ЯК ПРАЦЮВАТИ з ПІДРУЧНИКОМ?

image7

Підручник, який ви тримаєте в руках, ознайомить вас з надзвичай-
но різноманітним, вражаючим, повчальним світом тварин. Ви дізнає-
тесь про їхні особливості життєдіяльності, будови, поведінки, про їхню
різноманітність, взаємозв’язки між собою та іншими організмами, про
вплив природи на них і про їхні можливості у зміні самої природи.
Цей підручник дасть вам не лише нові знання, але й допоможе сфор-
мувати власні способи діяльності і творити власні освітні продукти.

Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи. Кожен
параграф складається з таких основних частин.

Вступна частина містить цитату або вираз, рубрики «Основне

, , ,

<4. поняття і ключові терміни», «Пригадайте», «Знайомте-
ся», «У світі цікавого», «Новини науки», «Поміркуйте» та
ілюстративні завдання, ввідні вправи, класичні експерименти
для формування мотивації навчання. У цій частині є завдання, кольо-
рові ілюстрації, відомості про тварин, рекорди тваринного світу,
кросворди тощо. І все це для вашого зацікавлення і стимулювання
діяльності.

«ЗМІСТ» — включає матеріал, спрямований на організацію за-
своєння й формування знань, умінь, навичок, способів діяль-
ності та ваших ставлень і переконань. Вчитель пояснює, де-
монструє, ілюструє, навчає називати, наводити приклади,

розпізнавати, характеризувати, описувати тощо, але робить все це
обов’язково з вами. У змісті великими буквами синього кольору виді-
лені ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ що організовують найважливішу інформа-
цію, а малими синіми буквами — ключові терміни, що узагальнюють
якусь частину інформації. Основні поняття й ключові терміни є
обов’язковими для запам’ятовування, на відміну від понять, поданих
курсивом. З їхньою допомогою виділяються визначення, назви видів
тварин, поняття, що будуть вивчатися пізніше. Матеріал змісту поді-
лений на розділи, до яких подаються запитання, а в кінці — узагаль-
нюючий висновок. Велика увага у підручнику приділена ілюстратив-
ному апарату, який містить малюнки, рисунки, світлини, таблиці,
схеми тощо та допомагає задіювати різні види пам’яті.

«ДІЯЛЬНІСТЬ» — містить матеріал для формування способів продуктивної діяльності, розвитку творчої активності й дослідницьких умінь, здійснення міжпредметного поєднання знань тощо. Метою цієї частини параграфа є зміцнення, поглиблення, розширення знань шляхом самостійного виконання завдань та створення власних освітніх продуктів, якими є: міні-проекти, описи тварин, малюнки, рисунки, висновки, дослідження, здобута інформація,

5

Як працювати з підручником?

image8

презентація, власні рекомендації тощо. Ця частина містить теми міні-проектів, творчі завдання, міжпредметні завдання «Біологія+…» тощо. Для формування практичних й дослідницьких умінь у рубриці «Навчаємось пізнавати» подані інструктивні картки практичних робіт і лабораторних досліджень.

гМ

«РЕЗУЛЬТАТ» — містить завдання для закріплення, контро-

лю й корекції знань та самооцінки навчальної діяльності. Ці завдання подаються з поступовим ускладненням та із зазначенням рівня їхньої складності й оцінки в балах.

Після кожної теми є блок найважливішої інформації, що містить цитату, таблицю чи схему, загальний тематичний висновок. Все це подається під рубрикою «Узагальнення знань теми». Для перевірки якості засвоєння матеріалу теми у рубриці «Самоконтроль знань» пропонуються нові й цікаві для вас види тестів: тести-конструюван- ня, тести-зіставлення, тести-застосування, тести-узагальнення, тести- оцінювання.

У додатках підручника сформульовані правила формування практичних умінь: правила виконання рисунків у біології, роботи з ручною лупою, роботи з мікроскопом та визначення назв тварин. З метою розвитку пізнавальних умінь і навичок учнів у додатку сформульовані правила-орієнтири використання емпіричних методів дослідження, якими є науковий опис, спостереження, вимірювання, порівняння, проектування та експерименту.

Сподіваємося, що підручник дозволить вам краще зрозуміти складний світ організмів і життєвих явищ та допоможе сформувати багатий арсенал діяльнісних можливостей для пізнання нового, красивого, корисного й повчального, тобто того, без чого життя людини є сірим й нецікавим.

Щиро зичимо вам успіхів у навчанні
й здійсненні власних інтелектуальних відкриттів!