Інстинкт І научіння один без одного Існувати не можуть.

К. Фабрі

§49. ІНСТИНКТИ ТВАРИН

Основне поняття: ІНСТИНКТ

Пригадайте! Що таке вроджена і набута поведінка?

Поміркуйте

У найглухіших куточках Карпат, у хащах, під
вивернутим деревом, поваленим стовбуром, ста-
рим пнем, під скелею влаштовує барліг ведмідь,
вистелив його гілками смереки та ялиці, мохом,
листям. Вхід до барлогу він закриває верхівками
молодих дерев, які нахиляє або обламує. Барліг
уміють будувати всі ведмеді, і навіть ті ведмежа-
та, яких вигодувала людина. Звідки ж вони зна-

ють. як будується таке житло, і чому барлоги різ- ^ )97 ^орпіг ведмедя
них ведмедів можуть відрізнятися?

image586

ЗМІСТ

Які особливості інстинктів тварин7

Найбільш детально описав інстинкти французький ентомолог Жан Анрі Фабр, спостерігаючи за риючими осами з роду Сфекс. Скористаємося описом одного з інстинктів оси, щоб визначити їх особливості.

Спочатку оси риють нірку, що має невеличку камеру для майбутньої здобичі. Потім летять і відшукують характерну для кожного виду здобич, де можуть бути цвіркуни, коники, павуки (видова спе

цифічність). Після нетривалої боротий
жертва знесилюється: сфекс перевертає
її на спину, притримує лапками й коле
своік жалом в три нервових вузли черев-ного кернового ланцюжка. У результаті
здобич залишаєте я живою, але не може
рухатися Після цього сфекс приносить гї
до нірки, поклавши біля входу, залазить
в нірку й перевіряє, чи немає непроханих
гостей. Потім затягує в нірку паралі-
зоване тіло. відкладає на ньому яйце, з
якого згодом вилупиться личинка. 1 на-
решті закриває вхід у нірку камінцем.
Послідорвність цих дій у сфексів однако-
ва: спочатку нірка, потім здобич, далі
здобич у нірці, яйця на здобичі і закрита
нірка (ск.задність). Доцільність цього ін-
стинкту турботи про потомство вра-
жаюча: слабка личинка забезпечується
свіжою їжею, яка не псується протягом
усього її життя, а нерухома жертва не

ЗДЯ Ыстажтм твар««

image588

УгмзЗ.ПсведінотЕйїмн

апже скинути з себе .личинку хижака, яка живиться її тіло,?* (спря
І хованість).

А опису спостережень можна виділити такі особливості інстинктив-
ної поведінки тварин: вроджений характер, складність, видова спе-
I цпфічність, спрямованість виникнення та ін.

Отже, ІНСТИНКТ — це сукупність вроджених складних
специфічних для виду поведінкових реакцій, іцо виникає як відповідь
на певну біологічну потребу і має важливе значення для виживання

окремих особин та виду в цілому.

Як ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ІНСТИНКТ?

Інстинктивна поведінка не відбувається сама по собі. Насамперед
має виникнути відповідна біологічна потреба (мотивація). Провідни-
ми біологічними потребами тварин є ті, що необхідні для життя. Це
потреба в їжі, у воді, безпеці, температурна та статева потреби тощо,
вони й будуть мотиваційними сигналами. Коли виникає потреба в їжі,
в організмі з’являється відчуття голоду, тварина починає активно до-
сліджувати навколишнє середовище. Вона відшукує зовнішні сигнали,
які допоможуть задовольнити виниклу потребу. Це так ЗЕана пошукова
стадія поведінкового акту з пошуку їжі. Саме на цій стадії в багатьох
тварин до їхніх вроджених поведінкових реакцій поєднуються набуті
реакції, що поліпшують проміжний результат. Риючі оси відшукують
зроблені нірки щоразу’ за іншими орієнтирами. Будуючи гнізда, птахи
можуть використовувати матеріали, створені людиною, яких раніше в
природі взагалі не було. Співочі птахи можуть доповнювати свої пісні
новими звуками.

Пошукова стадія інстинкту триває до того часу, поки не буде знай-
дений ключовий подразник — зовнішній сигнал, який запускає нові ін-
стинктивні поведінкові реакції. Таким пусковим подразником для хи-
жака може бути вигляд, запах, звуки жертви. Цей сигнал викликає
в хижака певну послідовність поведінкових дій: підкрадання, напад,
схоплювання жертви. Саме на цій стадії під впливом певного ключово-
го подразника у тварин виникають особливості, властиві лише певній
спорідненій групі. Так, усі котячі завдають жертві особливого укусу в
ділянці шиї, усі голуби п’ють воду, не піднімаючи голови.

Інстинктивні дії, що відповідають завершальнії/ фазі, пов’язані із спо-
живанням їжі. Стимулом, що вимішає цей харчовий інстинкт хижака, є
відчуття насичення, що формується при наповненому шлунку.

