пОтпе \rtvum ех око» е перекладі з латини — все живе з яйця.

в.ГегроеО

§45. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН

Основне поняття: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК (ОНТОГЕНЕЗ)
Пригадайте! Що таке розмноження, статеві клітини, запліднення?
Поміркуйте

Перед вами на фотографіях яйця комахи (1), акули (2), птаха (3) й жаби
(4). Що міститься всередині яєць і яке їх призначення?

ЗМІСТ

Що таке індивідуальний розвиток тварин, або онтогенез?

Як Ви вже знаєте, початок новому організмові можуть давати не-
статеві клітини або статеві клітини після їх злиття. У більшості тварин
розвиток починається із заплідненої яйцеклітини — зиготи, яка фор-
мується після зовнішнього чи внутрішнього запліднення. Ця клітина
почне ділитися, виникатимуть нові клітини, тканини, органи й новий
організм. Спрямовуються ці всі процеси спадковою інформацією моле-
кул ДНК. Іншими словами, проект чи інструкція для побудови записа-
ний і заготовлений у ядрі зиготи. Але для її розвитку потрібні поживні
речовини, енергія та захист. Ось чому в цитоплазмі яйцеклітини й у
вигляді оболонок навколо неї накопичується запас білків і жирів та
формуються захисні структури. Так виникає яйце.

Яйце — утвір у тваринних організмів із статевим розмноженням, який
має запас поживних речовин і захисні оболонки для розвитку нового ор-
ганізму.

Яйця різних тварин мають свої особливості, пов’язані з кількістю
поживних речовин, їх розподілом та складом і властивостями оболо-
нок. Так, яйця птахів мають тверду шкаралупу, яйця голкошкірих, мо-
люсків, риб,амфібій мають слизову оболонку. Цікаву назву «гаманець
русалки» мають яйця акул й скатів з роговою капсулою.

Ознаки ноеого організму виникають не всі одразу, а поступово в про-
цесі його життя. Тому індивідуальний розвиток організмів, або онтогенез
починається з моменту запліднення й триває аж до природної загибелі.
Тривалість індивідуального розвитку в різних тварин є різною.

Отже, ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН — сукупність послідовних
змін будови, функцій і хімічного складу, що відбувається в тваринному
організмі з моменту зародження й до кінця життя.

У чому суть способів відтворення потомства в тварин?

Із зиготи внаслідок поділу клітин формується багатоклітинний ем-
бріон, подальший розвиток якого залежить від запасу поживних речо-

image553

image554

впн у яйці. У залежності від цього та місця розвитку зародка виділяють три способи відтворення потомства: живонародж енн я, яйцеживонарод- ження і яйценародження.

Живонародження — це спосіб відтворення, за якого розвиток ембріона відбувається всередині материнського організму за рахунок її поживних речовин, після чого сформований новий організм виходить з тіла матері та починає окреме від неї існування. Таке відтворення характерне для кишковопорожнинних, червів, членистоногих, молюсків, деяких акул та плацентарних ссавців. Яйця цих тварин мають у яйці незначний запас поживних речовин. Розвиток ембріона при живона- родженні може відбуватися в яєчнику, яйцеводах або їх розширеннях, перетворених у матку.

Яйценародження — це спосіб відтворення, за якого розвиток ембріона відбувається поза материнським організмом за рахунок значного запасу поживних речовин яйця. ГІісля формування новий організм виходить з яйцевих оболонок і починає самостійне життя. Такий спосіб відтворення наявний у кишковопорожнинних, членистоногих, птахів, плазунів та однопрохідних ссавців.

Яйцеживонародження — це спосіб відтворення, за якого ембріон розвивається всередині материнського організму за рахунок поживних речовин яйця. Сформований молодий організм звільняється від яйцевих оболонок ще в організмі матері. Цей спосіб має менше поширення і властивий для дафній, деяких ящірок, змій, акваріумних рибок (гулі, мечоносці).

image555

От. 160. І — ембркін датеф’на в мати/; 2 — ембріон рептилії у яйці;
З — дафнін з ембріонами у аиоодкскіш камері

Отже, залежно від джерела поживних речовин і місця розвитку
ембріона в тварин виділяють живонародження, яйценародження
та яйцеживонородження.

Які періоди й типи розвитку виділяють у тварин?

Розвиток нового організму після народження буде продовжуватися а»: до загибелі. Тому виділяють два періоди індивідуального розвитку тварин — ембріональний та післяембріональнпй.

