Підвладність змінам — властивість живого.

Н.Буало

І

§46. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ, РІСТ І РЕГЕНЕРАЦІЯ ТВАРИН

Основні поняття: РІСТ ТВАРИН. РЕГЕНЕРАЦІЯ ТВАРИН

Пригадайте! Що таке індивідуальний розвиток тварин?

Поміркуйте

► Морський двостулковий молюск арктіка ісланд-
ська (1), що зустрічається в Атлантичному океані
біля узбережжя Ісландії, після досліджень «річних
кілець» черепашки показав максимальний вік у 507
років, що робить його найбільш довгожнвучою відо-
мою твариною на Землі.

► Окремі дерева сосни остистої (2) досягають віку в
5 000 років, креозотовий кущ — 11 000 років, що ро-
бить їх найстарішими живими організмами на Землі.

Які запитання з’являються у вас після цих фактів?

ЗМІСТ

image561

image562

1S8

Від чого залежить тривалість життя тварин7

Тривалість життя — це період існування
організму від народження до загибелі. У різних
тварин цей показник має різне значення й може
коливатися від декількох годин (у комах-одно-
денок) до декількох сотень років (наприклад,
у молюсків арктіка). До тварпн-довгожителів
відносять також гренландських китів (майже
210 років), газапагоську черепаху (майже 170
років), озерного осетра (майже 150 років) та ін.

Учені вважають, що серед тварин є й безсмертні
істоти. Так, крихітна (майже 5 мм в діаметрі)
гідроїдна медуза турітопсіс єдиний відомий
нині організм на Землі, здатний до омолод-
ження. Ці медузи здатні переходити з дорослої
стадії в незрілу стадію поліпа й назад та здійс-
нювати такі перетворення багато разів підряд.

Тривалість життя тварин залежить від внутрішніх чинників та зовнішніх умов середовища існування. Внутрішніми чинниками, що найбільше впливають на тривалість життя, є плодючість (чим більше потомства тварина дає, тим менше »зіве), розміри (зазвичай менші за розміром тварини мають меншу, а більші за розміром — більшу тривалість »:иття), ритм і частота дихання та серцебиття (тварини, які мають високий ритм і частоту, живуть недовго), тип харчування (рослиноїдні живуть довше за хижаків).

Суттєвий вплив на тривалість життя організмів, безсумнівно, мають умови середовища, якими є світло, температура, склад води, повітря та організми.

image563

(л. 184. 1 — доросло одноденка,
2 — ькдуза тур&попсіс

Рослини в загальному мають більші’ тривалість життя, ніж тварини, що пояснюється наявністю в них твірних тканин. Саме ці тканини забезпечують утворення нових тканин, ріст органів та відновлення тіла упродовж усього життя рослини. У тварин подібні тканини (їх називають зародковими листками) є лише на ранніх стадіях розвитку, а здатність до необмеженого подіту зберігають тітьки окремі й нечисленні клітини (їх називають стовбуровими).

Отже, тривалість життя тварин є меншою, ніж у рослин, і залежить від
багатьох внутрішніх та зовнішніх чинників.

Які особливості росту тварин?

РІСТ ТВАРИН — це сукупність кі.гькісних змін, які забезпечують збільшення маси й розмірів особин за рахунок процесів біосинтезу речовин. На молекулярному рівні основну участь у реалізації росту’ тварин здійснюють бічки. 8 них будуються нові клітини, за їх допомогою збільшуються розміри клітин та маса міжклітинної речовини. Ріст тварин супроводжується збільшенням усіх органів тіла, але нові органи, як це буває в рослин, при цьому не утворюються.

У певні періоди розвитку різні органи й сам тваринний організм ростуть з неоднаковою швидкістю. Одразу після народження тварини ростуть швидше, а з віком повільніше. Величина й швидкість росту залежить від спадковості та зовнішніх чинників. Якщо є їжа, вода, тепло, то ріст буде кращим, тому процесам росту’ властива сезонна й добова ритмічність. У тварин спостерігаються два типи росту — обмежений і необмежений. Як правило, у водних тварин ріст необмежений, а в наземних — обмежений.

