Не буває гір, де б трава не росла;

Не буває вод, де б риби не водились.

Китайське прислів’я

§ 24. риби, їхні ОСОБЛиВОСтІ

Основні поняття й ключові терміни: риби. Плавці. Луска. Плавальний

міхур. зябра риб.

Пригадайте! Хто такі хребетні тварини?

у світі цікавого

Морські біологи з Австралії й США ви-

сунули нову кандидатуру на титул найменшої
хребетної тварини нашої планети. Ліліпутом се-
ред риб, земноводних, плазунів, птахів і ссавців
віднині слід вважати крихітну рибку шіндлерія
коротка, що мешкає поблизу північно-східного уз-
бережжя Австралійського континенту. Довжина
дорослих особин цього виду коливається між 7 і
8 мм, а їх вага майже один міліграм. До сьогод-
ні найменшими хребетними вважалися карликові
філіппінські бички пандака, у яких довжина тіла
варіює від 11,5 до 14 мм. А чому цю крихітну іс-
тоту відносять до риб?

ЗМІСТ

Які особливості поширення риб?

РИБИ — це хордові хребетні холоднокровні тварини, присто-

совані до життя у водному середовищі. Нараховують близько 21 000
(в Україні — понад 200) видів риб, які живуть у морях і прісних водо-
ймах. Виникненню риб у процесі еволюції сприяли: 1) поява черепа,
що захищає головний мозок й органи чуття; 2) поява щелеп, які за-
безпечують захоплення та утримання їжі; 3) поява парних плавців,
що забезпечують велику рухливість; 4) розвиток головного й спин-
ного мозку, що вплинуло на поведінку й ускладнення процесів жит-
тєдіяльності.

Риби поширені в усіх типах водойм нашої планети, їх знаходять і
у високогірних водоймах, і на великих глибинах, і в холодних поляр-
них водах, і в гарячих джерелах. Різноманітні й розміри риб. Серед
них є велетні (наприклад, китова акула вагою до 20 тонн) і карлики
(наприклад, шіндлерія вагою до 1 мг). Існує велика кількість форм
тіла риб, які залежать від способу їхнього життя. Так, скати ведуть
придонний спосіб життя, тому їхнє тіло сплющене, а риба-меч полює
на інших риб, дуже вправно плаває, може розвивати швидкість до
130 км/год, тому тіло видовжене, як у торпеди. Забарвлення риб теж
дуже різноманітне, воно змінюється від однотонного до різнобарвного
зі всіма можливими кольорами.

Отже, рИБИ — це різноманітна група хребетних тварин, які пристосовані
до водного середовища і є панівною групою серед водних мешканців.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image316.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image317.jpeg

Іл. 92. Шіндлерія
коротка

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image318.jpeg

Які особливості будови риб?

Риби пристосовані до умов існування, насамперед, завдяки формі
свого тіла. Тіло риб обтічне, здебільшого видовжене, що дає змогу
швидко пересуватися у воді. Воно поділяється на такі відділи, як голо-
ва, тулуб, хвіст. Межа між головою й тулубом проходить по задньому
краю зябрових кришок, а межею між тулубом і хвостом є вертикаль-
на лінія через анальний отвір. На голові містяться пара очей, пара
ніздрів, ротовий отвір і зяброві щілини або зяброві кришки. На тулубі
є парні (грудні та черевні) й непарні (спинний, хвостовий та аналь-
ний) плавці. Кожний з них має певне призначення. Спинний плавець,
спрямований прямо вгору, діє, як стабілізатор, завдяки чому риба
тримається у вертикальному положенні. Грудні плавці, розставлені
в сторони, допомагають зберігати рівновагу й здійснювати повороти.
Черевні плавці виконують роль стабіліз аторів, а хвостовий призна-
чений для здійснення та вирівнювання напряму руху. Риба із силою
б’є хвостовим плавцем у різні боки, і вся задня частина її тіла робить
хвилеподібні плавальні рухи. У риб, які швидко плавають (напри-
клад, у меч-риби, тунців), обидві лопаті хвостового плавця однакової
довжини. А в тих, що швидко занурюються в глибину (акули, білуга),
більше розвинена верхня лопать.

Плавці — складки шкіри, усередині яких розміщені опорні промені
зі сполучної тканини.

Тіло риб вкрите шкірою, яка має велику кількість одноклітинних
слизових залоз і луску. Залози виділяють слиз, що захищає риб від
мікроорганізмів та зменшує тертя під час руху. Луска риб — це похід-
ні шкіри, утворені кістковою тканиною. Для луски властивий ріст з
утворенням річних кілець, що дозволяють визначати вік і темпи росту
риб. Кількість лусок не змінюється, але розміри їх з віком риби збіль-
шуються. Що цікаво, луска збільшується не через приріст по краях, а
внаслідок виникнення молодих лусок більшого розміру, які нароста-
ють під старими. Тому луска з кожним роком стає товстішою. Вона
складається зі зрослих лусок, верхня з яких найменша й найстаріша,
а нижня — найбільша й наймолодша.

Луска — тверді шкірні утвори, що виконують захисну та опорно-
рухову функції.

