Плодіться й розмножуйтеся, І наповнюйте воду в морях,
а птаство нехай розмножується на землі.

Книга Буття, 1.22

§44. РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН

Основні поняття: РОЗМНОЖЕННЯ. СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ.

НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ
Пригадайте! Як розмножуються рослини?

Поміркуйте

Відомий шведський натураліст
ХУШ століття К. Лінней ствер-
джував. що в тропічних країнах
три мухи можуть за той самий пас
з’їсти здохлу зебру, що й лев. До-
ведіть це твердження.

ЗМІСТ

Яке значення і форми розмноження тварин?

РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН — відтворення тваринним організмом нових особин. Початок новим організмам дають окремі клітини або групи клітин батьківських особин. У цих клітинах у ядрі є спздкоея інформація про всі ознаки майбутніх нащадків. Записана така інформація на універсальних інформаційних носіях, якими є молекули ДНК. Перед розмноженням ці молекули подвоюються й «упаковуються» в клітини, призначені для розмноження. Ними можуть бути клітини тіла тварини або клітини, що формуються в спеціалізованих органах розмноження — яєчниках та сім’яниках. У першому випадку клітини називаються нестатевими, у другому’ — статевими. Таким чином, у розмноженні беруть участь два види клітин — нестатеві й статеві, тому виділяють дві форми розмноження — нестатеву’ й статеву’.

Таблиця 17. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

Ознаки Нестатеве розмноження Статеве розмноження
Клітини, мгі беруть участь Нестатеві Статеві
Участь батьківські« особин Здебільшого одна Здебільшого дві
Подібність

нащадків

Нащадки с майже точними «копіями» батьків Нащадки поєднують ознаки кожного з батьків, такту відмінні й неповторні
Біологічне

значення

Забезпечує швидке відтворення великої кількості подібних нащадків Забезпечує повільне відтворення невеликої кількості різних мащадкіз

Переважаючою формою розмноження е тварин є статеве. Таке розмноження дозволяє статевим клатинам утворюватися як в одному’ батьківському організмі, так і в двох різних, один з яких є жіночою особиною, а інший — чоловічою.

Значення нестатевого і статевого розмноження для виду полягає в безперервному’ швидкому чи повільному поповненні й заміні однакових чи

image544

різних особин, які гинуть у природі з різних причин. Крім того, розмноження дозволяє збільшити чисельність виду й мати перспективи в еволюційному розвитку. Унаслідок розмноження, замість старих і хворих особин з’являються молоді й здорові. Місце тих, що загинули, займають нові, і вид, таким чином, зберігається й продовжує своє існування.

Отже, розмноження в тварин, як і в рослин та грибів, забезпечує утворен-
ня нащадків і буває нестатевим та статевим.

Які способи й значення нестатевого розмноження у тварин?

НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ — це відтворення собі подібних за участю нестатевих кМтин. Перевагою такого розмноження в тварин є те, що воно відбувається без затрат енергії на пошуки партнера протилежної статі. Але нестатеве розмноження має й великий недолік — подібність нащадків. Якщо середовище існування організмів з нестатевим розмноженням зміниться, то подібним організмам одного виду з однаковими пристосуваннями загрожує загибель. Тому’ нестатева форма розмноження характерна для нижчих тварин і відбувається тоді, коли в навколишньому середовищі є сприятливі умови.

Найчастіше нестатеве розмноження в тварин здійснюється за допомогою групи нестатевих клітин тіла. Основними способами нестатевого розмноження є фрагментація та брунькування.

Фрагментація — спосіб нестатевого розмноження, холи тіло 6а- гаток,гітинної тварини (Нлиться поперечним поділом на багато частин, кожна з яких росте й утворює новий організм. Так можуть розмножуватися багатощегинкові черви, морські зірки.

Брунькуванням, називають спосіб нестатевого розмноження, коли на тілі тварини утворюються багатоклітинні утвори бруньки, що згодом відокремлюються або за.гишаються на тілі на все життя (напр., губки, гідри, коралові поліпи).

image545

Іл. 175. Брунькування гідра (л. 176. фрагментація морської лірхи

Отже, нестотеве розмноження обмежує різноманітність ознак у нових
особин, оле може за короткий сприятливий період забезпечити швидке
утворення великої кількості нащадків з подібними ознаками.

Як відбувається статеве розмноження тварин?

СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ — це відтворення собі подібних за участю статевих к.*ітин. Ці клітини містять половинний набір інформації, оскільки в статевому розмноженні беруть участь дві батьківські особини. Обов’язковою умовою статевого розмноження є зустріч гамет і їхнє злиття — запліднення, що супроводжуються утворенням повного й необхідного для розвитку’ нового організму набору’ спадкової інформації.

