Основні поняття й ключові терміни: ЗООЛОГІЯ. Класифікація тварин. Вид. Пригадайте! Що вивчає біологія?

Поміркуйте

За теоретичними підрахунками, на нашій планеті існує майже 8,7 млн видів живих еукаріотичних організмів. 80 % з них до цих пір ще не відкриті. На сьогодні описано всього 12 % видів, що становить 953 434 види. І жодний зоолог не зможе дати відповіді на запитання: а скільки ж усього видів тварин, великих і малих, входить до складу фауни нашої планети? Для чого ж потрібно «відкривати» нові види тварин?

Тема 1

РІЗНОМАНІТНІСТЬ
ТВАРИН

Пустіть тварин у своє життя.

Телеканал «Discovery»

§ 5. ТВАРИНИ, ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

image61

ЗМІСТ

Яке значення мають зоологічні знання?

ЗООЛОГІЯ (грец. «зоо» — тварини, «логос» — наука) — це наука,

яка досліджує будову, життєдіяльність, різноманітність та поши-
рення тварин, а також їхнє значення для природи й у житті людини.

Засновником зоології є давньогрецький вчений Аристотель, який у

праці «Історія тварин» описав будову та життя близь-
ко 500 видів тварин. Основна мета зоології як науки —
це здобуття знань про особливості та різноманітність
тварин, про місце тварин у природі, про можливості
використання та охорони тварин. Для вивчення тва-
рин у сучасній зоології дуже часто використовуються
досягнення й методи багатьох інших наук: хімії, фі-
зики, географії, математики, інформатики, кіберне-
тики тощо. Сучасна зоологія — це система дисциплін
про різні прояви життя та групи тварин.

image62

Іл. 13. Аристотель —
«батько» зоології

Таблиця 3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗООЛОГІЧНИХ НАУК

За завданнями досліджень За об’єктом досліджень
Анатомія тварин — наука про будову тварин Арахнологія — наука про павуків
Фізіологія тварин — наука про функції організму Ентомологія — наука про комах
Екологія тварин — наука про взаємозв’язки тварин Іхтіологія — наука про риб
Етологія — наука про поведінку тварин Орнітологія — наука про птахів
Зоогеографія — наука про поширення тварин Теріологія — наука про ссавців

§ 5. Тварини, їхня класифікація та значення

image64

Тема 1. Різноманітність тварин

Зоологія має неабияке значення для медицини (наприклад, лікування за допомогою бджіл, п’явок), техніки (принцип будови крила птахів використаний для створення літальних апаратів), сільського господарства (для боротьби із шкідниками використовуються тварини, які є їхніми природними ворогами), промисловості (у харчовій галузі для отримання харчових продуктів тваринного походження). Результати досліджень із зоології знаходять практичне застосування в космонавтиці, геологорозвідувальній справі, охороні природи.

Отже, зоологія є однією з найдавніших наук, і знання, які дає ця наука,
можуть бути використані майже в усіх галузях діяльності людини.

Як класифікують тварин?

Тварин на Землі, порівняно з рослинами й грибами, більше. Весь тваринний світ зоологічна наука розділяє на групи залежно від ступеня історичної спорідненості між тваринами, що проявляється в їх більшій або меншій подібності. Розподіл тварин на групи називається класифікацією тварин, а розділ зоології, що розробляє питання класифікації тварин, називається систематикою тварин. Класифікація надзвичайно важлива з практичної точки зору: без розподілу тварин на групи, без певної системи було б неможливо орієнтуватися у величезній кількості існуючих видів тварин. Давайте зрозуміємо най- загальніші принципи класифікації тварин.

 1. Для розподілу тварин на групи застосовують такі основні категорії: царство, тип, клас, ряд, родина, рід і вид. Види об’єднуються у роди, роди — у родини, родини в ряди, ряди — у класи, класи — у типи, типи — у царства. У систематиці окремих груп тварин використовують і допоміжні категорії — підцарство, надклас, підряд, надвид.
 2. Найменшою одиницею класифікації є вид — сукупність особин, які мають спільні спадкові особливості будови й життєвих функцій, здатні до вільного схрещування, дають плідне потомство та займають певну територію існування — ареал.
 3. Тварини є царством еукаріотичних організмів, у якому нині виділяють близько 35 типів.
 4. Кожен вид тварин має свою подвійну наукову назву з двох слів (бінарна номенклатура). Перше слово цієї назви пишеться з великої букви і вказує на родову належність, а друге, що пишеться з маленької, — на видову. Наприклад, Собака свійський, Ведмідь бурий.
 5. Для уникнення непорозумінь застосовуються єдині міжнародні наукові назви видів, які записуються латинською мовою. Наприклад, Кіт лісовий записується Felis sylvestris (читається «феліс сільвестріс»).

Отже, класифікують тварин за допомогою систематичних категорій,
враховуючи при цьому ступінь їх спорідненості.

Яке значення тварин у природі й для людини?

Багато видів тварин слугують їжею для інших. Наприклад, перелітною сараною живиться значна частина видів комахоїдних тварин (ящірок, птахів, ссавців тощо), личинками кровосисних комарів — різні мешканці водойм. Тварини відіграють важливу роль у забезпеченні родючості ґрунтів, запиленні багатьох квіткових рослин, поширенні

плодів і насіння. Серед тварин є
так звані санітари природи, які
переробляють рештки рослин, тру-
пи та екскременти тварин, очищу-
ють водойми.

