Коли мавпа будує вишку, щоб дістати плід, це вже не рефлекс, це утворення
знання, це знаходження зв’язків між предметами, це мислення.

{.Павлов

§51. РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

Основне поняття: РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН
Пригадайте! Що таке інстинкти та научіння?

Поміркуйте

Дослідження, проведені науковцями різних країн,
доводять, що тварини набагато розумніші, ніж ми
звикли думати. В одному із дослідів брали упасть
граки. У вузький прозорий циліндр налити тро-
хи води, на поверхні якої плавала пожива. Грак
оглянув циліндр і зрозумів, що до ласощів він не
дотягнеться, навіть не намагався це зробити. Тоді
експериментатор виклав поруч із циліндром куп-
ку кругленьких камінців. Грак одразу ж почав

опускати їх в циліндр по одному, аж поки вода не піднялася до потрібного
рівня. Чому ця поведінкова реакція грака е проявом розумової діяльності?
ЗМІСТ

Які особливості розумової діяльності тварин?

Третьою складовою поведінки багатьох тварин, окрім інстинктів та
научіння, е розумова діяльність. Найхарактернішою особливістю проявів
такої діяльності є здатність встановлювати зв’язки мін: предметами і ви-
користовувати їх у нових ситуаціях. Розумова діяльність відрізняється
від будь-яких видів научіння тим, що може здійснюватися в таких умовах
середовища, у яких тварина ще ні разу не опинялася. У тому, що істота
відразу, без спеціального навчання, може виконати корисний для організ-
му’ понеділковий акт, і полягає унікальна особливість розумової діяльності
яг; пристосувального механізму в мінливих умовах навколишнього сере-
довища. Розумова діяльність притаманна тваринам з добре розвиненою

нервовою системою: серед безхребетних це
головоногі молюски, а серед хребетних —
рептилії, птахи й ссавці.

А тепер повернемося до грака й цилін-
дра. Цей розумний птах швидко встановив
зв’язок між водою в циліндрах і камінчи-
ками. У такій ситуації він, мабуть, не був,
але вже спостерігав за падінням камінців
у воду. Грак використав встаноалені зв’яз-
ки між камінцями й водою в новій ситуа-
ції та отримав результат. Такий результат
можливий у тварин лише тоді, коли є біо-
логічна потреба (грак був голодний).

image608

image609

image610

Отже, РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ — здатність тварини встановлювати
зв’язки між предметами та явищами зовнішнього світу
й використовувати їх у новій для неї ситуації для побудови
пристосувального ловед/нкового акту.

image612

$51. Розумова діять Леть твар««

їема 3. ПсведЬватвармн

і Які ознаки розумової діяльності тварин?

Розглянемо приклад, описаний під час спостережень за поведінкою
І мисливських собак.

Під час полювання в полі пойнтер виявив молодого тетерука та
І почав його переслідувати. Птах швидко зник у густих кущах. Собака
І ж оббіг кущі й зупинився точно навпроти того місця, звідки мав ви-
І скочити тетерук. Собака вловив напрямок руху птаха. Чи був цей
Г прояв поведінки результатом розумової діяльності?

Ознакою розумової діяльності багатьох тварин е здатність пра-

вильно передбачати хід якої-небудь події завдяки встановленню
найпростіших зв’язків між явищами зовнішнього середовища. Нау-
ковці називають таку здатність екстраполяцією тварин. Завдяки їй,
тварини можуть визначати напрямок руху інших тварин і викори-
стовувати це у своїй поведінці.

Ще однією ознакою розумової діяльності тварин може бути вико-
ристання готових або виготовлених нили знарядь. На Галапагоськпх
островах живуть невеликі птахи — дятлові в’юрки. Живляться вони ко-
махами, яких витягують зі шпаринок у стовбурі дерева за допомогою
маленьких гілочок або кактусових голок. Прилетівши до дерева зі своїм
«інструментом* і побачивши, що він короткий або занадто гнеться, в’ю-
рок замінює його іншим. Якщо ж гілочка або кактусова колючка під-
ходять, птах у пошуках їжі може перелітати разом із нею від дерева до
дерева. Цікавими є досліди з гасіння вогню, які проводили із шимпанзе.
Завдання полягало в тому, щоб дістати з ящика апельсини через отвір,
перед яким горіла спиртівка. Шимпанзе розв’язували це завдання різ-
ними способами: підтягували бак з водою й перевертали його, набирали
води в рот і бризкали на полум’я, набирали воду кухлем і впливали на
вогонь, користувалися пляшкою з водою, брали ганчірку для миття під-
логи й накривали спиртівку.

Ознакою, що свідчить про розумову діяльності, є здатність тварин
до спілкування за допомогою змістовних сигналів, якими кодуються
чи позначаються предмети середовища. Так, шимпанзе, орангутанн й
горили в неволі можуть вивчити мову жестів, за допомогою якої вони
на певному рівні можуть спілкуватися з людьми. Деякі з цих люди-
ноподібних мавп засвоїли великий репертуар «слів»: один шимпанзе
застосовував 130, а горила — 600. Багато назв та описів мавпи не просто
перейняли від своїх вихователів, а придумали самі. Бони могли склада-
ти навіть короткі пропозиції й «розмовляти» з людьми. Дуже обдарова-
ними тваринами в плані спілкування є дельфіни. Американські вчені,
які вивчали комунікації дельфінів, зробили висновок, що в кожного
дельфіна є ім’я, на яке він відгукується, коли до нього звертаються ро-
дичі. А фахівці, які проводили експерименти в американському штаті
Флорида, встановили, що ім’я дельфінам дається ще при народженні
та являє собою характерний свист, середня тривалість якого — 0,9 се-
кунди.

