вступ

Організм або жива істота — це будь-яке живе тіло.

З підручника

§ 1. тварини та їхні особливості

image13

г

Основні поняття й ключові терміни: ЇВАрИИИ. Симетричність тіла. життєдіяльність тварин. Середовище існування.

Пригадайте! Що таке жива природа?

image14

Вступна вправа

Щороку науковці відкривають ти-

сячі нових видів організмів. Так, у 2007 році
в дельті річки Меконг були знайдені отруй-
ні багатоніжки, яких прозвали «рожевими
драконами». Вони швидко переміщуються,
мають рожеве попереджувальне забарвлен-
ня й здатні вистрілювати в хижаків шипами
з отруйною речовиною. Чому науковці вирі-
шили, що ці живі організми є тваринами?

image15

Іл. 1. Багатоніжка рожева

image16

зміст

Які особливості життєдіяльності тварин?

Житєдіяльність тварин — сукупність процесів, що відбуваються в організмі тварин і забезпечують їх життя у певному середовищі існування. Для організму тварини як живої системи властиві такі основні прояви життєдіяльності: живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, рух, розмноження, ріст, розвиток, подразливість.

Найбільш істотною відмінністю тварин від рослин є тип живлення. Зелені рослини отримують із зовнішнього середовища неорганічні речовини, якими є вода, мінеральні солі, вуглекислий газ. Із цих речовин у живих клітинах, які містять хлорофіл, у процесі фотосинтезу утворюються органічні речовини. Такий тип живлення називають автотрофним. Тваринам, як і рослинам, для життя потрібні складні органічні речовини — білки, жири й вуглеводи. Ці речовини містяться в їжі, яку тварини споживають. Такий тип живлення називається гетеротрофним.

Більшість тварин здатні активно переміщуватися в середовищі в пошуках сприятливих для проживання місць, а в разі небезпеки — для порятунку втечею. У зв’язку з цим тварини мають обмежений ріст. Також тварини активніше реагують на зміни в навко-

Визначальні особливості життєдіяльності тварин

1. Гетеротрофне живлення

2. Активний рух

3. Обмежений ріст

§ 1. Тварини та їхні особливості

Вступ

лишньому середовищі, що дає змогу швидше пристосовуватися до них. У тварин досконаліша регуляція життєвих функцій: її забезпечують не тільки біологічно активні речовини, а й нервова система. Більшість тварин розмножуються статево.

Отже, найзагальнішими особливостями життєдіяльності тварин є
гетеротрофне живлення, обмежений ріст та активний спосіб життя.

Які особливості будови тіла тварин?

Організм тварин, як і організм рослин і грибів, побудований з ба-
гатьох клітин, які мають ядро, тобто є еукаріотичним. Подібні за бу-
довою клітини, що виконують в організмі тварини однакову функцію,
утворюють тканини. Сукупність різних тканин будує органи — частини
тіла, які мають певне розташування й функції. Органи можуть розта-
шовуватися всередині тіла в порожнинах, заповнених рідиною. Це
внутрішні органи, зокрема, серце, нирки, легені тощо. А такі органи
тварин, як вуха, ніс, лапи, хвіст, є зовнішніми. Органи, що спільно ви-
конують в організмі певні життєві функції, утворюють системи органів.

Одним із найзагальніших принципів побудови тіла тварин є симет-
ричність — закономірне розташування подібних частин тіла. Якщо
тіло тварини можна уявно поділити однією площиною на дві полови-
ни, то таку тварину називають двобічносиметричною. Цей тип симет-
рії властивий більшості видів тварин (наприклад, риби, земноводні,
плазуни, ссавці). Якщо ж тіло уявно поділяється на рівні частини
кількома площинами симетрії, то тварина буде радіальносиметрич-
ною (наприклад, морські зірки, медузи, корали). Тип симетрії визна-

чає зовнішню і внутрішню
будову тіла, розвиток ор-
ганів і систем органів, спо-
сіб життя.

Тіло тварин компактне,
що полегшує рух і дає пере-
ваги у використанні тепла
для виживання в несприят-

ливих умовах. Іл. 2. Двобічна й радіальна симетрія тіла тварин

Які особливості поширення тварин?

Тваринами є медузи, черви, раки, павуки, комахи, молюски,
риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці та ін. Завдяки своїм особли-
востям життєдіяльності й будови тваринні організми є найчисель-
нішими й найрізноманітнішими мешканцями нашої планети. Нині
описано близько двох мільйонів видів тварин. Це в декілька разів

більше, ніж видів рослин і грибів, узятих
разом. Але науковці вважають, що на нашій
планеті значно більше видів — до 5 мільйонів.

Щороку з’являються все нові й нові відкриття в дивовижному світі Фауни.

Тварини поширені у всіх середовищах, де можливе життя: у наземно-повітряному (павуки, рептилії), у повітряному (птахи, комахи),

image17

Середовища
існування тварин

1. наземно-повітряне

2. Водне

3. Ґрунтове

4. Живі організми

image18

у ґрунті (кроти, дощові черв’яки), у водному середовищі (риби, кити) та в живих організмах (паразитичні черви).