Таблиця 19. ТИПИ РОСТУ В ТВАРИН

Тип Характеристика Приклади
Обмежений Ріст припиняється при досягненні певних розмірів Наземні членистоногі, круглі черви, птахи, ссавці
Необмежений Збільшення розмірів і боомаси триває до смерті організмів Стьожкові череп, кільчасті черви, водні членистоногі. молюски, риби, плазуни

У житті тварин спостерігаються періоди, коли ріст й активність понижуються до мінімуму. Це період спокою, який називається діапаузою.

Діапауза — період спокою в розвитку тварин, що характеризується різким зниженням обміну речовин і зупинкою ростових процесів.

Період спокою є пристосуванням тварин до переживання несприятливих умов існування. Проявляється в різних тварин у вигляді глибокого сну, зимової сплячки, літньої сплячки, заціпеніння тощо. Властива багатьом тваринам, особливо комахам, комахоподібнпм, гризунам, кажанам, багатьом хижакам та ін. Сигналом до переходу в діапаузу є зменшення тривалості світлового часу доби.

Отже, ріст у тварин має свої особливості, які визначаються
іх способом життя.

§46. Тривалість мспя.ркті регенерація твар««

Тема 2.Процеси *«ттєдіял шості тварин

2С0

Яке значення мас регенерація для тварин?

РЕГЕНЕРАЦІЯ — це процеси віднов-
лення організмом втрачених або пошкод-
жених частин, а також відтворення
цілісного організму з певної його частини.

Регенерація є загальнобіологічним яви-
щем, але в різних груп організмів спостері-
гають різний ступінь регенерації. Так, губ-
ку, як Ви знаєте, можна розтовкти в ступці
й пропустити через сито, вона збереться в

один чи декілька організмів; розрізаний ^ ,а5— ящірко, у *ко> рслтер-/гтьс*

„ . ХОК7П

дощовий червяк відновить утрачену половину тіла; організм план арії може відновитися з однієї клітини; голотурії, або морські огірки, рятують себе тим, що викидають назустріч хижаку свої нутрощі; ящірка ламає хвіст у разі небезпеки тощо.

8 підвищенням рівня організації здатність до регенерації зменшується. Так, у гідри відновлення організму може відбутися з 1/200 частини, а в ссавців відновлення спостерігається лише на рівні тканин і окремих органів. У більшості тварин регенерація обмежена, чого не скажеш про регенерацію в рослин. У них це явище здійснюється завдяки наявності твірних тканин в усіх органах і є основою вегетативного розмноження.

У тваринному’ світі регенерація забезпечує відновлення структур організму або цілого організму, спричинене їхньою втратою або учп- кодженням (відростання втрачених кінцівок річкового рака, хвостатих амфібій). Також, завдяки регенерації тваринний організм відновлює втрачені в процесі життєдіяльності клітини й тканини (оновлення клітин крові, шкіри, епітелію травного каналу). У нижчих тварин, яким властиве нестатеве розмноження, регенерація є основою брунькування та фрагментації.

Отже, регенерація у світі тварин виконує відновлювольну
та розмножувальну функції.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження
ВИЗНАЧЕННЯ ВІКУ ТВАРИН

.Мета: закріплювати знання про ріст; розвивати уміння порівнювати особливості тварин і рослин та формулювати висновок про причини їх подібності і відмінності.

