Для того, щоб їжа могла забезпечити організм необхідними йому речовинами
та енергією, вона має бути перетворена в доступну для засвоєння форму.

Дитяча енциклопедія •Авантаж»

§35. ТРАВЛЕННЯ ТВАРИН

Основні поняття: ТРАВЛЕННЯ. ТРАВНА СИСТЕМА
Пригадайте! Що таке живлення тварин?

По міркуйте

Павлов І.П. (18-19-1936), лауреат Нобелівсь-
кої премії з фізіологи й медшщнп (190-1),
порівнював травлення з конвейєрннм хіміч-
ним виробництвом. Він ішсав: * Сировина,
що поступає на завод, проходить довгий ряд
відділів, у яких зазнає механічної й хімічної
обробки і через незліченні бічні ворота надхо-
дить у магазини тіла. Крім основної лінії від-
ділів. є ряд бічних фабрик, що виготовляють
реактиви для обробки сировини». Як Вп ро-
зумієте таке порівняння видатного науковця?

ЗМІСТ

image468

і

Які основні етапи травлення тварин?

У тварин травлення е початковим етапом об-
міну речовин. Шд час травлення їжа в більшості
тварин зазнає спочатку механічного подрібнен-
ня. Наприклад, черевоногі молюски роблять це
за допомогою язика з терткою, хребетні викори-
стовують зуби, рогові щелепи, дзьоб. У тварин,
які живляться рідкою їжею, подрібнення відсут-
нє. Наприклад, комарі, москіти, клопи, блохи,
п’янки всмоктують поживні рідини за допомо-
гою колючо-сисного ротового апарата або муску-
листої глотки.

Далі подрібнена їжа зазнає хімічного розще-
плення за допомогою ферментів. Ці активні ре-
човини утворюються в травних залозах і виділя-

ються в травнуг систему. Завдяки ферментам, складні речовини, якими
є складні вуглеводи, жири й білки, перетворюються на прості сполуки
з невеликою молекулярною масою. Отримані прості речовини в такому
вигляді вже можуть проникати через стінки кишечника в кров у процесі
всмоктування. Потім ці речовини транспортуються до клітин, проника-
ють у них через клітинні мембрани та включаються в процеси побудови
власних речовин та отримання енергії для життєдіяльності організму.

Основні етапи
травлення

 1. Механічна й хімічна обробка їжі
 2. Вожжтувзния простих сполук
 3. Транспорт простих паж панах сполук
 4. Засвоєння простих сполук
 5. Видалення непере- травлених решток

image469

Отже, ТРАВЛЕННЯ ТВАРИН — це сукупність процесів, які здійснюють
подрібнення й розщеплення ою на прості речовини, що можуть
всмоктуватися та брати учисть у процесі обміну речовин.

Які с типи травлення?

Травлення у більшості тварин відбувається
в середині організму. їжа надходить у кишкову’
порожнину або в травну’ систему’, де й зазнає
змін. У деяких тварин травлення починається
поза організмом. Наприклад, павуки за допо-
могою хелідер із кігтиками вводять у’ тіло
жертви отруту’, яка й розщеплює вміст тіла на
рідку масу. За місцем проходження травлення

виділяють два його типи — внутрішньоорганізмове й позаорганізмове.
Травлення в середині організму здійснюється за допомогою ферментів,
які зосереджуються в клітинах, на поверхні клітин або виділяються в
порожнини органів травлення. За цією ознакою розрізняють три типи
травлення: внутрішньоклітинне, позаклітинне та прпклітпнне.

Внутрішньоклітинне травлення най-
давніше з еволюційної точки зору’. Воно від-
бувається в середині клітини завдяки фер-
ментам травних вакуоль. Цей вид травлення
притаманний усім твариноподібним одноклі-
тинним істотам та нижчим багатоклітинним
організмам. Наприклад, у’ губок є кяітпнп-
амебоцптп, які здійснюють захоплення ча-
сточок їжі, їх перетравлення та рознесення
поживних речовин по тілу. У кишковопо-
рожнинних таке травлення відбувається в

травних клітинах тіла. В організмах багатьох безхребетних і хребетних
також є подібні клітини, але вони здійснюють захисну функцію (фаго-
цитарні клітини червів, лейкоцити крові).

Позаклітинне травлення відбувається під впливом ферментів, що секретуються клітинами (наприклад, залозисті клітини кишковопорожнинних) або травними залозами (наприклад, слинні, підшлункова, печінка) у кишкову’ порожнину або порожнини органів травлення. Такий тип травлення вперше з’явився в кишковопорожнинних і наявний у червів, членистоногих, молюсків і хордових, тобто є найпоширенішим.

Іірикяітинне травлення (пристінкове, прпмембранне) займає проміжне положення між внутрішньоклітинним і позаклітинним. Воно відбу’вається завдяки дії ферментів, розташованих на мембранах тих клітин, які вкривають внутрішню поверхню органів травлення. Ці клітини мають вирости з конвейєром ферментів для завершального розщеплення й підготовки поживних речовин до всмоктування. Цей тип травлення має важливе значення для діяльності травної системи хребетних тварин.

Отже, у тварин є різні способи травлення, що розрізняються, зазвичай,
місцем проходження.