Теш 2.Праіеси х«ттедйтлоаі тварин

4

Гамети, що утворюються чоловічою
особиною, називаються сперматозоїда-
ми, а жіночі гамети — яйцеклітинами.

Запліднення — процес злиття чо-
ловічої й жіночої гамет з утворен-
ням зиготи, яка дає початок ново-
му організму

Розрізняють зовнішнє запліднен-
ня, при якому злиття гамет відбу-
вається поза тілом самки, і внутріш-
нє запліднення, при якому’ гамети
зливаються в тілі самки. Зовнішнє

запліднення характерне для водних тварин (двостулкові молюски, кіст-
кові риби, амфібії), а зовнішнє — для наземних тварин (черевоногі мо-
люски, павуки, комахи, плазуни, птахи, ссавці). Основними способами
статевого розмноження є партеногенез, гермафродитизм та роздільно-
статевість.

Таблиця 18. ОСНОВНІ СПОСОБИ СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ

Назва Визначення й приклади
Партеногенез Розвиток організмів з нсзаппдненоі яйцеклітин (попелиця, дафнін, паломник, коловертка, кавказька скельна язцірка, срсбнмй карась)
Герма

фродитизм

Розмноження за участю чоловічих та жіночих гамет, які розвиваються в одному організмі (гідра, паразитичні плоскі черви, дощові черв’яки, черевоногі молюски, коралові риби)
Роздільно

статевість

Розмноження, коли сперматозоїди утворюються в чоловічоау організмі, яйцеклітини — в жіночоау (напр„ круглі черви, головоногі молюски, членистоногі. хребетні тварини)

Отже, статеве розмноження має переваги над нестатевим, оскільки нові особини успадковують ознаки обох батьківських особин і тому мають можливість краще пристосовуватися до навколишнього середовища.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиваємо уміння

Уважно прочитаємо текст й розглянемо запропоновані Ілюстрації, що пояснюють процес передачі спадкової інформації під час розмноження. Вставте в текст та співставте з малюнками такі поняття: А — хромосоми; Б — ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота); В — ядро; Г — мітоз; Д — мейоз.

Іл. 177. Статеві клітини й процес
запліднення: 1 — сперматозоїд;

2 — яйцеклітина; 3,4,5- стадії
запліднення

image546

image548

«Спадкова інформація організмів записана на . …. Ця хімічна

с полу на бере участь в утворенні особливих органе л …… Саме

вони і є носіями спадковості та зберігаються в ……….. Осно-
вою розмноження є здатність клітин до ~ Існують два

основних типи поділу к.аітин. які беруть участь у розмноженні. Один із них здійснює утворення клітин д.гя нестатевого розмноження — . а інший — клітин, які є основою статевого розмноження —

Біологія + Міфологія

Амазонки — міфологічне войовни-
че плем’я жінок, у середовище яких не до-
пускалися чоловіки. За стародавніми пере-
казами, еони утворили могутню державу’
на чолі з царицею. Одружувалися з пред-
ставниками сусідніх племен тільки для
продовження роду, потім відсилали чо-
ловіків назад. Новонароджених хлопчиків
віддавали батькам, дівчаток виховували
для війни. Є «амазонки» й серед тварин.

Наприклад, у кавказької скельної ящірки самців взагалі немає або їх не
можуть знайти. Як же відбувається статеве розмноження у таких видів?

image549

От. ЇЖ Кавказька скапва ешірка

Навчаємося пізнавати

МІнІ-проект «ТУРБОТА ПРО ПОТОМСТВО»

8 розмноженням у тварин пов’язана велика кількість пристосувань,
зокрема плодючість організмів і турбота про нащадків. Скористайтеся
правплом-орієнтиром (див. додаток на с. 289) створення міні-проекту й

доведіть значення турботи про потомство

і

(п. 179. Прокси турбото про попкнлстао тварин

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке розмноження у тварин? 2. Назвіть дві форми розмноження організмів. 3. Що таке нестатеве розмноження у тварин? 4. Назвіть основні способи нестатевого розмноження тварин. 5. Що таке статеве розмноження в тварин? 6. Назвіть основні способи статевого розмноження тварин.
7-9 7. Яке значення й формі розмноження тварин? 8. Які способи й значення нестатевого розмноження в тварин? 9. Як відбувається статеве розмноження тварин?
10-12 10. Як відбувається збереження й передача спадкової інформації при розмноженні?

image550