Отже, лро розутову діяльність тварин свідчать такі ознаки: екстраполя-

222 ція, використання знарядь праці та склади/ системи спілкування.

image613

(л. 209. (Разу л ни тварини: І — шимпинле;
2 — дельфіни; 3 — орангутанг; 4 — слон;

5 — крук; 6 — восьминіг

Який основний критерій визначення
«розумних» тварин?

Дослідження розумової діяльності
тварин проводять не етологи, а фізіо-
логи й зоопсихологи. Ось один із до-
слідів. Біля повної годівниці стоїть
тварина. Через декілька хвилин
годівниця починає повільно рухатися
вліво по рейці. Тварина йде за нею,
продовжуючи їсти. І тут відбуваєть-
ся несподіване — корм зникає з паля
зору тварини: годівниця в’їжджає в
закритий з усіх боків коридорчик.
Тепер усе залежить від розумових
здібностей піддослідної тварини. Щоб
знову’ отримати доступ до їжі, вона
повинна зрозуміти, у якому’ напрям-
ку’ рухається корм. Якщо тварина
визначить це правильно й піде далі
вліво, то, коли годівниця виїде з ко-
ридорчика, опиниться біля неї.

Порівнявши результати дослі-
джень різних тварин, науковці з’я-
сували, що серед них були такі, які
розв’язували цю задачу на оцінки
«чудово», «добре» або «посередньо».
Найкраще вирішували завдання ма-
впи, дельфіни й ведмеді бурі. Друге
місце зайняли вовки, .лисиці червоні,
собаки та воронові птахи (круки, во-
рони, сороки, сойки). Дуже кмітли-
вими виявилися черепахи та ящірки
зелені, щоправда, ці рептилії вирі-
шували завдання гірше за круків,
ворон і сорок.

Науковці здійснили й багато ін-
ших дослідів із різними тваринами
та виявили, що найвищий рівень ро-
зумової діяльності спостерігається
серед приматів, морських ссавців,
хижих ссавців, пацюків, воронових
птахів, папуг, восьминогів. Саме ці
тварини володіють розвиненими ор-
ганами чуттів і здатні дуже добре
сприймати інформацію із зовніш-
нього середовища та використовува-
ти її.

223

$51. Розумова діяпьЛеть твар»«

&маЗ.Псвед!н<агЕйїмн

ДІЯЛЬНІСТЬ

, ’ Біологія + Література

^*4 Ернест Сетон-Томпоон (1860-
1916) відомий усьому світові як пудовий
ппсьменник-натураліст і художнпк-ані-
маліст. Ось уривок із його оповідання
«Срібна плямка». Срібна ІІлямка — ста-
ра мудра ворона. Її кмітливість мене ка-
сто дивувала. Одного ралу я побачив, як
вона летить уздовж яру, а в дзьобі три-

має шматок хліба. У цей час, робітники полонили струмок у цегляну
трубу. Частина струмка, майже двісті ярдів, була вже зовсім закри-
та. Срібна ІІлямка. пролітаючи над відкритою частиною струмка,
раптом упустила хліб із дзьоба. Шматок понесло течією, і він швидко
зник у туне.гі. Срібна ІІлямка полетіла вниз. Спочатку вона даремно
вдивлялася в темну печеру, а потім її осяяла щаслива думка. Пташка
по.гетіла за течією до нижнього кінця труби, де й дочекалася свого
шматка хліба, який винесла вода». Поясніть, чи є цей прояв поведінки
результатом розумової діяльності, чи ні?

Навчаємося пізнавати

Міні-проект «ЯК ТВАРИНИ КОРИСТУЮТЬСЯ ЗНАРЯДДЯМИ ПРАЦІ?»

Мп дивуємося, коли бачимо, що тварини здатні користуватися зна-
ряддями праці, оскільки звикли вважати, що це є привілеєм людини.
Підготуйте міні-проект і доведіть взаємозв’язок між використанням
знарядь праці й розумовою діяльністю тварин.

image616

image617

image618

Іл. 210. Використання знарядь праці у світі тварин

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-0 1. Що таке розумова діяльність тварин? 2. Наведіть приклади проявів розумової діяльності тварин. 3. Назвіть ознаки проявів розумової діяльності тварин. 4. Наведіть приклади тварин, які використовують знаряддя праці. 5. Наведіть приклади тварин, які використовують складні системи спілкування. 6. Наведіть приклади «я ай р озута міки юс« тварин.
7-9 7. Які особливості розумової діяльності тварин? 8. Які ознаки розумової діяльності тварин? 9. Який основний критерій визначення орозумнах» тварин?
10-12 10. Поясніть, які прояви поведінки с результати розумової діяльності