Життєві функції тварин здійснюють значно складніші за будовою органи й системи органів.

Основи системної біології

узагальнення теми «різноманітність тварин»

Справжні багатоклітинні тварини

(мають справжні тканини, органи й системи органів)

і і

Радіальносиметричні

(мають радільну симетрію тіла й два зародкових листки в ембріональному розвитку)

Двобічносиметричні

(мають двобічну симетрію тіла й три зародкових листки в ембріональному розвитку)

Кишковопорожнинні Кільчасті черви. Членистоногі. Молюски. Хордові

таблиця 11. зАГАЛьнА характеристика ОСнОВних Груп тВАрин

Група Визначальні особливості різноманітність
Кишково-

порож

нинні

Радіальносиметричні двошарові тварини, у яких:
 1. кишкова порожнина;
 2. хижий спосіб життя;
 3. добре розвинена регенерація
Жалкі (Кнідарії)

(гідри, медузи, актинії, корали) Реброплави

(венерин пояс, берое)

Кільчасті

черви

Двобічносиметричні тришарові сегменто- вані тварини, у яких:
 1. тіло поділяється на кільця;
 2. наявний шкірно-мязовий мішок;
 3. вторинна порожнина тіла.
Багатощетинкові черви

(нереїс, піскожил, серпула) Малощетинкові черви

(дощові черв’яки, трубковики) П’явки (медична, риб’яча п’явки)

Членис

тоногі

Двобічносиметричні тришарові сегменто- вані тварини, у яких:
 1. членисті кінцівки;
 2. хітиновий екзоскелет;
 3. поділ тіла на голову, тулуб і черевце;
 4. змішана порожнина тіла
Ракоподібні (дафнії, циклопи, мокриці, раки, краби, омари) Павукоподібні (павуки, кліщі, скорпіони, сольпуги, косарики) Комахи (жуки, метелики, мухи, бджоли, блохи, терміти, клопи)
Молюски Двобічносиметричні тришарові несегмен- товані тварини, у яких:
 1. черепашка і мантія;
 2. поділ тіла на голову, тулуб і ногу;
 3. вторинна порожнина тіла
Черевоногі (равлик виноградний, слизняки, рапана) Двостулкові (беззубка річкова, мідії, вустриці, тридакна) Головоногі (восьминоги, кальмари, каракатиці)
Хордові Двобічносиметричні тришарові тварини, у яких:
 1. хорда;
 2. нервова трубка;
 3. зяброві щілини в глотці;
 4. вторинна порожнина тіла
Безчерепні (ланцетники) Черепні (хрящові риби, променепері риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці)

Тварини завдяки гетеротрофному живленню та активному перемі- щенюю стали найчисельнішою групою організмів нашої планети, які змогли пристосуватися до життя в найрізноманітніших умовах існування. Різноманітність тваринних організмів вивчає систематика тварин.

Практична робота № 3

визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин
у зв’язку
з пристосуванням до різних умов існування

Мета: визначити риси пристосованості хребетних тварин до різних
умов життя; закріпити знання про істотні ознаки риб, амфібій,
рептилій, птахів й ссавців.

Обладнання: ілюстрації (колекції, світлини) та короткий опис окре-
мих хребетних тварин, поширених в Україні та своїй місцевості.

хід роботи

 1. Карась звичайний — риба з ряду Коропо-
  подібні. Живе у водоймах зі стоячою во-
  дою та замуленим дном. Розгляньте тва-
  рину, зверніть увагу на покриви, плавці й
  форму тіла. Визначте декілька рис присто-
  сованості будови до водних умов життя.
 2. Ропуха звичайна, або сіра — вид безхвостих
  амфібій. З водоймами пов’язана тільки в
  сезон розмноження, решту часу живе по-
  близу від них. Розгляньте тварину, зверніть
  увагу на покриви, кінцівки й форму тіла.

Визначте декілька рис пристосованості бу-
дови до наземно-водних умов життя.

