§ 6. Розмноження і розвиток тварин

Розмноження

Навіть найдосконаліший організм не може жити нескінченно. Рано чи пізно кожна жива істота старіє, а згодом або помирає від хвороб, які виникають через те, що постаріла тварина не здатна підтримувати нормальну життєдіяльність, або стає жертвою якогось хижака. Єдиним способом підтримання життя на Землі є розмноження — відтворення живими організмами собі подібних з окремих клітин або частин власного тіла. Розмноження завжди супроводжується збільшенням кількості нових особин (зверни увагу на цю обставину), тим самим забезпечується безперервність життя.

Статеве розмноження — це розмноження, за якого нова особина розвивається внаслідок злиття спеціалізованих клітин. В усіх багатоклітинних організмів розрізняють два типи клітин. Клітини першого типу утворюють тіло тварини, вони містять увесь генетичний апарат. (Пригадай, навіщо потрібний генетичний апарат і в якій частині клітини він розташований.) Другий тип клітин — це статеві клітини, або гамети (від грец. гамете — жінка, гаметес — чоловік), призначені тільки для розмноження. Істотна ознака гамет полягає в тому, що їхні ядра містять лише половину генетичного апарату.

Статеві клітини формуються в статевих органах, які у високоорганізо-ваних тварин утворюють статеву систему. Статеві клітини бувають жіночими й чоловічими. Жіночі статеві клітини — яйцеклітини — це великі нерухомі клітини, багаті на поживні речовини, з великим ядром. Вони утворюються у відносно невеликій кількості в особин жіночої статі — самок. Чоловічі статеві клітини — сперматозоїди (від грец. сперматос — сім’я, зоон — жива істота) — неодмінно рухливі невеликі клітини, які утворюються у великій кількості в особин чоловічої статі — самців. Залежно від того, які статеві клітини продукує організм, він належить до жіночої або чоловічої статі. Проте є групи тварин, в яких одна особина здатна одночасно продукувати чоловічі й жіночі гамети.

Нестатеве розмноження тварин не пов’язане з процесом утворення статевих клітин і відбувається поділом організму на частини. Деякі тварини здатні розмножуватися як нестатевим способом, так і статевим. У них відбувається чергування цих двох типів відтворення.

Відомі два способи нестатевого розмноження: поділ клітини навпіл (в одноклітинних організмів) і відокремлення спеціальних частин тіла, в кожній з яких відновлюються всі органи (у багатоклітинних тварин).

Розмноження поділом материнської клітини на дві дочірні — єдиний спосіб розмноження одноклітинних тварин. Внаслідок такого поділу з одного організму утворюються два нових. Нестатевому розмноженню може передувати статевий процес. У такому разі одноклітинні організми перед поділом клітини тимчасово з’єднуються і обмінюються частинами ядерного апарату, або дві особини зливаються в одну клітину. (ІЗапам’ятай, статевий процес і статеве розмноження — це різні речі.)

У тварин, тіло яких складається з багатьох тисяч і навіть мільйонів клітин, нестатеве розмноження може відбуватися інакше: в материнському організмі дозрівають, а потім відокремлюються спеціальні

19

частини тіла, які і мають розвинутися в окрему тварину. Такий спосіб нестатевого розмноження називають вегетативним. Він властивий лише низькоорганізованим тваринам.

У тварин буває два типи розмноження — статеве і нестатеве. Одноклітинні тварини розмножуються лише нестатево: поділом клітини. Статеве розмноження властиве всім багатоклітинним тваринам, а в найрозвинутіших організмів — це єдиний спосіб відтворення потомства.

Розвиток

Зародження нового організму починається з моменту запліднення, коли сперматозоїд потрапляє до яйцеклітини. Після злиття їхніх ядер утворюється одна клітина, так звана зигота (від грец. зиготес — з’єднаний докупи), яка одразу починає ділитися. Отже, зигота утворюється внаслідок злиття двох статевих клітин — чоловічої та жіночої. (Пригадай, у кожній статевій клітині міститься лише половина генетичного апарату.) З двох генетичних матеріалів (перший належить яйцеклітині, другий — сперматозоїду) в зиготі виникає один цілий.

• Тепер, коли ти озброєний знаннями .з генетики, маєш чудову можливість протистояти натиску тата, який стверджує: «Ну, ти — справжнісінька копія мами, так само завжди запізнюєшся!», або заперечити мамі, яка переконана, що ти — справдішній тато, бо розкидаєш свої речі абиде.

Ти можеш сказати батькам: «Я — на 50 % копія мами, а на 50 — копія тата!»

Унаслідок багаторазових клітинних поділів зигота поступово перетворюється на зародок, з якого формується істота, спроможна самостійно жити в навколишньому середовищі. Період розвитку зародка називають ембріональним розвитком, або ембріогенезом (від грец. ембріон — зародок та генезис — походження, виникнення). За своєю будовою і способом життя маля, що з’явилося на світ, в цілому схоже на дорослих тварин, хоч і значно менше за розміром. Але воно росте, змінює пропорції тіла і зрештою стає схожим на батьків. У цей період, який називається постембріональним розвитком, організм уже здатний до самостійного існування. Поступово відбуваються статеве дозрівання, старіння. Згодом настає смерть.

Розвиток особини з моменту запліднення яйцеклітини до кінця життя називають індивідуальним розвитком, або онтогенезом (від грец. онтос — єство та генезис) (мал. 9), а розвиток від зиготи до стану статевої зрілості, коли організм стає здатним давати потомство,— життєвим циклом.

Життєвий цикл тварин може бути простим і складним. За простого життєвого циклу потомство, що з’явилося на світ, є зменшеною копією батьків, і здається, що весь розвиток тварини — лише збільшення розмірів її тіла. Типовий приклад простого життєвого циклу — розвиток людини від немовляти до дорослого індивіда. За складного життєвого циклу на світ з’являється істота, що значно відрізняється від дорослого організму своєю будовою і способом життя. Такий тип розвитку спостерігається, наприклад, у метеликів, чиї личинки — гусениці — навіть не нагадують дорослих комах, або в жаб, личинки яких — пуголовки — більше схожі на рибок, ніж на власних батьків.

20

5

Мал. 9. Етапи онтогенезу у тритона:

1 — запліднена ікринка; 2—3 — розвиток зародка; 4 — личинка; 5 — доросла

тварина.

Індивідуальний розвиток, або онтогенез, — це життєвий шлях будь-якого організму від моменту його зародження до смерті.

Терміни і поняття: розмноження, статеве розмноження, статеві клітини, або гамети; статева система, яйцеклітина, сперматозоїд, самка,

21

самець, стать, нестатеве розмноження, статевий процес, вегетативне розмноження, запліднення, зигота, зародок, ембріогенез, постембріональний розвиток, онтогенез, життєвий цикл, личинка.

Перевір себе. 1. Що таке розмноження? 2. Які способи розмноження тварин тобі відомі? 3. Чим статеве розмноження відрізняється від нестатевого? 4. За якою ознакою тварин поділяють на дві статі? 5. Чим жіночі статеві клітини відрізняються від чоловічих? 6. Назви форми нестатевого розмноження тварин. 7. Чим відрізняється простий життєвий цикл від складного?

Як ти вважаєш? 1. Чому майже всім тваринам властиве статеве розмноження? 2. Чому нестатеве розмноження притаманне лише найпростішим організмам?

Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008