Будь-яка тварина — це багатовіковий витвір еволюції, і кожна тварина має однакове з нами право жити і виконувати

певну роль у взаємопов’язаному світі.

О. Скарлатто

узагальнення теми «Вступ»

тварини — це клітинні ядерні організми, найхарактернішими
ознаками яких є гетеротрофне живлення й активний спосіб життя.

Нині описано близько 2 млн видів, але вчені вважають, що насправді нашу планету населяє близько 5 млн видів.

Порівняльна таблиця 2. особливості будови й життєдіяльності
тварин
у порівнянні з рослинами та грибами

Ознака Тварини Гриби рослини
Особливості будови
Клітина Відсутність пластид Відсутність жорсткої клітинної стінки

Вакуолі дрібні Запасання глікогену

Відсутність пластид Наявність жорсткої клітинної стінки Вакуолі дрібні Запасання глікогену Наявність пластид Наявність жорсткої клітинної оболонки Вакуолі великі Запасання крохмалю
Тканини Епітеліальні, сполучні, м’язові й нервова немає Твірні, покривні, провідні, основні, механічні
Органи Органи травлення, дихання, кровообігу, виділення, руху, розмноження, чуття немає Вегетативні

Генеративні

Системи

органів

Опорно-рухова, травна, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, ендокринна, покривна, статева немає Надземна

Підземна

Особливості життєдіяльності
Живлення Гетеротрофне Гетеротрофне Автотрофне
Транспорт

речовин

Здійснюється рідинами тіла й кровоносною системою Нитками грибниці За допомогою містків між клітинами і провідними тканинами
Виділення За участю органів виділення Через поверхню тіла На рівні клітин
Рух Активний Відсутнє активне переміщення Здебільшого прикріплений спосіб життя
Подраз

ливість

У вигляді рухових реакцій У вигляді ростових реакцій У вигляді ростових реакцій
Ріст Обмежений Необмежений Необмежений

Завдяки особливостям будови й життєдіяльності тварини є най- чисельнішою та найрізноманітнішою групою організмів нашої Землі. Вони є мешканцями усіх земних екосистем (лісів, озер, боліт тощо) і відіграють важливу роль у їх виникненні та існуванні. Тварини забезпечують їжею, сировиною, ліками й саму людину. Тому знання будови, житєдіяльності, поширення, різноманітності, історичного розвитку цих істот є необхідною складовою світогляду кожної людини. У цьому нам допомагає наука про тварин — ЗООЛОГІЯ.

£

23

і

Узагальнення теми «Вступ»

Самоконтроль знань

Самоконтроль знань

image57

І.

і.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ІІ.

10.

іі.

12.

Тест-конструювання 1. «ВСТУП»

Виберіть одну правильну відповідь серед запропонованих:

Назвіть середовище існування вивірки лісової:

С наземно-повітряне Т водне Р ґрунтове

Який прояв життєдіяльності не властивий для кита синього?

Н обмежений ріст Т автотрофне живлення В аеробне дихання

Виберіть ознаку, характерну для клітин багатоніжки рожевої:

Д наявність пластид Ж клітинна стінка Е включення з глікогену

Якої тканини немає в організмі тигра бенгальського?

А епітеліальної Б сполучної В м’язової Г провідної

Який із названих організмів має як серце, легені та нирки?

Л магнолія Н кишкова паличка М аспергіл О саламандра

Яка система здійснює транспорт речовин у тілі елізії зеленовухої?

Д дихальна 3 кровоносна Є видільна Ж травна

Виберіть ознаку, яка є спільною для клітин оси алаптус і клітин кита синього:

А мітохондрії Б хлоропласти В клітинна стінка Г лейкопласти

Назвіть відмінну ознаку слона індійського від білого гриба:

А необмежений ріст Б аеробне дихання В локомоція Г запасання глікогену Чим гетеротрофне живлення хруща травневого відрізняється від автотрофного живлення ліщини?

М джерелом енергії є світло Т джерелом енергії є неорганічні речовини С власні органічні речовини утворюються з неорганічних Р власні органічні речовини утворюються з готових органічних

Сконструюйте правильну відповідь

Отримайте із правильних варіантів відповідей на завдання 1-9 відповідь на запитання про те, як називається динозавр, зображений на малюнку:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

image58

З допомогою букв запишіть правильну послідовність поданих нижче рівнів організа-
ції життя і отримаєте назву тварин (іл.), які накопичують у своєму тілі золото, ванадій,
титан та ін: а — молекулярний; д — рівень систем органів; и — рівень органів; і — ор-

ганізмовий; ї — популяційно-видовий; с — клітинний;
ц — тканинний.

1 2 3 4 5 6 7

Співвіднесіть назви частин клітини із їхніми функціями і сконструюйте відповідь на запитання про те, як називається молода тварина, зображена на фотографії. Елементи будови клітини: 1 — мітохондрії; 2 — клітинний центр; 3 — ядро; 4 — лізосоми; 5 — ендоплазматична сітка.

image59

1 2 3 4 5

image60

Функції елементів будови: а — участь у поділі клітин; і — розщеплення складних речовин на прості; р -транспорт речовин у клітині; т — клітинне дихання; п — збереження спадкової інформації.