Завдяки тваринам людина от-
римує різноманітні продукти хар-
чування: вершкове масло, молоко,
сир, мед та ін. Тварини також по-
стачають сировину для промисло-
вості: вовну, шкіру, пух, віск, з
бджолиної отрути виготовляють
різноманітні ліки. Щоб постій-
но мати продукти харчування та
необхідну сировину для виготов-
лення одягу, щоб охороняти своє
житло, людина ще з давніх часів
приручила різних тварин: собаку,
кішку, коня, бика, козу, вівцю,
качку, гуску та інших. Унаслідок
тривалої селекції з’явилося бага-
то порід свійських тварин. Хижі

(наприклад, їздці, жуки-сонечка, хижі кліщі) та паразитичні види
тварин людина використовує для обмеження чисельності шкідників
сільськогосподарських рослин. Їх штучно розводять у спеціальних
лабораторіях, а потім випускають на поля та городи. Це біологічний
спосіб боротьби з комахами-шкідниками. Своїм яскравим забарв-
ленням, видовим різноманіттям, співучастю (як-от, птахи) тварини
задовольняють естетичні потреби людини. Однак тварини можуть
завдавати людині шкоди, зокрема спричиняти деякі захворювання.
Це різноманітні паразити (деякі черви та кліщі) та кровосисні види
(іксодові кліщі, комарі, ґедзі тощо), які можуть переносити збудників
різноманітних хвороб — кліщового енцефаліту, малярії, висипного
тифу. Запасам харчових продуктів можуть шкодити комірні кліщі,
мишоподібні гризуни тощо. Велика кількість гризунів, комах і клі-
щів живиться культурними рослинами, тим самим знижуючи їхню
врожайність. Багато видів тварин, що мають отруйні залози, можуть
загрожувати здоров’ю й навіть життю людини та свійських тварин
(наприклад, павуки — каракурт, тарантул, змії — гюрза, ефа, кобра).

Отже, значення тварин у природі та їхня роль для людини є незамінною,
тому кожен з існуючих видів тварин на землі має величезну цінність.

значення тварин у природі

 1. Ґрунтоутворення (дощові черв’яки, личинки двокрилих)
 2. Розклад органічних решток (жуки- гнойовики, гробарики)
 3. запилення квіткових рослин і поширення плодів та насіння (комахи, птахи)
 4. Утворення осадкових порід (молюски)
 5. Очищення води (тварини-фільтратори)

значення тварин для людини

 1. Джерело їжі (кури, кролі)
 2. Джерело сировини (віск, пух)
 3. Біологічний спосіб боротьби зі шкідниками (їздці, сонечко)
 4. Домашні тварини (собаки, кішки)
 5. Джерело ліків (бджоли, змії)
 6. збудники хвороб (черви-паразити)
 7. Переносники збудників хвороб (кліщі, комарі)
 8. Шкідники (попелиці, плодожерки)
 9. Отруйні тварини (шершні, гадюки)
 10. лабораторні тварини (миші, жаби)

image67

діяльність

навчаємося пізнавати

Судження — форма мислення, у якій щось стверджується або

заперечується про об’єкт, його властивості й взаємовідносини з інши-
ми об’єктами чи явищами. Запропонуйте декілька своїх суджень щодо
значення зоологічних знань.

Тема 1. Різноманітність тварин

Біологія + мистецтво

ми шерстю, що надає хут-
ру сивуватого відтінку.
Звідси назва «grizzly», що
означає «сірий, сивий».
Визначте місце цього під-
виду в системі тваринного
світу.

Іл. 14. Картина Б. Марріс «Грізлі»

image69

На картині художниці-анімаліста Бонні Марріс зображено сірого
ведмедя, або грізлі. Це підвид бурого ведмедя, що мешкає переважно
на Алясці й у західних районах Канади.

Будовою тіла й зовніш-
нім виглядом грізлі схо-
жий на бурого ведмедя,
але більший і сильніший
за нього (розміри 2,4-2,5 м
і вага до 450 кг). Його тіло
покрите темно-коричне-
вою із світлими кінчика-

Біологія + Космос

Тварини в космос відправлялися на косміч-
них кораблях різного типу з науково-дослідни-
цькою метою. До виходу людини в космічний
простір (1961 р.) польоти тварин мали за мету
перевірити, чи можуть майбутні космонавти ви-
жити після польоту, і якщо так, то як політ впли-
не на їх здоров’я. СРСР запускав у Космос собак,
піщанок, США — пацюків і мавп, Франція —
котів, Іран — черепах. Люди літають у Космос
понад 50 років, проводили на орбіті більше
року, проте науковці й досі не отримали достат-
ньо даних, щоб до кінця зрозуміти, як впливає
на живі організми сила тяжіння. Що таке не-
вагомість і які зміни будови й життєдіяльності
можуть виникнути в тварин-космонавтів?

image70

Іл. 15. Макака-резус брала
участь у космічному
польоті (1959 р.)

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Що вивчає зоологія? 2. Назвіть основні методи дослідження тварин. 3. Що таке класифікація тварин? 4. Назвіть основні систематичні категорії для класифікації тварин. 5. Наведіть 2-3 приклади значення тварин у природі. 6. Наведіть 2-3 приклади, які ілюструють значення тварин для людини.
7-9
 1. У яких галузях діяльності людини зоологічні знання мають неабияке значення?
 2. Для чого тварин класифікують? 9. Яка роль тварин у природі?
10-12 10. Висловіть свої судження щодо значення зоологічних знань.

image71