Але не тільки за допомогою плавців риби добре плавають. Велику
роль у цьому відіграє плавальний міхур, що є в багатьох риб. Він має
вигляд сріблястої, витягнутої в довжину кульки, яка посередині ніби
перев’язана невидимою ниткою. Відомо, що вага риби трохи більша за
густину води. Це означає, що риба у воді повинна тонути. Але цього за

життя риби не трапляється, оскіль-
ки вага її у воді залежить від об’є-
му плавального міхура. Коли його
об’єм зменшується, густина тіла
риби стає більшою за густину води, і
риба опускається. Під час підніман-
ня у верхні шари води об’єм міхура

збільшуються. Іл. 93. Плавальний міхур риб

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image319.jpeg

§ 24. Риби, їхні особливості

Тема 1. Різноманітність тварин

Плавальний міхур — орган риб, який розвивається як виріст стравоходу, є гідростатичним апаратом, а також у деяких риб бере участь у диханні та утворенні звуків.

Проте є риби, які не мають плавального міхура (наприклад, скат). Відсутній міхур і в акул, які, щоб не потонути, повинні постійно рухатися.

Отже, особливостями будови риб є наявність обтічної форми тіла,
плавців, луски й плавального міхура.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image321.jpeg

Іл. 94. Будова зябер у кісткових
риб: 1 — зяброва дужка;

2 — зяброві тичинки; 3 — зяброві
пелюстки

Які особливості способу життя риб?

Визначальною особливістю життєдіяль-
ності риб як водних мешканців є дихання
за допомогою внутрішніх зябер. Ці парні
органи розташовуються в головному від-
ділі й мають складну будову. Зябровий
апарат утворений зябровими дужками,
на яких розміщені зяброві пелюстки й
зяброві тичинки. Газообмін відбувається
у пелюстках, тому вони мають густу сіт-
ку кровоносних капілярів. Венозна кров
у пелюстках насичується киснем і пере-
творюється в артеріальну. Кров від зябер
несе кисень до всіх тканин та органів тіла.

З внутрішньої сторони зябрових дуг знаходяться зяброві тичинки,
які виконують роль фільтра й захищають пелюстки від пошкоджень.
Риба заковтує воду ротом. Далі вода проходить через глотку, омиває
зяброві пелюстки і виходить назовні через зяброві щілини, які або не
прикриті (у хрящових риб) або прикриті (у променеперих риб) зябро-
вими кришками.

Зябра риб — органи водного дихання, що мають хрящову чи кіст-
кову внутрішню опору із зябрових дужок та розташовані по краях

бічних отворів глотки.

Транспорт речовин з допомогою замк-
неної кровоносної системи. Рибам прита-
манне одне коло кровообігу й двокамерне
серце. Газообмін здійснюється в капіляр-
ній сітці зябер (1) і капілярній сітці тканин
та органів (2). У серці, що має передсердя
(3) і шлуночок (4), кров венозна. Важливе
значення мають у риб органи чуття. Очі
риб не мають повік, ніздрі не сполучені з

глоткою, органи нюху — невеликі мішечки, є тільки внутрішнє вухо. Риби мають специфічний орган чуття — бічну лінію. Завдяки їй риби відчувають коливання води, напрям течії, зворотні хвилі від предметів, що допомагає їм добре орієнтуватися навіть у каламутній воді. Деякі риби (скати, вугрі) мають специфічні органи чуття, пов’язані з електричними імпульсами.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image322.jpeg

Іл. 95. Кровоносна система риб

image323

Бічна лінія — орган чуття, який розміщений на бічних частинах тіла, має вигляд канальців і сприймає рухи та течію води.

Отже, у риб зяброве дихання, кровоносна система
з одним колом кровообігу й двокамерним серцем та складними
органами чуття для сприйняття інформації.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image324.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image325.jpeg

діяльність

навчаємося пізнавати

Визначте особливості

зовнішньої будови риб, пов’я-
зані з їх пристосуванням до вод-
ного середовища.

  1. Яке значення має для риби б 7

обтічна форма тіла? Які відділи тіла в риб?

  1. Розгляньте парні й непарні плавці. Яке розташування й будову мають плавці? Яке їхнє значення в житті риби?
  2. Зверніть увагу на луску, що вкриває тіло риби зовні. Як вона розміщена? Яке це має значення?
  3. Знайдіть на ілюстрації бічну лінію риби. Яке розташування цього органа чуття?
  4. Визначте назви позначених на малюнку основних елементів зовнішньої будови.
  5. Сформулюйте висновок, у якому обґрунтуйте особливості зовнішньої будови риб, пов’язані з їх пристосуванням до водного середовища.

Біологія + Екологія

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image326.jpeg

Тривалість життя різних риб
неоднакова. Для визначення віку
луску беруть з середини тулуба.

На лусці помітні широкі та вузькі
кільця. За рік, як правило, фор-
мується одне широке й одне вузьке
кільце, тому кількість таких по-
двійних зон відповідає віку риби,
вираженому в роках. Відлік років
ведуть від центра луски.

А від чого залежить наявність цих широких і вузьких кілець?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image327.jpeg

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Хто такі риби? 2. Наведіть приклади риб. 3. Які відділи має тіло риб? 4. Які плавці є в риб? 5. Назвіть органи дихання риб. 6. Що таке бічна лінія?
7-9 7. Які особливості поширення риб на Землі? 8. Які особливості будови риб? 9. Які особливості дихання й сприйняття інформації у риб?
10-12 10. Які особливості зовнішньої будови риб у зв’язку з їх пристосуванням до водного середовища?

§ 24. Риби, їхні особливості