 1. Ящірка прудка — вид рептилій з ряду Лу-
  скаті. Представники мешкають в сухих міс-
  цях суходолу, швидко бігають. Розгляньте
  тварину, зверніть увагу на покриви, кінцівки
  й форму тіла. Визначте декілька рис присто-
  сованості будови до наземних умов життя.
 2. Горобець хатній — вид птахів з ряду Го-
  робцеподібні. Веде осілий спосіб життя.

Харчується рослинною їжею, лише навесні
частково комахами, якими вигодовує пта-
шенят. Розгляньте тварину, зверніть увагу
на покриви, дзьоб, кінцівки й форму тіла.

Визначте декілька рис пристосованості бу-
дови до наземно-повітряних умов життя.

 1. Лисиця звичайна — вид ссавців з ряду
  Хижі. Забарвлення та розміри лисиць
  відрізняються великою мінливістю. Роз-
  гляньте тварину, зверніть увагу на по-
  криви, кінцівки й форму тіла. Визначте
  декілька рис пристосованості будови до
  дуже різних наземних умов життя.
 2. Заповніть таблицю.

таблиця. риси пристосованості хребетних тварин до умов життя

назва виду Умови життя риси пристосованості

7. Оформіть звіт або підсумки практичної роботи.

image457

Узагальнення теми «Різноманітність тварин»

Самоконтроль знань

Самоконтроль знань

Тест-зіставлення 2. «РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН»

1. Зіставте назви тварин із їх середовищем існування:

1 Гідра прісноводна К Наземно-повітряне
2 Черв’як дощовий М Водне
3 Павук-хрестовик А Ґрунтове
4 Аскарида людська О Живі організми
1 2 3 4

При правильному поєднанні отримаєте назву акули, описаної Е. Хемінгуеєм: «То була дуже велика акула, її будова давала змогу пливти так само швидко, як плавають найпрудкіші морські риби, і все в ній було гарне, окрім щелеп. Спина — така сама голуба, як у меч-риби, черево — сріблясте, а шкіра гладенька й лискуча. Та й усією будовою вона скидалася на меч-рибу, за винятком величезних щелеп…» («Старий і море»).

2. Із запропонованого переліку виберіть основні
систематичні категорії тварин, розташуйте їх у по-
рядку ускладнення й отримайте загальну назву си-

1 2 3 4 5 6
а — рід; д — порядок; к — родина; н — тип; 1 2 3 4
о — клас; с — ряд; т — вид; р — відділ.

3. Зіставте названі групи безхребетних тварин з їх визначальними особливостями й отримаєте назву риби, яку в Середземному морі називають спето, в Австралії — дінго, на Кубі — пікуда, у США — морським тигром, а скрізь — морська щука або …:

1 Кишковопорожнинні Б Дифузна нервова система К Голова, груди, черевце
2 Кільчасті черви Р Замкнена кровоносна система У Хітиновий екзоскелет
3 Членистоногі А, Радіальна симетрія А3 Мантія, черепашка
4 Молюски Д Голова, тулуб, нога А2 Шкірно-м’язовий мішок

4. Зіставте названі типи безхребетних тварин із їхніми класами і отримаєте назву

здатності живого організму
передавати наступному по-
колінню особливості своєї ор-
ганізації.

1 2 3 4
1 Кишковопорожнинні С1 Кнідарії В Павукоподібні К П’явки
2 Кільчасті черви А Багатощетинкові П Реброплави Ь Головоногі
3 Членистоногі О Ракоподібні Т Двостулкові І Комахи
4 Молюски С2 Черевоногі Д Малощетинкові

5.

зіставте групи хребетних тварин з особливостями їх покривів і отримаєте назву птаха України, що відіграє роль «поліцейського лісів».

1 2 3 4 5
1 Риби О Шкіра гола з чисельними багатоклітинними слизовими залозами
2 Амфібії й Шкіра суха з роговими лусками, пластинками, щитками
3 Рептилії К Шкіра тонка суха з пір’яним покривом
4 Птахи С Шкіра з лускою й з чисельними одноклітинними слизовими залозами
5 Ссавці А Шкіра з волосяним покривом й шкірними залозами