Хордові тварини є найдосконалішими у тваринному світі.

З підручника

§ 23. хордові, їхні особливості та різноманітність

Основні поняття й ключові терміни: хордОВІ. хорда. нервова трубка. хребетні.

Пригадайте! що таке двобічна симетрія, вторинна порожнина тіла, зародкові листки, замкнена кровоносна система?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image301.jpeg

Поміркуйте

1 — найбільша тварина на Землі, найгучніша тварина на Землі —

синій кит (вага до 150 т); 2 — найшвидша літаюча тварина на Землі —
сокіл-сапсан (розвиває швидкість до 320 км/год); 3 — найшвидша бі-
гаюча тварина на Землі — гепард (розвиває швидкість до 110 км/год);
4 — найвища тварина на Землі — жирафа (до 5,5 м). Які ж особливості
будови дозволяють цим хордовим тваринам ставити такі рекорди?

1

2

3

4

зміст

Які особливості поширення хордових?

Тип Хордові об’єднує риб, земноводних, плазунів, птахів і

ссавців. Існує понад 41 000 видів хордових тварин (в Україні — майже
750), що становить всього 3 % від загальної кількості видів усіх тва-
рин. Але, незважаючи на це, хордові поширені по всій земній кулі й
часто живуть в умовах, недоступних для інших тварин. Наприклад,
завдяки досконалим механізмам теплорегуляції пінгвіни можуть жити
й розмножуватися в Антарктиді при температурі -50 °С.

Представники типу Хордові мають органи, що забезпечують жит-
тєдіяльність у найрізноманітніших середовищах існування. Наприклад,
кінцівки хордових можуть набувати вигляду плавців, ластів, крил, ніг.
Заселяють представники цієї групи водне (наприклад, хрящові й проме-
непері риби, морські черепахи), ґрунтове (риючі ссавці), повітряне (пта-
хи, літаючі ссавці), наземне (земноводні, плазуни) середовища. Є серед
хордових і паразити (наприклад, міноги є зовнішніми паразитами риб).

Хордові тварини пересуваються найшвидше від усіх тварин, тому
спроможні легко добувати їжу й уникати небезпеки. Про їхню до-

сконалість свідчить і той факт, що вони
в ланцюгах живлення є завершальною
ланкою. Високий рівень організації до-
зволяє однаково успішно існувати й про-
цвітати хордовим як дрібних, так і вели-
ких розмірів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image302.jpeg

Іл. 88. Мінога українська

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image303.jpeg

image305

Отже, хордові є тваринами з високим рівнем організації, які освоїли
в процесі еволюції всі середовища існування.

Які особливості будови хордових?

Хордові — це найбільш високоорганізовані представники царства Тварини. Їхній високий рівень організації є результатом поєднання низки ознак, які дісталися їм від безхребетних, та ознак, що виникли вперше лише в них. Ознаками, які дісталися хордовим від безхребетних тварин є: 1) багатоклітинність (організми побудовані зі спеціалізованих клітин, які об’єднані в різноманітні тканини, органи, системи органів); 2) наявність вторинної порожнини, яка втратила свою опорну функцію й забезпечує захист внутрішніх органів під час рухів; 3) наявність двобічної симетрії тіла, що в багатьох випадках визначає ефективне виконання функцій парними органами; 4) наявність трьох зародкових листків — ектодерми, ендодерми й мезодерми, з яких формуються різні тканини й органи.

Визначальною ознакою хордових тварин є наявність хорди — внутрішнього осьового скелета, який забезпечує організму надійну опору, захист і одночасно легкість. У нижчих хордових (ланцетники, деякі риби) цей утвір зберігається все життя, а у вищих замінюється на хребет. Розвиток хорди є важливою прогресивною ознакою, оскільки завдяки внутрішньому опорному скелету підвищується загальна рухливість тварин.

Хорда — внутрішній осьовий скелет, пружний еластичний тяж, що проходить уздовж всього тіла і є його віссю.

Ще однією особливістю хордових є поява й розвиток у них трубчастої нервової системи. Нервова трубка знаходиться над хордою й має внутрішню порожнину, по якій циркулює рідина. З її допомогою здійснюється ефективна діяльність клітин нервової системи. Передній відділ нервової трубки майже в усіх хордових тварин потовщується й утворює головний мозок, а задній відділ — спинний мозок. Збільшення розмірів головного мозку допомагає хордовим тваринам не лише швидко реагувати на зміни в навколишньому середовищі, а й пристосовуватися впродовж свого життя.

Нервова трубка — зачаток центральної нервової системи хордових тварин, що формується над хордою та має внутрішню порожнину.

Ознаками хордових є й такі особливості, як наявність зябрових щілин у глотці, формування замкненої кровоносної системи з центральним органом кровообігу та низка інших. З удосконаленням органів дихання пов’язане збільшення ефективності процесів окиснення й звільнення з їжі енергії для життєдіяльності. А виникнення характерної для хордових замкненої кровоносної системи з центральним органом кровообігу пришвидшило подачу кисню й поживних речовин до клітин, регуляцію життєвих функцій і стабільність внутрішнього середовища.

