах є рослиноїдними,
але зустрічаються й хижаки, які жив-
ляться медузами, рибою, земноводни-
ми тощо. Органи зору розвинені добре,
а ось органи слуху — слабко. Ростуть
черепахи упродовж всього життя.
Найвідомішими представниками є че-
репаха європейська болотяна, черепа-
ха слонова, черепаха зелена, черепаха
шкіряста та ін. Черепаха європейсь-
ка болотна — це єдиний представник

Іл. 120. Рептилії: 1 — анаконда; черепах в Україні. Зараз черепахи є
2 — черепаха європейська болотна; популярним °бєкт°м для розведення
3 — крокодил нільський у тераріумах (черепаха червоновуха).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image393.jpeg

Слонова, або галапагоська черепаха — це найбільша сучасна сухопутна черепаха, яка проживає на островах Галапагоського архіпелагу. Дорослі особини можуть важити понад 300 кг і мати розмір 1,2 м завдовжки. Черепаха шкіряста — це найбільша сучасна черепаха. Довжина її панцира сягає 2 м, а маса — 600 кг.

Крокодили — ряд плазунів, у яких видовжене тіло, укрите роговими щитками. Це — найбільш високоорганізована група сучасних рептилій, у яких є достатньо засобів пристосування до напівводного способу життя: плавальні перетинки між пальцями задніх ніг, довгий хвіст, стиснутий з боків, виступаючі над поверхнею голови очі та ніздрі, клапани в ніздрях та слухових отворах тощо. На відміну від інших плазунів, крокодили мають чотирикамерне серце, зуби з коренями та ін. Поширені крокодили в тропічних і субтропічних регіонах. До цієї групи належать гавіал ганський з дуже довгими щелепами, алігатор міссісіпський, алігатор китайський, каймани та найбільші крокодили — крокодил нільський (до 8 м) і крокодил гребінчастий (до 6 м). Отже, основними групами сучасних рептилій є лускаті, черепахи й крокодили, яких можна відрізняти за особливостями зовнішньої будови, покривів та кінцівок.

Яке значення рептилій у природі та житті людини?

Значення плазунів у природі полягає в тому, що вони є регуляторами чисельності безхребетних та дрібних хребетних тварин і слугують поживою для інших тварин.

Деякі види плазунів людина вживає в їжу (наприклад, м’ясо та яйця черепах, змій). Ящірки й змії активно знищують комах та дрібних гризунів — шкідників сільськогосподарських культур. У тропічних країнах отруйні змії спричиняють велику шкоду, від їх укусів гинуть люди та худоба. Найотруйнішими зміями у світі є кобра королівська, кобра єгипетська, аспіди, американські гримучі змії, австралійський тайпан, африканські мамби. У деяких країнах змій вирощують у спеціальних серпентаріях заради отрути, яку використовують у медицині (наприклад, для лікування астми, епілепсії та ін). Найвідомішим закладом подібного типу є інститут Бутантан, розташований у місті Сан-Паулу (Бразилія). Інститут підтримує найбільшу в світі колекцію змій та є головним виробником вакцин, ліків проти отруйних тварин. Шкіру крокодилів та деяких змій, а також роговий панцир черепах використовують у промисловості. Відлов багатьох видів плазунів призвів до значного скорочення їх чисельності, у результаті чого довелося запроваджувати природоохоронні заходи, спрямовані на відновлення їх чисельності. У деяких країнах (США, Куба) створено ферми для штучного розведення крокодилів. Створюються заповідники, заказники, де охороняються рідкісні та зникаючі види плазунів. До Червоної книги України внесено 8 видів плазунів: гекон кримський, жовтопуз, полоз жовточеревий, полоз леопардовий, полоз лісовий, полоз чотирисмуго- вий, мідянка, гадюка степова східна.

Отже, рептилії, маючи значне географічне поширення,
посідають у природі й для людини помітніше місце.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image394.jpeg

Тема 1. Різноманітність тварин

діяльність

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image395.jpeg

навчаємося пізнавати

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image396.jpeg

Динозаври — це група рептилій, які виникли, процвітали і ви-
мерли в мезозойську еру. Разом з ними жили й інші рептилії — крокоди-

лоподібні архозаври, літаючі
птерозаври, рибоподібні іх-
тіозаври, змієподібні плезіо-
заври. Траплялися динозаври
розміром з курку, а також
розміром з китів, серед них
були мирні рослиноїдні й
кровожерливі хижаки, дво-
ногі й чотириногі. Визначте
назви 5 видів динозаврів, зо-
бражених на ілюстрації. Чим
динозаври відрізняються від

сучасних рептилій? Іл. 121. Різні види динозаврів

Біологія + Географія

б

г

У назвах багатьох рептилій містяться назви географічних територій,
звідки походять або на яких мешкають. Наприклад, кобра єгипетська,
алігатор міссісіпський, гадюка габонська, гекон кримський, ящірка

кавказька та ін. Зіставте ілю-
страції та назви запропонова-
них рептилій з географічни-
ми назвами островів, на яких
вони мешкають. Визначте гео-
графічне розташування назва-
них островів і сутність понять
«ендеміки» і «релікти».

1 Гатерія А о. Комодо
2 Хамелеон Б о. Нова Зеландія
3 Слонова черепаха В о. Мадагаскар
4 Варан Г Галапагоські острови

в ■.

Іл. 122. Ендемічні и реліктові
види рептиліИ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image397.jpeg

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть основні групи сучасних рептиліИ. 2. Наведіть приклади лускатих рептиліИ. 3. Назвіть особливості черепах. 4. Хто такі крокодили? 5. Наведіть приклади рептиліИ України. 6. Назвіть рідкісні види рептиліИ України.
7-9 7. Які особливості И основні групи ряду Лускаті? 8. Чим черепахи відрізняються від крокодилів? 9. Яке значення рептиліИ у природі та житті людини?
10-12 10. Укажіть особливості, які відрізняють лускатих, черепах і крокодилів.

image398 image399