Плазуни, або рептилії — це перші хребетні тварини, які отримали НЕЗАЛЕЖНІСТЬ від водного середовища.

Від автора підручника

§ 28. рептилії, їхні особливості

Основні поняття й ключові терміни: рептилії. Грудна клітка. Кора великих півкуль. Яйцеві оболонки.

Пригадайте! Що таке шкіра, яйце та легені?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image373.jpeg

Поміркуйте

Маріуц Ешер (1898-1972) — нідер-

ландський художник-графік, відомий своїми
роботами, у яких майстерно досліджував по-
няття мозаїки, нескінченності та симетрії. На
одній із його відомих літографій зображені
тваринки, що рухаються по колу й переходять
з об’ємного зображення в площинне. Чому
ця картина отримала назву «Рептилії», а не
«Амфібії» чи «Латимерії»?

зміст

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image374.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image375.jpeg

Іл. 113. М. Ешер, «Рептилії»

Які тварини належать до рептилій?

РЕПТИЛІЇ (лат «рептиліс» — повзаючий) або плазуни — це

хордові хребетні холоднокровні тварини, пристосовані до наземного
способу життя. Існує майже 8 000 (в Україні — 21) видів рептилій,
серед яких вирізняються ящірки, змії, черепахи, крокодили. Похо-
дження плазунів пов’язане з низкою прогресивних ознак, якими є:
1) поява яйцевих оболонок; 2) поява грудної клітки; 3) розвиток
п’ятипалих кінцівок, 4) розвиток на поверхні тіла рогових лусок;
5) поява кори півкуль великого мозку.

Розмноження рептилій за допомогою яєць із захисними оболон-
ками звільнило їх від необхідності повертатися у воду — вони стали
справжніми наземними тваринами. Зроговіння шкіри і втрата шкірою

дихальної функції зробили рептилій неза-
лежними від вологості середовища існуван-
ня. Ороговіла шкіра допомогла рептиліям
освоїти ґрунти й морську воду — місця
проживання, що були недоступними для
амфібій. Окрім того, ускладнення будо-
ви легень й розвиток кінцівок збільшили
рухливість рептилій. Усе це сприяло тому,
що місця існування рептилій є різноманіт-
нішими, аніж у амфібій та риб. Плазуни
пристосовані до життя в різних умовах на
всіх материках, крім Антарктиди. За По-
лярним колом зустрічалися лише два види —

Іл. 114. 1 — ящірка прудка —

гадюка звичайна і ящірка живородна.

типова наземна рептилія;

Плазуни, розселившись у всі кліматичні 2 — м0рська зелена
області земної кулі, за винятком приполярних аб0 Супова, черепаха

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image376.jpeg

§ 28. Рептилії, їхні особливості

Тема 1. Різноманітність тварин

областей, дали велику різноманітність життєвих форм. Серед рептилій є наземні, водні, підземні, деревні форми. Більшість видів рептилій веде наземний спосіб життя. Це сухопутні черепахи, змії, ящірки. Деякі з рептилій за час історичного розвитку перейшли до існування в прісних водоймах і навіть у морях. Це вторинноводні тварини, такі як: крокодили, морські черепахи та морські змії. Є рептилії, які ведуть підземний спосіб життя (австралійські змієящірки). Типовими деревними формами є хамелеони. Їхні кінцівки з двома пальцями й чіпкий хвіст допомагають пересуватися по гілках. Цікавими представниками цієї групи є зеленокровні сцинки — єдина група хребетних, у яких кров має зелений колір через високий вміст жовчного пігменту білівердину. Серед рептилій зустрічаються навіть літаючі форми. Так, у літаючих драконів, літаючої синьохвостої ящірки, райської деревної змії є пристосування для планерування з дерева на дерево.

Отже, рептилії — це перші справжні наземні хребетні тварини,
які живуть у багатьох місцях існування та мають різні життєві форми.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image378.jpeg

Іл. 115. Голова змії

Які особливості будови рептилій?

Тіло плазунів складається з голови,
тулуба й хвоста. На відміну від амфібій,
вони мають шию, яка збільшує рухли-
вість голови. На голові розташовані ор-
гани чуття. Найбільш розвиненими є
очі, які прикриті трьома повіками, ма-
ють слізні залози й розрізняють кольо-
ри. Ніздрі ведуть у збільшений нюховий
відділ, тому нюх у рептилій розвинений
краще, аніж у амфібій. Органом дотику

й сприйняття запахів є язик (3) — найважливіший орган чуття для
змій. У багатьох рептилій у ротовій порожнині є отруйний апарат, що
має отруйні зуби (2) та отруйну залозу (1). Кінцівки розташовані по
боках тулуба, унаслідок чого тіло, переміщаючись, торкається землі.
Ось чому назва цієї групи рептилії походить від латинського слова
«герШіов» — «ті, що повзають». У багатьох видів (безногі ящірки, га-
дюки, вужі) кінцівок немає або вони малі й не помітні. Хвіст також є
важливою частиною тіла рептилій. У крокодилів, морських змій він
використовується для плавання, у хамелеонів, сцинків допомагає ла-
зити по деревах, а для пустельних ящірок є місцем запасання жирів.