За розмірами тварини бувають від дрібних до велетенських. Найменшою із відомих нині комах є оса алаптус. Довжина тіла в самця цієї комахи становить лише 0,12 мм! Це, дійсно, найменша комаха й тварина на Землі! А найбільшою за масою відомою твариною, яка коли-небудь жила на Землі, і найбільшою за останні 90 мільйонів років, є кит синій.

Серед тварин є види з вражаючою витривалістю. Наприклад, тихохід- ка або водяний ведмідь — крихітна тварина розміром від 0,1 до 1,5 мм — здатна виживати в умовах відкритого Космосу, де температура -273 °С.

Але, незважаючи на дивовижну різноманітність тварин, усім їм властиві певні спільні особливості життєдіяльності й будови, оскільки мають спільне походження.

image19

Іл. 3. 1 — оса алаптус; 2 — кит синій; 3 — тихохідка, або водяний ведмідь

Отже, ТВАРИНИ — це багатоклітинні ядерні організми із симетричною
будовою тіла, найзагальнішими ознаками життєдіяльності яких є
гетеротрофне живлення, рухливий спосіб життя й обмежений ріст
і які населяють усі середовища існування.

image20

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія для допитливих

Розгадайте кросворд
«РЕКОРДИ ТВАРИННОГО СВІТУ»

  1. Найбільша тварина на Землі.
  2. Птах найхолоднішого материка Землі.
  3. Найшвидша наземна тварина.
  4. Найбільший сучасний птах Землі.
  5. Найвища тварина на Землі.
  6. Найбільша тварина суходолу Землі.
  7. Найбільша кішка на Землі.

Навчаємося пізнавати

2
3 6
1 4
5 7
т в а р и н и

Знання життєдіяльності, будови та поширення тварин використовуються для опису різних видів, що допомагає людині пізнати й полюбити живу природу. Опрацюйте як зразок науковий опис вивірки звичайної, скористайтеся запропонованим планом і зробіть опис своєї улюбленої тварини.

§ 1. Тварини та їхні особливості

image21

Вступ

«Вивірка лісова (Sciurus vulgaris), або
звичайна, або руда — вид тварин, який на-
лежить до ссавців. Цей гризун поширений
у всій лісовій зоні Євразії, включаючи гір-
ські райони. В Україні вивірки мешкають
переважно в межах лісової зони, проте
зустрічається й у паркових зонах. Гнізда
вивірок розташовані в дуплах або на
гілках і викладені зсередини м’яким рос-

линним матеріалом. Вивірка — тварина Іл4Вивірка лісова

денна, удень вона веде активний спосіб життя, а вночі відсипається
в гнізді. Довжина тіла звірка коливається від 20 до 32 сантиметрів,
а довжина хвоста досягає 30 сантиметрів, маса може досягати одного
кілограма. Забарвлення змінюється в межах місцевості, сезону або віку:

від червоно-коричневого до сіро-коричневого і навіть
чорного. Двічі на рік вивірки линяють. Ці тварини
живляться різноманітною їжею: це насіння, ягоди,
фрукти, горіхи, гриби, кора й лишайники. Вивірка
типово деревна тварина, яка чудово переміщується
по гілках. Вона може сміливо стрибнути з верши-
ни високого дерева на землю. Дивовижно, що, маючи
невеликі розміри тіла, вона стрибає у довжину на
3-4 м, а в разі необхідності й на 10-15 м, при цьому
хвіст слугує їй своєрідним рулем і парашутом».

Елізія зеленовуха — це невелика (2-3 см),
схожа на листя дерев істота, що мешкає в со-
лоних водоймах уздовж східного узбережжя
США. Це єдині тварини, які здатні здійснюва-
ти фотосинтез. На ранніх етапах життя ці ор-
ганізми добувають з водоростей хлоропласти.

Після того, як кількість хлоропластів у стін-
ках кишечника елізії стане достатньою, мо-
люск повністю переходить на рослинний тип
харчування. Чому його називають «молюском

на сонячних батареях»? Іл 5 Елізія зеленовуха

результат

image22

Опис тварини
за планом

Назва виду

Поширення

Спосіб життя

Морфологія

Живлення

Рух

Розмноження
Біологія + Фізика

image23

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть середовища існування тварин. 2. Які найзагальніші прояви життєдіяльності тварин ви запам’ятали? 3. Що є найменшою одиницею будови організму тварин? 4. Скільки видів тварин живе на нашій планеті? 5. Що таке гетеротрофне живлення? 6. Які типи симетрії може мати тіло тварини?
7-9 7. Наведіть три приклади тварин, які проживають у різних середовищах існування. 8. У чому відмінність гетеротрофного живлення від автотрофного? 9. Охарактеризуйте симетрію тіла тварин.
10-12 10. Молюск елізія зеленовуха здатна в дорослому віці до фотосинтезу. Доведіть, що це все-таки тварина, а не представник рослинного світу.

image24