Життєдіяльність — сукупність процесів, які відбуваються в живому організмі й підтримують у ньому життя.

Вікіпедія

тварини та їхня життєдіяльність

Основні поняття й ключові терміни: ГЕЇЕротрОФИЕ жИВЛЕЧИЯ. рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні тварини. ЛОКОМОЦІЯ ТВАРИН. Пригадайте! Чим жива природа відрізняється від неживої?

image25

Вступна вправа

Пригадайте сутність проявів життєдіяльності живих організмів
і зіставте визначення процесу з його назвою:

1 Живлення
2 Дихання
3 Транспорт речовин
4 Виділення
5 Рух
6 Подразливість
7 Розмноження
8 Ріст
9 Розвиток
А Зміна положення частин або тіла в просторі
Б Відтворення собі подібних, що веде до збільшення кількості особин
В Надходження поживних речовин, необхідних для життєдіяльності
Г Переміщення речовин в організмі за допомогою певних рідин
д Видалення з організму продуктів обміну речовин
Е Формування кількісних змін, збільшення розмірів, маси істот
є Сприйняття впливів довкілля і відповідь на них
Ж Надходження в організм кисню і виділення вуглекислого газу
з Формування якісних змін організмів упродовж життя

ЗМІСТ

Які особливості живлення тварин?

ГЕТЕРОТРОфНЕ ЖиВЛЕННЯ (грец. «гетерос» — інший,

«трофос» — їжа)це процес надходження в організм готових органіч-
них речовин, які використовуються для життєдіяльності.

Тваринам для живлення потрібна готова їжа рослинного або тва-
ринного походження, що містить речовини й енергію для життєдіяль-
ності. Одні тварини вживають у їжу тільки рослини. Їх називають
рослиноїдними (олень, заєць). Інші — вовк, лисиця — живляться тіль-
ки іншими тваринами, убиваючи їх. Таких споживачів називають
хижаками, або м’ясоїдними. Деякі тварини (ворони, ведмеді бурі) —
всеїдні: вони вживають і рослинну, і тваринну їжу. Окремо виділя-
ють паразитів (тварин, які живляться готовою їжею живих ор-
ганізмів, наприклад, кліщ собачий) й мертвоїдів, або сапрофагів (тва-
рин, які живляться готовою їжею відмерлих організмів, наприклад,
жуки-мертвоїди).

image26

image27

Іл. 6. 1 — ведмідь бурий — всеїдна тварина; 2 — кліщ собачий — паразит;
3 — жук мертвоїд — сапрофаг

image28

§ 2. Тварини та їхня життєдіяльність

12

Готова їжа надходить в організм і зазнає під час травлення перетворень у травній системі. Органи, що входять до її складу, забезпечують подрібнення, хімічне розщеплення складних речовин на прості та їхнє всмоктування в кров. Травної системи в певних тварин може й не бути. Так, деякі паразитичні черви споживають уже розщеплену їжу в кишечнику хазяїна, де вони живуть, через покриви шляхом всмоктування простих органічних сполук.

У тварин виділяють організмове (наприклад, у риб, птахів) і поза- організмове (наприклад, у павуків) травлення.

Отже, у тварин гетеротрофне живлення, і воно дуже тісно
пов’язане з травленням.

Як відбувається рух у тварин?

ЛОКОМОЦІЯ ТВАРИН (лат. «локус» — місце, «моціо» — рух) — сукупність активних рухів, за допомогою яких тварини переміщуються в просторі (у повітрі, воді, ґрунті). Активний рух забезпечує тваринам відшукування їжі та її захоплення, захист від несприятливих умов існування та різних ворогів, освоєння нових місць існування. Багатоклітинні тварини рухаються завдяки скороченню м’язів. Такий рух називають м’язовим. Важливу роль при цьому відіграє скелет, органи чуттів і нервова система зі своїми можливостями для швидкої регуляції процесів. У тварин є дуже різні способи такого руху, і залежать вони від середовища існування та внутрішньої будови організму. У таких наземних тварин як антилопи, слони, носороги, зубри спостерігається ходіння й бігання. Птахи, кажани, комахи літають за допомогою крил. Медузи, кальмари переміщуються у воді реактивним способом. У тушканчиків, кенгуру є сильні кінцівки для стрибання. А в повзанні немає рівних зміям.

Отже, на відміну від рослин, більшість тварин здатна до
активних рухів, які здійснюються завдяки скороченню м’язів.

Якими є прояви життєдіяльності тварин?

Для розщеплення їжі в клітинах й отримання енергії тварини використовують кисень, який надходить під час дихання. Таке дихання називають аеробним. У багатьох простіших безхребетних тварин (наприклад, у медуз, дощового черв’яка) кисень надходить через покриви шляхом дифузії, а в складнорганізованих тварин з’являються органи дихання, якими є зябра (водні молюски, риби), трахеї (комахи), легені (плазуни, птахи, ссавці). Паразитам, які живуть у кишечнику, кисень взагалі не потрібен. Вони отримують енергію за допомогою безкисне- вого (анаеробного) розщеплення їжі.