Шкіра рептилій суха, майже не має залоз. Вона вкрита роговими лусками, щитками або пластинками — похідними покривного епітелію. Такі покриви захищають тварин від ушкоджень та втрат вологи, що дуже важливо для існування в посушливих умовах. Щільний покрив заважає росту плазунів, тому супроводжується періодичним линянням, що може відбуватися декілька разів на рік. У шкірі рептилій часто знаходяться спеціальні клітини з пігментами — хроматофори, завдяки яким плазуни (наприклад, хамелеони) здатні змінювати забарвлення свого тіла.

Отже, зовнішня будова рептилій має певні особливості, що пов’язані
з особливостями пристосування до життя на суходолі.

Які особливості способу життя рептилій?

Важливою особливістю рептилій є перехід повністю на легене-
ве дихання. У зв’язку з цим у них є грудна клітка, яка здійснює
швидкий газообмін. Органи й тканини рептилій добре постачаються
киснем завдяки наявності малого і великого кіл кровообігу та три-
камерного серця з неповною перегородкою між шлуночками. Але все
ж таки кров у них змішується, і тому рептилії є холоднокровними.
А це означає, що обмін речовин у них залежить від температури сере-
довища. У тих районах Землі, де теплі сезони змінюються холодни-
ми, рептилії здатні впадати в заціпеніння. При цьому обмін речовин
різко сповільнюється, а резерви організму використовуються повіль-
но й економно.

Відомо, що на суші рухатися важче, ніж у воді через більший
вплив сили тяжіння. Тому в рептилій міцний скелет і розвинені
м’язи. Крім того, у них рухливіше з’єднання черепа з хребтом, у
якому п’ять відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий та
хвостовий. Це забезпечує повороти голови у всі сторони, створює
можливість міцнішого приєднання кінцівок до осьового скелета, що
полегшує полювання та захист від ворогів. Ускладнення організму
та збільшення його рухливості спричинило формування в рептилій
складнішої нервової системи, ніж у амфібій. У них з’являється кора
великих півкуль головного мозку (відповідає за набуту поведінку) й
добре розвинений мозочок (координує рухи тварини).

Життя на суходолі вплинуло й
на розмноження та розвиток. Самі
органи розмноження — яєчники й
сім’яники — у плазунів істотно не
відрізняються від таких же у зем-
новодних. Зміни в яєчниках пов’я-
зані тільки з великими розмірами
яєць, які суттєво відрізняються
від ікри амфібій. Будова яйця
рептилій є важливою особливіс-
тю для їхнього існування на сухо-
долі. У яйці є яйцеві оболонки —

жовткова, білкова та пергаментна (ящірки, змії) або вапнякова (че-
репахи, крокодили). Жовткова оболонка містить запас поживних ре-
човин для розвитку зародка, білкова оболонка є джерелом води, а
зовнішня оболонка захищає від висихання й несприятливих впливів.
Таким чином, завдяки збільшенню запасів поживних речовин у яйці,
появі зародкових і яйцевих оболонок став можливим розвиток репти-
лій поза водним середовищем і без личинкової стадії. Тому розвиток
рептилій прямий, і навіть у тих видів, які мешкають у воді.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image380.jpeg

Іл. 116. Яйце черепахи

Отже, найважливішими біологічними особливостями рептилій,
пов’язаних з їх пристосуванням до життя на суходолі,
є перехід на легеневе дихання, збільшення рухливості тіла
та розмноження за допомогою яєць, що мають оболонки.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image382.jpeg

§ 28. Рептилії, їхні особливості

діяльність

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image384.jpeg

навчаємося пізнавати

Визначте особливості зовнішньої будови рептилій, що пов’я-
зані з їх пристосуванням до наземного середовища.

 1. Розгляньте зовнішній вигляд ящірки. Визначте форму та відділи тіла.
  Яке значення для ящірки має така зовнішня будова тіла?
 2. Розгляньте кінцівки ящірки.

Яку будову й розташування ма-
ють кінцівки?

 1. Дослідіть органи чуття ящірки.

Які особливості органів чуття в
рептилій?

 1. Зверніть увагу на шкіру ящір-
  ки. Які особливості та значення
  шкіри для рептилій?
 2. Визначте назви позначених на

малюнку основних елементів зовнішньої будови ящірки.

 1. Сформулюйте висновок, у якому обґрунтуйте особливості зовнішньої будови рептилій, що позв’язані з їх пристосуванням до наземного середовища.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image385.jpeg

Біологія + Фізика

Цікавий орган чуття виявлений
у ямкоголових, або гримучих змій,
поширених переважно на території
США й Мексики. У них перед очи-
ма є заглиблення з дуже чутливими
терморецепторами, що сприймають
зміни температури й визначають
джерело тепла. Розмір цього орга-
ну — всього декілька міліметрів,
проте він дуже важливий для жит-
тя змій. Крім ямкоголових змій, ці

органи чуття знайдено в пітонів і удавів на губах, в африканської та
перської гадюк над ніздрями. Що ж таке термолокація і яке значення
вона має для змій?

результат

‘-Ш

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Хто такі рептилії? 2. Наведіть приклади рептилій. 3. Назвіть основні життєві форми рептилій. 4. Які відділи тіла рептилій? 5. Як дихають рептилії? 6. Як розмножуються рептилії?
7-9 7. Яких тварин відносять до рептилій? 8. Які особливості будови рептилій? 8. Які особливості способу життя рептилій?
10-12 10. Які особливості зовнішньої будови рептилій у зв’язку з їх пристосуванням до життя на суходолі?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image386.jpeg

Іл. 117. гримуча змія