Держава всякая сильна, Когда устроены в ней все премудро части

Цитата з байки І. Крилова «Гармати і вітрила»

§ 3. тварини та їхня будова

Основні поняття й ключові терміни: тварини. Клітина, тканини, ргани, системи органів тварин.

Пригадайте! Що таке організм?

image35

Спробуйте пояснити

На малюнку зображено різні клі-

тини тварин: 1 — нервова клітина мозку;

  1. — війкова клітина носової порожнини;
  2. — епітеліальна клітина покривів; 4 — вистилаюча клітина кишечника; 5 — кісткова клітина; 6 — яйцеклітина; 7 — м’язова клітина. У чому ж мудрість такої різноманітності клітин організму?

image36

image37

зміст

Яке значення клітин для тваринного організму?

Не існує тварини, організм якої не мав би клітинної будо-

ви. Тому можна зробити висновок, що клітина є одиницею будови
організму. Клітина — найменша жива система, для якої характерні всі
функції живого: живлення, дихання, виділення, подразливість, рух,
розмноження тощо. Нові клітини виникають у результаті поділу існу-
ючих живих клітин. А ріст і розвиток багатоклітинного організму —
це результат збільшення числа клітин та їхньої спеціалізації на
функціях. Тому клітина є одиницею життєдіяльності організму.

Клітини організ-

3 л

му тварини мікро- 2

скопічні, але їх дуже багато, і вони всі разом, здійснюючи свою маленьку частку роботи, забезпечують життя цілого організму.

Між собою клітини можуть відрізнятися розмірами, формою, будовою, тому що виконують різні функції. Так, нейрони мають зірчасту форму з відростками для проведення регулюючих сигналів, клітини м’язів ви-

Іл. 9. Узагальнена клітина тварин:

1 — ядерце; 2 — ядро; 3 — ендоплазматична сітка;

4 — цитоплазма; 5 — клітинна мембрана; 6 — мітохондрія;
7 — клітинний центр; 8 — рибосоми; 9 — лізосоми

15

§ 3. Тварини та їхня будова

image38

Вступ

довжені й мають усередині скоротливі волокна для скорочення. У той же час різні клітини одного чи різних організмів дуже схожі, що підтверджує спільне походження всіх тварин.

Основними спільними складовими частинами клітини тварин є поверхневий апарат, цитоплазма та ядро. Ззовні клітина вкрита тоненькою еластичною мембраною, яка захищає вміст клітини та здійснює взаємозв’язок із середовищем. Усередині міститься в’язка речовина — цитоплазма, у яку занурені всі клітинні органели. Ці тільця здійснюють необхідні для життя клітини перетворення речовин та енергії. Ендоплазматична сітка утворює й транспортує речовини по всій клітині, мітохондрії здійснюють окиснення хімічних речовин і вивільнення енергії, лізосоми розщеплюють речовини, рибосоми синтезують білки. Клітинний центр бере участь у поділі клітини. Ядро, зазвичай, займає центральну частину клітини й зберігає спадкову інформацію організму та керує усіма процесами.

Отже, клітина тварин — жива система, основна одиниця будови
й житттєдіяльності організму, яка має особливості пов’язані
з гетеротрофним живленням і локомоцією.

Які функції тканин в організмі тварин?

Клітини в організмі тварини для здійснення певної життєвої функції об’єднані в групи. Тому в багатоклітинних тварин формуються тканини. До складу тваринних тканин входять не лише клітини, а й міжклітинна речовина, яку вони виділяють. Цей компонент тканин забезпечує клітинам обмін речовин, опору, взаємодію. Отже, тканина тварин — це сукупність клітин з міжклітинною речовиною, які подібні за будовою та спеціалізуються на виконанні певних функцій. У тварин виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, сполучну, м’язову та нервову.

image39

Іл. 10. Тканини організму тварин:

1 — епітеліальна; 2 — м’язова; 3 — сполучна; 4 — нервова

image40

Епітеліальна тканина виконує функції захисту, виділення та обміну речовин із середовищем. Клітини цієї тканини вкривають тіло тварини зовні, вистилають порожнини тіла, утворюють залози.

Сполучні тканини мають розвинену міжклітинну речовину і найвищу здатність до регенерації. Ця тканина утворює скелет, входить до складу всіх органів, з’єднує різні види тканин і органів.