Які основні відділи та функції травної системи тварин7

ТРАВНА СИСТЕМА — сукупність анатомічно поєднаних органів, що забезпечують перетворення їжі й засвоєння простих поживних речовин.

image470

От. )І8- внугтфішніьактгтітіс
травлення /хгікоці/тпг

Типи травлення тварин

 1. Позаорганіаиовс
 2. Виутріижьаорганізмоае
 3. Внутріимьокппммне
 4. Позаклітинне
 5. Приклітинне

Тама 2.Процеси жтєдйтлості тварин

image471

Уперше травна порожнина, у якій здійснюється поза-
клітинне травлення, з’являється у кишковопорожнин-
них. Із зовнішнім середовищем її поєднує лгапе рото-
вий отвір. Через нього надходить їжа і видаляються
назовні неперетравлені рештки. У реброплавів краї ро-
тоеого отвору заганяються всередину, утворюючи глот-
ку, а в плоских червів уже є сліпий кишечник. Тобто
найпростішим типом травної системи є сліпозахкнена
система, яка має ротовий отвір, глотку й кишечник із
виростами для дифузії поживних речовин. Але згодом
в еволюції травної системи відбулася справжня револю-
ція — сформувалася наскрізна травна система, що є в
молюсків, членистоногих і хордових.

У більшості хребетних тварин наскрізна травна си-
стема влаштована за подібним принципом. Травня си-
стема є суцільною трубкою, що сполучає ротовий отвір
з анальним і поділяється за функціями й особливостя-
ми будови на три відділи:

 • передній відділ складається з рота, ротової порожнини, глотки, стравоході’ і шлунка; основна функція цього відділі’ полягає в механічній та початковій хімічній обробці їжі під впливом ферментів слинних і шлункових залоз;
 • середній відділ включає тонку кишку із підшлунковою залозою та печінкою; основними функціями цього відділу є завершальне перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин у кров і лімфу;
 • ладній відділ складається з товстого кишечника із прямою кишкою, у якій відбувається формування й виділення неперетравлених залишків їжі, та анального отворе.

Проте в різних тварин є деякі відмінності в будові травної системи, пов’язані з особливостями живлення. Наприклад, у п’явок і павуків глотка мускулиста й виконує всмоктувальну функцію. У тварин, що харчуються м’ясом, кишечник коротший, аніж у травоїдних.

6т. 139. Стгюзам-
кнемо травна
состало плачовії:
/ -рот;3-глот-
ка; 3-кишечник

image472

image473

image474

image475

6т. 140. А- Загально схемо будово наскріїноі травної системи (на прикладі ссавців):

1 -рот;2 -ротовапорожнино:3 — глотха;4 — стравохід;5 — шлунок;6 — оечімха; 7- підшлун-
кова запою; 8-танка кишка; 9-товста кишко; І 0 — сліпа кишка: 11 — пряна кишка; 12-анус.
Б — Будово шлунка мудноїтворили: І -рубець; 2 — сі/ша; 3 — книжка; 4 — сичуг

Для додаткової механічної обробки в раків шлунок поділений на жувальний і цідильний відділи, у птахів — на м’язовий і залозистий, а в жуйних копитних тварин — аж на потири відділи.

Отже, основними функціями травної системи є механічне подрібнення їжі,
хімічне розщеплення, утворення травних ферментів, всмоктування,
видалення неперетравлених решток.

ДІЯЛЬНІСТЬ

а

Навчаємося пізнавати

*•

Перед вами на

ілюстраціях зображені
миша хатня (1) та аф-
риканський саванний
слон (2). Вага миші в
середньому 50 г, а сло-
на — 8 000 кг. Маса кор-
му, що споживається
слоном, дорівнює 1%
маси його тіла, а добо-

вий раціон миші складає 20% від її маси. Зробіть обчислення та сфор-
мулюйте висновок про те, ХТО БІЛЬШЕ ЇСТЬ відносно розмірів тіла
(слон чи мшпа) і чому? Поясніть значення травлення для цих тварин.

Біологія + Еволюція

Співставте групи хребетних тварин з особливостями їхньої

травної системи, визначте основні напрямки ускладнення будови та
функцій травної системи хребетних.

image476

ЕЗ

1 Риб« А Окрема диференціація зубів, рухливий шик, слинні аалози з травними ферментами, клоака.
2 Амфібії Б Відсутність зубів, слинна залози з травними ферментами, шлунок а двох відділів, короткий кишечник» КУКХЗКВ.
3 Рептилії В Однотипні зуби, язик без м’язів, відсутність слинних залоз.
4 ГТгахи Г Зуби диференційовані на групи, слинні залози з травними ферментами» шлунок із травними залозами й розвиненими м1‘язами.
3 Ссавці Д Мускулистий язик, слина без ферментів, клоака.
РЕЗУЛЬТАТ
Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке травлення тварин? 2. Які речовини називаються ферментами? 3. Назвіть основні типи травлення тварин. 4. Назвіть основні функці травної системи. 5. Які два типи травних систем можна виділити у тварин? 6. Назвіть основні органи травлення тварин.
7-9 7. Які основні етапи травлення тварин? 8. Які типи травлення виділюють у тварин? 9. Які основні відділи та функції травної системи тварин?
10-12 10. На прикладі травної системи хребетних доведіть зв’язок між ускладненням будови та ускладненням функцій.

4

image478

її Я Травлення тварин

image479