Хід роботи

 1. Визначте вік риби можна за допомогою підрахунку концентричних кілець на лусці, на виварених у воді зябрових кришках і за щільністю лусочок (у дворічної риби Ви побачите здвоєні ЛУ’СОЧКП, уг трирічної риби — строєні лусочки і так далі). Визначте вік риби, підрахувавши кількість кілець на лусці, що зображена на ілюстрації. Яка причина появи кілець на лусці?
 2. Вік молюсків можна визначити за кількістю кілець на стулці черепашки. Кожне кільце відрізняється від попереднього за рахунок сезонних особливостей угмов існування. Визначте вік молюска,

image565

підрахувавши кількість кілець на черепашці, що зображена на ілюстрації. Яка причина появи кілець на черепашці?

image566

От. 186. Ачмі вільця па лусці риби (І), черепашці беззубко (2) і стовбурі дерева (3)

 1. Оговбурп дерев, що виростають у кліматичних зонах із сезонним
  клшатом, на поперечному розпилі має структуру у вигляді набору
  річних кілець. Кожне кільце відповідає одному року життя дерева.
  Визначте вік спиляного дерева, що зображене на фотографії. Яка
  причина появи річних кілець у стовбурі?
 2. Сформулюйте висновок. Що спільного і відмінного в рості тварин та
  рослин?

‘і Біологія + Цивілізації

Аксолотль — личинка тигрової (мексиканської) амбістоми, яка
в природних умовах іноді не перетворюється на дорослу особину. Назва
цієї хвостатої земноводної тварини мовою ацтеків звучить як «водяна

собачка». В акваріумах часто утримують виведе-
них у неволі альбіносів з молочно-білим кольо-
ром шкіри й червоними зовнішніми зябрами.

Здатність аксолотля до відновлення втрачених
частин тіла здається безмежною: у них відтво-
рюються хвіст, кінцівки, відламані щелепи,
очі, зябра, серце, печінка, навіть частина голов-
ного мозку. Таємницею цього є клітини, які мо-
жуть перетворюватися в будь-яку іншу клітину
організму. Окрім дивовижної здатності до ре-
генерації, аксолотль може розмножуватися, не
ставиш ще дорослим організмом.

Хто такі ацтеки? Яким чином ця тварина
із цивілізації ацтеків може допомогти сучасній
цивілізації?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке тривалість житлі в тварин? 2. Наведіть приклади тварин-доа гонителів. 3. Що таке ріст у тварин? 4. Які типи росту е в тварин? 5. Що таке регенерація в тварин? 6. Назвіть тварин, які впадають у сплячку.
7-9 7. Від чого залежить тривалість життя тварин? В. Які особливості росту тварин? 9. Яке значення мас регенерація для тварин?
10-12 10. Яке значення для людини к-а оть дослідження регенерації тварин?

image567

0>. 187. Аибіогкнло тигрова:
1 -личинка (аксолотль):

2 — доросла особа на

Життєдіяльність — сукупність процесіє, які відбуваються в організмі й забезпечують підтримку його життя.

біологічний словник

Узагальнення теми «Процеси життєдіяльності тварин»

Таблиця 20. ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Наша Сутність Різноманітність
Гетеро

трофне

живлення

Забезпечується надходження о організм поживних рсчоз.іі і та отримаєш власних органічних сполук Через поверхню тіла Через травну систему
Травлення Здійсню: подрібнення й розщап.зені я їжі на прості ргчсоиім. чо можуть всмоктуватися й брат участь в обміні речовин Поззоргаміздосс Внутр і ш м ьоорга нйі.юве: внутрішньоклітинне, позаклітинне. прикл’тінне
Дихання Забсзпсчусться надходження в організм кксмо, використання його клітинами для окмснеїхя органічімх речовин і підщепні з оргзнзму вуглекислого газу Шкірне

Трахейне

Зяброве

Легеневе

Транспорт

речовин

Здійснює в організмі перенесення сполук для забезпечення його життєдіяльності Шляхом дифузії

3 допомогою кровоноокк’ аіетеми органів

Виділення Забезпечує виведені я з організму надлииі- кіа води, кіікіевих проду.спа обкину, надгиш- ку сапай та отруйних речовин, що поступили в органам або утворилися в і елму Шляхом дкфузГі

