Ця краплинка кров] то з’являлася, то зникала, здавалося коливалась між буттям І прірвою, І це було джерело життя.

Вона червона! Вона пульсуєІ Це — серце/.

ВГарвей

§37. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН

Щ

Основні поняття: Пригадайтеї

ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН.
КРОВОНОСНА СИСТЕМА. КРОВ
Що таке живлення, травлення й дихання?

Знайомтеся

Вільях Гарвей (1578-1657) — англійський лікар і при-
родознавець, засновник сучасної фізіологи тварин. У
1628 році у Франкфурті була опублікована наукова пра-
ця Гарвея «Анатомічне дослідження про рухи серця та
крові у тварин», у якій він вперше сформулював теорію
кровообігу й експериментально її довів.

ЗМІСТ

image485

Яке значення транспорту речовин в організмі тварин?

Живлення, травлення й дихання забезпечують надходження в організм поживних речовин і кисню, вони необхідні для життєдіяльності й мають бути доставлені до клітин. Як відбувається ця доставка? В організмі таких тварин, як губки, кишковопорожнинні, плоскі черви, це здійснює дифузія, у круглих червів — рідина їх первинної порожнини тіла, а в кільчастих червів, молюсків, членистоногих, хордових — кровоносна система. Загальною функцією транспорту речовин є швидке перенесення важливих або шкідливих сполук із однієї частини тіла в іншу. Для того, щоб транспорт речовин здійснювався швидко й ефективно, до складу’ транспортної системи мають входити: а) рідина, у якій речовини розчиняються (гідролімфа в медуз, гемолімфа в членистоногих, кров у молюсків, хребетних); б) скоротливий орган, який забезпечує рух рідини по всьому’ тілу’ (серце або видозмінені кровоносні судини); в) кровоносні судини (артерії, вени, капіляри). Транспорт речовин відіграє важливу’ роль у життєдіяльності всього організму’, тому що забезпечує обмін речовин та енергії в клітинах, регуляцію функцій за допомогою гормонів, терморегуляцію, захист організму, підтримку постійності внутрішнього середовища та ін.

Отже, ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН — це сукупність процесів,
що здійснюють в організмі перенесення різних сполук
для забезпечення його життєдіяльності.

Яка загальна будова кровоносно«’ системи та її типи у тварин?

КРОВОНОСНА СИСТЕМА — це сукупність утворів, що забезпечують транспорт речовин в організмі тварин. У губок, кишковопорожнинних, плоских червів, крутлпх червів кровоносної системи немає. Надходження поживних речовин і кисню до клітин відбувається шляхом дифузії. Уперше кровоносна система з’являється в кільчастих

162

нервів. Вона в нпх замкнена, але серця
немає, рух крові відбувається завдяки
пульсації спинної та кільцевих судин.

У всіх інших тварин центральним ор-
ганом кровообігу є серце, яке разом із
судинами утворює кровоносну системі’.

Судини, по яких кров рухається від

серця, називаються артеріями. Вони &*. )Л6. Незамкнена .кровоносна
переходять у капіляри — дрібні судини, система Р|л03°*>

у яких через стінки здійснюється обмін речовин із міжклітинною ріди-
ною. Судини, по яких кров рухається до серця, називаються венами.
Тварини можуть мати незамкнену або замкнену кровоносну системі’.

Незамкнена кровоносна система — це система, судини якої перери-
ваються щілиноподібними просторами порожнини.

Такі’ систему мають черевоногі й двостулкові молюски, членистоногі.

Замкнена кровоносна система —
це система, у якій кров циркулює по
неперервній сітці судин.

Така система характерна для кіль-
частих червів, головоногих молюсків
та хребетних. У водних хребетних тва-
рин (риб) Еона має двокамерне серце
й одне коло кровообігу. У тварин, які
перейшли до наземного способу життя,
серце З- або 4-камерне й утворилося
два кола кровообігу: мале (або легене-
ве) і велике.

Мале коло кровообігу — це рух ве-
нозної крові зі шлуночка через легені,
де перетворюється в артеріальну, до
лівого передсердя.

Велике коло кровообігу — це рух
артеріальної кроЕі зі шлуночка через
тканини й органи, де перетворюється у
венозну, до правого передсердя.

Повністю розділені кола кровообігу
є лише у птахів і ссавців, завдяки на-
явності в нпх чотирикамерного серця.

Отжц кровоносна система у тварин побудована із серця й кровоносних
судин і буває двох типів — незамкнена й замкнена.

Які функції крові в організмі тварин?

КРОВ — рідка сполучна тканина, іцо рухається кровоносною системою та здійснює транспорт речовин.