Ембріональний розвиток — це розвиток ембріона від зиготи до народження чи вилуплення з яйця. У цьому проміжку закладаються зародкові тканини, формуються постійні тканини й органи, які й будуть здійснювати життєві функції після народження.

Гіісяяембріонаяьний розвиток — це розвиток організму від народження чи виходу з яйця до загибелі. Основними подіями цього періоду

є ріст, дозрівання, ста-
тева зрілість та старіння
сформованого організму.

У цьому періоді онтогене-
зу можуть спостерігатися
в певних тварин процеси
перебудови організмів,
які з’явились на світ.

Тому науковці веєлп по-
няття прямого й непря-
мого розвитку.

Прямий розвиток —
розвиток, при якому

щойно народжена тварина загалом нагадує дорослу. Характерний
для деяких кишковопорожнинних (гідри), війчастих та малощетин-
кових червів, ракоподібних (дафнії, річковий рак), павуків, скор-
піонів, молюсків (черевоногі, головоногі), хрящових риб, плазунів,
птахів, ссавців. У птахів прямий розвиток може бути нагніздним і
виводковим.

Непрямий розвиток — ро-івиток, при якому утворюється личинка, яка перетворюється на дорослу особину безпосередньо або через перетворення. Він характерний для багатьох кишковопорожнинних, плоских, круглих, багатоіцетпнкових червів, комах, багатоніжок, кліщів, більшості молюсків, ланцетників, кісткових риб, амфібій тощо. Якщо в личинки відбувається перебудова всіх її органів і систем, то говорять про непрямий рскзвиток з повним перетворенням (твердокрилі комахи, кісткові риби, амфібії). Якщо ж личинка має спільні риси будови з дорослими особинами, у зв’язку з чим перетворення будуть зачіпати лише окремі органи й системи, то розвиток непрямий з неповним перетворенням (прямокрилі).

image556

От. 181. Типа розпитку птахів: І — прямий матії йчілі
розвиток синиці в£шл«а£ 2 — прямий яілзоА’овілі
розвиток качуш

image557

От. 182. Непрямий розвиток з повний перетво-
рення* у кропив’янки: 1 — яйця: 2 — тлхінхи
(гусінь); 3 — лялечка; 4 — доросло стадія Сімом)

От. 183. Непрямий розвиток з неповним пе-
ретворенням у к/юпа-солдатила: І — яйця;
2-3 — личинки; 4 — доросла комаха

Отже, в онтогенезі тварин виділяють ембріональний та
післяембріонольний періоди та два типи розвитку — прямий та непрямий.

діяльність

Біологія + Наука

— Яйцеклітину
ссавця вперше поба-
чив під мікроскопом
К.Бер ще на початку
XIX століття, це спра-
вило на нього вели-
ке враження: *Я мав
отямитися, перш ніж
зважився знову зазир-

нути в мікроскоп… Ніколи не думав. що вміст яііця такою мірою схо-
жий на жовток птаха*. І тут функція визначає будову. Порівняйте
яйцеклітину ссавця в яєчнику і яйце птаха. Чим вони подібні? Як їхня
функція визначає будову?

Біологія + Музика

Ліра — струнний щипковий інструмент, або хордофон. Цей найпоширеніший музичний інструмент Стародавньої І’реції і Стародавнього Риму мав корпус з панцира черепахи, обтягнутий волячою шкірою, і струни з овечих кишок. Звук видобувався кістяним медіатором. Навчання грі на лірі було частиною базової освіти греків і римлян стародавнього світі’. У світі тварин подібні до ліри утвори мають птах-діра (1) й нещодавно відкритий вид хижих губок — губка-ліра (2). Яке ж значення у відтворенні та розвитку цих істот має їхня ліра? Які особливості розвитку птахів та губок?

image558

image559

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання дня самоконтролю
1-6 1. Що таке індивідуальний розвиток? 2. Що таке яйце? 3.3 чого починається індивідуальний розвито« тварин? 4. Які е способи відтворення потомства в тварин? 5. Назвіть періоди розвитку твзрхн. 6. Назвіть дав типи розвитку тварин.
7-9 7. Що таке індивідуальний розвиток тварин? 8. У чому суть способів відтворення патомолза в тварин? 9. Які періоди й типи розвитку виділюють у тварин?
10-12 10. У чому подібність та відмінність яйцеклітини ссавця та яйця птахів?