За допомогою видільної системи органів

Опора Здійснює захист, опертя А пов’язана з наявністю скелетних мертвій чи живих зміцнюю- чик утворЬ Пдрос колет Ьаоекелет Ендоскгпет
Рух Здатність до активних оіао.юоіднаскії із середовищем. що вхнхкас як результат скоротливості і а різних рівнях органа му Амебсідмий

Мерехтливий

М’язовий

Подраз

ливість

Здатність організму раагувзти у відповідь на дію чинника середовища. яка раалізоаусть- ся на різні« резнях організації У формі орієнтацій, таксисів та рефлексів
Регуляція

функцій

Забезпечує узгоджену й скоординовану відповідь шаріхіїюго орган.зму на будь-які зміни середовища Гуморальна регуляція Кароова регуляція Імунна регуляція
Розмно

ження

Відтвореній твариннім організмом нових особин Нестатеве розмноження Статеве розмноження
Розвиток Сукутість послідовії« змін будови, функцій і юмміого складу, ідо відбувається в тварин — тому організмі з моменту зародженій й до кінця життя Прямий розвиток Непрямий развитое

 1. з піхзним перетворенням;
 2. з неповним перетворенням.
Ріст Сукутзіість хзлькіомх змій, які забезпечують збільшення маси й розмрів особин за рахунок біосинтезу речовин Обмежений ріст Необглежений ріст

Процеси життєдіяльності тварин мають свої особливості, які визначають й характеризуються складнішою організацією органів і систем органів. Процеси життєдіяльності тваринних організмів вивчає фізіологія тварин.

Самоко нтр оль знань

Тест-узагальнення 3. «ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН»

Установіть відповідність між проявами життєдіяльності тварин та речовинами^ органами. складовими процесами й типами. Відповіді запишіть у таблицю.

 1. Живлення
 2. Травлення
 3. Дихання
 4. Транспорт речо-
  вин
 5. Виділення
 6. Опора
 7. Рух
 8. Покриви
 9. Подразливість
 10. Регуляція функцій
 11. Розмноження
 12. Розвиток
1. Речовини II. Органи
А Складні поживні речовини Б Мейрогормони, гормони В Рецепторні білки Г Кисень, вуглекислий газ Д ДНК, гормони Е Скоротливі білки Є Статеві гормони Ж Амоніак, сечова кислота 3 Травні ферменти И Кальцію карбонат, вада 1 Хітин, в’юк, кератин Т Гемоглобін, вода А ПрспонефридГС нирки Б Серце, судини В Кісті, хрящі Г Шкірні залози, кутикула Д Органи чуття Е Нерви, головний мазок Є Глотка, шлунок Ж Зародкові оболонки 3 Яєчники, сім’яники И М’язи, кінцівки, крила 1 Зябра, легені, трахеї І Щелепи, ротові органи
III. Складові процеси IV. Типи (види, різновиди)
А Поділ клітин, запліднення Б Ріст, дозрівання, старіння В Збудженюс скорочення Г Знешкодження, ізоляція Д Подрібнення, розщеплення Е Розчинення, приєднання Є Зміцнення, вкривання Ж Збудження, проведенюі 3 Линяння, оновлення И Всмоктування, поглинання 1 Сприйняття впливів Т Газообмін, окиснення К Прямий і непрямий Л Незамкнений і замкнений М Пдро-. екзо й сидоскелет Н Авто- й гетеротрофне О Нестатеве й статеве П Фото-, фоно-, хеморецелціи Р Нервова, гуморальна С Епітелій шкіра Т Джгутиковий м’язовий Ц Зяброве, легеневе Ю Дифузне, спецорганами Я Клітинне, порожнинне

Таблиця відповідей

Розділ 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
1 Речовими
II Органи
III Складові процеси
IV Типи (види)

Розташуйте у відповідних клітинках букви Із таблиці відповідей І отримаєте назву
здатності тварин (північних оленів, морських черепах, китів) вибирати правильний

напрям руху під час щорічних міграцій:

110 18 IV11 IV1 113 1117 113 118 II111 IV3 III9 IV1