Інстинктивна діяльність є сукупністю багатьох поведінкових реак-
цій, які завжди відбувається у визначеному’ порядку. Не може самка
сфекса спочатку відкласти яйце, а вже потім робити нірку. Такі ста-
більні комплекси дій характерні для всіх форм поведінки тварин, і
тільки тривалі зміни умов існування можуть викликати в ній зрушення
або спричинити формування нового інстинкту.

Отже, інстинкт є системою багатьох послідовних поведінкових реакцій,
що виникають під впливом відповідних стимулів.

Яке біологічне значення інстинктів7

Інстинкті* тварин дуже різноманіт-
ні, і є основою поведінки практично всіх
тварин. Залежно від потреб та стратегій
поведінки усі тваринні інстинкти можна
поєднати в три групи: індивідуальні, ре-
продуктивні та соціальні.

1нс)ивідуа.гьні інстинкти спрямовані
на впжиЕання особин, і їх здійснення не
вимагає участі інших особин. Такими ін-
стинктами є харчові, питні, захисні, регу-
ляції сну й бадьорості, терморегуляції, до-
слідницькі, ігрові, інстинкти будівництва
житла тощо.

Репродуктивні інстинкти спрямовані
на розмноження й у більшості випадків
пов’язані з особинами чоловічої та жіно-
чої статі. До них відносять статеві, бать-
ківські, материнські, гніздові інстинкти
птахів, територіальні інстинкти тощо.

Соціа.іьні інстинкти спрямовані на
виживання групи та досягнення пристосу-
вального результату сумісними зусиллями
багатьох особин. Такими інстинктами є
інстинкти ієрархії в групі, інстинкти мі-
грацій та перельотів, інстинкти орієнту-
вання в групі тощо.

Завдяки інстинктам тварини настільки
добре й тонко пристосовуються до різних
зовнішніх впливів, що в людини скла-
дається враження, що ці поведінкові про-
яви є розумними. Однак це не відповідає
дійсності. Ці вроджені поведінкові акти
здійснюються за спадковою програмою,
автоматично, без усвідомлення кінцевого
результат. Так, інстинкт вигодовування
пташенят у багатьох птахів спрацьовує
навіть у тих випадках, коли вони вигодо-
вують зозуленят, які не схожі на їхніх ді-
тей і не продовжать їхній рід.

От. 199. ЯЦииканотіність інстинктів:

І — питний інстинкт жирафи;

2 — иотеринський лнстинкт чорно- .

го лебедя; 3 — соц.и/№нии захисний
інстинкт буйволів; 4 — стидний
інстинкт овець

Отже, інстинкти забезпечують пристосованість тварин до типових
для виду умов середовища. Ці природжені складні прояви поведінки
відображають корисний досвід попередніх поколінь і спрямовані на
отримання результату, корисного для даної тварини чи виду.

215

мЮеаі шиіиоч ’65*

ДІЯЛЬНІСТЬ

Біологія + Література

Зозуля прилетіла до чорного Дрозда.

-Чи тобі не нудно? — питає його. — ІЦо ти робиш?

 • Співаю — вііЬсазує Дрізд — Хіба не чуєш?
 • Я співаю частіше від тебе, проте однаково нудно.
 • Так ти ж, пані, тільки те й робиш, що, підки-
  нувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце
  перелітаєш, співаєш, п’єш та їси. А я сам гоіїую,
  бережу і вчу своїх дітей, а працю свою по.гегшую
  співом. (Iі. Сковорода, «Зозуля та дрізд»).

Що таке гніздовий паразитизм? Чому очере-
тянка, зображена на ілюстрації, не відмовляється
годувати зозуленя?

Навчаємось пізнавати

Співставте прояви поведінки тварин із відповідними ілюстра-

ціями, визначте їх біологічне значення та заповніть таблицю «Біологіч-
не значення інстинктів»: турнір глутеців, турбота робочих бджіл про
матку, бій орланів, напад бегемота на антилопу гну, обійми дитинчат
шимпанзе, сон леопарда.

image590

image591

In. 200. Очеретянко вигодовує возупенн

image592

image593

Таблиця 22. БІОЛОПЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНСТИНКТІВ

Прояв Група інстинктів Біологічне значення інстинкту
1. Турнір між тушецнмх Репродуктивні До розмноження допускаються сильніші самці
2…

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка Запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке інстинкт? 2. Назвіть основні особливості інстинктів. 3. Назвіть стадії здійснення інститутів. 4.3 чого починаються інстинктивні дії? 5. Назвіть основні групи інстинктів, б. Наведіть приклади інстинктів тварин.
7-9 7. Які особливості інстинктів тварин? 8. Як здмснюетьої інстинкт? 9. Яке біологічне значення інстинктів?
10-12 10. Охарактеризуйте біологічне значенні інстинктів, використавши конкретні приклади з тваринного сапу.