Кров містить різні неорганічні та органічні сполуки, серед яких переважають вода, солі, білки, вуглеводи. Крім того, кров містить складні молекули, пігменти, які спеціально пристосовані для перенесення газів.

image486

От. )47. Замкнена .кровоносна система
хребетних із серцем (1), з великим (2) і
матій (3) капами кровообігу

image487

image489

і

І»

164

Доставка О* і С08 до тканин та від них здійснюється за рахунок дихаль-
них пігментів, які знаходяться в розчиненому стані (безхребетні) або
зосереджені в кров’яних клітинах (хребетні). Найбільш розповсюдже-
ними дихальними пігментами є червоний гемоглобін (містить залізо) та
синій гемоціанін (містить мідь).

Кров у процесі еволюції формувалася як рідина в середині тіла для
здійснення транспорту речовин. Тому всі її функції пов’язані саме з пе-
реміщенням по системі судин певних йонів, речовин та клітин. Отже,
основними функціями крові е:

 1. дихальна (перенесення кисню й вуглекислого газу);
 2. поживна (перенесення поживних речовин);
 3. видільна (транспорт від клітин до органів виділення продуктів об-
  міну, надлишку речовин);
 4. регуляторна (перенесення гормонів від залоз до клітин, чим забез-
  печується гуморальна регуляція);
 5. терморегуляторна (перенесення тепла від м’язів, печінки по всьо-
  му організму для підтримання постійної температури тіла);
 6. гомеостатична (за допомогою пе-
  реміщення йонів чи сполук здійс-
  нюється підтримування сталості вну-
  трішнього середовища);
 7. захисна (перенесення антитіл, лейко-
  цитів для захисту організму від чу-
  жорідних речовин і клітин);
 8. опорна (рідка кров характеризується
  нестпскуваністю й бере участь у ство-
  ренні гідравлічного скелета в дощо-
  вого черв’яка, виноградного слима-
  ка, голкошкірих).

Функції крові здійснюються її кліти-
нами або міжклітинною речовиною, яка
називається плазмою. Основну масу

КЛІТИН КрОВІ СТаНОВЛЯТЬ ЧерВОНІ КРОВ’ЯНІ Оі. 148. Сритроцити кроні ЖОби під тільця — еритроцити. мікроскопам

Отже, кров виконує різноманітні функції, що є важливими для життєдіяль-
ності організму.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Практична робота N*4

ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ КРОВОНОСНОЇСИС ЛЕМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

Мета: розвивати вміння порівнювати будову систем органів; закріпити
знання про будову’ кровоносної системи хребетних тварин.

Хід роботи

1. Співставте групи хребетних тварин з особливостями їхньої кровоносної системи та визначте основні напрямки ускладнення будови й функцій кровоносної системи хребетних.

image490

1 Риби А Серце >камерне з неповною перегородкою. Два копа кровообігу. Від шлуночка відходять права и ліва цуг а аорти, які над серцем зливаються.
2 Амфібії Б Серце 4-камерне. Два кала кровообігу. Від лвзого шлуночка відходить ліва дуга аорт.
3 Решили В Серце 3*камерне. Два кола кровообігу. Через артеріальний конус від шлуночка відходить черевна аорта, яка ділиться на судини.
4 Птахи Г Серце 2-камерне, з венозною кров’ю. Одне кало кровообігу. Дут аорт немас, відходить черевна аорта.
5 Ссавці Д Серце 4-камерне. Даа кола кровообігу. Від лівого шлуночка відходить права дута аорти.

2.

2.

і.

image491

image492

image493

Розгляньте ілюстрацію схематичної будови кровоносних систем і
визначте, якій групі хребетних тварин вони належать.

Визначте основні
напрямки усклад-
нення кровоносної
системи хребетних
тварин.

Сформулюйте вис-
новок про подібність
та відмінність у
будові кровоносної
системи хребетних

тварин. От >49. Схіллолючпа будово кровоносних систем хребетних

Біологія +_ Екологія

Клітини крові з дихальними піг-

ментами виявлено в червів, молюсків, гол-
кошкірих, проте тільки в хребетних ери-
троцити є в усіх представників. Хоча й тут
спостерігається порушення закономірності.

Винятком є невелика група антарктичних
риб (білокровки, нототенії, широколобикп).

Більшість видів цих риб живе у морській
воді, температура якої від -2′ С до 4’С, у

НИХ відсутній плавальний міхур, ЇХНЯ кров /л. 150. Представник амглар-
майже повністю позбавлена еритроцитів і ге- ктичнихриб

моглобіну, уміст заліза в 25 разів нижчий, аніж у інших риб. Як у антарктичних риб відбувається транспорт газів кров’ю? Чому їхня кров не замерзає при мінусовій температурі?

image494

image495

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитаним для сааю контролю
1-6 1. Що таке транспорт речовин у тварин? 2. Що таке кровоносна система? 3. Назвіть типи кровоносної системи. 4. Які органи утворюють кровоносну систему? 5. Що такс кров? 6. Назвіть основну функцію крові.
7-9 7. Яке значення транспорту речовин в організмі тварин? 8. Яка загальна будова кровоносної системі у тварин, і типи? 9. Які функції крові в організмі тварин?
10-12 1 (X У чому подібність та від мінність у будові кровоносної системи хребетних тварин?

image496