Транспорт речовин (кисню, вуглекислого газу, гормонів, поживних сполук) у тілі більшості тварин здійснюється за допомогою дифузії (у багатьох дрібних безхребетних тварин) або кровоносної системи (наприклад, у хребетних тварин), у якій циркулює рідина. Рідиною кровоносної системи може бути кров або гемолімфа.

Виділення позбавляє тварину від кінцевих продуктів обміну речовин (вуглекислий газ, надлишок води), шкідливих сполук (амоніак,

image29

сечова кислота), що утворюються в результаті хімічних реакцій. У більшості тварин для організації виділення є спеціалізовані органи — нирки, видільні залози, видільні трубочки тощо.

Подразливість і сприйняття впливів середовища забезпечують чутливі клітини покривів або органи чуттів, якими є очі, вуха, ніс, язик. Відповідь тварин на різні подразнення відбувається у вигляді рухових реакцій. У тварин без нервової системи такі реакції називаються таксисами, а в тварини з нервовою системою відбуваються рефлекси.

Ріст у більшості тварин обмежений, але досить часто спостерігається й необмежений. Наприклад, молюски, риби, земноводні, черепахи, слони ростуть усе своє життя.

Розмноження є основною властивістю живих організмів, сутність якої у відтворенні собі подібних. Тварини, як і рослини, можуть розмножуватися нестатево й статево. Нестатеве розмноження відбувається поділом тіла на фрагменти (наприклад, у червів), брунькуванням (наприклад, у гідри). Для більшості тварин характерне статеве розмноження, яке здійснюється за допомогою статевих клітин (сперматозоїдів і яйцеклітин).

Після запліднення із заплідненої яйцеклітини починається розвиток, у якому виділяють два основних періоди: зародковий та післяз ародковий. Період зародкового розвитку проходить усередині материнського організму або в яйці. Після вилуплення з яйця або народження починається післязародковий період. Виділяють два типи такого розвитку — прямий і непрямий. При прямому розвитку народжується організм, схожий на дорослий, але значно менший за розмірами (птахи, ссавці). За непрямого розвитку народжується личинка, яка за будовою та способом життя відрізняється від дорослого організму (бджоли, жаби, тритони).

У тварин розрізняють нервову й гуморальну регуляцію функцій. Нервову регуляцію забезпечує нервова система, побудована з нейронів. Гуморальну регуляцію здійснює ендокринна система, органами якої є залози внутрішньої секреції. Вони виділяють особливі речовини — гормони, які можуть сповільнювати або пришвидшувати життєві функції організму в залежності від умов середовища.

Отже, основні прояви життєдіяльності визначаються типом живлення та
здатністю до активного руху.

image30

ДІЯЛЬНІСТЬ Навчаємося пізнавати

У рослинному світі відомі рослини-хижаки (наприклад, росичка, венерина мухоловка), які живуть у воді прісних водойм, на болотах, бідних сполуками Нітрогену. Неминуче в таких умовах азотисте голодування хижі рослини компенсують за рахунок перетравлювання невеликих тварин. Подумайте, почитайте й підготуйте повідомлення про подібність й відмінність живлення тигра й венериної мухоловки.

§ 2. Тварини та їхня життєдіяльність

image31

Вступ

2

1

Іл. 7. 1 — тигр — хижий ссавець родини котячих; 2 — венерина мухоловка —
комахоїдна рослина

Біологія + техніка

Біоніка — це наука, яка використовує
принципи побудови тіла організмів й органі-
зацію життєвих функцій для створення тех-
нічних систем. Особливу увагу біоніки при-
діляють вивченню механізмів пересування
тварин з метою створення пристроїв, роботів,
які б ефективно переміщалися в різноманіт-
них умовах: по морському дні, в печерах, го-
рах, висотних спорудах. Запропонуйте свій
варіант технічного пристрою, у якому було б
використано один із різноманітних способів
активного руху тварин.

image32

Іл. 8. Літальний апарат,
у якому використано
принцип крила

Біологія + Фізика

Учені виявили, що кров у тваринному світі може мати різне забарвлення. Наприклад, у певних багатощетинкових червів — фіалкового, у окремих морських зірок — зеленого, у жука-сонечка — жовтого, а у восьминогів вона має красивий блакитний колір. Як пишуть у дитячій енциклопедії, «кров у тварин буває всіх кольорів веселки». А що таке веселка і які сім кольорів вона має? Спробуйте пояснити, від чого ж залежить забарвлення крові тварин.

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке гетеротрофне живлення? 2. Назвіть групи тварин за джерелом надходження їжі. 3. Що таке локомоція тварин? 4. Наведіть приклади способів переміщення тварин. 5. Дайте визначення таким проявам життєдіяльності тварин, як дихання, транспорт речовин, виділення, ріст, розвиток, розмноження, подразливість.
7-9 7. Чим живлення тварин відрізняється від живлення рослин? 8. Якими є особливості руху тварин? 9. Якими є прояви життєдіяльності тварин?
10-12 10. Чим визначаються особливості життєдіяльності тварин?

image33

image34