Отже, ХОРДОВІ — це двобічносиметричні вториннопорожнинні
тришарові тварини, які на ранніх стадіях або протягом усього життя
мають хорду й нервову трубку.

Тема 1. Різноманітність тварин

Як класифікуються хордові тварини?

Тип Хордові об’єднує три групи: Без-
черепні, Личинкохордові та Черепні (Хре-
бетні).

Безчерепні — найбільш примітивні з су-
часних хордових, дуже мало відрізняються
від своїх предків, спільних для них і для
хребетних. Їх характерною ознакою є збе-
реження хорди й нервової трубки впродовж
всього життя. У цих тварин немає черепа
та будь-яких зачатків хребців. Цю групу
представляє ланцетник європейський.

Личинкохордові (покривники) значною
мірою відрізняються від типових хордо-
вих і мають їх ознаки лише на личинковій
стадії. До цієї групи належать тварини з
тілом у вигляді мішка, яке вкрите особли-

вою оболонкою. Загальне уявлення про цих тварин нам може дати
асцидія пурпурова.

Черепні, або Хребетні найбільш високоорганізовані хордові, що пе-
рейшли до активного способу живлення. До хребетних тварин належать
хрящові та променепері риби, земноводні, плазуни, птахи й ссавці.

Хребетні, або Черепні — хордові тварини, які мають осьовий скелет —
хребет, що поєднується зі скелетом голови — черепом.

Серед хребетних немає видів, що ведуть прикріплений спосіб жит-
тя. Вони постійно переміщуються, активно розшукують їжу й кращі
умови для існування. Активні переміщення забезпечують хребетним
тваринам можливість зміни середовища залежно від змін умов існуван-
ня й потреб на різних етапах їхнього життя. У всіх хребетних розвине-
ний головний мозок й вища нервова діяльність, що є основою набутої
поведінки. Для хребетних характерна наявність складних органів чут-
тя, що забезпечують швидке сприйняття великої кількості інформації.
З розвитком головного мозку й органів чуття пов’язано виникнення
черепа, який слугує надійним захистом для цих важливих органів.
Як основа скелету, замість хорди у хребетних існує досконаліший і
міцніший хребет, що містить у собі спинний мозок. У передньому від-
ділі травної системи формується щелепний апарат, що забезпечує за-
хоплення, утримання та подрібнення їжі. Наявність серця зумовлює
швидкий кровообіг, а парні нирки забезпечують швидке видалення з
організму збільшеної кількості продуктів обміну.

ДІЯЛЬНІСТЬ
навчаємося пізнавати
Розгляньте схему будови хордо-

вої тварини і визначте назви позначених
елементів будови та їх функції. Заповніть
таблицю, пояснивши переваги хордових
порівняно з безхребетними.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image307.jpeg

2

5

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image308.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image309.jpeg

Іл. 89. 1 — ланцетник європейсь-
кий; 2 — асцидія пурпурова

image310

таблиця 9. ускладнення організації хордових тварин

Ознаки ускладнення Біологічне значення
Наявність хорди
Поява нервової трубки
Наявність зябрових щілин у глотці та формування досконаліших зябер й легень
Замкнена кровоносна система з серцем

Біологія + Геометрія

Термін «хорда» застосо-
вується в декількох галузях
науки. У зоології цим термі-
ном називають внутрішній
осьовий скелет, а в меди-
цині під хордою розуміють
додаткову сполучнотканин-
ну нитку між стінками сер-
ця. А що означає це поняття
в геометрії? Що спільного
між цими поняттями? Які
особливості будови хорди за-
безпечують її функції в тва-
ринному організмі?

Біологія + хімія

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image311.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image312.jpeg

Іл. 90. Хорда в колі та в серці людини

У крові асцидій є клітини, що містять ванадій і сульфатну кислоту, концентрація котрої сягає 9 %. Цікаво, що асцидії можуть накопичувати цей елемент, і в Японії їх спеціально вирощують на підводних фермах для отримання Ванадію. Також у крові асцидій є клітини, що містять зелені тільця із Феруму та білкових сполук. У крові та тканинах асцидій містяться також Тітан, Хром, Сіліцій, Натрій, Алюміній, Кальцій, Купрум, Нікель у великій кількості. Запишіть хімічні символи згаданих хімічних елементів. Чому в більшості хордових кров червона?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image313.jpeg

результат

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image314.jpeg

Іл. 91. Асцидія блакитна
королівська

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Наведіть приклади хордових тварин. 2. Назвіть середовища існування хордових. 3. Хто такі хордові? 4. Які ознаки є лише в хордових? 5. Що таке хорда? 6. Назвіть основні групи хордових тварин.
7-9 7. Які особливості поширення хордових? 8. Які визначальні ознаки хордових тварин? 9. Як класифікують хордових?
10-12 10. Поясніть переваги хордових тварин у порівнянні з безхребетними.

§ 23. Хордові, їхні особливості