М’язова тканина складається з клітин видовженої форми, які здатні скорочуватися. Завдяки цьому відбувається переміщення тіла тварини, здійснюється захист внутрішніх органів, підтримується форма органів тощо.

Нервова тканина складається із зірчастих нейронів, які здатні сприймати подразнення та передавати керівні сигнали від мозку до органів. Завдяки цій тканині відбувається регуляція всіх функцій організму.

Отже, тканини тварин виконують різноманітні й важливі
для організму функції.

Які органи й системи органів розрізняють у тварин?

Тканини формують органи, які в тварин набагато різноманітніші, аніж у рослин. Найчастіше їх поділяють за функціями (наприклад, органи травлення, дихання, руху тощо) та розташуванням (наприклад, зовнішні органи, якими є вуха, ніс, лапи, та внутрішні — серце, легені). Орган тварин — частина організму, що характеризується пев- ною будовою, розміщенням та виконує певні функції. Жоден орган не працює сам по собі, кожен зв’язаний з іншими органами й підпорядкований усьому організму. Організми більшості тварин, на відміну від рослин і грибів, мають системи органів, які забезпечують ефективнішу життєдіяльність. Система органів тварин — це сукупність органів, які разом забезпечують певний прояв життєдіяльності. У тварин системи органів різноманітніші, аніж у рослин.

таблиця 1. будова і функції систем органів

Система органів Органи Функції
Опорно-рухова Кістки та м’язи Опора, рух тіла, захист органів
Травна Травний канал і травні залози Розщеплення поживних речовин
Дихальна Дихальні шляхи, органи газообміну (зябра, трахеї, легені) Постачання кисню та видалення вуглекислого газу
Кровоносна Серце та кровоносні судини Транспорт речовин, теплорегуляція
Видільна Сечовивідні шляхи й нирки Виведення продуктів обміну
Статева Статеві залози та статеві органи Розмноження організму
Нервова Головний і спинний мозок, нерви Регуляція життєдіяльності
Система органів чуттів Орган зору, слуху, нюху, смаку, дотику, рівноваги та ін. Сприйняття подразнень
Ендокринна Залози внутрішньої секреції Гуморальна регуляція діяльності

Більшість тварин має порожнину тіла — внутрішній простір, заповнений рідиною, в якому розташовані органи й системи органів. Розрізняють первинну (круглі черви), вторинну (кільчасті черви, молюски, хордові) та змішану (членистоногі) порожнини.

£

17

Й

і

§ 3. Тварини та їхня будова

image41

1=

І—

и

са

18

Отже, особливості життєвих функцій тваринного організму
визначають і певні особливості його будови на рівні тканин,

органів і систем органів.

діяльність

навчаємося пізнавати

Порівняльно-описовий метод — це найпоширеніший метод біо-

логічних досліджень. Вам запропоновано два мікроскопічних об’єк-
ти для вивчення. Застосуйте свої знання про будову клітини й пра-
вило-орієнтир використання методу порівняння для їх дослідження.
Зробіть порівняльний опис цих об’єктів.

image42

2

Біологія + Латина

Термін «регенерація» має латинське походження й був запропо-
нований французьким ученим Реомюром у 1712 році, який вивчав
відновлення втрачених ніг річкового рака. У сучасній науці під реге-
нерацією розуміється процес відновлення організмом втрачених або
пошкоджених тканин і органів або відновлення організму з якоїсь
його частини. Наведіть приклади регенерації в тваринному світі й
визначте, що означає цей термін у перекладі з латини?

Біологія + мистецтво

Фантазія художника не знає меж. Саме
завдяки цій фантазії на папері іноді наро-
джуються абсолютно неймовірні істоти, які не
позбавлені шарму, життя і краси. Застосуйте
свої знання про органи тварин і створіть зобра-
ження будь-якої фантастичної тварини, пам’я-
таючи принцип взаємозв’язку між органами й
системами органів в організмі.

результат

image43

Іл. 11. Фантастична
тварина

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 І.Що таке клітина? 2. Наведіть приклади різних клітин організму тварини. 3. Що таке тканина? 4. Назвіть тканини тварин. 5. Що таке органи? 6. Що таке системи органів?
7-9 7. Яке значення мають клітини для організму тварини? 8. Які функції виконують в організмі тканини тварин? 9. Яке значення мають системи органів для організму тварини?
10-12 10. Чому жоден орган багатоклітинної тварини не працює сам по собі, а зв’язаний з іншими органами й підпорядкований усьому організму?

image44